ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Αμοιβή επιτηρητών 110 ευρώ για την ημέρα των εξετάσεων για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση

Η αποζημίωση των απασχολούμενων στις εξετάσεις της 13ης Νοεμβρίου 2022
Δημοσίευση: 07/12/2022
Εξετάσεις
Alt Text: 
Εξετάσεις
Title Text: 
Εξετάσεις
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Με το ποσό των εκατόν δέκα ευρώ (110,00 ευρώ) για την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων  για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση, θα αποζημιωθούν οι επιτηρητές.

Οι Βαθμολογητές- Αξιολογητές θα λάβουν ενενήντα ευρώ (90,00 ευρώ) για την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων, ενώ οι Βαθμολογητές - Διορθωτές των γραπτών των υποψηφίων: τρία ευρώ (3,00 ευρώ) ανά γραπτό.

Ειδικότερα η  αποζημίωση των απασχολούμενων στις εξετάσεις της 13ης Νοεμβρίου 2022 για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση, έχει  ως εξής:

α.1. Για τους Προέδρους των Επιτροπών Βαθμολογικών Κέντρων Π.Ε.Γ.Π. εφάπαξ αποζημίωση εξακοσίων ευρώ (600,00 ευρώ).

α.2. Για τα Μέλη των Επιτροπών Βαθμολογικών Κέντρων Π.Ε.Γ.Π. εφάπαξ αποζημίωση τετρακοσίων πενήντα ευρώ (450,00 ευρώ).

α.3. Για τους Γραμματείς των Επιτροπών Βαθμολογικών Κέντρων Π.Ε.Γ.Π. εφάπαξ αποζημίωση τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00 ευρώ).

β. Επιτροπές Περιφερειακών Επιτροπών Οργάνωσης Εξετάσεων Π.Ε.Γ.Π

β.1. Για τους Προέδρους των Περιφερειακών Επιτροπών Οργάνωσης Εξετάσεων εφάπαξ αποζημίωση τριακοσίων ευρώ (300,00 ευρώ).

β.2. Για τα Μέλη των Περιφερειακών Επιτροπών Οργάνωσης Εξετάσεων εφάπαξ αποζημίωση διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00 ευρώ).

β.3. Για τους Γραμματείς των Περιφερειακών Επιτροπών Οργάνωσης Εξετάσεων εφάπαξ αποζημίωση εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 ευρώ).

γ. Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων Π.Ε.Γ.Π.

γ.1. Για τους Προέδρους των Επιτροπών Εξεταστικών Κέντρων εφάπαξ αποζημίωση διακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (275,00 ευρώ).

γ.2. Για τα Μέλη των Επιτροπών Εξεταστικών Κέντρων εφάπαξ αποζημίωση διακοσίων ευρώ (200,00 ευρώ).

γ.3. Για τους Γραμματείς των Επιτροπών Εξεταστικών Κέντρων Π.Ε.Γ.Π. εφάπαξ αποζημίωση εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 ευρώ).

δ. Επιτροπές Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων

δ.1. Για τους Προέδρους των Επιτροπών Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων εφάπαξ αποζημίωση διακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (275,00 ευρώ).

δ.2. Για τα Μέλη των Επιτροπών των Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων εφάπαξ αποζημίωση διακοσίων ευρώ (200,00 ευρώ).

δ.3. Για τους Γραμματείς των Επιτροπών των Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων Π.Ε.Γ.Π. εφάπαξ αποζημίωση εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 ευρώ).

Σε περίπτωση μερικής αναπλήρωσης του Προέδρου, μέλους, γραμματέα ή βαθμολογητή, η κατά περίπτωση αποζημίωση κατανέμεται ανάλογα μεταξύ των δικαιούχων με πράξη του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας.

Για τα ατομικά όργανα ως εξής:

α. Βαθμολογητές- Αξιολογητές: ενενήντα ευρώ (90,00 ευρώ) για την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων.

β. Ειδικές Τριμελείς Επιτροπές Εξετάσεων για τους υποψηφίους που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 3 άρθρου 7 του ΚΕΙ: εκατόν τριάντα ευρώ (130,00 ευρώ) για την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων.

γ. Βαθμολογητές - διορθωτές των γραπτών των υποψηφίων: τρία ευρώ (3,00 ευρώ) ανά γραπτό.

δ. Επιτηρητές: εκατόν δέκα ευρώ (110,00 ευρώ) για την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων.

ε. Υγειονομικοί: εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 ευρώ) για την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων.

στ. Βοηθητικό προσωπικό: εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 ευρώ) για την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων.

Για τις ομάδες εργασίας ως εξής:

α. Ομάδα μετάδοσης θεμάτων: εφάπαξ αποζημίωση εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 ευρώ).

β. Ομάδα Συνδέσμων μεταξύ των Επιτροπών των Εξεταστικών Κέντρων: εφάπαξ αποζημίωση εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 ευρώ).

