ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Εκπαιδευτικοί (μόνιμοι- αναπληρωτές) ΕΠΑΛ-ΙΕΚ: Υποβολή αιτήσεων επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας

Από τη Παρασκευή 20/01/2023 έως και τη Παρασκευή 03/02/2023 και ώρα 15:00
Δημοσίευση: 23/01/2023
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το ΙΕΠ απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής στη σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση για το σχολικό έτος 2022-2023 προς τους/τις εν ενεργεία εκπαιδευτικούς μόνιμους/ες ή αναπληρωτές/τριες των ΕΠΑ.Λ., και τους/τις εκπαιδευτές/τριες των Δ.Ι.Ε.Κ. να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008057, που πρόκειται να διεξαχθεί .

1. Περιγραφή εξ αποστάσεως επιμόρφωσης

Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών/τριών σε θέματα μαθητείας, με στόχο την ενίσχυση και αποτελεσματική υλοποίηση του θεσμού. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα, υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΣΠΑ 2014- 2020) και το Ελληνικό Δημόσιο. Στο πλαίσιο της Πράξης προβλέπεται η πραγματοποίηση προγράμματος επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. και των εκπαιδευτών/τριών Δ.Ι.Ε.Κ., το οποίο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιασκέψεων.

Βασική επιδίωξη της Πράξης, αποτελεί η αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης μέσω της ενίσχυσης του ανθρώπινου παράγοντα και ιδιαιτέρως, των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. και των εκπαιδευτών/τριών των Δ.Ι.Ε.Κ. που εμπλέκονται στην υλοποίηση της μαθητείας.

Στόχοι του επιμορφωτικού προγράμματος είναι οι επιμορφούμενοι/ες:

 • να ενημερωθούν για το περιεχόμενο του θεσμικού πλαισίου και τις διαδικασίες υλοποίησης του μεταλυκειακού έτους - τάξη μαθητείας,
 • να εξοικειωθούν με τα προγράμματα σπουδών και τη φιλοσοφία του μεταλυκειακού έτους - τάξη μαθητείας,
 • να προσεγγίσουν τις βασικές έννοιες της εκπαίδευσης ενηλίκων,
 • να έρθουν σε επαφή με τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση,
 • να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας της εργασίας, συμβουλευτικής, επαγγελματικού προσανατολισμού και επιχειρηματικότητας.

Περιεχόμενο του προγράμματος επιμόρφωσης

Η επιμόρφωση καλύτπει τις εξής Θεματικές Ενότητες:

 • Θεματική Ενότητα 1 (ΘΕ1): «Θεσμικό πλαίσιο - διαδικασίες υλοποίησης «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας», 6 ώρες
 • Θεματική Ενότητα 2 (ΘΕ2): «Προγράμματα Σπουδών Μαθητείας», 6 ώρες
 • Θεματική Ενότητα 3 (ΘΕ3): «Υγεία και Ασφάλεια εργασίας», 6 ώρες
 • Θεματική Ενότητα 4 (ΘΕ4α): «Βασικές αρχές για την εκπαίδευση ενηλίκων», 3 ώρες
 • Θεματική Ενότητα 4 (ΘΕ4β): «Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση», 3 ώρες
 • Θεματική Ενότητα 5 (ΘΕ5): «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός προσανατολισμός και πληροφόρηση», 6 ώρες
 • Θεματική Ενότητα 6 (ΘΕ6): «Επιχειρηματικότητα», 6 ώρες
 • Θεματική Ενότητα 7 (ΘΕ7): «Καλές Πρακτικές - Συμπεράσματα», 3 ώρες Σύνολο: 39 ώρες

Ωφελούμενοι/ες της Πράξης

Ωφελούμενοι της πράξης είναι:

α) Εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ. (εν ενεργεία μόνιμοι ή αναπληρωτές) που έχουν σε Α ́ ή Β ́ ανάθεση τα μαθήματα τομέων της Β ́ τάξης και τα μαθήματα ειδικοτήτων της Γ ́ τάξης, όλων των ειδικοτήτων που λειτουργούν στα ΕΠΑ.Λ. και

β) Εκπαιδευτές/τριες των Δ.Ι.Ε.Κ. στους οποίους/ στις οποίες ανατίθενται τα μαθήματα των ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ. και εμπλέκονται με τη μαθητεία, όπως προβλέπεται από τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών των Δ.Ι.Ε.Κ..

