Διευθυντές Σχολείων: Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων

Η προθεσμία λήγει την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16:00.

09/12/2022

Ενημερώθηκε: 09/12/2022, 07:35

Άκουσε το άρθρο

Άνοιξε, σήμερα Παρασκευή, η ηλεκτρονική πλατφόρμα https://schooldirectors.minedu.gov.gr/,  για τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων.

Η προθεσμία λήγει την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16:00.

Οι  Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , ήδη έχουν αναρτήσεις τις   Προκηρύξεις για την επιλογή των Διευθυντών όλων των σχολείων της χώρας.

Η πιστοποίηση των υποψηφίων για την είσοδο στην πλατφόρμα της αίτησης γίνεται με τη χρήση των κωδικών TAXISnet (πρόσβασης φυσικών προσώπων σε φορολογικές και λοιπές υπηρεσίες).

Με την αίτηση υποψηφιότητας δηλώνεται η Διεύθυνση Εκπαίδευσης, για τα σχολεία της οποίας ο υποψήφιος εκδηλώνει ενδιαφέρον για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής.

Η αίτηση υποψηφιότητας περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

(i) Στοιχεία ατομικής και υπηρεσιακής κατάστασης του υποψηφίου

(ii) Διεύθυνση Εκπαίδευσης επιλογής

(iii) Προϋποθέσεις συμμετοχής κατά τις διατάξεις των παρ. 1, 6 και 12 του άρθρου 31 του ν.4823/2021

(iv) Θέσεις υπηρέτησης υποψηφίου

(v) Στοιχεία επιστημονικής – παιδαγωγικής συγκρότησης και συμμετοχής σε υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια

(vi) Στοιχεία διδακτικής, συμβουλευτικής – καθοδηγητικής και διοικητικής– υποστηρικτικής εμπειρίας

(vii) Δήλωση περί ακρίβειας των δηλωθέντων στοιχείων

Με την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας οι ενδιαφερόμενοι αναρτούν υποχρεωτικά, μεταξύ άλλων, βιογραφικό σημείωμα και πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.

Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, είναι αρμόδιες για την άμεση και κατά προτεραιότητα έκδοση του πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών που θα τους ζητηθεί και υποχρεούνται στη χορήγησή του εγκαίρως και πάντως πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των εν λόγω αιτήσεων – δηλώσεων υποψηφιότητας.

  •             Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την υπουργική απόφαση  για τις Σχολικές Μονάδες, Εργαστηριακά Κέντρα
  •             Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την υπουργική απόφαση  για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://schooldirectors.minedu.gov.gr. Η πιστοποίηση των υποψηφίων για την είσοδο στην πλατφόρμα της αίτησης γίνεται με τη χρήση των κωδικών TAXISnet (πρόσβασης φυσικών προσώπων σε φορολογικές και λοιπές υπηρεσίες). Με την αίτηση υποψηφιότητας δηλώνεται η Διεύθυνση Εκπαίδευσης, για τα σχολεία της οποίας ο υποψήφιος εκδηλώνει ενδιαφέρον για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής.

2. Οι αιτήσεις συνοδεύονται από τα απαραίτητα, για την απόδειξη των τυπικών προσόντων τους δικαιολογητικά, σε ψηφιακή μορφή, τα οποία αναρτώνται στο πληροφοριακό σύστημα υποβολής των αιτήσεων, ομαδοποιημένα σε υποενότητες, ως εξής:

α) Βιογραφικό σημείωμα.

β) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών

γ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών και επιμόρφωσης.

δ) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.

ε) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).

στ) Αποδεικτικά συγγραφικού και ερευνητικού έργου.

ζ) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό έργο καθώς και στη διδακτική, συμβουλευτική – καθοδηγητική και διοικητική – υποστηρικτική εμπειρία, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.

θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α ́75) με την οποία βεβαιώνεται:

αα) ότι ο εκπαιδευτικός δεν διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4997/2022, δεν τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία, δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) ή δεν του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών, για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ίδιου κώδικα.

ββ) η γνησιότητα και αλήθεια των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών,

γγ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ως στέλεχος της εκπαίδευσης σύμφωνα με την περ. β ́ της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4823/2021 τα τέσσερα τελευταία έτη.

δδ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν αποχωρεί υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.
Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αρμοδίως αναγνωρισμένοι. Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

3. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις του συνόλου των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. αντίστοιχα μίας μόνο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής της παρ. 11 του άρθρου 31 του ν.4823/2021 δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο. Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, της οργανικής θέσης των υποψηφίων, είναι αρμόδιες κατά περίπτωση, για την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών. Οι αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά διατηρούνται, σε ψηφιακή μορφή, στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων.

