ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ

Η απόφαση για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών: Τα κριτήρια,η διαδικασία, η έκθεση αυτοαξιολόγησης, ενστάσεις

Το ΦΕΚ
Δημοσίευση: 28/01/2023
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Τα ειδικότερα και λεπτομερειακά θέματα ,  σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ρυθμίζονται με απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ειδικότερα:

Πεδία   αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών

1. Τα πεδία, στα οποία εστιάζει η περιγραφική αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών, είναι:

Α. το διδακτικό και παιδαγωγικό έργο του εκπαιδευτικού, το οποίο εξειδικεύεται σε

Α1: γενική και ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου και

Α2: παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση της τάξης και

Β. η υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια του εκπαιδευτικού.

2. Για την αξιολόγηση του κάθε ενός των πεδίων που αναφέρονται στην παρ. 1 λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια:

α) Πεδίο Α1 :

αα) Προετοιμασία διδασκαλίας :

i) αξιολογούνται ο σχεδιασμός του μαθήματος, η προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού ή δραστηριοτήτων, η σαφήνεια των διδακτικών στόχων, η επιλογή και η συνεκτικότητα των δραστηριοτήτων, η εφαρμογή πρακτικών διαφοροποιημένης μάθησης και εν γένει σύγχρονων τεχνικών διδασκαλίας σε εναρμόνιση με τα προγράμματα σπουδών, τις συνθήκες της τάξης, τις γνωστικές και τις άλλες ανάγκες των μαθητών, η αξιοποίηση και των ψηφιακών μέσων και η γενικότερη μεθοδολογία της διδασκαλίας και

ii) για τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής, τμημάτων ένταξης και παράλληλης στήριξης, αξιολογούνται επιπλέον η εξειδίκευση των βασικών αξόνων του Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.), κατόπιν κατάλληλης διερεύνησης και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ή άλλων αναγκών των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η κατάρτιση κατάλληλα προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή ομαδικών προγραμμάτων εκπαιδευτικής υποστήριξης των μαθητών, η αποτίμηση και επαναξιολόγηση αυτών, καθώς και η αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης των μαθητών.
Το έργο του αξιολογούμενου αξιολογείται ως μη ικανοποιητικό, ικανοποιητικό, πολύ καλό ή εξαιρετικό, ιδίως όταν εξακριβωθούν και τεκμηριωθούν αιτιολογημένα όσα αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα:

αβ) Ετοιμότητα ως προς το γνωστικό αντικείμενο: Αξιολογούνται η επιστημονική εγκυρότητα της διδασκαλίας, ο βαθμός επικαιροποίησης της γνώσης και ο επιτυχής μετασχηματισμός του γνωστικού αντικειμένου σε σχολική γνώση.

Το έργο του αξιολογούμενου αξιολογείται ως μη ικανοποιητικό, ικανοποιητικό, πολύ καλό ή εξαιρετικό, ιδίως όταν εξακριβωθούν και τεκμηριωθούν αιτιολογημένα όσα αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα :

αγ) Διδακτική μεθοδολογία και πρακτικές :

Ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, τη βαθμίδα εκπαίδευσης και το γνωστικό αντικείμενο, αξιολογούνται η χρήση συμμετοχικών διδακτικών στρατηγικών και τεχνικών, η διαχείριση του χρόνου, η ενεργητική και ισότιμη συμμετοχή όλων των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, η σύνδεση του μαθήματος με την προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών, η οργάνωση της εργασίας των μαθητών, η κατάλληλη αξιοποίηση εποπτικών μέσων και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), η αντιμετώπιση λειτουργικών και οργανωτικών ζητημάτων και δυσκολιών, η επικοινωνιακή ικανότητα, η ενθάρρυνση για ομαδοσυνεργατικές δράσεις, ο ρυθμός του μαθήματος, η ακρίβεια και σαφήνεια των οδηγιών. Επιπλέον, αξιολογούνται η χρήση διαφοροποιημένων διδακτικών στρατηγικών και τεχνικών, η ανάπτυξη συνεργατικών και διεπιστημονικών πρακτικών για τον σχεδιασμό του περιεχομένου των διδακτικών δραστηριοτήτων, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, τις μαθησιακές δυνατότητες και την ηλικία των μαθητών, η αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης και η ανατροφοδότηση των μαθητών.

Το έργο του αξιολογούμενου αξιολογείται ως μη ικανοποιητικό, ικανοποιητικό, πολύ καλό ή εξαιρετικό, ιδίως όταν εξακριβωθούν και τεκμηριωθούν αιτιολογημένα όσα αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα :

αδ) Παιδαγωγικό κλίμα μάθησης και διαχείριση της τάξης:

Αξιολογούνται η συμβολή του εκπαιδευτικού στη δημιουργία κλίματος μάθησης μέσα στην τάξη, στην προώθηση πνεύματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού μεταξύ του ιδίου και των μαθητών, στην πρόληψη προβλημάτων πειθαρχίας, στην επίλυση διαφορών και στη διαχείριση συγκρούσεων, η επίδρασή του στη στάση των μαθητών απέναντι στη μάθηση, οι ευκαιρίες για εποικοδομητικό διάλογο, η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η σχέση των μαθητών με τον εκπαιδευτικό, τους συμμαθητές τους και τα λοιπά μέλη της σχολικής κοινότητας.

Το έργο του αξιολογούμενου αξιολογείται ως μη ικανοποιητικό, ικανοποιητικό, πολύ καλό ή εξαιρετικό, ιδίως όταν εξακριβωθούν και τεκμηριωθούν αιτιολογημένα όσα αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα :

αε) Αναστοχασμός της διδασκαλίας– Αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού :

Αξιολογείται η ικανότητα αναστοχασμού του εκπαιδευτικού ως προς τη διδασκαλία και το παιδαγωγικό έργο του, κριτικής επανεξέτασης των πρακτικών του, εντοπισμού των προβληματικών σημείων της διδασκαλίας του και εξεύρεσης λύσεων για την αντιμετώπισή τους.

Το έργο του αξιολογούμενου αξιολογείται ως μη ικανοποιητικό, ικανοποιητικό, πολύ καλό ή εξαιρετικό, ιδίως όταν εξακριβωθούν και τεκμηριωθούν αιτιολογημένα όσα αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα :

β) Πεδίο Α2 :

βα) Παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση της τάξης

Αξιολογείται η συμβολή του εκπαιδευτικού στη δημιουργία κλίματος μάθησης μέσα στην τάξη, στην προώθηση πνεύματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού μεταξύ του ιδίου και των μαθητών στην εμπλοκή τους στη μαθησιακή διαδικασία, στην πρόληψη προβλημάτων πειθαρχίας, στην επίλυση διαφορών, στη διαχείριση συγκρούσεων και στην αποδοχή της διαφορετικότητας.

Το έργο του αξιολογούμενου αξιολογείται ως μη ικανοποιητικό, ικανοποιητικό, πολύ καλό ή εξαιρετικό, ιδίως όταν εξακριβωθούν και τεκμηριωθούν αιτιολογημένα όσα αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα :


ββ) Αναστοχασμός - Αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού

Αξιολογείται η ικανότητα αναστοχασμού του εκπαιδευτικού, ως προς τη διαχείριση του παιδαγωγικού κλίματος της τάξης, την κριτική επανεξέταση των πρακτικών του, τον εντοπισμό των προβληματικών σημείων στη διαχείριση του κλίματος και την υιοθέτηση σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων για την αντιμετώπισή τους.