Σημειώνεται ότι, στην επιλογή των επιμορφούμενων θα δοθεί προτεραιότητα στους/στις εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές/τριες των ειδικοτήτων που εμπλέκονται στην εφαρμογή του θεσμού της μαθητείας και στους/στις μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς που έχουν σε Α ́ ανάθεση τουλάχιστον δύο εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας στην Γ ́ τάξη. Επιπλέον, για τη δημιουργία των τμημάτων, θα ληφθεί υπόψη ο αριθμός των επιμορφούμενων που απομένει για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού ωφελούμενων ανά Περιφέρεια, που προβλέπεται από τους όρους ένταξης της πράξης.

Διάρκεια του προγράμματος

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές/τριες σε θέματα μαθητείας αναπτύσσεται σε 39 ώρες και θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως (σύγχρονη τηλεκπαίδευση) βάσει των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται ενδεικτικά, σε τρίωρες (3) επιμορφωτικές συνεδρίες δύο (2) ή τρεις (3) ανά εβδομάδα και ολοκληρώνεται σε διάστημα από οκτώ (8) έως δέκα (10) εβδομάδες. Λαμβάνοντας υπόψη τη βέλτιστη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και τη διευκόλυνση των εμπλεκόμενων, το πρόγραμμα δύναται να υλοποιείται σε δύο (2) βάρδιες, η 1η από 15:00 έως 18:00 και η 2η από 18:00 έως 21:00.

Μεθοδολογία υλοποίησης της επιμόρφωσης

Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί μέσω του Ο.Π.Σ. επιμόρφωσης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και ειδικότερα η σύγχρονη επιμόρφωση θα υλοποιείται μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams. Για τη συμμετοχή των επιμορφoύμενων απαιτείται πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή προκειμένου να παρακολουθήσουν απρόσκοπτα την εξ αποστάσεως επιμόρφωση (σύγχρονη και ασύγχρονη). Βασικές προϋποθέσεις όσον αφορά τον εξοπλισμό είναι οι ακόλουθες:

1. Desktop H/Y ή Laptop (δεν συνιστάται κινητό ή tablet)

2. Windows 8.1 ή νεότερα

3. Χρήση μικροφώνου, ηχείων, ακουστικών

4. Συνιστάται η χρήση ενσύρματης σύνδεσης για αποφυγή αποσυνδέσεων.

5. Συνιστάται η χρήση της πιο πρόσφατης ενημερωμένης έκδοσης των φυλλομετρητών (browsers) Google Chrome ή Microsoft Edge.

6. Συνιστάται η είσοδος στο Microsoft Teams να γίνεται μέσω φυλλομετρητή (browser).

Το υλικό της επιμόρφωσης θα διατίθεται μέσω της υφιστάμενης ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου και ηλεκτρονικής μάθησης (moodle) του Ι.Ε.Π. η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την ανάρτηση των δραστηριοτήτων από τους επιμορφούμενους/ες καθώς και για την επικοινωνία μεταξύ τους και με τον επιμορφωτή/τρια σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος επιμόρφωσης.

Προσοχή: Δεν επιτρέπεται η απασχόληση στο έργο με περισσότερους από έναν ρόλους στη διάρκεια μιας περιόδου/κύκλου επιμόρφωσης. Για παράδειγμα, αν ο εκπαιδευτικός/εκπαιδευτής/ρια έχει επιλεγεί ως επιμορφούμενος/η τότε ΔΕΝ μπορεί να απασχοληθεί και ως επιμορφωτής/τρια (στην περίπτωση που έχει ενταχθεί στο μητρώο επιμορφωτών/τριών και έχει επιλεγεί ως επιμορφωτής/ρια).

