Πανελλαδικές: Από το 2024 η εφαρμογή του νέου συστήματος εισαγωγής των υποψηφίων στα Μουσικά Τμήματα των ΑΕΙ

Τι προβλέπει το νέο σύστημα  εισαγωγής των υποψηφίων  στα Μουσικά Τμήματα των ΑΕΙ,

16/12/2022

Άκουσε το άρθρο

Στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, που θα διεξαχθούν το έτος 2024, θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά   το νέο σύστημα εισαγωγής των υποψηφίων  στα τμήματα:

α) Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου,

β) Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,

γ) Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

δ) Μουσικών Σπουδών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και

ε) Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις κατά το σχολικό έτος 2021 - 2022, καθώς και όσοι θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις κατά το σχολικό έτος 2022 - 2023 δύνανται να διεκδικήσουν εισαγωγή στα τμήματα των περ. δ) και ε)  με τη διαδικασία και τους όρους της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013. 

Θα αποδοθεί επιπλέον αριθμός θέσεων στα οικεία τμήματα που αντιστοιχεί:

α) στο δέκα τοις εκατό (10%) για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και

β) στο τέσσερα τοις εκατό (4%) για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 των θέσεων που τους αποδίδονται, σύμφωνα με την περ. θ) της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013.

Το νέο σύστημα

Ειδικότερα, το νέο σύστημα  εισαγωγής των υποψηφίων  στα Μουσικά Τμήματα των ΑΕΙ, όπως ψηφίστηκε , στη Βουλή,τον περασμένο Ιούλιο  , έχει ως εξής:

Η εισαγωγή στα τμήματα:

α) Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,

β) Μουσικών Σπουδών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

γ) Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου,

δ) Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και

ε) Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, γίνεται μέσω εισαγωγικών εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου που διοργανώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις της παρ. 1 έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου λυκείου ή ισότιμου τίτλου σχολείου μέσης εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.

3. Οι υποψήφιοι, μαθητές και απόφοιτοι, εξετάζονται πανελλαδικώς στα εξής μαθήματα:

α) Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία: Αξιολογείται το επίπεδο οργανοχρησίας των υποψηφίων. Ως μουσικό όργανο εννοείται και η φωνητική τέχνη.

β) Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία: Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε σύντομα ερωτήματα, με τα οποία αξιολογείται το επίπεδο θεωρητικών μουσικών γνώσεων.

γ) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία για τους υποψηφίους Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή Νέα Ελληνικά για τους υποψηφίους Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.).

δ) Σε ένα (1) ακόμη μάθημα της ομάδας προσανατολισμού ή του τομέα που επιλέγει ο υποψήφιος ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. αντίστοιχα ως εξής: δα) Ιστορία για τους υποψηφίους του πρώτου επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ., δβ) Μαθηματικά για τους υποψηφίους του δεύτερου επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ., δγ) Φυσική για τους υποψηφίους του τρίτου επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ., δδ) Πληροφορική για τους υποψηφίους του τέταρτου επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ. και δε) Μαθηματικά (Άλγεβρα) για τους υποψηφίους όλων των τομέων των ΕΠΑ.Λ.

4. Προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα τμήματα της παρ. 1 αποτελεί η επίτευξη στις πανελλαδικές εξετάσεις βαθμολογικής επίδοσης ίσης ή μεγαλύτερης: α) της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ανά μουσικό μάθημα των περ. α) και β) της παρ. 3 (Ε.Β.Ε. μουσικών μαθημάτων) και β) της Ε.Β.Ε. ανά τμήμα (Ε.Β.Ε. τμήματος).

5. Η Ε.Β.Ε. ανά μουσικό μάθημα προκύπτει από το γινόμενο του μέσου όρου της βαθμολογίας των υποψηφίων σε αυτό επί τον συντελεστή που ορίζεται για κάθε τμήμα για το συγκεκριμένο μουσικό μάθημα, σύμφωνα με την παρ. 8. Για τον υπολογισμό του μέσου όρου της βαθμολογίας του μουσικού μαθήματος λαμβάνονται υπόψη οι βαθμολογίες του συνόλου των υποψηφίων που διεκδικούν εισαγωγή στα τμήματα της παρ. 1, έχοντας εξεταστεί στο οικείο μουσικό μάθημα, καθώς και σε τουλάχιστον ένα (1) από τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα των περ. γ) και δ) της παρ. 3, χωρίς να διαχωρίζονται οι υποψήφιοι με βάση την κατηγορία λυκείου, ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ., από το οποίο προέρχονται. Ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. ανά μουσικό μάθημα βρίσκεται εντός του διαστήματος ελάχιστης και μέγιστης τιμής, το οποίο καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 7. Το γινόμενο του πρώτου εδαφίου στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Για τη διαπίστωση της συνδρομής της προϋπόθεσης της περ. α) της παρ. 4 συγκρίνεται η Ε.Β.Ε. ανά μουσικό μάθημα, όπως διαμορφώθηκε σύμφωνα με την παρούσα, με τη βαθμολογική επίδοση του υποψηφίου στο οικείο μουσικό μάθημα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κατά το στάδιο αυτό ο συντελεστής βαρύτητας του μουσικού μαθήματος.