H επίδοση του αξιολογουμένου ως προς το εν λόγω κριτήριο αξιολογείται σε βαθμό μη ικανοποιητικό, ικανοποιητικό, πολύ καλό ή εξαιρετικό, ιδίως όταν εξακριβωθούν και τεκμηριωθούν αιτιολογημένα όσα αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα :

γ) Πεδίο Β :

i) Συνέπεια και ενδιαφέρον κατά την εκτέλεση των υπαλληλικών υποχρεώσεών του:

Αξιολογούνται η συνέπεια του εκπαιδευτικού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και η ανταπόκρισή του στο θεσμοθετημένο πλαίσιο λειτουργίας της σχολικής μονάδας, όπως η τήρηση του ωραρίου, η έγκαιρη προσέλευση στο μάθημα, η ενεργός συμμετοχή στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων, η αποτελεσματική διεκπεραίωση εργασιών που του αναθέτει η διεύθυνση της σχολικής μονάδας, όπως οι εργασίες γραφείου, η ενεργός συμμετοχή στις εκδηλώσεις του σχολείου και η συμβολή του στην εύρυθμη λειτουργία του.

Το έργο του αξιολογούμενου αξιολογείται ως μη ικανοποιητικό, ικανοποιητικό, πολύ καλό ή εξαιρετικό, ιδίως όταν εξακριβωθούν και τεκμηριωθούν αιτιολογημένα όσα αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα :


ii) Ενεργός συμμετοχή στη λειτουργία της σχολικής μονάδας και στην αυτοαξιολόγησή της: Αξιολογούνται η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της λειτουργίας της σχολικής μονάδας, το ενδιαφέρον για τα ζητήματα του σχολείου, η ενεργός συμμετοχή στην καθημερινότητα της σχολικής ζωής, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η ενεργός συμμετοχή στην οργάνωση της σχολικής μονάδας και στις διαδικασίες συλλογικού προγραμματισμού και εσωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και του προσφερόμενου εκπαιδευτικού έργου.

Το έργο του αξιολογούμενου αξιολογείται ως μη ικανοποιητικό, ικανοποιητικό, πολύ καλό ή εξαιρετικό, ιδίως όταν εξακριβωθούν και τεκμηριωθούν αιτιολογημένα όσα αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα :

iii) Συνεργασία με συναδέλφους:

Αξιολογείται η συνεργασία με τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας και τους συναδέλφους, για τον προγραμματισμό των δράσεων του σχολείου, για τον σχεδιασμό του διδακτικού έργου, καθώς και για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας γενικότερα.

Η συνεργασία του αξιολογούμενου με συναδέλφους του αξιολογείται ως μη ικανοποιητική, ικανοποιητική, πολύ καλή ή εξαιρετική, ιδίως όταν εξακριβωθούν και τεκμηριωθούν αιτιολογημένα όσα αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα :

iv) Επικοινωνία και συνεργασία με γονείς και φορείς:

Αξιολογούνται η συνεργασία του εκπαιδευτικού με τους γονείς ή κηδεμόνες και την κοινότητα προς όφελος των μαθητών, η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των γονέων ή κηδεμόνων για την πρόοδο των μαθητών.
Η επικοινωνία και συνεργασία του αξιολογουμένου με γονείς και φορείς αξιολογείται ως μη ικανοποιητική, ικανοποιητική, πολύ καλή ή εξαιρετική, ιδίως όταν εξακριβωθούν και τεκμηριωθούν αιτιολογημένα όσα αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα :


Καταχώριση από τους αξιολογούμενους στοιχείων σε ηλεκτρονικό φάκελο

1. Κάθε εκπαιδευτικός ή μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) δύναται να καταχωρίζει σε ηλεκτρονικό φάκελο, στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του άρθρου 81 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), τις ακόλουθες, μεταξύ άλλων, πληροφορίες:

α) Σπουδές, γνώσεις ξένων γλωσσών και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.):

αα) πτυχίο διορισμού, δεύτερο ή περισσότερα πτυχία

αβ) μεταπτυχιακό δίπλωμα, δεύτερο ή περισσότερα μεταπτυχιακά διπλώματα

αγ) διδακτορικό δίπλωμα, δεύτερο ή περισσότερα διδακτορικά διπλώματα

αδ) τίτλους γνώσης ξένων γλωσσών ή επίπεδο γνώσης γλωσσομάθειας

αε) επίπεδο γνώσεων στην Τ.Π.Ε..

β) Συγγραφικό έργο στην παιδαγωγική ή διδακτική: βα) βιβλία, τίτλος και Διεθνής Μοναδικός Αριθμός Βιβλίου (International Standard Book Number - ISBN), ββ) κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους ή πρακτικά συνεδρίων, τίτλοι και ISBN,

βγ) βιβλία χωρίς ISBN.

βδ) άρθρα σε περιοδικά με κριτές,βε)άρθρα σε περιοδικά χωρίς κριτές ή σε ιστοσελίδες,

βστ) λειτουργία ιστοσελίδας σχετικής με τη διδασκαλία και σχετικά με αυτή θέματα.

γ) Σχετικά με την επιμορφωτική εμπειρία:

γα) ως επιμορφωτής,

γβ) ως επιμορφούμενος.

δ) Σχετικά με το παιδαγωγικό, διδακτικό ή υποστηρικτικό έργο του.

ε) Σχετικά με τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και ερευνη-τικά προγράμματα.

στ) Σχετικά με ποικίλες δράσεις που συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμιση του επιτελούμενου έργου και κάθε είδους δράσεις που συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμιση του ρόλου του στην εκπαιδευτική και διδακτική διαδικασία, όπως αναφέρονται ιδίως στο άρθρο 47 του ν. 4547/2019 (Α’ 102) και τα άρθρα 92 και 93 του ν. 4823/2021.

ζ) Πρόσθετες πληροφορίες βιογραφικού σημειώματος.

2. Η καταχώριση της παρ. 1 γίνεται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς ή τα μέλη του Ε.Ε.Π. ή του Ε.Β.Π. και με ευθύνη τους. Η ακρίβειά τους πιστοποιείται κατά τον χρόνο αξιολόγησης από τους αξιολογητές ή, ανεξάρτητα από τον χρόνο της αξιολόγησης, από τους υπαλλήλους που έχουν πιστοποιηθεί αρμοδίως για την τήρηση των προσωπικών μητρώων των αξιολογουμένων.

3. Στο περιεχόμενο του ηλεκτρονικού φακέλου της παρ. 1 δύνανται να έχουν πρόσβαση οι αξιολογητές των εκπαιδευτικών ή των μελών του Ε.Ε.Π. ή του Ε.Β.Π., η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 79 του ν. 4823/2021, ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης ή ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης αντίστοιχα, στην περιοχή ευθύνης της οποίας υπάγεται η σχολική μονάδα ή η εκπαιδευτική ή υποστηρικτική υπηρεσία ή δομή, στην οποία υπηρε- τούν οι εκπαιδευτικοί ή τα μέλη του Ε.Ε.Π. ή του Ε.Β.Π., καθώς και ο υπάλληλος ή οι υπάλληλοι του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2.