γ. Ομάδα Γραμματειακής Υποστήριξης της Επιστημονικής Επιτροπής: διακόσια πενήντα ευρώ (250,00 ευρώ) για την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων.

δ. Ομάδα Επικουρικού Προσωπικού της Οργανωτικής Επιτροπής: εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 ευρώ) εφάπαξ αποζημίωση

ε. Ομάδα εκκαθάρισης του συνόλου των αποζημιώσεων των συλλογικών οργάνων, των ατομικών οργάνων και των ομάδων εργασίας: εφάπαξ αποζημίωση τετρακοσίων πενήντα ευρώ (450,00 ευρώ).

Όλες οι ανωτέρω αποζημιώσεις καταβάλλονται με τους περιορισμούς της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

Διαδικασία και δικαιολογητικά καταβολής αποζημίωσης

1. Οι αποζημιώσεις που προβλέπονται στα συλλογικά όργανα, ατομικά όργανα και ομάδες εργασίας,   θα καταβληθούν στους δικαιούχους μετά το πέρας των εξετάσεων ή εργασιών .

2. Η πληρωμή των αποζημιώσεων   γίνεται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Α. Συλλογικά όργανα

α. Πρόεδροι των Συλλογικών Οργάνων:

i. Για τους Προέδρους των Επιτροπών των Βαθμολογικών Κέντρων, βεβαίωση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
ii. Για τους Προέδρους των Περιφερειακών Επιτροπών Εξετάσεων, βεβαίωση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
iii. Για τους Προέδρους των Επιτροπών των Εξεταστικών Κέντρων, βεβαίωση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής Εξετάσεων για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

β. Μέλη των Συλλογικών Οργάνων:

Για τα μέλη των συλλογικών οργάνων, βεβαίωση από τους Προέδρους των αντίστοιχων συλλογικών οργάνων που ανήκουν.

γ. Γραμματείς των Συλλογικών Οργάνων:

Για τους γραμματείς των συλλογικών οργάνων, βεβαίωση από τους Προέδρους των αντίστοιχων συλλογικών οργάνων που ανήκουν.

Τα δικαιούχα μέλη των συλλογικών οργάνων  θα πρέπει να προσκομίσουν και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι:

1) Το σύνολο των αποζημιώσεων που καταβάλλονται για τη συμμετοχή σε συλλογικά όργανα δεν υπερβαίνει το 25% των μηνιαίων αποδοχών του κάθε μέλους

2) Οι πάσης φύσεως πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές του κάθε μέλους δεν είναι ανώτερες του συνόλου των αποδοχών της οργανικής του θέσης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 104 του Συντάγματος και

3) Οι πάσης φύσεως μικτές αποδοχές, αποζημιώσεις και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές του κάθε μέλους εν γένει δεν υπερβαίνουν μηνιαίως το ποσό της παρ. 1 του άρθρου 28 του Κεφαλαίου Β του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

Β. Ατομικά όργανα

α. Βαθμολογητές- Αξιολογητές: Βεβαίωση του Προέδρου της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου.

β. Ειδικές Τριμελείς Επιτροπές Εξετάσεων για τους υποψηφίους που εμπίπτουν στην παρ. 3 του άρθρου 7 του ΚΕΙ: Βεβαίωση του Προέδρου της Επιτροπής του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου.

γ. Βαθμολογητές - διορθωτές των γραπτών των υποψηφίων: Βεβαίωση του Προέδρου του Βαθμολογικού Κέντρου για την εκτέλεση των καθηκόντων τους που απασχολήθηκαν στο οικείο Εξεταστικό Κέντρο.

δ. Επιτηρητές: Βεβαίωση του Προέδρου της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου ή του Προέδρου της Επιτροπής του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου.

ε. Υγειονομικοί: Βεβαίωση του Προέδρου της Επιτροπής του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου.

στ. Βοηθητικό προσωπικό: Βεβαίωση του Προέδρου της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου ή του Προέδρου της Επιτροπής του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου.

Γ. Ομάδες εργασίας

Βεβαίωση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

 

Σχόλια (3)

 
σωστά όσα λέτε
07 Δεκ 2022 19:11

για΄τι πάντα βρίσκει το υπαιθ επιτηρητές μονίμους μισθωτούς; ΜΙΑ φορά δεν θα παει κανενας και ...

 
9088
07 Δεκ 2022 18:51

Επιτήρηση του Υπουργείου Εσωτερικών :110 ευρώ.
Επιτήρηση Υπουργείου Παιδείας: 10 ευρώ.
Συμπεράσματα:;

 
Ρίτα
07 Δεκ 2022 17:33

Το Υπουργείο Εσωτερικών αποζημιώνει εγκαίρως τους επιτηρητές και βαθμολογητές, σε αντίθεση προς το Υπουργείο Παιδείας.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.