Ποιοι θα κοστολογήσουν την παραγωγή των νέων βιβλίων (Πολλαπλό βιβλίο)-Ποια τα κριτήρια υπολογισμού

Οι νόμιμοι δικαιούχοι κάθε διδακτικού πακέτου που εντάσσεται στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων (Μ.Δ.Β.) και στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων (Ψ.Β.Δ.Β.) λαμβάνουν εφάπαξ μία εύλογη αποζημίωση ένταξης

05/01/2023

Ενημερώθηκε: 18/04/2023, 15:00

Άκουσε το άρθρο

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση:

  • ορίζεται Επιτροπή Κοστολόγησης Διδακτικών Βιβλίων,    
  • καθορίζεται η μεθοδολογία υπολογισμού της τιμής αναφοράς κοστολόγηση διδακτικών πακέτων, και,
  • ορίζεται το ύψος της προκαταβολής  αποζημίωσης ένταξης και της αποζημίωσης χρήσης   και η διαδικασία καταβολής.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

Ειδικότερα η απόφαση ορίζει τα εξής:

Άρθρο 1
Συγκρότηση της Επιτροπής Κοστολόγησης Διδακτικών Βιβλίων

1. Η Επιτροπή Κοστολόγησης Διδακτικών Βιβλίων που συστάθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 84 του ν. 4823/2021 συγκροτείται ως εξής:

α) Πρόεδροι:

αα) Ρηνάκη Αικατερίνη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθ- μιας Εκπαίδευσης, με αναπληρώτρια τη Λαπατά Σοφία, Προϊσταμένη του Τμήματος Α’ Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων της ίδιας Διεύθυνσης, για τα διδακτικά βιβλία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή,

αβ) Νιγιάννης Ανδρέας, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με αναπληρώτρια την Πασχαλίδου Αναστασία, Προϊσταμένη του Τμήματος Α’ Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων της ίδιας Διεύθυνσης, για τα διδακτικά βιβλία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή,

αγ) Καπουτσής Ιωάννης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, με αναπληρώτρια τη Μαραγκού Ολυμπία, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής της ίδιας Διεύθυνσης, για τα διδακτικά βιβλία της επαγγελματικής εκπαίδευσης ή,

αδ) Μπουσδούνης Ιωάννης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, με αναπληρώτρια την Παναγιωτοπούλου Ευγενία, Προϊσταμένη του Τμήματος Α’ Σπουδών και Προγραμμάτων της ίδιας Διεύθυνσης, για τα διδακτικά βιβλία ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης,

β) Δύο (2) εκπρόσωποι του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ως μέλη:

βα) Πετροπούλου Γεωργία, Σύμβουλος Α’ Ι.Ε.Π., Συντονίστρια Μονάδας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Μαθηματικών και Τεχνών (STEM/STEAM), με αναπληρωτή τον Στυλιάρη Ευστάθιο, Προϊστάμενο του Τμήματος Συντονισμού, Σχεδιασμού και Διασφάλισης Ποιότητας Υπηρεσιών του Ι.Ε.Π.

ββ) Πήλιουρας Παναγιώτης, Σύμβουλος Α’ του Ι.Ε.Π., με αναπληρώτρια τη Μπίλλα Πολυξένη, Σύμβουλο Α’ και Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Προγραμμάτων Σπουδών και Εκπαιδευτικού Υλικού του Ι.Ε.Π.,

γ) Δύο (2) εκπρόσωποι του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ») ως μέλη:

γα) Μανωλόπουλος Χρήστος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Εκδόσεων του Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», με αναπληρωτή τον Σοφοτάσιο Δημήτριο, Προϊστάμενο Τμήματος και Αναπληρωτή Προϊστάμενο Διεύθυνσης Εκδόσεων του Ι.Τ.Υ.Ε «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

γβ) Μεγάλου Ευαγγελία, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού του Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», με αναπληρωτή τον Βαγγελάτο Αριστείδη, υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ. Διεύθυνσης Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης του Ι.Τ.Υ.Ε «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

δ) Δύο εκπρόσωποι της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου (ΕΝ.ΕΛ.ΒΙ.), ως μέλη:

δα) Αντωνόπουλος Απόστολος με αναπληρωτή τον Αργύρη Νικόλαο.