Πίνακας δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων

1. Τα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής, σε συνεδρίασή τους που πραγματοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων και με τη συγκρότηση που προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021 όπως ισχύει, επιλέγουν τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και καταρτίζουν τους σχετικούς πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Οι πίνακες δεκτών υποψηφίων καταρτίζονται κατά αλφαβητική σειρά. Στους πίνακες μη δεκτών υποψηφίων δεν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των υποψήφιων αλλά μόνο ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης υποψηφιότητας, καθώς και η αιτιολογία της απόρριψής της. Τα συμβούλια κοινοποιούν τους πίνακες στο Τμήμα Προσωπικού της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, το οποίο μεριμνά για την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

2. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της ανάρτησής τους. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων.

3. Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, τα συμβούλια αποφαίνονται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζουν τους πίνακες και ενημερώνουν σχετικά τους ενδιαφερομένους.

Προσωρινοί ενιαίοι αξιολογικοί πίνακες

1. Τα συμβούλια επιλογής καταρτίζουν προσωρινούς ενιαίους αξιολογικούς πίνακες Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στους οποίους κατατάσσονται οι δεκτοί υποψήφιοι σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περιπτώσεων α ́ έως γ ́ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4823/2021. Οι πίνακες κοινοποιούνται στο Τμήμα Προσωπικού της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, το οποίο μεριμνά για την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

2. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της ανάρτησής τους. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής που χρησιμοποιείται για την υποβολή αιτήσεων.

3. Τα συμβούλια αποφαίνονται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζουν τους πίνακες και ενημερώνουν σχετικά τους ενδιαφερομένους .

Κλήση των υποψηφίων σε συνέντευξη

1. Μετά την αναπροσαρμογή των προσωρινών ενιαίων αξιολογικών πινάκων, τα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής ορίζουν τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη. Στη συνέντευξη καλείται το πενήντα τοις εκατό (50%), με στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα, των υποψηφίων που έχουν συμπεριληφθεί στους εν λόγω αξιολογικούς πίνακες και έχουν συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αριθμό αξιολογικών μονάδων, και αριθμός υποψηφίων τουλάχιστον τριπλάσιος από τον αριθμό των προκηρυσσόμενων θέσεων. Η πρόσκληση, με τις ημερομηνίες κατά τις οποίες καλούνται οι υποψήφιοι στη συνέντευξη, αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη της διαδικασίας.

2. Υποψήφιοι οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

Προετοιμασία και διεξαγωγή της συνέντευξης των υποψηφίων

1. Οι αιτήσεις των υποψηφίων κατανέμονται στα μέλη του συμβουλίου επιλογής, με εξαίρεση τον πρόεδρο, προκειμένου να προετοιμάσουν τεκμηριωμένη εισήγηση για κάθε υποψήφιο. Συγκεκριμένα οι αιτήσεις ταξινομούνται αλφαβητικά και χωρίζονται σε τόσα ίσα μέρη όσα και τα μέλη του συμβουλίου που θα εισηγηθούν σχετικά. Το κάθε μέλος του συμβουλίου αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας το μέρος των αιτήσεων που του έχει ανατεθεί μετά από κλήρωση, η οποία διεξάγεται ενώπιον όλων των μελών και του γραμματέα του συμβουλίου. Η διαδικασία μελέτης των αιτήσεων υποψηφιότητας ξεκινάει αμέσως μετά την κατάρτιση του αναμορφωμένου προσωρινού αξιολογικού πίνακα με τα μοριοδοτούμενα στοιχεία και γίνεται στην έδρα κάθε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

2. Η διαδικασία της συνέντευξης περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

α) εισήγηση μέλους του οικείου Συμβουλίου Επιλογής,

β) προφορική εξέταση του υποψηφίου στην ξένη γλώσσα, αν αυτό απαιτείται,

γ) παρουσίαση από τον ίδιο τον υποψήφιο μιας περίπτωσης για την αυτοαξιολόγηση του έργου του και μίας περίπτωσης για το σχεδιασμό του έργου του σε περίπτωση επιλογής του.

δ) ερωτήσεις των μελών του συμβουλίου προς τον υποψήφιο.