6. Η Ε.Β.Ε. ανά τμήμα της περ. β) της παρ. 4 προκύπτει από το γινόμενο του μέσου όρου των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα της παρ. 3 επί τον συντελεστή που καθορίζεται από τα ιδρύματα εισαγωγής για κάθε τμήμα, σύμφωνα με την παρ. 8. Για τον υπολογισμό του μέσου όρου των βαθμολογικών επιδόσεων σε κάθε ένα (1) από τα τέσσερα (4) πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα της παρ. 3 λαμβάνονται υπόψη οι βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων ανά επιστημονικό πεδίο ή τομέα ξεχωριστά για κάθε κατηγορία λυκείου (ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.), οι οποίοι έχουν εξεταστεί σε τουλάχιστον ένα (1) από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των περ. γ) και δ) της παρ. 3. Στα τμήματα που εντάσσονται σε περισσότερα του ενός (1) επιστημονικά πεδία ή τομείς, για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος μέσος όρος των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα των οικείων επιστημονικών πεδίων ή τομέων. Το γινόμενο του πρώτου εδαφίου στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. ανά τμήμα βρίσκεται εντός του διαστήματος ελάχιστης και μέγιστης τιμής, το οποίο διαμορφώνεται σύμφωνα με την παρ. 7. Για τη διαπίστωση της συνδρομής της προϋπόθεσης της περ. β) της παρ. 4 συγκρίνεται η Ε.Β.Ε. ανά τμήμα, όπως διαμορφώθηκε σύμφωνα με την παρούσα, με τον μέσο όρο της βαθμολογικής επίδοσης του υποψηφίου στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα της παρ. 3, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη κατά το στάδιο αυτό οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων.

7. Η ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή της Ε.Β.Ε. των μουσικών μαθημάτων της περ. α) της παρ. 4 και η ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή της Ε.Β.Ε. των τμημάτων της περ. β) της ίδιας παραγράφου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4Β του ν. 4186/2013 (Α’ 193).

8. Οι συντελεστές της Ε.Β.Ε. των μουσικών μαθημάτων της περ. α) της παρ. 4, καθώς και της Ε.Β.Ε. των τμημάτων της περ. β) της ίδιας παραγράφου καθορίζονται με απόφαση της συγκλήτου έπειτα από πρόταση του οικείου τμήματος, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 4Β του ν. 4186/2013. Το σύνολο των συντελεστών της Ε.Β.Ε. των μουσικών μαθημάτων, καθώς και των συντελεστών της Ε.Β.Ε. των τμημάτων οι οποίοι αποφασίζονται σύμφωνα με την παρούσα, καθώς και με την παρ. 9, συγκεντρώνονται σε μία (1) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

9. Αν για οποιονδήποτε λόγο κάποιο ίδρυμα εισαγωγής δεν καθορίζει τους συντελεστές της παρ. 8, ο καθορισμός τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

10. Οι συντελεστές της Ε.Β.Ε. των μουσικών μαθημάτων της περ. α) της παρ. 4 και της Ε.Β.Ε. των τμημάτων της περ. β) της ίδιας παραγράφου δύναται να τροποποιούνται με απόφαση της συγκλήτου, η οποία εκδίδεται έως τις 31 Αυγούστου εκάστου έτους και αφορά στις προϋποθέσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του επόμενου σχολικού έτους. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου είναι αποκλειστική. Η τροποποιητική απόφαση του πρώτου εδαφίου κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τροποποιητικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την παρέλευση της αποκλειστικής προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, αφορούν στις προϋποθέσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του επόμενου της έκδοσής τους σχολικού έτους.

11. Η ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή της Ε.Β.Ε. των μουσικών μαθημάτων της περ. α) της παρ. 4 και η ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή της Ε.Β.Ε. των τμημάτων της περ. β) της ίδιας παραγράφου δύνανται να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 4Β του ν. 4186/2013. Αν τροποποιηθεί η ελάχιστη ή μέγιστη τιμή του συντελεστή της Ε.Β.Ε., επαναλαμβάνεται η διαδικασία της παρ. 8 του παρόντος.

12. Τα τμήματα της παρ. 1 δύνανται να αποδίδουν διαφορετικό συντελεστή για τον καθορισμό της Ε.Β.Ε. των μουσικών μαθημάτων και διαφορετικό συντελεστή για τον καθορισμό της Ε.Β.Ε. των τμημάτων εντός του διαστήματος τιμών που ορίζει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την παρ. 7. Τα τμήματα της παρ. 1 δύνανται να αποδίδουν διαφορετικούς συντελεστές για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. καθενός εκ των δύο (2) μουσικών μαθημάτων της παρ. 3. Ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. που ορίζεται για κάθε τμήμα της παρ. 1, είναι ενιαίος για την εισαγωγή υποψηφίων από Γ.Ε.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Για τη διαπίστωση της δυνατότητας εισαγωγής στα ανωτέρω τμήματα εξετάζεται πρώτα η επίτευξη των Ε.Β.Ε. των μουσικών μαθημάτων και έπειτα η επίτευξη της Ε.Β.Ε. του οικείου τμήματος.