δβ) Βαλεριάνος Διονύσιος με αναπληρωτή τον Δαρδανό Κωνσταντίνο.

Η επιτροπή-μη αμειβόμενη- οφείλει να έχει ολοκληρώσει το έργο της το αργότερο εντός δύο (2) μηνών, αφότου περιέλθουν σε γνώση της το σύνολο των στοιχείων και δεδομένων, με βάση τα οποία δύναται να επιτελέσει το έργο της. Ειδικά όσον αφορά στην επαγγελματική εκπαίδευση και την ειδική αγωγή και εκπαίδευση, το διάστημα των δύο (2) μηνών του προηγούμενου εδαφίου δεν αρχίζει πριν από την έγκριση των νέων προγραμμάτων σπουδών και τον καθορισμό των προδιαγραφών των αντίστοιχων βιβλίων.

Η επιτροπή δύναται να κοστολογεί τα διδακτικά βιβλία της κάθε βαθμίδας και κατηγορίας εκπαίδευσης και να υποβάλλει τις σχετικές εισηγήσεις της διακριτά.

Για τη λειτουργία της επιτροπής ή για οιοδήποτε άλλο θέμα, το οποίο δεν ρυθμίζεται διαφορετικά με το παρόν άρθρο εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45). Η επιτροπή δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 14 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Άρθρο 2
Έργο της Επιτροπής Κοστολόγησης Διδακτικών Βιβλίων

Η Επιτροπή Κοστολόγησης Διδακτικών Βιβλίων:

1. Κοστολογεί τα διδακτικά βιβλία, τα οποία χρησιμοποιούνται από μαθητές των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής ή επαγγελματικής, καθώς και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων που προβλέπονται από τα αντίστοιχα ωρολόγια προγράμματα και τα προγράμματα σπουδών. Στα διδακτικά βιβλία συγκαταλέγεται και κάθε άλλο συμπληρωματικό έντυπο ή ψηφιακό οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο συνδέεται με αυτά ή αναφέρεται εντός αυτών και είναι αναγκαίο για την υποστήριξη της διδακτικής μαθησιακής διαδικασίας. Η κοστολόγηση γίνεται ανά διδακτικό πακέτο για κάθε μάθημα και τάξη, μέσω του καθορισμού της τιμής αναφοράς κάθε διδακτικού βιβλίου, του εξώφυλλου των διδακτικών βιβλίων κάθε διδακτικού πακέτου, καθώς και κάθε διδακτικού πακέτου, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές που έχουν καθορισθεί, ανά διδακτικό πακέτο, με την υπουργική απόφαση της παρ. 20 του άρθρου 84 του ν. 4823/2021. Για κάθε διδακτικό πακέτο, η επιτροπή συμπληρώνει, επιπλέον, τις τιμές των πινάκων 1.1 και 1.2 που προσαρτώνται στην παρούσα, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στο άρθρο 3.

2. Εισηγείται τις τιμές αναφοράς κάθε διδακτικού πακέτου και των σχετικών βιβλίων στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Καθορίζει το ποσοστό επί της τιμής αναφοράς των διδακτικών πακέτων ως κοινό ποσοστό για την εφάπαξ αποζημίωση ένταξης κάθε δικαιούχου κάθε διδακτικού πακέτου.

Άρθρο 3
Μεθοδολογία κοστολόγησης διδακτικού πακέτου

1. Ως διδακτικό πακέτο νοείται το σύνολο των διδακτικών βιβλίων ενός (1) μαθήματος σε μία (1) τάξη.