Ειδικότερα, πριν από την είσοδο του υποψηφίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του συμβουλίου, το μέλος του συμβουλίου που είχε αναλάβει τη μελέτη του φακέλου του υποψηφίου, παρουσιάζει την εισήγησή του για τον υποψήφιο. Στη συνέχεια ο υποψήφιος προσέρχεται στην αίθουσα και εξετάζεται προφορικά στην ξένη γλώσσα, αν αυτό απαιτείται, κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του ν.4823/2021. Σε αυτή την περίπτωση ο εξεταστής παραδίδει την βαθμολογία του σε σφραγισμένο φάκελο στον πρόεδρο του συμβουλίου. Σε περίπτωση που η εξέταση της ξένης γλώσσας δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία του εξεταστή και η εξέταση γίνεται εξ’ αποστάσεως με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 374 του ν.4957/2022, η παράδοση της βαθμολογίας του γίνεται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο και σε χρόνο που θα κρίνει ο πρόεδρος του συμβουλίου έτσι ώστε να διασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας. Ακολούθως, ο υποψήφιος παρουσιάζει περίπτωση για την αυτοαξιολόγηση του έργου του και περίπτωση για το σχεδιασμό του έργου του σε περίπτωση επιλογής του, με χρονική διάρκεια έως πέντε (5) λεπτών της ώρας. Τέλος τα μέλη του Συμβουλίου υποβάλλουν ερωτήσεις κάθε είδους στους υποψήφιους.

3. Μέσω της συνέντευξης εκτιμώνται η συγκρότηση της σκέψης και του λόγου, η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας, η συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα, καθώς και οι γνώσεις και οι ικανότητες του υποψηφίου σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, ενώ συνεκτιμώνται και τα δηλούμενα στοιχεία στην αίτηση του υποψηφίου.

Ηχογράφηση της συνέντευξης

1. Στην αίθουσα συνεδριάσεων εγκαθίσταται και λειτουργεί, με ευθύνη του προέδρου του συμβουλίου επιλογής, σύστημα ηχογράφησης. Με την προσέλευση του υποψηφίου στην αίθουσα για τη διεξαγωγή της συνέντευξης και την προσφώνηση του ονόματός του, τίθεται σε λειτουργία το σύστημα ηχογράφησης, με την επιφύλαξη της παρ. 2.

2. Σε περίπτωση που κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του ν.4823/2021 απαιτείται εξέταση στην ξένη γλώσσα, το σύστημα ηχογράφησης τίθεται σε λειτουργία μετά την παράδοση της βαθμολογίας από τον εξεταστή στον πρόεδρο του συμβουλίου.

3. Η λειτουργία του συστήματος διακόπτεται με το πέρας της συνέντευξης και πριν την αποχώρηση του υποψηφίου. Το προϊόν ηχογράφησης τηρείται ως ηχητικό αρχείο και φυλάσσεται μαζί με τα πρακτικά του συμβουλίου επιλογής.

Μοριοδότηση της συνέντευξης

1. Τα στοιχεία που συνεκτιμώνται κατά τη συνέντευξη αποτιμώνται σε αξιολογικές μονάδες ως εξής:

α) η συγκρότηση της σκέψης και του λόγου: πέντε (5) μονάδες,

β) η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας: πέντε (5) μονάδες,

γ) η συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα, καθώς και οι γνώσεις και οι ικανότητες του υποψηφίου σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας και Εργαστηριακού Κέντρου: δέκα (10) μονάδες.

2. Για την αξιολόγηση χρησιμοποιούνται έντυπα αξιολόγησης, ξεχωριστά για κάθε υποψήφιο, σύμφωνα με το Παράρτημα, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, τα οποία περιλαμβάνουν τα αξιολογούμενα στοιχεία.

3. Κάθε μέλος του Συμβουλίου Επιλογής δίνει υποχρεωτικά ξεχωριστή και συνοπτικά αιτιολογημένη βαθμολογία. Τελικές αξιολογικές μονάδες κάθε υποψηφίου για συνέντευξη είναι ο μέσος όρος των μονάδων της βαθμολογίας των παρόντων μελών του συμβουλίου. Ο μέσος όρος στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Τα έντυπα αξιολόγησης, μαζί με τους φακέλους των ενδεχομένως υφισταμένων βαθμολογιών της εξέτασης της ξένης γλώσσας, συγκεντρώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και φυλάσσονται σε φάκελο, ο οποίος μονογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη του συμβουλίου.Οι φάκελοι φυλάσσονται με ευθύνη του προέδρου του Συμβουλίου Επιλογής μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της συνέντευξης όλων των υποψηφίων. Μετά το πέρας της διαδικασίας αυτής αποσφραγίζονται, προκειμένου να καταγραφεί η βαθμολογία των υποψηφίων.