13. Για την εξαγωγή της συνολικής βαθμολογίας των υποψηφίων υπολογίζονται οι βαθμολογικές επιδόσεις στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα της παρ. 3, καθώς και οι οικείοι συντελεστές βαρύτητας. Υποψήφιοι για επιλογή είναι όσοι έχουν εξεταστεί στα μαθήματα των περ. α) και β) της παρ. 3, καθώς και σε τουλάχιστον ένα (1) από τα μαθήματα των περ. γ) και δ) της ίδιας παραγράφου.

14. Οι συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζονται με απόφαση της συγκλήτου του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), η οποία εκδίδεται έπειτα από πρόταση του τμήματος εντός της προθεσμίας που τάσσεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι αποφάσεις του πρώτου εδαφίου εκδίδονται ή τροποποιούνται έως τις 31 Μαΐου εκάστου έτους και αφορούν στις προϋποθέσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του επόμενου σχολικού έτους. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου είναι αποκλειστική. Οι αποφάσεις κοινοποιούνται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται σε κάθε ένα (1) από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των περ. α) και β) της παρ. 3 είναι κοινός για κάθε επιστημονικό πεδίο ή τομέα, εκφράζεται σε ακέραιο ποσοστό επί τοις εκατό (%) και δεν μπορεί να είναι μικρότερος του είκοσι τοις εκατό (20%). Ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται σε κάθε ένα (1) από τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα των περ. γ) και δ) της παρ. 3 εκφράζεται σε ακέραιο ποσοστό επί τοις εκατό (%) και δεν μπορεί να εί- ναι μικρότερος του είκοσι τοις εκατό (20%). Το άθροισμα των συντελεστών αποδίδει το εκατό τοις εκατό (100%). Αν για οποιονδήποτε λόγο κάποιο ίδρυμα εισαγωγής δεν καθορίζει τους ανωτέρω συντελεστές βαρύτητας, αυτοί καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδεί- ας και Θρησκευμάτων. Οι συντελεστές βαρύτητας του προηγούμενου εδαφίου αποδίδονται στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο ή τομέα και αξιοποιούνται για την εισαγωγή στα τμήματα του οικείου επιστημονικού πεδίου ή τομέα, για τα οποία αυτοί δεν έχουν οριστεί με απόφαση της συγκλήτου. Για τον καθορισμό των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ισχύουν οι ίδιοι περιορισμοί που εφαρμόζονται κατά τον καθορισμό των συντελεστών βαρύτητας με απόφαση της συγκλήτου. Οι αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδονται σύμφωνα με το όγδοο εδάφιο τροποποιούνται έως τις 31 Μαΐου εκάστου έτους και αφορούν στις προϋποθέσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του επόμενου σχολικού έτους. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου είναι αποκλειστική. Η τροποποιητική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το ενδέκατο εδάφιο, καταλαμβάνει μόνο τα τμήματα, για τα οποία δεν έχει ήδη εκδοθεί σχετική τροποποιητική απόφαση της οικείας συγκλήτου εντός της αποκλειστικής προθεσμίας του δεύτερου εδαφίου. Το σύνολο των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων που ορίζονται, σύμφωνα με την παρούσα, συγκεντρώνεται σε μία (1) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κάθε λεπτομερειακό θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

15. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται:

α) Οι ειδικότερες προϋποθέσεις και όροι εισαγωγής και εγγραφής φοιτητών στα τμήματα της παρ. 1, οι διαδικασίες διενέργειας των εξετάσεων της παρ. 1 και κάθε άλλο σχετικό θέμα,
β) η σύσταση, συγκρότηση, το πλαίσιο λειτουργίας και οι αρμοδιότητες των οργάνων που θεσπίζονται προς τον σκοπό της διεξαγωγής των εξετάσεων της παρ. 1,
γ) το ακριβές περιεχόμενο, ο τρόπος εξέτασης και βαθμολόγησης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μουσικών μαθημάτων, καθώς και ο τρόπος υπολογισμού του συνολικού αριθμού μορίων εισαγωγής με βάση τους γραπτούς βαθμούς των πανελλαδικών εξετάσεων.

16. Κατά τα λοιπά, για την εισαγωγή στα τμήματα της παρ. 1 εφαρμόζεται η παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013 και οι κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται, σύμφωνα με την ίδια παράγραφο.

17. Το παρόν άρθρο δεν θίγει την παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α’ 156) και την υποπερ. iv) της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α’ 188).».

Σχόλια (2)

@Μαρία μαρκου
|

Κανονικα και τα τέσσερα έπρεπε να εξετάζονται. Μουσική πας να σπουδασεις όχι φιλοσοφία.

Μαρία Μάρκου
|

Ξεκάθαρο καψόνι στους υποψηφίους η εξέταση σε ένα επιπλέον μάθημα κατεύθυνσης.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