2. Η Επιτροπή καθορίζει την τιμή αναφοράς για κάθε διδακτικό πακέτο, η οποία είναι κοινή για τα διδακτικά πακέτα του ίδιου μαθήματος της ίδιας τάξης για όλους τους δικαιούχους. Η τιμή αναφοράς κάθε διδακτικού πακέτου προκύπτει από το άθροισμα της τιμής αναφοράς των διδακτικών βιβλίων που απαρτίζουν το διδακτικό πακέτο του μαθήματος (Τιμή Αναφοράς Διδακτικού Βιβλίου) και της Κοινής Τιμής Αναφοράς του Εξώφυλλου των Βιβλίων του Διδακτικού Πακέτου, κατά τρόπον ώστε:
Τιμή Αναφοράς Διδακτικού Πακέτου = [Τιμή Αναφοράς Διδακτικού Βιβλίου1 + Τιμή Αναφοράς Διδακτικού Βιβλίου2 + .......] + Κοινή Τιμή Αναφοράς Εξωφύλλου Βιβλίων Διδακτικού Πακέτου

3. Η Κοινή Τιμή Αναφοράς Εξωφύλλου Βιβλίων Διδακτικού Πακέτου καθορίζεται από την επιτροπή και είναι ενιαία για όλα τα διδακτικά πακέτα όλων των μαθημάτων όλων των τάξεων, με βάση τις γενικές προδιαγραφές των διδακτικών βιβλίων και το μεσοσταθμικό κόστος των τρεχουσών τιμών αγοράς για εξώφυλλα βιβλίων διδακτικού περιεχομένου.

4. Η Τιμή Αναφοράς Διδακτικού Βιβλίου είναι κοινή για τα διδακτικά βιβλία διδακτικών πακέτων του ίδιου μαθήματος της ίδιας τάξης για όλους τους δικαιούχους. Η εν λόγω τιμή καθορίζεται ως ακολούθως:

Τιμή Αναφοράς Διδακτικού Βιβλίου = (Τελική τιμή δεκαεξασέλιδου Διδακτικού Βιβλίου + Κοινή τιμή Ψηφιακών Μαθησιακών Αντικειμένων 16σέλιδου) x Αριθμό δεκαεξασέλιδων

Στην τιμή αναφοράς λαμβάνεται υπόψη το δεκαδικό μέρος του αριθμού δεκαεξασέλιδων με τρία (3) δεκαδικά ψηφία, τηρώντας τους κανόνες στρογγυλοποίησης. Σε ειδικές περιπτώσεις, όπου για το διδακτικό βιβλίο στις ει- δικές προδιαγραφές αναφέρεται ρητά ότι περιλαμβάνει σελίδες με μηδενικό ή ελάχιστο κείμενο/περιεχόμενο, ο αριθμός των δεκαεξασέλιδων για τον υπολογισμό της τιμής αναφοράς διδακτικού βιβλίου μειώνεται αναλογικά.

5. Η τελική τιμή δεκαεξασέλιδου Διδακτικού Βιβλίου είναι κοινή για τα διδακτικά βιβλία διδακτικών πακέτων του ίδιου μαθήματος της ίδιας τάξης για όλους τους δικαιούχους. Ο υπολογισμός της τελικής τιμής δεκαεξασέλιδου Διδακτικού Βιβλίου, ανεξαρτήτως του αν προβλέπεται από τις προδιαγραφές μόνο ψηφιακή μορφή ή και έντυπη και ψηφιακή μορφή διδακτικού βιβλίου, γίνεται βάσει πέντε (5) παραμέτρων:

I. Συγγραφή κειμένου/περιεχομένου (ΣΚ/Π)
II. Εικονογράφηση (Ε)
III. Σχεδιασμός (layout) - Σελιδοποίηση (ΣΣ)
IV. Επιμέλεια: Φιλολογική - Τυπογραφική - Επιστημονική (Ε/ΦΤΕ) V. Λειτουργικά κόστη (ΛΚ)