Έκθεση αυτοαξιολόγησης

1. Κάθε εκπαιδευτικός ή μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) καταχωρίζει στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του άρθρου 81 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), το αργότερο μέχρι την οργανωμένη συνάντησή του με τον αξιολογητή για συζήτηση σχετικά με τη διδασκαλία ή το υποστηρικτικό έργο που καθίσταται αντικείμενο παρακολούθησης και αξιολόγησης, έκθεση αυτοαξιολόγησης, η οποία δύναται να παραπέμπει σε τεκμήρια που έχει καταχωρίσει στον ηλεκτρονικό φάκελό του που αφορούν στο παιδαγωγικό, διδακτικό ή υποστηρικτικό έργο του, προς τεκμηρίωση των απόψεων και ισχυρισμών του.

Η έκθεση αυτοαξιολόγησης δύναται να επικαιροποιηθεί ή συμπληρωθεί με την έγγραφη έκθεση παρατηρήσεων του πέμπτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 11, την οποία συντάσσει για τον σκοπό αυτό ο αξιολογούμενος, ακόμη και αν δεν διαφωνεί με την αξιολογική κρίση του αξιολογητή.

2. Η έκθεση αυτοαξιολόγησης περιλαμβάνει τουλάχιστον:

α) σύντομη περιγραφή μαθησιακού και κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου εντός του οποίου λαμβάνει χώρα το διδακτικό, παιδαγωγικό, συμβουλευτικό ή υποστηρικτικό έργο ή πρόγραμμα,

β) στόχους που τέθηκαν, αντίστοιχες δράσεις που προγραμματίστηκαν και διδακτικά μέσα που προετοιμάστηκαν, καθώς και χρήση σύγχρονων τεχνικών και μεθοδολογιών,

γ) ροή και σύνδεση διδακτικών, μαθησιακών και αξιολογικών δράσεων,

δ) προσαρμογές που έγιναν κατά την υλοποίηση του προγραμματισμένου εκπαιδευτικού ή υποστηρικτικού έργου,

ε) αποτίμηση και αντιπροτάσεις επί στόχων, δράσεων και μέσων,

στ) εμπλοκή μαθητών στις μαθησιακές διαδικασίες,

ζ) παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση τάξης,

η) συνέπεια και εκτέλεση υπαλληλικών καθηκόντων,

θ) συμμετοχή στην αυτοαξιολόγηση και στην εν γένει λειτουργία της σχολικής μονάδας,

ι) συνεργασία με συναδέλφους, ια) επικοινωνία με γονείς ή κηδεμόνες και φορείς και

ιβ) σχόλια ή αναστοχασμοί, εκτιμήσεις και προτάσεις.

3. Στην έκθεση αυτοαξιολόγησης δύνανται να έχουν πρόσβαση οι αξιολογητές των εκπαιδευτικών ή των μελών του Ε.Ε.Π. ή του Ε.Β.Π., η Ειδική Επιτροπή Αξιολό- γησης του άρθρου 79 του ν. 4823/2021 και ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης ή ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευ- σης ή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης αντί- στοιχα, στην περιοχή ευθύνης της οποίας υπάγεται η σχολική μονάδα ή η εκπαιδευτική ή υποστηρικτική υπηρεσία ή δομή, στην οποία υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί ή τα μέλη του Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π..

Λεπτομερειακές ρυθμίσεις της διαδικασίας αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών ή των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

1. Την ευθύνη του προγραμματισμού των αξιολογήσεων του έργου των εκπαιδευτικών ή των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) έχουν ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης και ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

2. Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, υποβάλλουν στην Περιφερειακή Διεύ- θυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ετήσιο προγραμματισμό των αξιολογήσεων στην περι- οχή ευθύνης τους.

3. Τα πρόσωπα που έχουν την ευθύνη της παρ. 1 επιλέγουν τους προς αξιολόγηση εκπαιδευτικούς ή μέλη Ε.Ε.Π - Ε.Β.Π., καθορίζουν τον χρόνο έναρξης και λήξης της αξιολογικής περιόδου, συνολικά ή ανά αξιολογητή, και, γενικά, παρακολουθούν την πρόοδο της διαδικασίας αξιολόγησης και επιμελούνται της απρόσκοπτης εξέλιξής της.

4. Οι αξιολογητές οφείλουν να συνεργάζονται αρμονικά με τους αξιολογούμενους. Στο πλαίσιο αυτό και στις περιπτώσεις που προβλέπεται, οι αξιολογητές καλούνται, σε συνεννόηση με τους αξιολογούμενους, να κανονίζουν συνάντηση, είτε διά ζώσης είτε εξ αποστάσεως,στη διάρκεια της οποίας συνοργανώνουν και συνδιαμορφώνουν τη δομή της παρακολούθησης της διδασκαλίας διευκρινίζοντας τυπικά θέματα, όπως την ώρα, ημέρα, τάξη, τμήμα, μάθημα, καθώς και θέματα, όπως την ιδιαίτερη εστίαση και ενδεχόμενα συμπληρωματικά στοιχεία που θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως βοηθητικά τεκμήρια για τη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας σχετικά με την προσωπικότητα και το έργο των αξιολογούμενων. Τα κύρια σημεία και οι αποφάσεις της συζήτησης καταγράφονται σε πρακτικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α, το οποίο συνυπογράφεται από αξιολογητές και αξιολογούμενους, αμελλητί και πάντως πριν από την παρακολούθηση της συμφωνημένης πρώτης διδασκαλίας. Αντίγραφο του εγγράφου αυτού καταχωρίζεται από τους αξιολογητές στον ηλεκτρονικό φάκελο των αξιολογουμένων, στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του άρθρου 81 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), το αργότερο μέχρι την υποβολή της αξιολογικής έκθεσης από τον αξιολογητή. Το πρακτικό αυτό αποτελεί τεκμήριο για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Σε περίπτωση που αξιολογούμενος δεν συμπράττει στη διαδικασία και τις ενέργειες των προηγούμενων εδαφίων, αυτές ολοκληρώνονται μονομερώς από τον/τους αξιολογητή/τές, οι οποίοι συντάσσουν και υπογράφουν μόνοι τους το πρακτικό του τρίτου εδαφίου, στο οποίο καταγράφουν την αποχή του αξιολογουμένου από την εν λόγω διαδικασία και το γνωστοποιούν επί αποδείξει στον αξιολογούμενο με κάθε πρόσφορο τρόπο προκειμένου να προβούν στο επόμενο στάδιο της αξιολογικής διαδικασίας.

5. Οι αξιολογούμενοι δύνανται να προσκομίσουν συ- μπληρωματικά τεκμήρια, ανεξαρτήτως αν τους ζητηθούν από τους αξιολογητές τους, ακόμη κι αν δεν είναι οψιγενή, για τη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας εκ μέρους των αξιολογητών, εφόσον και όταν οι σχετικές διατάξεις τους παρέχουν το δικαίωμα να εκφέρουν απόψεις ή να προβάλλουν ενστάσεις προς υποστήριξη και τεκμηρίωση των ισχυρισμών τους.