Τήρηση των πρακτικών της συνέντευξης

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο γραμματέας του συμβουλίου έχει την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών της διαδικασίας. Στα πρακτικά αναφέρεται το περιεχόμενο της συνέντευξης, με μνεία της παρουσίασης από τον υποψήφιο της αυτοαξιολόγησης του έργου του και του σχεδιασμού του έργου του σε περίπτωση επιλογής του, καθώς και οι ερωτήσεις που υποβλήθηκαν από τα μέλη του συμβουλίου και οι απαντήσεις που δόθηκαν από τον υποψήφιο. Περαιτέρω, στο πρακτικό της συνεδρίασης καταγράφονται η βαθμολογία κάθε μέλους του συμβουλίου και η συνοπτική αιτιολόγησή της. Επίσης καταγράφεται η βαθμολογία της ενδεχομένως διεξαχθείσης προφορικής εξέτασης της ξένης γλώσσας, περίπτωση κατά την οποία, αν ο υποψήφιος έχει βαθμολογηθεί με βαθμό μικρότερο του πέντε (5), αφαιρούνται τα μόρια για τη γνώση της ξένης γλώσσας, οποιουδήποτε επιπέδου, σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν.4823/2021 και, συνακόλουθα, τα μόρια για τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών της περ. α) της ίδιας ως άνω παραγράφου και αναμορφώνεται η βαθμολογία του. Τέλος, στα πρακτικά μνημονεύεται η πρόσκληση των υποψηφίων στη συνέντευξη και η ημερομηνία ανάρτησής της στην ιστοσελίδα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, η προσέλευση των υποψηφίων με τη σειρά και την ώρα που έχουν κληθεί, καθώς και η λήξη των εργασιών.

Τελικοί Ενιαίοι Αξιολογικοί Πίνακες

1. Μετά το πέρας της συνέντευξης όλων των υποψηφίων, το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής καταρτίζει αξιολογικό πίνακα με βάση τις συνολικές μονάδες κάθε υποψηφίου ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Το σύνολο των μονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων στα επιμέρους κριτήρια.

2. Σε περίπτωση που υποψήφιος συγκεντρώνει συνολικά, ίσο αριθμό μονάδων, στον τελικό αξιολογικό πίνακα, κατατάσσεται υψηλότερα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες στα κριτήρια, κατά τη σειρά που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 32, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 35 του ν.4823/2021. Αν προκύπτει εκ νέου ισοβαθμία, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των μονάδων των υποψηφίων κατά σειρά στα υποκριτήρια των περ. α) έως δ) της παρ. 1 του άρθρου 32, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 35 του ίδιου νόμου.

3. Οι υποψήφιοι που δεν καλούνται σε συνέντευξη, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 40 του ν.4823/2021, κατατάσσονται σε επικουρικό πίνακα με φθίνουσα σειρά κατάταξης με βάση τα κριτήρια επιλογής των περ. α ́ έως γ ́ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ίδιου νόμου.

4. Στη συνέχεια το συμβούλιο ελέγχει εάν κάποιος από τους υποψηφίους, που βαθμολογήθηκε στην εξέταση της ξένης γλώσσας με βαθμό μικρότερο του πέντε (5) και του αφαιρέθηκαν τα μόρια των τίτλων σπουδών και της αντίστοιχης ξένης γλώσσας, υπολείπεται σε μόρια, μη συνυπολογιζομένων των μορίων της συνέντευξης, από υποψήφιο που δεν κλήθηκε στη διαδικασία της συνέντευξης. Στην περίπτωση αυτή ο εν λόγω υποψήφιος υποβιβάζεται στον επικουρικό πίνακα και καλείται για συνέντευξη ο πρώτος σε μονάδες υποψήφιος του επικουρικού πίνακα .

5. Μετά το τέλος της διαδικασίας, ο πρόεδρος του συμβουλίου επικυρώνει τα αναλυτικά πρακτικά που τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών από το γραμματέα του συμβουλίου.

Κύρωση Τελικών Αξιολογικών Πινάκων

1. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την κατάρτισή τους, οι τελικοί πίνακες επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων υποβάλλονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για την κύρωσή τους, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 30 του ν.4823/2021.

