ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

Εγκύκλιοι για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της ύλης των μαθημάτων της Γ ́ τάξης (ΓΕ.Λ.,Λυκείων Ε.Α.Ε. και ΕΠΑΛ) που εξετάζονται πανελλαδικά

Έκθεση για την πορεία ολοκλήρωσης της ύλης ζητά το υπ. Παιδείας από τις επιτροπές παρακολούθησης και συντονισμού της ύλης
Δημοσίευση: 07/12/2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δύο εγκυκλίους για την ηλεκτρονική παρακολούθηση και συντονισμό της ύλης των μαθημάτων της Γ ́ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΓΕ.Λ., Λυκείων Ε.Α.Ε. και ΕΠΑΛ που εξετάζονται πανελλαδικά, εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας.

 • Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τη εγκύκλιο για τα ΓΕ.Λ. και Λυκείων Ε.Α.Ε.
 • Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τη εγκύκλιο για τα  ΕΠΑΛ και της Δ ́ τάξης των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ..

Ειδικότερα η εγκύκλιος για ΓΕ.Λ. και Λύκεια Ε.Α.Ε., ορίζει τα εξής:

Οι Διευθυντές/τριες των ΓΕ.Λ. και Λυκείων Ε.Α.Ε. είναι υπεύθυνοι/ες για την καταχώριση της ύλης που έχει διδαχθεί στο σχολείο τους και την οριστικοποίησή της (μέσω της σχετικής καρτέλας που υπάρχει στο ΠΣ myschool στη διαδρομή «Σχολική Μονάδα -> Παρακολούθηση και Συντονισμός της Ύλης των Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων Μαθημάτων») μέχρι και:

α) 12-12-2022

β) 23-01-2023

γ) 20-02-2023

δ) 27-03-2023

ε) 02-05-2023

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που δεν υπάρχει ύλη προς καταχώριση, θα πρέπει να επιλέγεται μία από τις διαθέσιμες αιτιολογήσεις.

Επίσης, σε περίπτωση καθυστερήσεων στη διδασκαλία της διδακτέας – εξεταστέας ύλης, οι Διευθυντές/ντριες των Γενικών Λυκείων και Λυκείων Ε.Α.Ε., παρακαλούνται να μεριμνούν ώστε στο πεδίο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» να δηλώνονται τα αίτια των καθυστερήσεων.

Η καταχώριση της διδαχθείσας ύλης θα γίνει ανά μάθημα ως εξής:

Σύνολο κειμένων που διδάχθηκαν/Σύνολο παραγωγών κειμένων γραπτού λόγου:

 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία - Νεοελληνική Γλώσσα
 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία - Νεοελληνική Γλώσσα - Παραγωγή γραπτού λόγου
 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία - Λογοτεχνία
 • Αρχαία Ελληνικά - Αρχαία Ελληνικά, Φάκελος Υλικού

Μέχρι και τη Σελίδα που διδάχθηκε:

 • Αρχαία Ελληνικά – Φιλοσοφικός Λόγος Εισαγωγή
 • Ιστορία
 • Μαθηματικά
 • Βιολογία – Τεύχος Α ́
 • Βιολογία – Τεύχος Β ́
 • Οικονομία

Μέχρι και την Παράγραφο του Κεφαλαίου (ή της Ενότητας) που διδάχθηκε (αυτό σημαίνει ότι έχουν διδαχθεί οι παράγραφοι που προηγούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του Ι.Ε.Π.):

 • Φυσική – Τεύχος Β ́
 • Φυσική – Τεύχος Γ ́
 • Χημεία – Τεύχος Α ́
 • Χημεία – Τεύχος Β ́
 • Πληροφορική – ΑΕΠΠ Βιβλίο Μαθητή
 • Πληροφορική – Συμπληρωματικό Εκπαιδευτικό Υλικό Ειδικότερα για το μάθημα των Λατινικών:
 • Για την Εισαγωγή του Τεύχους Α' η καταχώριση να αναφέρεται στην τελευταία σελίδα που  διδάχθηκε.
 • Για τα κείμενα του Τεύχους Α' η καταχώριση να αναφέρεται στον αριθμό του τελευταίου διδαχθέντος μαθήματος (Λατινική Αρίθμηση).
 • Για τα κείμενα του Τεύχους Β' η καταχώριση να αναφέρεται στον αριθμό του τελευταίου διδαχθέντος μαθήματος (Λατινική Αρίθμηση).

Η καταχώριση της ύλης θα γίνει για όλες τις ημερομηνίες που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Παρακαλούνται οι Διευθυντές/τριες των ΓΕ.Λ. και Λυκείων Ε.Α.Ε. να μεριμνήσουν ώστε στην τελευταία καταγραφή (02-05-2023), και εφόσον η διδακτέα - εξεταστέα ύλη έχει ολοκληρωθεί, να αναγράφεται μόνο η λέξη «ΤΕΛΟΣ» στο πεδίο καταγραφής καθώς και στο σχετικό πεδίο των παρατηρήσεων.

Στα μαθήματα στα οποία προβλέπεται να γίνεται η διδασκαλία από περισσότερα του ενός τεύχη βιβλίων, όταν ολοκληρώνεται η διδασκαλία του τεύχους να αναγράφεται μόνο η λέξη «ΤΕΛΟΣ» στο πεδίο καταγραφής.