6. Ο αξιολογητής συζητά την αξιολογική κρίση του με τον αξιολογούμενο και τη συλλογιστική με βάση την οποία κατέληξε στο περιεχόμενο αυτής. Τόσο η αξιολο- γική κρίση όσο και η συλλογιστική που ακολούθησε ο αξιολογητής αποτυπώνονται συνοπτικά σε έγγραφό του, το οποίο συντάσσεται με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β. Ένα (1) αντίγραφο του εν λόγω εγγράφου παραδίδεται επί αποδείξει στον αξιολογούμενο και ένα (1) κρατείται από τον αξιολογητή. Αν αξιολογούμενος αρνηθεί να παραλάβει το εν λόγω έγγραφο, του κοινοποιείται επί αποδείξει με κάθε πρόσφορο τρόπο. Αν ο αξιολογούμενος διαφωνεί, μερικά ή ολικά, με την αξιολογική κρίση του αξιολογητή, καθώς και με τη συλλογι- στική, η οποία ακολουθήθηκε και στην οποία στηρίζεται, δύναται να εκθέσει εγγράφως τις παρατηρήσεις του εντός πέντε (5) ημερών από την επομένη της παραλαβής ή κοινοποίησης του εγγράφου του αξιολογητή με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β. Ένα (1) αντίγραφο αυτών παραδίδεται στον αξιολογητή και ένα (1) κρατείται από τον αξιολογούμενο. Ο αξιολογητής υποχρεούται να αναρτήσει την έκθεση αυτή του αξιολογούμενου στον ηλεκτρονικό φάκελό του, στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του άρθρου 81 του ν. 4823/2021, πριν ολοκληρώσει την τελική αξιολογική κρίση του και συντάξει την έκθεση αξιολόγησης.

7. Η αξιολογική έκθεση επιβάλλεται να είναι αιτιολογημένη και κάθε αξιολογική κρίση που εκφέρεται με αυτήν πρέπει να τεκμηριώνεται με ειδική αναφορά στα πορίσματα των αξιολογητών από:

α) τις συναντήσεις προετοιμασίας της παρατήρησης διδασκαλιών ή υποστηρικτικών έργων ή προγραμμάτων ή παρουσιάσεων και αναλύσεων μελετών περίπτωσης συμβουλευτικών, υποστηρικτικών ή παιδαγωγικών έργων,

β) τις παρατηρήσεις διδασκαλιών ή υποστηρικτικών έργων ή προγραμμάτων ή παρουσιάσεων και αναλύσεων μελετών περίπτωσης διερεύνησης αναγκών, σχεδιασμού αξιολογικής έκθεσης, παρέμβασης ή υποστήριξης είτε μαθητών και οικογενειών είτε σχολικής κοινότητας,

γ) τις συζητήσεις ανατροφοδότησης και τον αναστοχασμό μετά τις παρατηρήσεις της περ. β, δ) τις εκθέσεις αυτοαξιολόγησης,

ε) τα στοιχεία ή τεκμήρια, όσα ο αξιολογούμενος έχει συγκεντρώσει στον ηλεκτρονικό φάκελό του ή σε όσα ο αξιολογούμενος αναφέρεται ή παραπέμπει,

στ) τα στοιχεία ή τεκμήρια που έχουν συγκεντρώσει οι αξιολογητές και ζ) τις παρατηρήσεις, ή εκθέσεις των αξιολογουμένων της παρ. 6. Η αποτίμηση του διδακτικού, παιδαγωγικού, συμβουλευτικού ή υποστηρικτικού έργου των αξιολογουμένων και η ένταξη αυτού σε μια (1) από τις τέσσερις (4) βαθμίδες της προβλεπόμενης κλίμακας επιβάλλεται να γίνεται τεκμηριωμένα με την υπαγωγή συγκεκριμένων πραγματικών στοιχείων, περιστατικών, περιστάσεων, δεδομένων και χαρακτηριστικών συνδεόμενων ή σχετιζόμενων ευθέως με το αξιολογούμενο έργο ορισμένου και συγκεκριμένου κάθε φορά υπό αξιολόγηση εκπαιδευτικού ή μέλους του Ε.Ε.Π. ή του Ε.Β.Π. στα ανά πεδίο αξιολόγησης κριτήρια και τις λοιπές αξιολογικές παραμέτρους, οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 67 έως και 71 του ν. 4823/2021 και 4 έως και 8 της παρούσας και τη συνδρομή των οποίων οι αξιολογητές επιβάλλεται να εξακριβώσουν και τεκμηριώσουν αιτιολογημένα, όσον αφορά σε κάθε μία ξεχωριστά υπό αξιολόγηση περίπτωση. Η απλή και αόριστη επανάληψη του περιεχομένου διατάξεων του ν.4823/2021 και της παρούσης, καθώς και η γενικευμένη χρήση στερεότυπων ή τυποποιημένων εκφράσεων ή και προτύπων ή υποδειγμάτων αξιολογικών εκθέσεων δεν προσδίδουν επαρκή και προσήκουσα αιτιολογία στις αξιολογικές εκθέσεις.

8. Η ορθή εφαρμογή και τήρηση της παρ. 7 από τους αξιολογητές ελέγχεται και επιβεβαιώνεται από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης ή τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης αντίστοιχα, στην περιοχή ευθύνης της οποίας υπάγεται η σχολική μονάδα ή η εκπαιδευτική ή υποστηρικτική υπηρεσία ή δομή, στην οποία υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί ή τα μέλη του Ε.Ε.Π. ή του Ε.Β.Π. που αξιολογήθηκαν. Για τον σκοπό αυτό οι αξιολογητές τους αποστέλλουν τις εκθέσεις αξιολόγησης που συνέταξαν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη σύνταξή τους. Ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης ή ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης κατά περίπτωση, εντός των επόμενων τριών (3) εργάσιμων ημερών ελέγχει μακροσκοπικά την πληρότητα της αιτιολογίας της αξιολογικής έκθεσης. Αν διαπιστώσει ότι η αξιολογική έκθεση δεν έχει την προσήκουσα αιτιολογία, την επιστρέφει στον αξιολογητή που τη συνέταξε για να την συμπληρώσει τάσσοντάς του εύλογη προθεσμία, όχι μεγαλύτερη των δέκα (10) εργάσιμων ημερών. Το τελικό κείμενο της αξιολογικής έκθεσης, που πρέπει να είναι προσηκόντως αιτιολογημένη, αποστέλλεται εκ νέου στον οικείο Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης ή τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης προς επιβεβαίωση της συμμόρφωσης του αξιολογητή στα υποδειχθέντα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η μη συμμόρφωση του αξιολογητή στα υποδειχθέντα σχετικά με την προσήκουσα αιτιολόγηση της αξιολογικής έκθεσης εφαρμόζονται οι παρ. 4 έως 8 του άρθρου 56 του ν. 4823/2021. Η αξιολογική έκθεση, αφότου έχει υποστεί τον έλεγχο της παρούσης παραγράφου γνωστοποιείται επί αποδείξει στον αξιολογούμενο με κάθε πρόσφορο τρόπο.