6. Η Επιτροπή καθορίζει τη Βασική Τιμή Παραμέτρου για κάθε μία (1) από τις προαναφερόμενες πέντε (5) παραμέτρους, η οποία είναι κοινή για όλα τα δεκαεξασέλιδα κάθε διδακτικού βιβλίου κάθε μαθήματος κάθε τάξης. Ο καθορισμός γίνεται με βάση τις γενικές προδιαγραφές των διδακτικών βιβλίων και το μεσοσταθμικό κόστος ανά παράμετρο βιβλίων διδακτικού περιεχομένου με τρέχουσες τιμές αγοράς.

7. Η επιτροπή καθορίζει έναν Συντελεστή Παραμέτρου για κάθε μία (1) από τις προαναφερόμενες πέντε (5) παραμέτρους, ο οποίος αναφέρεται στο συγκεκριμένο διδακτικό βιβλίο. Ο καθορισμός γίνεται με βάση τις ειδικές προδιαγραφές του κάθε διδακτικού βιβλίου. Στη συνέχεια, η επιτροπή καθορίζει την Τελική Τιμή δεκαεξασέλιδου ανά παράμετρο, η οποία προκύπτει ως γινόμενο της Βασικής Τιμής Παραμέτρου με τον Συντελεστή Παραμέτρου κατά τρόπον ώστε:

Τελική Τιμή δεκαεξασέλιδου ανά παράμετρο = Βασική Τιμή Παραμέτρου x Συντελεστή Παραμέτρου και ειδικότερα:
Τελική Τιμή δεκαεξασέλιδουΣΚ/Π = Βασική ΤιμήΣΚ/Π x ΣυντελεστήΣΚ/Π Τελική Τιμή δεκαεξασέλιδουΕ = Βασική ΤιμήΕ x ΣυντελεστήΕ
Τελική Τιμή δεκαεξασέλιδουΣΣ = Βασική ΤιμήΣΣ x ΣυντελεστήΣΣ
Τελική Τιμή δεκαεξασέλιδουΕ/ΦΤΕ = Βασική ΤιμήΕ/ΦΤΕ x ΣυντελεστήΕ/ΦΤΕ Τελική Τιμή δεκαεξασέλιδουΛΚ = Βασική ΤιμήΛΚ x ΣυντελεστήΛΚ
Τέλος, η Τελική Τιμή δεκαεξασέλιδου προκύπτει από το άθροισμα των πέντε (5) Τελικών Τιμών δεκαεξασέλιδου ανά παράμετρο, με συνέπεια:
Τελική Τιμή δεκαεξασέλιδου = (Βασική ΤιμήΣΚ/Π x ΣυντελεστήςΣΚ/Π) + (Βασική ΤιμήΕ x ΣυντελεστήςΕ) + (Βασική ΤιμήΣΣ x ΣυντελεστήςΣΣ) + (Βασική ΤιμήΕ/ΦΤΕ x ΣυντελεστήςΕ/ΦΤΕ) + (Βασική ΤιμήΛΚ x ΣυντελεστήςΛΚ) = Τελική Τιμή δεκαεξα- σέλιδουΣΚ/Π + Τελική Τιμή δεκαεξασέλιδουΕ + Τελική Τιμή δεκαεξασέλιδουΣΣ + Τελική Τιμή δεκαεξασέλιδουΕ/ΦΤΕ + Τελική Τιμή δεκαεξασέλιδουΛΚ

8. Σε κάθε δεκαεξασέλιδο κάθε διδακτικού βιβλίου κάθε μαθήματος κάθε τάξης, ορίζεται ως ελάχιστη αναλογία τουλάχιστον οκτώ (8) Ψηφιακών Μαθησιακών Αντικειμένων (Ψ.Μ.Α.) κατά μέσο όρο σε σχέση με το σύνολο των δεκαεξασέλιδων. Τα Ψ.Μ.Α. αποτυπώνονται σε τρεις (3) τύπους ανάλογα με το κόστος τους, σύμφωνα με το παράρτημα που προσαρτάται. Η αναλογία ανά δεκαεξασέλιδο, κατά μέσο όρο σε σχέση με το σύνολο των δεκαεξασέλιδων, είναι η ακόλουθη:

Τύπος Ι: 4,5/8 Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα
Τύπος ΙΙ: 3/8 Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα
Τύπος ΙΙΙ: 0,5/8 Ψηφιακό Μαθησιακό Αντικείμενο
Τα κλάσματα 4,5/8 για τον Τύπο Ι και 0,5/8 για τον τύπο ΙΙΙ υποδηλώνουν ότι ανά δυο (2) δεκαεξασέλιδα πρέπει
να περιλαμβάνονται εννέα (9) Ψ.Μ.Α. τύπου Ι και ένα (1) Τύπου ΙΙΙ.

9. Η επιτροπή κοστολογεί τα Ψ.Μ.Α. καθενός από τους τρεις (3) τύπους Ψ.Μ.Α., με βάση τις προβλέψεις που περιλαμβάνονται για τα Ψ.Μ.Α. στις γενικές προδιαγραφές των διδακτικών βιβλίων και το κόστος των Ψ.Μ.Α. του κάθε Τύπου με βάση τις τρέχουσες τιμές αγοράς. Η Βασική Τιμή Ψ.Μ.Α. ανά Τύπο Ψ.Μ.Α. καθορίζεται από την επιτροπή ως ο μέσος όρος των τιμών των Ψ.Μ.Α. που περιλαμβάνονται στον εκάστοτε Τύπο. Η Τελική Τιμή Ψ.Μ.Α. δεκαεξα- σέλιδου ανά Τύπο Ψ.Μ.Α. είναι το γινόμενο της Βασικής Τιμής Ψ.Μ.Α. ανά Τύπο Ψ.Μ.Α. και της ελάχιστης ποσότητας του Ψ.Μ.Α. του εκάστοτε Τύπου πρέπει να εμφανίζονται ανά δεκαεξασέλιδο.

Ειδικότερα:

Τελική Τιμή Ψ.Μ.Α. δεκαεξασέλιδουΤύπος Ι = Βασική Τιμή Ψ.Μ.Α.Τύπος Ι x 4,5
Τελική Τιμή Ψ.Μ.Α. δεκαεξασέλιδουΤύπος ΙΙ = Βασική Τιμή Ψ.Μ.Α.Τύπος ΙΙ x 3
Τελική Τιμή Ψ.Μ.Α. δεκαεξασέλιδουΤύπος ΙΙΙ = Βασική Τιμή Ψ.Μ.Α.Τύπος ΙΙΙ x 0,5
Η Τελική Τιμή Ψ.Μ.Α. δεκαεξασέλιδου ορίζεται βάσει της αναλογίας των Ψ.Μ.Α. κάθε Τύπου στο δεκαεξασέλιδο
των διδακτικών βιβλίων. Ειδικότερα:
Τελική Τιμή Ψ.Μ.Α. δεκαεξασέλιδου = (Βασική Τιμή Ψ.Μ.Α.Τύπος Ι x 4,5) + (Βασική Τιμή Ψ.Μ.Α.Τύπος ΙΙ x 3) + (Βασική Τιμή
Ψ.Μ.Α.Τύπος ΙΙΙ x 0,5) = Τελική Τιμή Ψ.Μ.Α. δεκαεξασέλιδου Τύπος Ι + Τελική Τιμή Ψ.Μ.Α. δεκαεξασέλιδουΤύπος ΙΙ + Τελική Τιμή Ψ.Μ.Α. δεκαεξασέλιδουΤύπος ΙΙΙ
Η Βασική Τιμή Ψ.Μ.Α. ανά Τύπο Ψ.Μ.Α., η Τελική Τιμή Ψ.Μ.Α. δεκαεξασέλιδου ανά Τύπο Ψ.Μ.Α. και η Τελική Τιμή Ψ.Μ.Α. δεκαεξασέλιδου είναι κοινές για όλα τα διδακτικά βιβλία κάθε μαθήματος κάθε τάξης.