2. Οι ανωτέρω πίνακες, ύστερα από την κύρωσή τους αναρτώνται στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης, καθώς και της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

3. Ταυτόχρονα με τους τελικούς πίνακες επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων υποβάλλονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για την κύρωσή τους οι επικουρικοί πίνακες

4. Οι πίνακες ισχύουν από την κύρωσή τους έως την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την κύρωσή τους.

Δήλωση προτίμησης

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, μετά την κύρωση των τελικών ενιαίων αξιολογικών πινάκων, καλούν τους εγγεγραμμένους στους πίνακες να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης με σειρά προτίμησης για τις σχολικές μονάδες και τα εργαστηριακά κέντρα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που επιθυμούν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση του πίνακα στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Υποψήφιοι που δεν υποβάλουν δήλωση προτίμησης διαγράφονται από τον πίνακα.

Τοποθέτηση

Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 του ν.4823/2021, όπως ισχύει. Το συμβούλιο διαμορφώνει την πρότασή του με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς ενιαίους αξιολογικούς πίνακες σε συνδυασμό με τη σειρά προτίμησής τους, η οποία δηλώνεται σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσης.

Πλήρωση κενών και κενούμενων θέσεων

1. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν υποψηφιότητες για κάποιες σχολικές μονάδες και εργαστηριακά κέντρα, διευθυντές σε αυτές τοποθετούνται, εφόσον το δηλώσουν, υποψήφιοι που δεν έχουν τοποθετηθεί, κατά τη σειρά κατάταξής τους στον τελικό αξιολογικό πίνακα επιλογής. Για τον σκοπό αυτόν καλούνται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμοδίου Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής. Η πρόταση διαμορφώνεται με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς ενιαίους αξιολογικούς πίνακες σε συνδυασμό με τη νέα δήλωση προτίμησης.

2. Αν ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της προηγούμενης παραγράφου δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις, τότε εφαρμόζεται η παρ. 9 του άρθρου 40 του ν.4823/2021.

3. Αν μετά το τέλος των ανωτέρω διαδικασιών εξακολουθούν να παραμένουν κενές θέσεις διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ., οι θέσεις αυτές επαναπροκηρύσσονται. Στην περίπτωση αυτή, μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο εκπαιδευτικής ή διδακτικής υπηρεσίας. Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται και στην περίπτωση εμφάνισης κενών θέσεων μετά τη λήξη της ισχύος των πινάκων επιλογής.

Θητεία

Η επιλογή και τοποθέτηση των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. γίνεται για τετραετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους. Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής. Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες θέσεις, σύμφωνα με τα εδάφια πρώτο και δεύτερο, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά από τη λήξη της θητείας τους μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών.

Σχόλια (55)

Πιτσιφλής
|

Να μια απλή περίπτωση όπου φαίνεται ότι ο νόμος πάσχει ακόμη και στα απλά θεμελιώδη.
Αν δεν τα γνωρίζεις, αν δεν γνωρίζεις το myschool, πώς θα αναλάβεις τα τυπικά διοικητικά του σχολείου; Παίρνοντας τηλέφωνο τον έναν και τον άλλον συνάδελφο διευθυντή επί μήνες ή πιέζοντας συνεχώς τους συναδέλφους να αναλάβουν μέρος των διοικητικών εργασιών;
Σχολή Διευθυντών για τα ΟΛΑ τα θεμελιώδη και στο τέλος εξετάσεις. Όσοι τις περάσουν θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση και να κριθούν από δύο σχολικούς συμβούλους άλλης περιφέρειας.
Και όχι για τέσσερα έτη. Διευθυντές για δέκα χρόνια. Άλλα είναι τα σημαντικά στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια.

Spiros
|

Κανοντας αναίρεση, η αίτηση εμφανίζεται προσωρινά αποθηκευμένη. Δεν χάνεται κάτι. Συμπληρώνεις, αλλάζεις, υποβάλεις εκ νέου.

Μαρία
|

Γνωρίζει συνάδελφος υποψήφιος διευθυντής αν κάνουμε αναίρεση υποβολής, γιατί θέλουμε να προσθέσουμε στοιχεία, διαγράφονται τα προηγούμενα; Παρακαλώ ας απαντήσει συνάδελφος που το έχει κάνει.

Νίκος
|

Η διδακτική προϋπηρεσία δεν ζητάει δικαιολογητικά γιατί η επαλήθευση της θα γίνει με διασταύρωση από το edata.
Αυτό

Νικόλαος Β.
|

@ Πλατάρος Γιάννης
Σας ευχαριστώ για την άμεση απάντηση

Πλατάρος Γιάννης
|

@Νικολαος Β.
Η γνώση η/Υ κατά ΑΣΕΠ, αποδεικνειεται και με το πτυχίο σας.