9. Ο έλεγχος και οι ενέργειες που προβλέπονται στην παρ. 8, όταν αξιολογητής είναι ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης γίνονται από τον οικείο Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης και όταν αξιολογητής είναι ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

10. Αντίγραφο της αξιολογικής έκθεσης, η οποία οριστικοποιείται λόγω μη άσκησης της ένστασης του άρθρου 79 του ν. 4823/2021, υποβάλλεται από τους αξιολογητές στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, στην οποία τηρείται το προσωπικό μητρώο του αξιολογουμένου εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π.. Αν ασκηθεί ένσταση κατά της αξιολογικής έκθεσης, αντίγραφο της έκθεσης μαζί με την απόφαση της αρμόδιας Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης που απορρίπτει την ένσταση και οριστικοποιεί την αξιολογική έκθεση άλλως μόνο αντίγραφο της απόφασης της εν λόγω Επιτροπής που δέχεται την ένσταση και οριστικοποιεί το περιεχόμενο της αξιολογικής έκθεσης υποβάλλεται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο με μέριμνα του Γραμματέα της οικείας Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης.

11. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης ή οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανάλογα του σε ποιόν υπάγονται διοικητικά οι αξιολογούμενοι, μεριμνούν για την ενημέρωση των προσωπικών μητρώων των εκπαιδευτικών ή των μελών Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, καθιστώντας περιεχόμενο αυτών τις εκθέσεις αξιολόγησης ή τις αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης, αντίγραφα των οποίων τους υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 10.

Ενστάσεις

Ο αξιολογούμενος έχει δικαίωμα να ασκήσει ένσταση κατά των εκθέσεων αξιολόγησης ενώπιον τριμελούς Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης, η οποία λειτουργεί στην έδρα κάθε μίας από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79 του ν. 4823/2021 (Α’ 136).

Μεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης την ευθύνη του προγραμματισμού των αξιολογήσεων έχει ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης.

2. Μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλει τον ετήσιο προγραμματισμό των αξιολογήσεων στην περιοχή ευθύνης τους.

3. Μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης ή των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης ο έλεγχος και οι ενέργειες που προβλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου 11 γίνονται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης ή τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα, προς τους οποίους αποστέλλονται οι αξιολογικές εκθέσεις.

Σχόλια (107)

 
Δεν έχει σημασία
31 Ιαν 2023 23:54

Τώρα σας καίει ε; Η αξιολόγηση σας καίει τώρα. Όταν ψηφίζατε δε θυμηθήκατε την εποχή Σαμαρά με Μητσοτάκη Υπουργό Εσωτερικών, τι σας έκαιγε τότε στις κάλπες; Η Βόρεια Μακεδονία; Η μετριότητα;
Φάτε τώρα αριστεία από τη Βοστώνη, παράταση και ψεύτικο καλάθι της νοικοκυράς και μπόλικες σειρές που τις πληρώνουν τα κανάλια με δικά σας λεφτά. Καλά σας κάνουνε.
Και πού' στε; Μην ξεχάσετε να τους ξαναψηφίσετε.

 
@Πιτσιφλής
30 Ιαν 2023 20:12

Έθεσα υπόψιν αυτών που σας διαβάζουν πόσες άστοχες είναι και οι υποθέσεις σας και ό,τι τέλος πάντων γράφετε στο σχόλιό σας. Από αυτά που γράφετε διαπιστώνει κανείς ότι δεν γνωρίζετε καθόλου τη βιβλιογραφία του πεδίου της αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου στην οποία και αναφέρθηκα στο δικό μου σχόλιο. Καμιά αξιολόγηση, όπως και να γίνει αυτή, δεν μπορεί να γίνει δεκτή από ένα εκπαιδευτικό που είναι επαγγελματίας και που ΄έχει χιλιοκριθεί για να υπηρετεί στην εκπαίδευση.
Και όχι δεν εκφράζω τις προσωπικές μου θε΄σεις, αλλά αυτό που τεκμηριώνεται από τη σύγχρονη βιβλιογραφία για την αξιολόγηση,

 
niksemertz
30 Ιαν 2023 17:33

Πραγματικά απορώ με εμάς τους εκπαιδευτικους.Γι άλλους κλάδους ούτε να σκεφτουν δεν τολμούν για τέτοιου είδους αξιολόγηση, γιατι ξέρουν πως τότε δε θα πάρουν από αυτούς ούτε έναν ψηφο

 
ΥΠΟΨΙΑΣΜΕΝΟΣ
30 Ιαν 2023 14:20

Ευτυχώς σε 3 έτη συνταξιοδοτούμαι!

 
@Πιτσιφλής
30 Ιαν 2023 08:57

Σαφώς και σε μία δημοκρατική χώρα μπορεί ο καθένας να λέει ελεύθερα την άποψή του.
Όταν ωστόσο πρόκειται για εκπαιδευτική έρευνα -κάτι τέτοιο προσπαθείτε να δομήσετε ως επιχείρημα- εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Ο σχεδιασμός της έρευνας οφείλει να ακολουθεί κάποια συγκεκριμένα επιστημονικά στάνταρ, με βάση τη θεωρία που θέλει κάθε επιστήμονας να ακολουθήσει.
Σε αυτό λοιπόν το πεδίο -της επιστημονικής έρευνας- σαφώς και δεν μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι θέλει και -το κυριότερο- να απαιτεί να τον παίρνουν σοβαρά υπόψην.
Το μόνο δημοκρατικό που μπορεί να κάνει η υπουργός μας, αυτή τη στιγμή, είναι να διεκδικήσει την επανεκλογή της. "Καινοτομίες" της τελευταίας στιγμής, μετά από τέσσερα χρόνια διακυβέρνηση, οι οποίες έρχονται απλά για να δεσμεύσουν τους "επόμενους", δεν μπορούν να αξιολογηθούν -στην παρούσα φάση- ούτε με εκπαιδευτικά ούτε με επιστημονικά κριτήρια.
Ας επανεκλεγεί και ας εφαρμόσει το όραμά της με το "καλημέρα"...

 
Πιτσιφλής
29 Ιαν 2023 22:37

@ {@ Πιτσιφλής}

Ειλικρινά, κύριε, ανησυχώ. Ανησυχώ διότι υποψιάζομαι ότι είστε εκπαιδευτικός που υπηρετεί στην Πρωτοβάθμια ή στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εύχομαι να μη συμβαίνει κάτι τέτοιο.
Εδώ πλέον έχουμε να κάνουμε με την κατανόηση ενός μικρού κειμένου* που έχει δύο μόνο απλές υποθέσεις και μία θέση στο τέλος. Τόσο δυσδιάκριτη είναι αυτή η δομή; Άλλες θέσεις δεν διατυπώνω**. Επομένως το σχόλιό σας δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι προσωπικές σας θέσεις επί του θέματος της αξιολόγησης. Σεβαστές.

