ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

"Ραβασάκι" υπ. Παιδείας προς Πρυτάνεις: Πείτε μας εάν έχουν επιβληθεί πειθαρχικές ποινές σε φοιτητές ή εάν έχει εκκινήσει η σχετική διαδικασία και σε ποιο στάδιο ευρίσκεται

Μέχρι σήμερα Δευτέρα 16 Ιανουαρίου
Δημοσίευση: 16/01/2023
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Με έγγραφο "ραβασάκι" το οποίο απέστειλε το υπουργείο Παιδείας προς όλους τους Πρυτάνεις της χώρας ζητά να καταθέσουν μέχρι σήμερα Δευτέρα 16 Ιανουαρίου:

Α. Εάν έχουν τελεστεί πράξεις εκ μέρους φοιτητή ή φοιτητών, οι οποίες συνιστούν κάποιο από τα πειθαρχικά παραπτώματα, που αναφέρονται στην παρ.2 του άρθρου 197 του ν.4957/2022 και ποιο κατά περίπτωση.

Β. Εάν έχουν επιβληθεί κάποιες από τις προβλεπόμενες πειθαρχικές ποινές και ποιες ή εάν έχει εκκινήσει η σχετική διαδικασία και σε ποιο στάδιο ευρίσκεται. Τα στοιχεία να είναι αριθμητικά κι όχι ονομαστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες κάποιοι Πρυτάνεις ζήτησαν από το υπουργείο διευκρινίσεις εάν πρέπει να δώσουν στοιχεία μόνο  με το νέο νόμο "Κεραμέως" ή και με τον προηγούμενο. Το υπουργείο Παιδείας δεν έχει απαντήσει ακόμη.

Το υπουργείο Παιδείας  σημειώνει στο έγγραφο ότι στην παρ.2 του άρθρου 197 ρητά αναφέρεται τι συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τους φοιτητές, ενώ στο άρθρο 198 αναφέρονται οι πειθαρχικές ποινές, οι οποίες επιβάλλονται σε φοιτητή σε περίπτωση διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος, καθώς και οι συνέπειες που επέρχονται.

Ακολούθως, με το άρθρο 200 ορίζεται ο τρόπος άσκησης της πειθαρχικής δίωξης σε βάρος του φοιτητή από το αρμόδιο όργανο και η σχετική διαδικασία, που ακολουθείται.

Άρθρο 197

Πειθαρχικά παραπτώματα

1. Το πειθαρχικό παράπτωμα τελείται με εκ προθέσεως πράξη του φοιτητή η οποία μπορεί να του καταλογιστεί. Το πειθαρχικό παράπτωμα δύναται να τελεστεί και από αμέλεια, εφόσον αυτό ορίζεται ειδικά. Το παράπτωμα δύναται να τελεστεί και με παροχή συνδρομής σε τρίτο πρόσωπο ή διευκόλυνσή του για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος.

2. Πειθαρχικά παραπτώματα για τους φοιτητές συνιστούν:

α) η παραβίαση του αδιάβλητου των εξετάσεων,
β) η λογοκλοπή ή η αποσιώπηση της άμεσης ή έμμεσης συνεισφοράς άλλων προσώπων στο αντικείμενο επιστημονικής ενασχόλησης ή έρευνας,
γ) η καταστροφή περιουσίας του Α.Ε.Ι., κινητής ή ακίνητης, που χρησιμοποιείται από το Α.Ε.Ι. ή μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας,
δ) η παρεμπόδιση της εύρυθμης λειτουργίας του Α.Ε.Ι., συμπεριλαμβανομένης τόσο της εκπαιδευτικής, ερευνητικής ή διοικητικής λειτουργίας του όσο και της λειτουργίας των μονομελών και συλλογικών οργάνων και των υπηρεσιών του, καθώς και της χρήσης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του,
ε) η χρήση των στεγασμένων ή ανοικτών χώρων, των εγκαταστάσεων, των υποδομών και του εξοπλισμού του Α.Ε.Ι. χωρίς την άδεια των αρμόδιων οργάνων του,
στ) η χρήση των στεγασμένων ή ανοικτών χώρων, των εγκαταστάσεων, των υποδομών και του εξοπλισμού του Α.Ε.Ι. για την εξυπηρέτηση σκοπών που δεν συνάδουν με την αποστολή του, καθώς και η διευκόλυνση τρίτων για την τέλεση της πράξης αυτής,
ζ) η υπαίτια και με οποιονδήποτε τρόπο ρύπανση των στεγασμένων ή ανοικτών χώρων του ιδρύματος, συμπεριλαμβανόμενης και της ηχορύπανσης,
η) η χρήση απαγορευμένων ουσιών, που εμπίπτουν στον ν. 4139/2013 (Α’ 74), εντός του Α.Ε.Ι. και η οποιαδήποτε συμβολή στη διακίνηση αυτών,
θ) η τέλεση οποιουδήποτε πλημμελήματος ή κακουργήματος εφόσον συνδέεται με τη φοιτητική ιδιότητα.