Νικόλαος Β.
|

Καλησπέρα σας και καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους. Θα ήθελα και εγώ να με διαφωτίσετε σε κάτι αν το γνωρίζετε. Δεν έχω πιστοποίηση ΤΠΕ Α' επιπέδου γιατί το δεύτερο πτυχίου μου είναι Μηχανικού Υπολογιστών (χωρίς να είναι η ειδικότητα μου ΠΕ 86). Γνωρίζει κανείς αν αρκεί το πτυχίο μου ως αποδεικτικό γνώσης χειρισμού ή πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση της σχολής;

υποψήφιος
|

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας δεν χρειάζεται μετάφραση

Πλατάρος Γιάννης
|

Για τις μεταφράσεις των ξενόγλωσσων πιστοποιητικών.
Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά μεταφράζονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ στην Ελληνική Γλώσσα όταν είναι να κατατεθούν σε Ελληνικό Δημόσιο Φορέα, εξ αιτίας των εξής γεγονότων:
1. Νομικά η επίσημη γλώσσα του Νεοελληνικού Κράτους είναι η Ελληνική μόνον.
2. Και τα Αγγλικά και τα κογκολέζικα και τα Κινέζικα και τα Σουαχίλι και τα Πέρσικα και τα Ρωσικά θέλουν μετάφραση.
3. Τα Συμβούλια Επιλογής έχουν μια διοικητική αυτονομία και αποτελούντο από εξαιρετικά μορφωμένους και Αγγλομαθείς . Είπαν λοιπόν, ας μην τον /την κόψουμε αφού κατανοούμε τα περιεχόμενο.
4. Αν το περιεχόμενο ήταν σε Κινέζικα , Ρώσικα , Ινδικά, Ισπανικά, Βουλγάρικα , Σερβικά, θα σε έστελναν «αδιάβαστη» (το όλον ύφος είναι θηλυκό)
5. Δοκιμάστε ελεύθερα να δείτε αν θα σας κόψουν στα τοπικά Συμβούλια Διευθυντών που είναι και μη κάτοχοι Γ2 στα Αγγλικά, να δείτε αν την τρίτη φορά θα σας κόψουν.γλώσσες
6. Υπάρχει οδηγία ρητή που λέει ότι τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά είναι μεταφρασμένα. Δεν το ξέρετε.
7. Από το ότι «έχετε άποψη» για πράγματα για τα οποία δεν μπορείτε να παράξετε ένα νομικό συλλογισμό του τύπου ή ερώτημα ή αντιπαράδειγμα του τύπου « Αν δεν χρειάζεται μετάφραση γιατί να μην καταθέσει κάποιος και σε άλλες, εκατοντάδες γλώσσες βεβαιώσεις χωρίς κίνδυνο απόρριψης;»
Το χειρότερο, είναι ότι προτρέπετε και άλλους να σας μιμηθούν θυμίζοντας τον γνωστό μύθο του Αισώπου:
Ἀλώπηξ ὑπό τινος πάγης τὴν οὐρὰν ἀποκοπεῖσα, ἐπειδὴ δι’ αἰσχύνην ἀβίωτον ἡγεῖτο τὸν βίον ἔχειν, ἔγνω δεῖν καὶ τὰς ἄλλας ἀλώπεκας εἰς τὸ αὐτὸ προαγαγεῖν, ἵνα τῷ κοινῷ πάθει τὸ ἴδιον ἐλάττωμα συγκρύψῃ. Καὶ δὴ ἁπάσας ἀθροίσασα παρῄνει αὐταῖς τὰς οὐρὰς ἀποκόπτειν, λέγουσα ὡς οὐκ ἀπρεπὲς μόνον τοῦτο, ἀλλὰ καὶ περισσόν τι αὐταῖς βάρος προσήρτηται. Τούτων δέ τις ὑποτυχοῦσα ἔφη· «Ὦ αὕτη, ἀλλ’ εἰ <μή> σοι τοῦτο συνέφερεν, οὐκ ἂν ἡμῖν τοῦτο συνεβούλευσας.»
Οὗτος ὁ λόγος ἁρμόττει πρὸς ἐκείνους οἳ τὰς συμβουλίας ποιοῦνται τοῖς πέλας οὐ δι’ εὔνοιαν, ἀλλὰ διὰ τὸ ἑαυτοῖς συμφέρον.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΟΥ;
|

