ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2023-2024 και το ημερολογιακό έτος 2024 του Νοτίου Ημισφαιρίου

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 18-01-2023 μέχρι 27-01-2023 και ώρα 23:59.
Δημοσίευση: 18/01/2023
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ενόψει έκδοσης της πρόσκλησης απόσπασης εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2023-2024 και το ημερολογιακό έτος 2024 του Νοτίου Ημισφαιρίου και στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών ενεργειών, το υπουργείο Παιδείας , με εγκύκλιο την οποία εξέδωσε σήμερα,   καλεί τους εκπαιδευτικούς  οι οποίοι/ες επιθυμούν παράταση της απόσπασής τους για το επόμενο σχολικό έτος 2023-2024 και το ημερολογιακό έτος 2024 του Νοτίου Ημισφαιρίου, να καταθέσουν αίτηση από 18-01-2023 μέχρι 27-01-2023 και ώρα 23:591.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

α. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι/ες διανύουν το τρίτο έτος (3ο) απόσπασης με επιμίσθιο, μπορούν να ζητήσουν, με αίτησή τους, την παράταση απόσπασης για δύο (2) ακόμη σχολικά έτη, με τη λήψη στο πρώτο έτος παράτασης του ειδικού επιμισθίου στο εξωτερικό και χωρίς επιμίσθιο στο δεύτερο έτος παράτασης.

Η παράταση, σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτ. β' της παρ. 3 τουα) άρθρου 16 του ν.4415/2016 (Α ́159), όπως ισχύει, πραγματοποιείται κατόπιν εισήγησης του/της οικείου/είας Συντονιστή/στριας Εκπαίδευσης, βάσει των υπηρεσιακών αναγκών και αξιολόγησης του/της εκπαιδευτικού και ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων.

Επίσης, παράταση απόσπασης για ένα (1) επιπλέον έτος προς συμπλήρωση της πενταετίας δικαιούνται χωρίς λήψη επιμίσθιου και οι εκπαιδευτικοί που διανύουν το τρίτο (3ο) έτος με επιμίσθιο και συνολικά το τέταρτο (4ο) έτος απόσπασης στο εξωτερικό.

Εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι στο Σ.Γ. Μονάχου (Μόναχο – Νυρεμβέργη) που έχουν συμπληρώσει τρία (3) χρόνια απόσπασης με τοποθέτηση σε επιχορηγούμενα σχολεία δικαιούνται να ζητήσουν παράταση της απόσπασής τους για δύο (2) ακόμη σχολικά έτη, με τη λήψη στο πρώτο έτος παράτασης του ειδικού επιμισθίου στο εξωτερικό και χωρίς επιμίσθιο στο δεύτερο έτος παράτασης.

Επισημαίνεται ότι, κατ` εφαρμογή της υπ’ αριθ. 48230/Η2/27-4-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β ́1762) και σε περίπτωση ικανοποίησης της αίτησής τους, οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν μπορούν να τοποθετηθούν σε επιχορηγούμενα από τη βαυαρική τοπική κυβέρνηση σχολεία.

Διευκρινίζεται, επίσης, όσοι έχουν υπηρετήσει για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα για τρία (3) έτη χωρίς επιμίσθιο, αλλά με ταυτόχρονη λήψη βαυαρικής επιχορήγησης, δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση παράτασης για δύο (2) ακόμη σχολικά έτη, με τη λήψη στο πρώτο έτος παράτασης του ειδικού επιμισθίου στο εξωτερικό και χωρίς επιμίσθιο στο δεύτερο έτος παράτασης.

β) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι/ες διανύουν το πέμπτο (5ο) έτος απόσπασης, μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους, την παράταση απόσπασης για ένα (1) ακόμη σχολικό έτος, χωρίς επιμίσθιο, με την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτ. β' της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν.4415/2016 (Α ́159)όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ.29 του Ν.4692/2020 (Α ́111).

γ) Εκπαιδευτικοί των οποίων η παράταση απόσπασης εγκρίθηκε αρχικά για το σχολικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν.4415/2016 (Α ́159), λόγω γάμου και παρατάθηκε για το σχολικό έτος 2022-2023 και το ημερολογιακό έτος 2023 του Νοτίου Ημισφαιρίου, μπορούν να υποβάλουν αίτηση παράτασης και για το επόμενο σχολικό έτος υποβάλλοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
β) βεβαίωση τόπου διαμονής και
γ) επίσημη/ανεπίσημη μετάφραση της βεβαίωσης του τόπου διαμονής.