Άρθρο 198

Πειθαρχικά παραπτώματα

1. Το πειθαρχικό παράπτωμα τελείται με εκ προθέσεως πράξη του φοιτητή η οποία μπορεί να του καταλογιστεί. Το πειθαρχικό παράπτωμα δύναται να τελεστεί και από αμέλεια, εφόσον αυτό ορίζεται ειδικά. Το παράπτωμα δύναται να τελεστεί και με παροχή συνδρομής σε τρίτο πρόσωπο ή διευκόλυνσή του για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος.

2. Πειθαρχικά παραπτώματα για τους φοιτητές συνιστούν:

α) η παραβίαση του αδιάβλητου των εξετάσεων,
β) η λογοκλοπή ή η αποσιώπηση της άμεσης ή έμμεσης συνεισφοράς άλλων προσώπων στο αντικείμενο επιστημονικής ενασχόλησης ή έρευνας,
γ) η καταστροφή περιουσίας του Α.Ε.Ι., κινητής ή ακίνητης, που χρησιμοποιείται από το Α.Ε.Ι. ή μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας,
δ) η παρεμπόδιση της εύρυθμης λειτουργίας του Α.Ε.Ι., συμπεριλαμβανομένης τόσο της εκπαιδευτικής, ερευνητικής ή διοικητικής λειτουργίας του όσο και της λειτουργίας των μονομελών και συλλογικών οργάνων και των υπηρεσιών του, καθώς και της χρήσης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του,
ε) η χρήση των στεγασμένων ή ανοικτών χώρων, των εγκαταστάσεων, των υποδομών και του εξοπλισμού του Α.Ε.Ι. χωρίς την άδεια των αρμόδιων οργάνων του,
στ) η χρήση των στεγασμένων ή ανοικτών χώρων, των εγκαταστάσεων, των υποδομών και του εξοπλισμού του  Α.Ε.Ι. για την εξυπηρέτηση σκοπών που δεν συνάδουν με την αποστολή του, καθώς και η διευκόλυνση τρίτων για την τέλεση της πράξης αυτής,
ζ) η υπαίτια και με οποιονδήποτε τρόπο ρύπανση των στεγασμένων ή ανοικτών χώρων του ιδρύματος, συμπεριλαμβανόμενης και της ηχορύπανσης,
η) η χρήση απαγορευμένων ουσιών, που εμπίπτουν στον ν. 4139/2013 (Α’ 74), εντός του Α.Ε.Ι. και η οποιαδήποτε συμβολή στη διακίνηση αυτών,
θ) η τέλεση οποιουδήποτε πλημμελήματος ή κακουργήματος εφόσον συνδέεται με τη φοιτητική ιδιότητα.

Άρθρο 200
Πειθαρχική δίωξη και διαδικασία

1. Η πειθαρχική δίωξη σε βάρος φοιτητή ασκείται από τον Πρόεδρο του οικείου Τμήματος ή από τον Κοσμήτορα της Σχολής σε περίπτωση Μονοτμηματικής Σχολής. Δύναται να ασκηθεί και από τον Πρύτανη ή τον αρμόδιο Αντιπρύτανη ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, αν λάβουν γνώση ή έχουν σοβαρές ενδείξεις για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος και δεν έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη από τον Πρόεδρο του Τμήματος ή τον Κοσμήτορα της Σχολής.

2. Η πειθαρχική δίωξη φοιτητή αρχίζει είτε με την έγγραφη κλήση σε προηγούμενη ακρόαση (απολογία) του πειθαρχικώς διωκόμενου ενώπιον του αρμόδιου μονομελούς πειθαρχικού οργάνου είτε με την παραπομπή του στο πειθαρχικό συμβούλιο, το οποίο τον καλεί σε απολογία υποχρεωτικώς μετά την ολοκλήρωση της πειθαρχικής ανάκρισης. Η κλήση σε απολογία γίνεται εγγράφως.

Στο έγγραφο κλήσης και στο παραπεμπτήριο έγγραφο, το οποίο κοινοποιείται στον πειθαρχικώς διωκόμενο, περιγράφονται με σαφή και ορισμένο τρόπο τα πραγματικά περιστατικά που συνιστούν το πειθαρχικό παράπτωμα και παρατίθενται οι διατάξεις που το τυποποιούν, καθώς και οι ποινές που προβλέπονται γι’ αυτό. Στα ίδια έγγραφα γίνεται αναφορά και στο σχετικό αποδεικτικό υλικό, στο οποίο ο πειθαρχικώς διωκόμενος έχει πρόσβαση είτε με επισκόπησή του είτε με λήψη αντιγράφων. Η προθεσμία που τάσσεται για απολογία είναι εύλογη και, πάντως, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών.