Η μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠΕΞ δεν υπάρχει. Πού γίνεται επίσημη μετάφραση σύμφωνα με τον νόμο (... ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο);

Απώλεια καταχωρίσεων
|

Εισήγαγα στην αίτηση τουλάχιστον δύο φορές δεδομένα, ανάρτησα παραστατικά, έκανα αποθήκευση και στο εκάστοτε επόμενο άνοιγμα της αίτησης διαπίστωσα ότι χάθηκαν. Έχει κάνει άλλος ανάλογη εμπειρία;

ΙΟΛΗ
|

Ξέρει κανείς τι γίνεται με τα προγράμματα COMENIUS, Ε.Ι.Ν, Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ολυμπιακής Παιδείας (χρηματοδοτούμενα από εθνικό και ευρωπαϊκό φορέα) ; Τι καταθέτουμε; Βεβαίωση "σύμβασης", βεβαίωση που ζητάμε από τον αντίστοιχο φορέα -αν υφίσταται βέβαια, π.χ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ή COMENIUS (από το ΙΚΥ;), κάποια πράξη/ βεβαίωση από το σχολείο; Καλό κουράγιο και υπομονή σε όλους/ες μας

ΝΙΚΗ
|

Θα ήθελα να ρωτήσω 1. Για τα etwinning είναι αρκετή η βεβαίωση? 2. Για την προϋπηρεσία ως ωρομίσθιος αρκεί το ΠΥΜ?
Ευχαριστώ!

ΓΙΏΡΓΟΣ
|

Είμαι διευθυντής σε Γυμνάσιο κ θα είμαι πάλι υποψήφιος. Δεν κατσλαβαινω ομως προς τι τόση βιασύνη ακόμη δεν άνοιξε η πλατφόρμα. Έλεος συνάδελφοι. Μεχρι τις 28/12 υπάρχει χρόνος.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|

Να ρωτήσω τα σεμινάρια που είναι π.χ 9:30 - 11:30 υπολογίζετε 2 ή 3 ώρες και 16:00- 19:00 υπολογίζετε 3 ή 4 ώρες
;

@Νο
|

Το ΠΥΜ το ζητάς εγγράφως από τη διεύθυνση στην οποία ανήκεις ( προσκομιζοντας απλή αίτηση)

Νικος
|

Για βεβαίωση προγραμμάτων etwinning τη φετινή χρονιά που άλλαξε η πλατφόρμα και δεν υπάρχει ακόμα η δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικού εγγραφής τι πρέπει να προσκομίσουμε

απορία
|

Με τα φετινά έργα Etwinning τι θα γίνει με την πλατφόρμα και τις βεβαιώσεις;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ERASMUS
|

Από πού προκύπτει ότι χρειάζεται μετάφραση η βεβαίωση συμμετοχής; Έκανα την ίδια διαδικασία άλλες 2 φορές (Διευθυντές Εκπ/σης και Σύμβουλοι) και φυσικά δεν είχα τίποτα μεταφρασμένο και πήρα κανονικά τη μοριοδότηση. Μη γράφουμε ότι θέλουμε και βάζουμε τον κόσμο να τρέχει για μεταφράσεις και ξοδεύεται τσάμπα. Κατά τη γνώμη μου βέβαια, δεν αρκεί η βεβαίωση συμμετοχής. Αυτή μπορείς και να τη βρεις σχετικά εύκολα και κατόπιν εορτής. Θεωρώ ότι χρειάζεται βεβαίωση ανάθεσης εργασιών, κάποιο contract ενδεχομένως και κάποιο πρακτικό από το οποίο προκύπτει η εμπλοκή. Έχουμε φτάσει να εξισώνουμε τη συμμετοχή στα erasmus με απλά ταξίδια τα οποία μοριοδοτούνται όσο ένα δεύτερο μεταπτυχιακό. Ελεος!