Στην περίπτωση ανεπίσημης μετάφρασης ο/η αναπληρωτής/τρια Συντονιστής/στρια
Εκπαίδευσης βεβαιώνει για την ορθότητα της μετάφρασης, συμπληρώνοντας το σχετικό πεδίο στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Αν η εκπαιδευτική μονάδα, όπου υπηρετούν, καταργηθεί ή συγχωνευθεί ή δεν υπάρχει ανάγκη κάλυψης κενού, λόγω διακρατικής συμφωνίας, οφείλουν να επιστρέψουν στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της ημεδαπής της οργανικής τους θέσης.

δ) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι/ες αποσπάστηκαν για λόγους συνυπηρέτησης, ως σύζυγοι είτε μονίμων υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών είτε μονίμων υπαλλήλων άλλων Υπουργείων ή Δημόσιων Υπηρεσιών που υπηρετούν ή είναι διαπιστευμένοι σε αρχή της εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε στρατιωτικοί ή μέλη των σωμάτων ασφαλείας, που υπηρετούν σε διαπιστευμένη ή μη αρχή του εξωτερικού, μπορούν να ζητήσουν την παράταση της απόσπασής τους για το επόμενο σχολικό έτος, χωρίς επιμίσθιο, εφόσον εξακολουθεί να ισχύει η υπηρεσιακή κατάσταση των συζύγων τους (περίπτ. α ́ της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν.4415/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 73 του ν.4485/2017 και περίπτ. γ ́ της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 73 του ν.4485/2017 (Α ́114).

Με την αίτησή τους θα πρέπει να υποβάλουν:

  • πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
  • σχετική βεβαίωση εργασίας του/της συζύγου και
  • εισήγηση από την υπηρεσία τοποθέτησης του/της εκπαιδευτικού για δυνατότητα απασχόλησής του/της για το σχολικό έτος 2023-2024 και το ημερολογιακό έτος 2024 του Νοτίου Ημισφαιρίου.

ε) Κατ ́ εξαίρεση εκπαιδευτικοί οι οποίοι/ες διανύουν το έκτο (6ο) και άνω έτος απόσπασης μπορούν να ζητήσουν, με αίτησή τους, την παράταση της απόσπασης για ένα (1) ακόμη σχολικό έτος χωρίς επιμίσθιο.

Η παράταση πραγματοποιείται κατόπιν αξιολόγησης του/της εκπαιδευτικού από τον/την οικείο/α Αναπληρωτή/τρια Συντονιστή/στρια Εκπαίδευσης και τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ. (παρ. 3 περίπτ. γ του άρθρου 16 του ν.4415/2016, όπως ισχύει).

Οι ως άνω αιτήσεις θα εξεταστούν ύστερα από την εξάντληση των κυρωμένων πινάκων απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, και μόνον εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται υπηρεσιακές ανάγκες σε συνδυασμό με τα κάτωθι κατά σειρά κριτήρια:
(1) τοεπίπεδογνώσηςτηςγλώσσαςτηςχώραςυποδοχής

(2) σεχηρείαμεπαιδιά
(3) μονογονεϊκήοικογένεια
(4) σε διάζευξη με παιδιά υπό την επιμέλεια του/της εκπαιδευτικού
(5) αριθμόςτέκνων
(6) συνολικήυπηρεσίααπόΦΕΚδιορισμού.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους κριτήρια λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισμού τους στο φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Προς διακρίβωση των στοιχείων αυτών οι εκπαιδευτικοί της ανωτέρω κατηγορίας συμπληρώνουν τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης και υποβάλουν, κατά περίπτωση, τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) τίτλο ξένων γλωσσών συνοδευόμενο από επίσημη μετάφρασή του, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.4250/2014,
β) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, γ) έγγραφο επιμέλειας τέκνου,
δ) αναγραφή του ΦΕΚ διορισμού.

2. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
Παρατείνεται αυτοδικαίως και διαρκεί μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους η απόσπαση των εκπαιδευτικών οι οποίοι/ες βάσει της ημερομηνίας ανάληψης υπηρεσίας τους εμπίπτουν στις διατάξεις της περίπτ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν.4415/2016, όπως ισχύουν.