3. Μετά από το πέρας της ανάκρισης και πριν από την έκδοση απόφασης, το Πειθαρχικό Συμβούλιο Φοιτητών καλεί εκ νέου τον φοιτητή σε ακρόαση, παρέχοντάς του εύλογο χρόνο, ο οποίος δεν δύναται να είναι μικρότερος των πέντε (5) ημερών, για την προετοιμασία της υπεράσπισής του. Ο φοιτητής έχει δικαίωμα να παρίσταται με συνήγορο και να προτείνει μάρτυρες υπεράσπισης. Αν ο φοιτητής δεν κατανοεί την ελληνική γλώσσα, λαμβάνεται μέριμνα για τη μετάφραση των σημαντικότερων εγγράφων της διαδικασίας σε γλώσσα που κατανοεί και για την παροχή σε αυτόν διερμηνέα.

4. Δεύτερη πειθαρχική δίωξη για το ίδιο παράπτωμα είναι απαράδεκτη λόγω δεδικασμένου ή εκκρεμοδικίας.

Σχόλια (7)

 
Πιτσιφλής
17 Ιαν 2023 10:18

@ Πάρτυ
Έχετε δίκιο, είχε αναρτήσει εικόνες και βίντεο το esos. Προκλητικοί χοροί, μίνι φούστες, μακρυμάλληδες νεαροί και τσιγάρο. Φυσικά και ποτά ακατάλληλα για νέους φοιτητές. Δεν τα είδα αλλά σίγουρα θα υπήρχαν. Κι όλα αυτά ενώπιον των κυρίων καθηγητών τους! Αισχύνομαι κάθε φορά που το σκέφτομαι!...
Έχουν χαθεί τα πρότυπα!

 
Τα ραβασάκια στο Δικαιοσύνης
17 Ιαν 2023 09:10

γιατί όσοι από τους ταραξίες (και όποτε) συλλαμβάνονται αφήνονται μετά από ώρες ή το αυτόφωρο να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Να μας πει τι έγιναν οι συλληφθέντες που κρέμασαν ταμπέλα και βιαιοπράγησαν στον πρύτανη του ΟΠΑ. Τι έγιναν οι εγκληματίες που συνελήφθησαν στην πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου?
Οι πρυτάνεις και οι καθηγητές πανεπιστημίου δεν είναι όργανα επιβολής του τάξης. Η εκάστοτε κυβέρνηση πρέπει να νομοθετεί στην Βουλή τέτοιους νόμους που να μην αφήνουν ελεύθερους αυτούς που ρημάζουν τα πανεπιστήμια.
Εσείς τι νομοθετήσατε? Θα λάβετε το ραβασάκι έστω και καθυστερημένο στην κάλπη. Μαύρο δαγκωτό.

 
Πολίτης Ν
17 Ιαν 2023 07:58

H ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση (Σύνταγμα της Ελλάδας)

Το πόσο ταιριάζει αυτό ("με πλήρη αυτοδιοίκηση") με τις νουθεσίες και τους ελέγχους της υπουργού-επιθεωρήτριας, ας το κρίνει ο καθένας. Αν πάντως νομίζει ότι κάπου δεν εφαρμόζεται ο νόμος της, γιατί δεν προσέφυγε στη δικαιοσύνη για να διαπιστώσει αν έχει δίκιο ή άδικο;

 
Πάρτυ
17 Ιαν 2023 06:59

Το φθινόπωρο έγινε και ένα πάρτυ στην Πολυτεχνειούπολη... (Κάθε χρόνο γίνεται)
Να το δείτε και αυτό γιατί δεν ξέρω αν συνάδει με τους σκοπούς του ιδρύματος. Και ήταν και πολλοί οι παρευρισκόμενοι

 
Polar_Fish
16 Ιαν 2023 23:09

Ειναι λιγο συνθετη η κατάσταση. Δε χρειαζονται πειθαρχικα φοιτητών. Οτιδήποτε προκύψει να περνάει απο το κανονικό δίκαιο.

 
ΔΕΠ
16 Ιαν 2023 20:04

30 χρόνια σε κεντρικό ΑΕΙ ποτέ δεν άκουσα καν να συγκαλείται "πειθαρχικό φοιτητών". Οπότε φαντάζομαι η απάντηση απο τους πρυατάνεις θα είναι "όχι" σε όλα.

 
Φοιτητής
16 Ιαν 2023 19:49

Έχει δίκιο το υπουργείο. Εφόσον θέλουν να αναλάβουν τα ίδια τα ΑΕΙ ας εφαρμόσουν το νόμο. Διαφορετικά θα υπάρχει ατιμώρητη παραβατικότητα. Δεν ήθελαν την πανεπιστημιακή αστυνομία. Για να δούμε τώρα.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