10. Ο αριθμός δεκαεξασέλιδων ενός διδακτικού βιβλίου ορίζεται με βάση τις προδιαγραφές όπως αυτές καθορί- ζονται στην υπουργική απόφαση της παρ. 20 του άρθρου 84 του ν. 4823/2021.

11. Οι τιμές αναφοράς κάθε Διδακτικού Πακέτου και των διδακτικών βιβλίων καταγράφονται συγκεντρωτικά και υποβάλλονται από την Επιτροπή Κοστολόγησης μαζί με τα αναλυτικά φύλλα των υπολογισμών (προσαρτημένος Πίνακας 1.1 και 1.2) στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

12. Οι Τιμές Αναφοράς κάθε διδακτικού πακέτου και των διδακτικών βιβλίων ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά την εισήγηση της Επιτροπής Κοστολόγησης Διδακτικών Βιβλίων.

13. Οι υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες καθορίζονται οι τιμές αναφοράς των βιβλίων, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτώνται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.).

Άρθρο 4
Μεθοδολογία υπολογισμού αποζημιώσεων των νόμιμων δικαιούχων

1. Οι νόμιμοι δικαιούχοι κάθε διδακτικού πακέτου που εντάσσεται στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων (Μ.Δ.Β.) και στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων (Ψ.Β.Δ.Β.) λαμβάνουν εφάπαξ μία εύλογη αποζημίωση ένταξης, η οποία αποτελεί ποσοστό επί της τιμής αναφοράς. Το ποσοστό ορίζεται από την Επιτροπή Κοστολόγησης και είναι κοινό για όλα τα διδακτικά πακέτα για όλα τα μαθήματα όλων των τάξεων και δεν υπερβαίνει το τριάντα τρία τοις εκατό (33%).

2. Οι νόμιμοι δικαιούχοι κάθε διδακτικού πακέτου που εντάσσεται στο Μ.Δ.Β. και στην Ψ.Β.Δ.Β. και έχει επιλεγεί, σύμφωνα με τα άρθρα 84 και 85 του ν. 4823/2021, και τελικώς διανεμηθεί σε σχολική μονάδα της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λαμβάνει αποζημίωση χρήσης που υπολογίζεται σε ετήσια βάση, βάσει του «ποσοστού χρήσης» του εν λόγω διδακτικού πακέτου. Ως «ποσοστό χρήσης» ορίζεται ο αριθμός των διδακτικών πακέτων ενός (1) δικαιούχου, που επελέγησαν και διανεμήθηκαν σε συγκεκριμένο μάθημα και τάξη, διαιρούμενος με το σύνολο των διδακτικών πακέτων του εν λόγω μαθήματος και τάξης, τα οποία επελέγησαν και διανεμήθηκαν στις σχολικές μονάδες. Στο σύνολο των διδακτικών πακέτων που επελέγησαν και διανεμήθηκαν συμπεριλαμβάνονται και εκείνα, για τα οποία ορίζουν οι παρ. 16, 17 και 18 του άρθρου 84 του ν. 4823/2021 και για τα οποία δεν καταβάλλεται οιαδήποτε αποζημίωση με βάση την παρούσα. Το ποσοστό χρήσης για κάθε δικαιούχο αποδίδεται επί τοις εκατό (100) και φέρει δύο (2) δεκαδικά ψηφία, στρογγυλοποιημένο προς τα κάτω. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και τελικής διανομής των διδακτικών βιβλίων από τις σχολικές μονά- δες, σύμφωνα με το άρθρο 85 του ν. 4823/2021, συντάσσονται συγκεντρωτικές καταστάσεις ανά μάθημα και τάξη, βάσει των στοιχείων του πληροφοριακού συστήματος, το οποίο λειτουργεί με ευθύνη του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»), στις οποίες αποτυπώνονται τα ποσοστά επί του συνόλου των διδακτικών βιβλίων που επιλέγονται. Η σύνταξη των ανωτέρω καταστάσεων πραγματοποιείται με ευθύνη του Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ». Οι καταστάσεις εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και διαβιβάζονται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), το οποίο έχει την ευθύνη αποζημίωσης των νόμιμων δικαιούχων.