Ειδικότερα, η απόσπαση που γίνεται με ανάληψη υπηρεσίας μετά το Α’ τετράμηνο του σχολικού έτους, διαρκεί μέχρι τη λήξη του αντίστοιχου τετραμήνου του τελευταίου σχολικού έτους και σε κάθε περίπτωση, αν η απόσπαση λήγει κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους στη χώρα υποδοχής, όπως αυτή ρυθμίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 της περίπτωσης Α ́ του άρθρου 4 του ν. 4415/2016 η απόσπαση παρατείνεται αυτοδικαίως και διαρκεί μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.

Στην περίπτωση αυτή ο/η εκπαιδευτικός υποβάλλει σχετική αίτηση στο ηλεκτρονικό σύστημα, επισυνάπτοντας την ανάληψη υπηρεσίας του πρώτου έτους απόσπασης και εν συνεχεία οι Αναπληρωτές/τριες Συντονιστές/στριες Εκπαίδευσης συμπληρώνουν το πεδίο με την ημερομηνία της ανάληψης υπηρεσίας των εκπαιδευτικών που ανήκουν στην κατηγορία αυτή.

3. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1. Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση παράτασης απόσπασης ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://dipode-aitisi.sch.gr, συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα ανωτέρω αναφερόμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά τα οποία και μεταφορτώνουν/«ανεβάζουν» (upload), πριν την «Οριστική Καταχώριση» της αίτησης, στο περιβάλλον της διαδικτυακής πύλης. Οδηγίες τόσο για την ανάρτηση των δικαιολογητικών όσο και για λοιπά θέματα της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης παράτασης απόσπασης περιγράφονται στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση (https://dipode- aitisi.sch.gr ).

Με την οριστικοποίησή της, η αίτηση λαμβάνει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου και μπορεί και να εκτυπωθεί.

2. Απορρίπτονται οι εκπρόθεσμες αιτήσεις. Εκπρόθεσμα δικαιολογητικά δε γίνονται δεκτά και συνεπάγονται την απόρριψη της αίτησης, πλην της περίπτωσης που από υπαιτιότητα της αρμόδιας υπηρεσίας έκδοσης δεν έχουν χορηγηθεί στον αιτούντα μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και υπό την προϋπόθεση κατάθεσης του αριθμού πρωτόκολλου της αίτησης που εκκρεμεί στην εν λόγω υπηρεσία.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Υποψήφιος/α ο/η οποίος/οία υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση, αλλά δεν αναρτά τα πλήρη, κατά περίπτωση, δηλούμενα δικαιολογητικά, κατά τα ανωτέρω, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.

2. Η αίτηση των ενδιαφερόμενων υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α’ 75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων σε αυτήν στοιχείων επισύρει αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής της παρούσας, εκτός τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 18-01-2023 μέχρι 27-01-2023 και ώρα 23:59.

 

Σχόλια (10)

 
ΠΑΝΟΣ
29 Ιαν 2023 23:50

Κε Σαββίδη, εξωτερικό δεν είναι μόνο Γερμανία.

 
Σαββίδης Γεώργιος ΠΕ 70
26 Ιαν 2023 21:52

Κανένας μα κανένας σύλλογος εκπαιδευτικών στη Γερμανία κανένας φορέας δεν τολμά τώρα που ίσως ακουσθούν προεκλογικά ,αύξηση επιμισθιου (2000€) και λίγα είναι ,γιατί τα οικονομικά κίνητρα είναι αυτά που θα καλύψουν και θα καλύπτουν εγκαίρως τα κενά όλων των τύπων ελλ.σχολειων στη Γερμανια!

 
Σαββίδης Γεώργιος ΠΕ 70
26 Ιαν 2023 21:44

Κάνετε λάθος ,δυστυχώς αυτοί που προηγούνται ανακαλούν κάθε Σεπτέμβρη όταν παντελώς ανημερωτοι έρχονται και διαπιστώνουν τι σημαίνει επιμισθιο των 1350 ευρώ στη Γερμανία και κυρίως στη νότια Γερμανία,και τότε ,να τους έχει καλά ο Θεός ,αναπληρώνουν την θέση τους οι παρατάσεις άνευ επιμισθιου λόγου γάμου!