* Πιτσιφλής 28 Ιαν 2023 14:14
Εάν πραγματικά πιστεύεις ότι αυτό που προτείνεις είναι σημαντικό, εφαρμόσιμο, χρήσιμο, αναγκαίο, αποτελεσματικό, σχεδιάζεις δύο - τρεις δειγματικές αξιολογήσεις και τις παρουσιάζεις στην εκπαιδευτική κοινότητα και στην υπόλοιπη κοινωνία. Ειδικά όταν έχεις μπροστά σου χρονικό ορίζοντα τεσσάρων χρόνων και γνωρίζεις ότι εδώ και δεκαετίες εκφράζονται έντονες αντιδράσεις - επιφυλάξεις για τη σκοπιμότητα - αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης αξιολόγησης.
Και για να γίνει αυτό επιλέγεις από την αρχή της τετραετίας τους νέους διευθυντές και σχολικούς συμβούλους, σύμφωνα με έναν νέο νόμο που πιστεύεις ότι θα σου δώσει τους πλέον κατάλληλους.
Εάν το σχέδιό σου αποδειχθεί επιτυχές και φανεί ότι το εκπαιδευτικό έργο στις συγκεκριμένες περιπτώσεις βελτιώνεται και μαζί μ' αυτό και το αυτοσυναίσθημα μαθητών και εκπαιδευτικών, τότε θα υπερισχύσουν εμφανώς τα θετικά σχόλια και το τοπίο θα αλλάξει αληθινά.
Μια αληθινή, ουσιαστική αλλαγή χρειάζεται κι όχι δευτερεύουσες παρεμβάσεις που αποπροσανατολίζουν από τα σημαντικά και συχνά παραπλανούν.

** Θεωρώ αυτονόητο στις δύο υποθέσεις που διατύπωσα, ότι σε μία δημο-κρατική χώρα ο οποιοσδήποτε έχει το δικαίωμα να αποδείξει την ορθότητα μιας θέσης του.

 
ΔΜ
29 Ιαν 2023 20:26

@Γιε-Yes , αν αυτό καταλάβατε, αυτό είναι!

 
Αριστεία, όχι αστεία
29 Ιαν 2023 17:18

@ "Σύμβουλος" (από μέρα σε μέρα) 29 Ιαν 2023 12:01

ΠΔ 152/2013. Τά λέγε ο μπαρμπα- Γιάννης : «Όσο κι αν ακούγεται αναχρονισμός, το ρολόι σχετικά με τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις πρέπει να γυρίσει πίσω στο 2014».

Δεν ήξερες, δε ρώταγες;

 
ευαγγελια
29 Ιαν 2023 15:35

Αλήθεια, οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι σε τι ακριβώς θα αξιολογηθούν;Γιατί διάβασα στο ΦΕΚ ότι όχι μόνο οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι ΕΕΠ στα ειδικά σχολεία θα αξιολογηθούν.Για παράδειγμα ένας σχολικός νοσηλευτής θα αξιολογηθεί ενώ ο νοσηλευτής στα νοσοκομεία όχι

 
@Πιτσιφλής
29 Ιαν 2023 15:21

Το σχόλιο σε πολλά σημεία του είναι τουλάχιστον άστοχο έως θυμηδίας. Με δυο τρεις δειγματικές αξιολογήσεις είμαστε σίγουροι ότι θα κατανοήσουν πλήρως η κοινωνία και οι εκπαιδευτικοί σε τι και πώς θα αξιολογηθούν;; Αυτά ξεκινάνε από το Πανεπιστήμιο... Η διαδικασία, οι με΄θοδοι και οι τεχνικές αξιολόγησης πρέπει να διδάσκονται και να εφαρμόζονται πρώτα εκεί για να εξασφαλίζεται η παιδαγωγική και η διδακτική ετοιμότητα του εκπαιδευτικού πριν μπει στην τάξη. Η αξιολόγηση, όταν ο άλλος έχει 20-30 χρόνια υπηρεσίας και έχει παγιώσει τις διδακτικές και τις αξιολογικές του μεθόδους ελάχιστα έχει να προσφέρει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας, ακόμα και αν έχει επιλεγεί ο σχολικός σύμβουλος και ο διευθυντής από την αρχή της τετραετίας. Με μία δυο ώρες παρακολούθηση ενός μαθήματος που είναι προσχεδιασμένο και που ο εκπαιδευτικός θα έχει βάλει λίγο από όλα για να δείξει ότι η διδασκαλία του είναι state of the art, δεν αποτυπώνει την πραγματική κατάσταση της διδασκαλίας και της μάθησης. Έχω υπόψη μου εκπαιδευτικούς που στις δειγματικές διδασκαλίες ήταν άριστοι και στην καθημερινότητα τουλάχιστον ανεπαρκείς.
Η παρατήρηση τάξης ανήκει στις εθνογραφικές μεθόδους αξιολόγησης, το οποίο σημαίνει ότι ο αξιολογητής θα πρέπει να έχει βυθιστεί στο περιβάλλον τάξης για να κάνει μια ουσιαστική αξιολόγηση, πράγμα το οποίο δεν είναι εφικτό με βάση την αναλογία σχολικών συμβούλων-εκπαιδευτικών.
Τι εννοούμε όταν λέμε ότι με την αξιολόγηση βελτιώνεται το εκπαιδευτικό έργο; Τι εννοούμε ότι θα ενισχύσει το αυτοσυναίσθημα των μαθητών και των εκπαιδευτικών;;; Ποια είναι, δηλαδή για να φωτιστούμε και εμείς, η αληθινή, η ουσιαστική αλλαγή;;;
ΥΓ. Όταν στο εξωτερικό χρησιμοποιούν την παρατήρηση τάξης μόνο για να προσλάβουν εκπαιδευτικούς και τις επιδόσεις των μαθητών στα εξεταζόμενα μαθήματα για να αξιολογήσουν αν και κατά πόσο ο εκπαιδευτικός είναι αποτελεσματικός, εμείς ξεκινάμε ανάποδα...
Στην Ελλάδα μέχρι τώρα ο εκπαιδευτικός αξιολογείτο από μαθητές και γονείς που είναι οι πραγματικοί χρήστες του εκπαιδευτικού αγαθού και όχι από ομοτέχνους αξιολογητές που σε πολλές περιπτώσεις θα έχουν λιγότερα προσόντα και περγαμηνές από τους αξιολογούμενους. Η επιτυχία του εκπαιδευτικού, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, είναι να βάλει τους μαθητές στο Πανεπιστήμιο και όχι να κάνει διδασκαλίες που υποδεικνύονται από ανέφικτα στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα διδακτικά σενάρια...
Εν τέλει, σχεδόν κάθε μορφή αξιολόγησης βάλει κατά των εκπαιδευτικών ως επαγγελματιών που υποτίθεται ότι πρέπει να έχουν αυτονομία και διακριτική ευχέρεια να διδάσκουν όπως εκείνοι νομίζουν καλύτερα για συγκεκριμένες συνθήκες τάξης.