Οι ωφελούμενοι/ες εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές/τριες οι οποίοι/ες θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα επιμόρφωσης, κατανέμονται σε τμήματα των 15-30 ατόμων περίπου.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ., και οι εκπαιδευτές/τριες των Δ.Ι.Ε.Κ. της παραγράφου 1 της παρούσας πρόσκλησης, οι οποίοι/ες:

α) δεν είχαν υποβάλει αίτηση για συμμετοχή στην Α ́ Φάση ή στον 1ο, 2ο και 3ο Κύκλο της Β ́ Φάσης επιμόρφωσης, σύμφωνα με την υπ ́ αριθμ. 19/27-04-2018 και τις υπ’ αρ. 34/31-07- 2018, 42/13-09-2018, 29/18-07-2019 και 48/08-10-2020 Πράξεις του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. αντίστοιχα,

β) είχαν υποβάλει αίτηση για συμμετοχή στην Α ́ Φάση ή στον 1ο, 2ο και 3ο Κύκλο της Β ́ Φάσης επιμόρφωσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/27-04-2018 και τις υπ’ αρ. 34/31-07- 2018 και 42/13-09-2018, 29/18-07-2019 και 48/08-10-2020 Πράξεις του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. αντίστοιχα, αλλά δεν είχαν επιλεγεί για οποιονδήποτε λόγο.

Προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης–Χορήγηση Βεβαίωσης

Σε περίπτωση που προκύψουν τυχόν αλλαγές στο αναρτημένο επιμορφωτικό υλικό ή στο επιμορφωτικό πρόγραμμα, οι επιμορφούμενοι θα ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος κάθε επιμορφούμενος θα λάβει σχετική βεβαίωση.

Προκειμένου ο επιμορφούμενος να θεωρηθεί ότι παρακολούθησε επιτυχώς τη σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση, ώστε να λάβει Βεβαίωση Επιτυχούς ολοκλήρωσης οφείλει:

α) να συμπληρώσει τα απογραφικά Δελτία Εισόδου - Εξόδου

β) να υποβάλει συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο αποτίμησης επιμόρφωσης Υποχρεώσεις επιμορφούμενων:

1. Η επιτυχής παρακολούθηση της σύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης βασίζεται στη συμμετοχή του επιμορφούμενου στις συνεδρίες (ηλεκτρονικά παρουσιολόγια). Συγκεκριμένα θα πρέπει να είναι παρών/ούσα στο 90% κατ’ ελάχιστον, των διδακτικών ωρών του προγράμματος (35 ώρες από το σύνολο των 39 ωρών). Η συμμόρφωση ως προς την υποχρέωση αυτή θα πιστοποιείται από τις ηλεκτρονικές καταγραφές/παρουσιολόγια του ΟΠΣ Επιμόρφωσης του ΙΕΠ.

2. Για την επιτυχή ολοκλήρωση ο επιμορφούμενος/η υποβάλει στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης (κατόπιν συνεννόησης με τον/την επιμορφωτή/επιμορφώτρια) έως και πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη του προγράμματος, ένα εκπαιδευτικό σενάριο στο αντικείμενο της ειδικότητάς του/της.

Διαδικασία υλοποίησης, διαδικασία υποβολής δήλωσης συμμετοχής – προθεσμία υποβολής

Βήμα 1ο: Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές/τριες υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π. στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php από τη Παρασκευή 20/01/2023 έως και τη Παρασκευή 03/02/2023 και ώρα 15:00, ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία (οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης).

Προσοχή: Η επιλογή «Αποθήκευση» δεν θεωρείται υποβολή της αίτησης. Η υποβολή της αίτησης οριστικοποιείται με την επιλογή «Οριστική Υποβολή».

Για την ημερομηνία έναρξης και το πρόγραμμα της επιμόρφωσης θα εκδοθεί νεότερη ενημερωτική ανακοίνωση, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ και θα γνωστοποιηθεί στους υπόχρεους/δικαιούχους εκπαιδευτικούς με κάθε πρόσφορο μέσο (email, viber, sms).