@Pat
|

Στις θεματικές του ΕΑΠ, τι συμπληρώνετε στους μήνες; Πχ αν έχουμε 1 εξαμηνιαία και 1 ετήσια;

Βασιλική
|

Κύριε Πλατάρο εσάς τι θα σας ρωτήσουν στη συνέντευξη; Τι μελετήσατε; Να πάρουμε μια ιδέα και εμείς οι αγχωμένες υποψήφιες διευθύντριες. ( προσπαθώ κι εγώ να έχω γλυκό και αθώο ύφος όταν γράφω )

@ Πλατάρος Γιάννης
|

Κύριε Πλατάρο,
Καταρχάς, σας ευχαριστώ πολύ για την άμεση βοήθειά σας!
Ναι, έπαιρνα επίδομα προϊσταμένης σε ολιγοθέσιο σχολείο που υπηρέτησα ως αναπληρώτρια.
[Στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση υπάρχουν ολιγοθέσια- μονοθέσια έως τριθέσια- δημοτικά σχολεία, κυρίως στην επαρχία, τα οποία στελεχώνονται, σε αρκετές περιπτώσεις, από αναπληρωτές].
Απηύθηνα χθες ερώτημα στη Διεύθυνση που ανήκω και περιμένω απάντηση.
Θεωρείτε ότι πρέπει να απευθύνω το ερώτημα και κάπου αλλού;
Και αν ναι, πού;
Σας ευχαριστώ και πάλι.

ERT
|

Ναι, και σε εμένα-χωρίς ΠΥΜ φυσικά-χάνει στοιχεία όταν ξαναμπαίνω (εμένα χάνει το τπε Α και τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Ας το δουν οι αρμόδιοι γιατί μυρίζομαι μπάχαλο.

για erasmus @YENEΔ
|

Για erasmus ανεβάζουμε την επιτυχή βεβαίωση παρακολούθησης που μας έδωσε ο οργανισμός υποδοχής... Εγώ αυτό είχα ανεβάσει στους συμβούλους και επειδή ήταν ξενόγλωσσο μου το είχε μεταφράσει δικηγόρος... άρα βεβαίωση και μετάφραση

Πλατάρος Γιάννης
|

@υποψηφια Διευθύντρια.
Ξέρω ότι οι αναπληρωτές δεν μπαίνουν σε θέσεις ευθύνης για πρακτικούς λόγους, διότι λ. Χ. λογοδοτούν χωρίς να είναι ορκισμένοι. Αντιθέτως οι ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΙ δόκιμοι, δύνανται με ανάθεση, έλλειψει άλλων, να αναλάβουν θέσεις ευθύνης.
Δεν ξέρω τι κάνουν στην πρωτοβάθμια με τις ιδιαιτερότητες τους...
Παίρνατε επίδομα ευθύνης;;;
Αν παίρνατε, είσαστε όντως προϊσταμένη. Αν όχι, είσαστε "με κάποια καθήκοντα"
Μπορεί και να υπάρχει κενό νόμου. Στην Δευτεροβάθμια, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο....
Μήπως είσαστε μόνη σας, δηλ. "προϊσταμένη του εαυτού σας" και άρα επιπτρεπετο;
Να κάνετε επισήμως ερώτημα μήπως....
Το ότι η πλατφόρμα δεν το δέχεται, δεν λέει πολλά πραγματα...

ΝΟ
|

@ΥΕΝΕΔ
Εγώ προσωπικά ανέβασα τη βεβαίωση φορέα και το europass. Θέλω να πιστεύω ότι είναι εντάξει.

Δεν αποθηκεύει προσωρινά;;;
|

Ότι αναρτώ ή συμπληρώνω στην πλατφόρμα, το χάνει. Την επόμενη φορά που συνδέομαι δεν τα βρίσκω και πρέπει να τα ξανανεβάσω. Συμβαίνει και σε άλλους αυτό;

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
|

Καταχωρώ διάφορα έγγραφα, εκτός από ΠΥΜ, πατάω "αποθήκευση" βγαίνει η ένδειξη "προσωρινά αποθηκευμένη", αλλά την επόμενη φορά που μπαίνω στην εφαρμογή δεν εμφανίζεται τίποτα καταχωρισμένο (εκτός βέβαια από τα ατομικά/υπηρεσιακά στοιχεία).

Αντιγραφή Αίτησης
|

Στην πλατφόρμα των Συμβούλων υπήρχε η δυνατότητα της αντιγραφής και μπορούσαμε με ένα κλικ να δημιουργήσουμε ΄όλη την αίτηση. Τωρα δεν υπάρχει η συγκεκριμένη λειτουργία και είμαστε αναγκασμένοι να φτιάξουμε την αίτηση με όλα τα δικαιολογητικά από την αρχή (το οποίο απαιτεί ώρες ή και μέρες για να ολοκληρωθεί).

Ελενη
|

Δεν έχω μπει ακόμη, αλλά θέλω να ρωτήσω αν έχει πεδίο για τους μεντορες κ τους συντονιστές.
Ευχαριστώ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