 
Δισκοβόλος
29 Ιαν 2023 15:12

@ΝΟ
Ρίχνουμε κουμπουριές στο βρόντο κι όλο κάτι θα μείνει! Αυτό θυμίζει το ανυπόστατο αυτό σχόλιο. Αναρωτιέμαι όμως για το εξής: Αν όντως ο Γαβρόγλου νομοθέτησε προσωπική αξιολόγηση εκπαιδευτικών, γιατί δεν την είδαμε ποτέ να εφαρμόζεται; Θα πει κανείς πως άλλαξε η κυβέρνηση! Ακόμα καλύτερα. Αυτό σημαίνει ότι η Κεραμέως μπλοκάρισε την αξιολόγηση και πέρασαν τέσσερα άκαρπα χρόνια! Επομένως εγείρονται μια σειρά παράπλευρα ερωτήματα:
α) Πιστεύει η Κεραμέως στη συνέχεια του κράτους; Γιατί αν υπάρχει βάση σ' αυτό που λέει ο σχολιαστής ΝΟ, τότε με δική της ευθύνη διακόπηκε μια δρομολογημένη νόμιμη διαδικασία του κράτους!
β) Αν πράγματι ο Γαβρόγλου νομοθέτησε αξιολόγηση, γιατί η Κεραμέως επαίρεται ότι πρώτη αυτή μετά από 40 χρόνια τόλμησε να τη νομοθετήσει;
γ) Και τι θα λέει αύριο, αν τυχόν αλλάξει η κυβέρνηση και καταργήσει τα δικά της νομοθετήματα;
δ) Ένα ερώτημα πλέον αποκτά καίρια βασιμότητα: Τελικά πιστεύει στην αξιολόγηση η Κεραμέως;

 
ΒΑΣΤΑ ΔΑΣΚΑΛΕ
29 Ιαν 2023 14:35

Μόνο που τα διάβασα απελπίστηκα!!!
Μήπως ήταν καλύτερος ο επιθεωρητής?
Βάστα Δάσκαλε!!! Μη σε τρομάζει τίποτα και συνέχισε να σμιλεύεις ψυχές. Αυτό είναι ανεκτίμητο, καμία αξιολόγηση δεν το αγγίζει, σε καμία φόρμα δε χωράει!

 
Αντώνης
29 Ιαν 2023 13:56

Εκτός πραγματικότητας αυτός που έγραψε την υπουργική απόφαση. Με αυτά τα μη ρεαλιστικά πράγματα που ζητάει εάν υπήρχε αντικειμενική αξιολόγηση θα έπρεπε όλοι να κριθούμε ανεπαρκείς . Για να πάρεις κάποιος το άριστα ζητάει πράγματα που δεν γίνονται στην πράξη ,όσο ευσυνείδητος και αν είναι κάποιος. Απλά στις δύο διδασκαλίες ο σύμβουλος θα βρεθεί αντιμέτωπος με ένα εικονικό περιβάλλον...
Σε όλο το δημόσιο ο προϊστάμενος αξιολογεί τον υφιστάμενο απαντώντας σε κάποιες απλές και κατανοητές ερωτήσεις. Εδώ στήσαμε ολόκληρο σκηνικό λες και ψάχνουμε να βρούμε τον piaget . Μη ρεαλιστικά όλα που ζητούνται. Ραντεβού στις εκλογές για την πραγματική αξιολόγηση.

 
Νίκος
29 Ιαν 2023 13:45

Κοντεύει και η δική σας αξιολόγηση...

 
"Σύμβουλος" (από μέρα σε μέρα)
29 Ιαν 2023 12:01

Βλέπω τα σχόλια στο esos και σκέφτομαι;
Ένας, δεν παρατήρησε: Μα ίδια ρούμπρικα αξιολόγησης για το νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο, για ειδικότητες κλπ.
ΜΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ!!!
Τα υπογράφει η υπουργός μας μεν, αλλά.... ποιοι τα έγραψαν αυτά;
Για ποιο λόγο δεν έγινε στοιχειώδη διαβούλευση;
Γιατί τα εμφανίζουν στο πάρα πέντε;
Γιατί δεν ρωτήσαν πρώτα καν εμάς (τους συμβούλους, εν αναμονή τοποθέτησής μας) που μας καλούν να τα "εφαρμόσουμε" άμεσα (από βδομάδα όπως μας είπαν);
Κάτι χρήσιμο -πιστεύω- θα είχαμε να παρατηρήσουμε κι εμείς. Στην τελευταία τηλεδιάσκεψη που κάναμε, όλο "κομπλιμέντα" μας κάνανε ότι με αξιοκρατικές διαδικασίες "επιλεγήκαμε" ως οι "καλύτεροι" των "καλυτέρων"!

 
Λες να μπει ερώτηση στις συνεντεύξεις?
29 Ιαν 2023 11:34

@NO
Παραθέστε μας αν θέλετε το νόμο του ΣΥΡΙΖΑ και το άρθρο, με το οποίο προβλέπονταν αξιολόγηση ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ.... μήπως το μάθουμε κι εμείς.....

 
Χορτάσαμε από "συνταγματικότητα"
29 Ιαν 2023 11:28

@Πειραματα
"αντισυνταγματικες ασχήμιες".... Ό,τι έγινε συνταγματικά ήταν όμορφο? Πχ οι περικοπές μισθών και δώρων, οι διαθεσιμότητες, οι αυξήσεις ωραρίου, οι αυξήσεις ορίων συνταξιοδότησης, οι καταργήσεις γνωστικών αντικειμένων, οι παράνομες απεργίες-αποχές, η ΕΒΕ κλπ?
Γιατί στην πρώτη περίπτωση "δεν διαμαρτυρηθηκε κάνεις, αρεζε σε όλους".... και τώρα έχουμε "κραυγές"?.... και πολύ κομψά το λέτε! Είναι άραγε τόσο αφελής οι εκπαιδευτικοί?
Ευτυχώς ή δυστυχώς, το αποτέλεσμα μετράει.

@NO
- Η "Απαίτηση της ΕΕ" επί ΣΥΡΙΖΑ, ισχύει 5 χρόνια μετά?
- Ο τρόπος (μέσω του "καλυτερότερου") κι αυτός από την ΕΕ καθορίστηκε-επιβλήθηκε?
- Όλοι νοσταλγούμε τη χαμένη ηρεμία στην εκπαίδευση. Σήμερα ΔΕΝ υπάρχει και δυστυχώς αποτυπώνεται στο εκπαιδευτικό έργο, που δεν είναι καλύτερο από χθες.

 
@ πειράματα
29 Ιαν 2023 11:25

σαν να γράφει ο κυρ-γιάννης, αλλά θεσμικά δεν μπορεί πχχχχια μαλλον ! ανώνυμα θα έχει και εδώ , ο νόμος το λέει σε κάποιο σημείο για τα στελέχη , δεν το διαβάσατε; απλώς δεν έχει εφαρμοστεί για κανένα άριστο στέλεχος μέχρι στιγμής στην αρχή είμαστε.
τα άλλα είναι αναμασημένα , εξεμεσμένα. καλές αξιολογήσεις με τις αστείες ρουμπρίκες για πράγματα που ΔΕΝ διασφαλίζει η προϊσταμένη αρχή και ούτε και την αξιοπιστία και τη μη εμπάθεια ! όπως έγραψε 'άλλος : ας στηθεί το μαγαζάκι με σοβαρότητα (δεν μπορούν ΟΥΤΕ αυτοί) και μετά βλέπουμε αποτελεσματικότητα

 
@NO
29 Ιαν 2023 10:36

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισε καμία αξιολόγηση εκπαιδευτικού! Ίσα ίσα, κατάργησε την αξιολόγηση του Αρβανιτοπουλου (που είχε βάλει και ποσοστά σε όσους θα μπορούσαν να προαχθουν και να πάρουν αυξηση) με το που έγινε κυβέρνηση το 2015! Ψήφισε επίσης μισθολογιο που προέβλεπε ακώλυτη μισθολογική εξέλιξη, μόνο με την προϋπηρεσία και χωρίς αξιολόγηση.