Ομοίως, όταν ολοκληρώνεται η διδασκαλία της Εισαγωγής του Τεύχους Α' για το μάθημα των Λατινικών, να αναγράφεται μόνο η λέξη «ΤΕΛΟΣ» στο πεδίο καταγραφής.

Σε κάθε περίπτωση, η διδακτέα - εξεταστέα ύλη κάθε μαθήματος που εξετάζεται και πανελλαδικά πρέπει να ολοκληρωθεί.

2. Συγκρότηση και έργο των επιτροπών παρακολούθησης και συντονισμού της ύλης

Ο/Η Περιφερειακός/ή Διευθυντής/τρια Εκπ/σης με απόφασή του/της συγκροτεί για κάθε Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης αρμοδιότητάς του/της επιτροπή παρακολούθησης και συντονισμού της διδασκαλίας της ύλης, η οποία θα είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό της πορείας της διδασκαλίας των μαθημάτων που εξετάζονται και πανελλαδικά, και την παρακολούθηση της διδακτέας - εξεταστέας ύλης.

Η επιτροπή θα αποτελείται από:

 • Τον/τη Διευθυντή/ντρια της Δ/θμιας Εκπ/σης ως πρόεδρο,
 • Τον/την Οργανωτικό/ή Συντονιστή/τρια του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., στην περιοχή αρμοδιότητας του/της οποίου/ας ανήκει η Δ/νση Δ.Ε. (εφόσον υπάρχει δυνατότητα)
 • Τους/τις Συντονιστές/τριες Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου αντίστοιχου των διδασκόμενων - πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ή, σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας κάποιων εκ των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, μόνιμους εκπαιδευτικούς αντίστοιχης ειδικότητας που διδάσκουν τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά μετά από πρόταση του οικείου Διευθυντή Δ/θμιας Εκπ/σης και
 • Έναν υπάλληλο της οικείας Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης ως Γραμματέα της επιτροπής, ο οποίος αναλαμβάνει την γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη της ομάδας, αντλώντας τα στοιχεία καταχώρισης της ύλης από το ΠΣ myschool και ενημερώνοντας την Επιτροπή Παρακολούθησης και Συντονισμού της Ύλης.

Επισημαίνεται ότι οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου που συμμετέχουν στις Επιτροπές Παρακολούθησης και Συντονισμού της Ύλης δεν θα μπορούν να αντλούν τα στοιχεία καταχώρισης της ύλης από το ΠΣ myschool με τους προσωπικούς τους κωδικούς.

Έργο της επιτροπής είναι:

 • Ο έλεγχος της ορθότητας και της ακρίβειας των στοιχείων που καταχωρίζουν οι σχολικές μονάδες στο ΠΣ myschool.
 • Ο έλεγχος των παρατηρήσεων των σχολικών μονάδων στο πεδίο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» του ΠΣ myschool και η επίλυση τυχόν προβλημάτων που αναφέρονται σε αυτό και προκαλούν καθυστερήσεις στην πορεία διδασκαλίας της ύλης.
 • Η τήρηση των χρονικών προθεσμιών.
 • Η οριστικοποίηση της καταχώρισης της ύλης που έχει διδαχθεί σε κάθε σχολείο αρμοδιότητάς της (μέσω της σχετικής καρτέλας που υπάρχει στο ΠΣ myschool «Παρακολούθηση και Συντονισμός της Ύλης των Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων Μαθημάτων») μέχρι και:

Η καταγραφή των ενεργειών για την επίλυση των ανωτέρω προβλημάτων στο σχετικό πεδίο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» του ΠΣ myschool της επιτροπής.

α) 15/12/2022

β) 26/01/2023

γ) 23/02/2023

δ) 30/03/2023

ε) 04/05/2023

Στην περίπτωση που θα πρέπει να γίνουν αλλαγές από τη σχολική μονάδα, η σχετική πρόταση θα πρέπει να «ξεκλειδώνεται» ώστε να είναι επεξεργάσιμη. Στη συνέχεια θα πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία εξαρχής (δηλ. αποθήκευση και οριστικοποίηση από τη σχολική μονάδα και οριστικοποίηση από την επιτροπή).

Η σύνταξη και αποστολή έκθεσης σχετικά με την πορεία ολοκλήρωσης της ύλης με βάση τα στοιχεία καταχώρισής της, όπως αυτά θα εμφανίζονται στο αντίστοιχο αρχείο του ΠΣ myschool (Στατιστικά -> Στατιστικά Σχολικών Μονάδων -> Παρακολούθηση και Συντονισμός της Ύλης των Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων Μαθημάτων), το οποίο θα επισυνάπτεται στην έκθεση.

Έκθεση η οποία δεν θα έχει επισυναπτόμενο το σχετικό αρχείο από το ΠΣ myschool, δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Οι εκθέσεις θα πρέπει να είναι ευσύνοπτες και να αναφέρουν κυρίως και επιγραμματικά τα προβλήματα που έχουν προκαλέσει καθυστερήσεις στη διδασκαλία της ύλης, και τις ενέργειες στις οποίες προέβη η επιτροπή για την αντιμετώπισή τους.

Η έκθεση συντάσσεται και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Συντονισμού της Ύλης, υποβάλλεται από τον Πρόεδρο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (e-mail: spoudonde@minedu.gov.gr) το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά από τις ημερομηνίες οριστικοποίησης της ύλης που αναφέρονται παραπάνω, και κοινοποιείται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.