3. Για κάθε σχολικό έτος, το ποσό της αποζημίωσης χρήσης ενός δικαιούχου προκύπτει με βάση τον εξής τύπο:

Αποζημίωση χρήσηςσχ. έτους = Τιμή αναφοράς διδακτικού πακέτου x ποσοστό χρήσης διδακτικού πακέτου του δικαιούχου επί του συνόλου των διανεμηθέντων διδακτικών πακέτων στο συγκεκριμένο μάθημα στη συγκεκριμένη τάξη.

Το ποσοστό υπολογίζεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος του οποίου η λειτουργία προβλέπεται στο άρθρο 85 του ν. 4823/2021.

4. Από την αποζημίωση χρήσης αφαιρείται η αποζημίωση ένταξης διδακτικού πακέτου που έλαβε ο δικαιούχος. Αν η προκύπτουσα αποζημίωση χρήσης, κατά το πρώτο σχολικό έτος χρήσης του συγκεκριμένου διδακτικού πακέτου, είναι μικρότερη από την αποζημίωση ένταξης διδακτικού πακέτου, η διαφορά αφαιρείται από τις αποζημιώσεις χρήσης των επόμενων σχολικών ετών. Σε περίπτωση απένταξης διδακτικού πακέτου ή βιβλίου από το Μ.Δ.Β. και την Ψ.Β.Δ.Β. η ληφθείσα αποζημίωση ένταξης, κατά το μέρος που δεν έχει συμψηφισθεί με αποζημίωση χρήσης δεν αναζητείται ούτε επιστρέφεται, ενώ παύει να καταβάλλεται οιοδήποτε ποσό για αποζημίωση χρήσης, ακόμη κι αν έχει καταβληθεί στον δικαιούχο αποζημίωση χρήσης μικρότερη εκείνης που αντιστοιχεί στο μέγιστο ποσό της καταβλητέας αποζημίωσης χρήσης για το συγκεκριμένο διδακτικό πακέτο ή βιβλίο.

5. Η ως άνω αποζημίωση καταβάλλεται κάθε σχολικό έτος από το έτος πρώτης ένταξης του διδακτικού βιβλίου στο Μ.Δ.Β.. Σε κάθε περίπτωση η μέγιστη αποζημίωση που μπορεί να λάβει ένας (1) δικαιούχος από την ένταξη και την οιασδήποτε μορφής και έκτασης χρήση και εκμετάλλευση ενός (1) διδακτικού πακέτου δεν δύναται να υπερβαίνει την τιμή αναφοράς διδακτικού πακέτου. Διδακτικό πακέτο που έχει αποζημιωθεί με το μέγιστο ποσό, διατίθεται στις σχολικές μονάδες χωρίς να καταβάλλεται περαιτέρω αποζημίωση. Περαιτέρω αποζημίωση δεν καταβάλλεται ακόμη και στην περίπτωση επικαιροποιημένης έκδοσης ενός (1) διδακτικού πακέτου, η οποία δεν λογίζεται ούτε αντιμετωπίζεται ως νέο διδακτικό πακέτο.

Άρθρο 5
Πηγές χρηματοδότησης

Το κόστος αποζημίωσης των δικαιούχων και λοιπών υποστηρικτικών δράσεων ή ενεργειών θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» (Π.Α.Δ.Κ.Σ. 2021-2027) του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (Ε.Σ.Π.Α.) 2021-2027.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