 
Πειραματα
29 Ιαν 2023 10:20

Στον κλαδο έχουν γίνει πειράματα Πανελλήνια με τεράστια επιτυχία.
Το καθολικό πείραμα ήταν οι μυστικές ψηφοφοριες.
1. Ανώνυμοι επέλεγαν στελέχη.
2. Χωρίς αιτιολογηση κατά νόμο.
3. Χωρίς λογοδοσία.
4. Υφιστάμενοι επέλεγαν προϊστάμενους με διαδικασίες διαφθοράς.
Τότε δεν διαμαρτυρηθηκε κάνεις, αρεζε σε όλους.
Τωρα:
1.Επωνυμοι κρίνουν υφιστάμενους.
2. Με αιτιολογία, ειδική, κατά νόμο προβλεπόμενη, με κλειδες παρατήρησης, ρουμπρικες, παρατηρησιμες συμπεριφορές.
3. Με λογοδοσία πρώτου βαθμού, διοικητική. (Ένσταση)
4. Με λογοδοσία, δεύτερου βαθμού, δικαστική. (πριν δεν μπορούσαν, διότι δεν ήξεραν κατά ποίων να στραφούν οι θιγόμενοι, λόγω ανώνυμης μυστικής ψηφοφορίας με κάλπες)
5. Με κατ επαναληψιν είσοδο στην τάξη,, για μείωση πιθανότητας λάθους.
6. Με υποχρεωτική συνεκτιμηση πορτφολιο αξιολογούμενου.
7. Με καμία δυσμενή επίπτωση για τον αξιολογούμενο.

Το κοντράστ από τις θεσμικές διάφορες είναι ασυγκριτο....
Η σιγή ασύρματου που υπήρξε στις πρώτες αντισυνταγματικες ασχήμιες και οι νυν κραυγές, μας κατατάσσουν σε επίπεδο πλήρους ανυποληψίας
Αν βγαίνει άλλο συμπέρασμα, να το ακούσουμε...

 
NO
29 Ιαν 2023 09:55

Όποιος και να ήταν κυβέρνηση, αξιολόγηση θα γινόταν. Ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε αξιολόγηση επί Γαβρογλου. Απαίτηση της ΕΕ.....τίποτε δεν γνωριζουμε? Ορισμένοι νοσταλγούν να αξιολογούν τους Διευθυντές τους.....

 
εκ/κός
29 Ιαν 2023 09:51

Όλα αυτά που θα πρέπει να τα σχεδιάσουμε Υπουργείο μας, θα έπρεπε να μας τα είχες σχεδιάσει εσύ κι εμείς απλά να τα εφαρμόζουμε. Γιατί έτσι γίνεται στις ωραίες δυτικές χώρες που μας φέρνεις συχνά σαν παράδειγμα. Ελλείψει όμως σωστών εξοπλισμένων αιθουσών για διδασκαλία, γιατί αυτές βλέπεις κοστίζουν και για την Παιδεία δεν υπάρχουν χρήματα και ελλείψει σωστής καθοδήγησης, όλα τα χρόνια αυτοσχεδιάζουμε και βάζουμε το χέρι στην τσέπη για να κάνουμε αυτό που εσύ μας ζητάς ,δλδ "καλύτερο μάθημα"
Με το να γράψω στο χαρτί ποιοι είναι οι στόχοι του μαθήματος που θα διδάξω δε γίνεται καλύτερο μάθημα. Το καλύτερο μάθημα γίνεται όταν δε θα τρέμω από το κρύο στην τάξη που βρίσκομαι κι έχεις φροντίσει να έχω όλον τον σύγχρονο εξοπλισμό που χρειάζομαι.

 
Μισθοί επι ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ
29 Ιαν 2023 09:13

Απο την εφαρμογή του υπουργείου:

Μισθοδοσία:
Ιανουάριος 2015 (βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ): 1190
Ιούλιος 2019 (βγαίνει η ΝΔ): 1334
Ιανουάριος 2023 :1407

Με τις τιμές να έχουν ανέβει 30%.

Κάτσε και κάνε τον υπολογισμό να δεις τι σε συμφέρει να ψηφίσεις.

 
Ταπεινή εκπαιδευτικός
29 Ιαν 2023 07:55

Ακόμα περιμένω να βρω ποιος διευθυντής θα αξιολογήσει ως Εξαιρετικό έναν εκπαιδευτικό με ηγετικα χαρακτηριστικά που παίρνει πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου. Τους αξιολογητές ποιος θα τους επιμορφώσει ουσιαστικά; Πως προστατεύεται ο εκπαιδευτικός από τον ανεπαρκή αξιολογητή;

 
ΔΜ
28 Ιαν 2023 22:59

@ΔΜ, στο πρώτο σκέλος του σχολίου σας συμφωνώ απόλυτα και αν μπορούσατε να παρακολουθήσετε όλα τα σχόλια θα διαβάζατε και το δικό μου αρνητικό σχόλιο, όπου κατέληγα στο ότι δεν μπορεί όσοι αξιολογούνται ως ¨΄άξιοι¨ να λαμβάνουν μόρια ως επιβράβευση, δηλαδή κίνητρο για να φύγουν από την τάξη ώστε να παραμείνουν η μη άξιοι (;) ΄ή αλλιώς γιατί πρέπει κάποιος εκπαιδευτικός ¨΄άξιος¨ που δεν θέλει να αλλάξει επάγγελμα, η διοίκηση σχολικής μονάδας είναι διαφορετικό επαγγελματικό αντικείμενο από αυτό του εκπαιδευτικού, να παραμένει χαμηλόμισθος;;;

 
ΔΜ
28 Ιαν 2023 22:51

@ΔΜ, ίσως! Το σίγουρο είναι ότι πληρώνει, πολλά πάρα πολλά για φροντιστήρια!

 
Γαρδενια
28 Ιαν 2023 21:57

Με δαύτους άσπρη μέρα αποκλείεται να δούμε. Το μόνο σίγουρο. Σκεφτείτε τι θα ψηφίσετε στις εκλογές που έρχονται .

 
Τσιουρακη
28 Ιαν 2023 21:56

ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ !!!!!!! ΝΑ ΑΝΑΣΑΝΕΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ!!!! ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!!!!!!!

 
@PAT
28 Ιαν 2023 21:55

Μας τρολαρεις ,έτσι;;; Επί ΣΥΡΙΖΑ δεν κόπηκε κανένας μισθός μας...
Σας το εγγυώμαι. Σας το υπογράφω. Είμαι στο οικονομικό τμήμα πρωτοβάθμιας εκπ/σης.

 
Μαίρη
28 Ιαν 2023 21:53

Νοσταλγώ τα ωραία χρόνια... είτε ΠΑΣΟΚ είτε ΣΥΡΙΖΑ ... ΠΑΝΤΩΣ ΟΧΙ ΝΔ...

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.