ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

Μεταπτυχιακό: «Αγωγή Υγείας- Health Education»

Δημοσίευση: 29/01/2023
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) των Τμημάτων Επι- στημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπείας και Ιατρικής του Πα- νεπιστημίου Πατρών παρέχει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αγωγή Υ- γείας» [Master of Science (MSc) in “Health Education”] (ΦΕΚ 4675 τ. Β’ 05/09/2022).

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) «Α- γωγή Υγείας» ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα (μονοετές). Η φοίτηση προϋποθέτει υποχρε- ωτική παρακολούθηση των μαθημάτων.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται δια ζώ σης και εξ ’αποστάσεως, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η έναρξη του προγράμ- ματος είναι το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 (Μάρτιο 2023).

Απονεμόμενος τίτλος
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Αγωγή Υγείας.

Εισακτέοι
Ο αριθμός των εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. ορίζεται πενήντα (50) για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής:

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την συμμετοχή των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτη- τών στην διαδικασία επιλογής για το Δ.Π.Μ.Σ. είναι οι εξής:

(α) Οι υποψήφιοι για το Δ.Π.Μ.Σ. πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή και αντίστοιχων αναγνωρισμένων από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ τίτλων Τμημάτων της αλλοδαπής.

(β) Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης ισότιμο με εκείνο των ελληνικών ΑΕΙ, απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, το οποίο απονέμεται από δημόσιους εξουσιοδοτημέ- νους φορείς. Μη κατάθεση του πιστοποιητικού αυτού αποτελεί τυπικό λόγο απόρριψης της αίτησης.

(γ) Δικαίωμα να υποβάλλουν υποψηφιότητα στο Δ.Π.Μ.Σ. έχουν και τελειόφοιτοι Τμη- μάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προ- σκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μια ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων του ΠΜΣ προς επικύ- ρωση του πίνακα των επιτυχόντων.

Στην περίπτωση αυτή αντίγραφο του πτυχίου ή του διπλώματός τους προσκομίζεται πριν από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέ- ντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών.

(δ) Να έχουν αναγνωρισμένο τίτλο γλωσσομάθειας που πιστοποιεί την καλή (B2) γνώση της ξένης (αγγλικής) γλώσσας (όπως αυτοί ορίζονται από το άρθρο 1 του Π.Δ.146/ 2007,την παρ.1 του άρθρου 1 του Π.Δ.116/2006 και τον Α.Σ.Ε.Π. (σε περίπτωση που δεν υπάρχει αναγνωρισμένος τίτλος, η γλωσσομάθεια εξετάζεται με ειδική εξέταση).

Διαδικασία επιλογής των υποψηφίων

Η διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με μοριοδότηση των προ- σόντων τους. Η μοριοδότηση περιγράφεται αναλυτικά στο παράρτημα πιο κάτω.

Υποβολή φακέλου Υποψηφιότητας

Οι υποψήφιοι για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας σε μορφή pdf μέσω της πλατφόρμας: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm# από τις 02/01/2023 έως τις 31 /01/2023. Οι επιλεγέντες θα πρέπει να εγγραφούν ως τις 15/03/2023.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι ηλεκτρονικά σε μορφή pdf μέσω της ανωτέρω πλατφόρμας είναι τα ακόλουθα:

1. Συμπληρωμένη μια αίτηση υποψηφιότητας.

2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

3. Βιογραφικό σημείωμα τύπου EUROPASS.

4. Αντίγραφο πτυχίου (οι επί πτυχίω και τελειόφοιτοι φοιτητές υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομίσουν το πτυχίο τους σύμφωνα με τις προβλέψεις της προκήρυξης).

5. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου, με ακριβή μέσο όρο.

6. Λοιπούς τίτλους σπουδών.

7. Επίσημα αναγνωρισμένο τίτλο γλωσσομάθειας που να πιστοποιεί την καλή (B2) γνώση της ξένης (αγγλικής) γλώσσας. Επιπλέον πιστοποιητικά ξένων γλωσσών.

8. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται το πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β2 σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Φ152/Β6/1504/30-5-2001-(ΦΕΚ 659/τ.Β ́).

9. Βεβαίωση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

10. Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και σε συνέδρια.

11. Συστατικές επιστολές (2).

Η μοριοδότηση γίνεται με βάση το συνημμένο παράρτημα.

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα ορίζονται σε 2.000 € (ευρώ) και καταβάλλονται σε δύο ισόποσες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την εγγραφή του μεταπτυχιακού φοιτητή και η δεύτερη δόση καταβάλλεται στην αρχή του 2ου ακα- δημαϊκού εξαμήνου. Η καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος είναι αρμόδιος για τη διαχείρισή τους.

Υποτροφίες

Το ΔΠΜΣ παρέχει υποτροφίες, των οποίων η δυνατότητα χορήγησης, τα κριτήρια επιλο- γής καθώς και ο αριθμός θα καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών.
Επικοινωνία και πληροφορίες: Γραμματεία του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚ- ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πανεπιστημίου Πατρών στην ηλεκτρονική διεύθυνση secptde@upatras.gr ή στα τηλέφωνα 2610-969700 και 2610-969703.

Γενικές πληροφορίες για το Δ.Π.Μ.Σ. https://www.edu-sw.upatras.gr/postgraduate- studies/

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ «Αγωγή Υγείας»
Πλώτας Παναγιώτης Επίκουρος Καθηγητής Γενικής Ιατρικής

Ετικέτες: 
Μεταπτυχιακά

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.