 
Κάνετε λάθος
24 Ιαν 2023 12:11

Προηγούνται πάντα οι νέοι συνάδελφοι που θέλουν να πάρουν απόσπαση στο εξωτερικό με επιμίσθιο και αν μείνουν κενά τότε γίνονται οι παρατάσεις . Κανεις δεν έχει πιάσει τις θέσεις . Φέτος δυστυχώς δεν δόθηκαν ούτε παρατάσεις . Τα σχολεία είναι υπό διάλυση . Οι γονείς που μπορούν πληρώνουν για ιδιαίτερα .
Η καρδιά της Ελλάδας χτυπάει πιο δυνατά στο εξωτερικό . Αλλά κάποιοι θέλουν να κόψουν τις γέφυρες.

 
Σαββίδης Γεώργιος ΠΕ 70
21 Ιαν 2023 10:10

Εάν έχω ενημερωθεί σωστά πριν την οικονομική κρίση λειτουργούσαν στην περιοχή ευθύνης του Μονάχου σχεδόν διπλάσια ΤΕΓ και γύρω στα 30 νηπιαγωγεία,τα έκλεισε η κρίση και παρολου που έχουμε αυξημένη νεομετανάστευση δεν έχουν ξανανοίξει παρά μόνο μερικά και αυτά με ιδιωτική πρωτοβουλία των ηρωικών και τα μου Ελλήνων.

 
@@ Σαββίδ. Γεώργιος ΠΕ 70
20 Ιαν 2023 21:04

Αυτό προσπαθεί να κάνει και το Υπουργείο με το να μη στέλνει εκπαιδευτικούς στα σχολεία αυτά και να υπολειτουργούν. Πριν την οικονομική κρίση τα σχολεία αυτά πήγαιναν για κλείσιμο. Δυστυχώς με την κρίση αναγκάστηκαν πολλοί Έλληνες να μεταναστεύσουν και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλη ζήτηση για Ελληνικά σχολεία από τους Έλληνες που έφυγαν στο εξωτερικό.
Το υπουργείο όμως προσπαθεί με μπαλώματα να καλύψει τις ανάγκες. Τα σχολεία αυτά είναι φάροι και πρεσβευτές του ελληνισμού ανά τον κόσμο. Αντί να κλείνουν θα έπρεπε να πολλαπλασιάζονται όπως κάνουν οι πολιτισμένες χώρες(βλ. Γαλλικο Ινστιτούτο, Ινστιτούτο Γκαίτε, Θερβάντες κλπ). Αλλά στην Ελλάδα, σε αντίθεση με την Τουρκία(βλ. σειρές τηλεοπτικές κλπ), η πολιτιστική διπλωματία είναι ακόμα άγνωστη θεωρία.

 
@ Σαββίδ. Γεώργιος ΠΕ 70
19 Ιαν 2023 15:46

Γιατί πρέπει να πληρώνουμε οι φορολογούμενοι στην Ελλάδα για να έχουν εκπαιδευτικούς άλλοι σε άλλες χώρες που δεν πληρώνουν γι'αυτό; Ωραία είναι που υπάρχουν Ελληνικά σχολεία και καλά κάνουν αλλά αυτοί που τα χρησιμοποιούν και τα λειτουργούν, να προσλάβουν και προσωπικό. Με δικά τους λεφτά.

 
Σαββίδ. Γεώργιος ΠΕ 70
18 Ιαν 2023 23:54

Χωρίς τις παρατάσεις δεν θα λειτουργούσαν εδώ και πολλά χρονια τα σχολεία! Να είναι καλά οι συνάδελφοι που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς επιμισθιο,τους αξίζει ένα μεγάλο μπράβο και ένα τεράστιο ευχαριστώ!

 
Πολίτης 2023
18 Ιαν 2023 22:13

Επιτέλους πια.
Αρκετά με τις παρατάσεις.
Υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι με τον τρόπο αυτό αποκλείονται να επιλεγούν μια και οι θέσεις θα είναι ήδη πιασμένες.

 
Παράταση
18 Ιαν 2023 14:33

Πιστεύω ότι η σύνδεση με συγκεκριμένο υπουργείο, πλέον, γίνεται αυτόματα.
Ακούμε παράταση και στο μυαλό μας έρχεται η Νίκη και αντιστρόφως βέβαια...

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.