Βήμα 2ο: Η Επιστημονική Ομάδα Έργου (ΕΟΕ) του Ι.Ε.Π.:

Α. Κατανέμει τους/τις εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές/τριες σε τμήματα. Προτεραιότητα θα δοθεί στους/στις εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές/τριες που έχουν ήδη εμπλακεί στο θεσμό της μαθητείας. Επίσης, η ΕΟΕ για την κατανομή των επιμορφούμενων θα συνεκτιμήσει τη βέλτιστη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, τη διευκόλυνση των εμπλεκόμενων καθώς και τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού ωφελούμενων ανά περιφέρεια που προβλέπεται από τους όρους ένταξης της πράξης.

Β. Καταρτίζει το πρόγραμμα της επιμόρφωσης.

Γ. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερωθούν με κάθε πρόσφορο μέσο (email, viber, sms) οι εκπαιδευτικοί σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, το πρόγραμμα της επιμόρφωσης και τις απαραίτητες ενέργειες για την έναρξη των επιμορφώσεων.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 για την ακρίβεια και αλήθεια του περιεχομένου των δηλωθέντων στοιχείων καθώς και της πλήρους, ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσης πρόσκλησης.

Δε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που θα υποβληθούν με άλλο τρόπο στο Ι.Ε.Π., πέραν της υποβολής μέσω του Μητρώου του ΙΕΠ.

Βήμα 3ο: Καθώς το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), είναι υποχρεωτική η συλλογή στοιχείων για όλους/ες τους ωφελούμενους και τις ωφελούμενες. Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές/τριες που θα επιλεγούν να παρακολουθήσουν το επιμορφωτικό πρόγραμμα, υποχρεωτικά συμπληρώνουν το "απογραφικό δελτίο εισόδου" στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.iep.edu.gr/services/mitroo/.

Αντίστοιχα, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές/τριες θα συμπληρώσουν υποχρεωτικά το "απογραφικό δελτίο εξόδου". Στο πλαίσιο αυτό, συμπληρώνουν και τα σχετικά ερωτηματολόγια αξιολόγησης.

Πληροφορίες
Για να υποβάλετε την αίτηση συμμετοχής σας, πατήστε ΕΔΩ.

Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης

Α. Αν είστε ήδη εγγεγραμμένοι/ες στην Δικτυακή Πύλη e-IEP δεν απαιτείται εκ νέου εγγραφή και παραλείπετε αυτό το βήμα. Αν δεν είστε εγγεγραμμένοι/ες στη Δικτυακή Πύλη e-IEP εγγράφεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php επιλέγοντας την καρτέλα «Εγγραφή» (εικόνα 1).

Β. Αφού εγγραφείτε, κάνετε είσοδο επιλέγοντας την καρτέλα «Είσοδος», χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας.

Γ. Επιλέγετε την καρτέλα «Αιτήσεις» και από το πτυσσόμενο μενού των διαθέσιμων αιτήσεων επιλέγετε «Συμμετοχή στο πρόγραμμα επιμόρφωσης: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» (εικόνα 2).

Δ. Συμπληρώνετε τα στοιχεία της αίτησης και την υποβάλλετε.

Ετικέτες: 
ΙΕΠ

Σχόλια (1)

 
ΑΡΗΣ
24 Ιαν 2023 09:31

Ζητείτε να γίνει επιμόρφωση εκτός ωραρίου εργασίας και χωρίς αποζημίωση και με τι αντάλλαγμα ??? τη σχετική βεβαίωση!!!! Δεν έχουν καταλάβει πως οι επιμορφώσεις για την εκτέλεση σχετικής εργασίας πρέπει να γίνετε εντός ωραρίου. Πως ζητάνε με τέτοιους μισθούς να εργάζεται κάποιος εκτός εργασίας ή μήπως έχουν δεδομένο πως οι εκπαιδευτικοί δουλεύουν 24/7. Απαράδεκτη πολιτική της κυβέρνησης και μετά τάζουν αυξήσεις στο μέλλον!!!

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