ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Αιτήσεις εκπαιδευτικών για την επιμόρφωση στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία (β ́ επιμορφωτική περίοδος)

Έως και την Δευτέρα 20-03-2023 και ώρα 13:00
Δημοσίευση: 02/03/2023
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το ΙΕΠ απευθύνει  Πρόσκληση δήλωσης συμμετοχής σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς καθώς και κωφούς εκπαιδευτικούς / εκπαιδευτικούς της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας όλων των βαθμίδων και των δομών της εκπαίδευσης (Γενική & Ειδική, Α/θμια -Νηπιαγωγείο, Δημοτικό-, Β/θμια –Γυμνάσιο, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., Δ.Υ.Ε.Π., Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ.), μόνιμους, αναπληρωτές, ιδιωτικούς και ωρομίσθιους για την υποβολή αιτήσεων Επιμόρφωσης της Γ’ Φάσης (β ́ επιμορφωτική περίοδος) στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία στο πλαίσιο των Υποέργων 3-7 «Υλοποίηση επιμόρφωσης» της Πράξης «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας (Δ.Δ.)» με κωδικό ΟΠΣ 5032906, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

1.1. Περιεχόμενο επιμόρφωσης – Θεματικές Ενότητες.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα καλύπτει 5 επιμορφωτικές συναντήσεις ως εξής:

Θεματική Ενότητα 1 (ΘΕ1): Γενικό Θεωρητικό -Εισαγωγή στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία

Θεματική Ενότητα 2 (ΘΕ2): Διαφοροποίηση Κοινωνικού Περιβάλλοντος Μάθησης

Θεματική Ενότητα 3 (ΘΕ3): Διαφοροποίηση για τους μαθητές/τις μαθήτριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Θεματική Ενότητα 4 (ΘΕ4): Διαφοροποίηση για τους μαθητές/τις μαθήτριες Ρομά

Θεματική Ενότητα 5 (ΘΕ5): Διαφοροποίηση για τους μαθητές/τις μαθήτριες με προσφυγικό- μεταναστευτικό υπόβαθρο.

1.2. Διάρκεια επιμόρφωσης

Η Γ ‘ Φάση (β ́ περίοδος) επιμόρφωσης αφορά 15.000 εκπαιδευτικούς συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών ΕΝΓ και θα υλοποιηθεί κατά το διάστημα Μαρτίου-Απριλίου 2023.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία θα είναι σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση διάρκειας 14 ωρών και θα πραγματοποιηθεί σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες θα εντάσσονται σε τμήματα κατά σειρά προτεραιότητας της υποβληθείσας αίτησης και λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική κατανομή.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες κωφοί εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτικοί Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας θα εντάσσονται σε τμήμα που υποστηρίζεται από διερμηνείς ΕΝΓ.

Η β ́ επιμορφωτική περίοδος της Γ ́ Φάσης επιμόρφωσης προβλέπεται να υλοποιηθεί σε 5 σύγχρονες εξ αποστάσεως συναντήσεις, στις ώρες 18.00-21.00, κατά το διάστημα Μαρτίου-Μαΐου 2023, έχει συνολική διάρκεια 14 ωρών (με μέγιστο όριο απουσιών δύο ωρών) και θα πραγματοποιηθεί σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα εντάσσονται σε τμήματα κατά σειρά προτεραιότητας της υποβληθείσας αίτησης και λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική κατανομή. Οι ενδιαφερόμενοι/νες κωφοί εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτικοί Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας θα εντάσσονται σε τμήμα που υποστηρίζεται από διερμηνείς ΕΝΓ κατόπιν δήλωσής τους στο ειδικό πεδίο της αίτησης.

Θα γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις που θα πιστοποιηθούν από το mysch.

1.3. Μεθοδολογία υλοποίησης της επιμόρφωσης -Προϋποθέσεις συμμετοχής

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα αποτελείται από τέσσερις διδακτικές συναντήσεις τριών (3) ωρών και μία δύο (2) ωρών σύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης και ολοκληρώνεται σε πέντε (5) εβδομάδες. Επισημαίνεται ότι οι δεκατέσσερις (14) ώρες σύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης θα κατανεμηθούν στο παραπάνω χρονικό διάστημα, με την διεξαγωγή μιας συνάντησης ανά εβδομάδα.

Οι επιμορφώσεις θα πραγματοποιηθούν από Επιμορφωτές/Επιμορφώτριες των Εκπαιδευτικών, οι οποίοι/ες έχουν επιμορφωθεί κατά τη Β’ φάση της επιμόρφωσης.

Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί από απόσταση με τη χρήση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) που διαθέτει το ΙΕΠ. Ειδικότερα, η σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιασκέψεων (πλατφόρμα Microsoft Teams) και το υλικό των μαθημάτων θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ι.Ε.Π. (moodle).

Για τη συμμετοχή των επιμορφoύμενων απαιτείται πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή προκειμένου να παρακολουθήσουν απρόσκοπτα την εξ αποστάσεως επιμόρφωση. Απαραίτητος εξοπλισμός είναι τα εξής:

1. Desktop H/Y ή Laptop (δεν συνιστάται κινητό ή tablet)

2. Windows 8.1 ή νεότερα

3. Εξωτερικό μικρόφωνο και ηχεία ή ακουστικά με μικρόφωνο ή ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχεία στο Laptop και κάμερα

4. Σταθερή ενσύρματη σύνδεση του Η/Υ για τη μέγιστη ταχύτητα σύνδεσης.

5. Εγκαταστημένες στον H/Y τις τελευταίες εκδόσεις των φυλλομετρητών (browsers) Google Chrome ή Microsoft Edge.

Κατά την υλοποίηση του επιμορφωτικού έργου θα ληφθεί μέριμνα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των εμπλεκομένων σε όλες τις διαδικασίες ανταλλαγής πληροφοριών είτε ψηφιακά, είτε μέσω έντυπου υλικού.

1.4. Παρακολούθηση επιμορφώσεων

Οι ώρες της σύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης πραγματοποιούνται σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες σύμφωνα με το πρόγραμμα επιμόρφωσης. Οι επιμορφωτικές ώρες των προγραμμάτων θα πραγματοποιούνται σε ώρες εκτός λειτουργίας/ωραρίου σχολικών μονάδων και τις ώρες 18.00-21.00 μμ.

Το υλικό της επιμόρφωσης θα διατίθεται μέσω της υφιστάμενης ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου και ηλεκτρονικής μάθησης (moodle) του Ι.Ε.Π. η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την ανάρτηση των δραστηριοτήτων από τους επιμορφούμενους/νες, καθώς και για την επικοινωνία μεταξύ τους και με τον/την επιμορφωτή/ώτρια σε όλη της διάρκεια του προγράμματος επιμόρφωσης.

Σε περίπτωση που προκύψουν τυχόν αλλαγές στο αναρτημένο επιμορφωτικό υλικό ή στο επιμορφωτικό πρόγραμμα, οι επιμορφούμενοι/νες θα ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο.

2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος κάθε επιμορφούμενος/η θα λαμβάνει σχετική βεβαίωση μέσω της Δικτυακής Πύλης e-ΙΕΠ (Μητρώο).

Προκειμένου ο/η επιμορφούμενος/η να θεωρηθεί ότι παρακολούθησε επιτυχώς την εξ αποστάσεως επιμόρφωση οφείλει:

α) να συμπληρώσει τα απογραφικά Δελτία Εισόδου - Εξόδου

β) να υποβάλει συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο αποτίμησης επιμόρφωσης

γ) να συμμετάσχει σε όλες τις επιμορφωτικές συναντήσεις με μέγιστο απουσιών τις δύο (2) ώρες

Σε περίπτωση αποτυχίας της ολοκλήρωσης του προγράμματος δεν είναι δυνατή η επανάληψή του.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

3.1 Διαδικασία υποβολής δήλωσης συμμετοχής – Επιλογή

Οι ενδιαφερόμενοι/νες εκπαιδευτικοί υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π. (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php) ακολουθώντας την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα σχετική διαδικασία.

Η δήλωση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 για την ακρίβεια και αλήθεια του περιεχομένου των δηλωθέντων στοιχείων καθώς και της πλήρους, ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσης πρόσκλησης.

Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που θα υποβληθούν με άλλο τρόπο στο Ι.Ε.Π.

3.2 Προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από αναρτήσεως της πρόσκλησης έως και την Δευτέρα 20-03-2023 και ώρα 13:00 οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα εισόδου/επεξεργασίας των στοιχείων των δηλούντων.

4. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οι αναπληρωτές/-ρώτριες με τρίμηνη σύμβαση θα πρέπει να προσέξουν ότι η σύμβασή τους είναι ενεργή (δεν έχει λήξει) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Για την ημερομηνία έναρξης και το πρόγραμμα της επιμόρφωσης θα εκδοθεί νεότερη ενημερωτική ανακοίνωση, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ και θα γνωστοποιηθεί στους υπόχρεους/δικαιούχους εκπαιδευτικούς με κάθε πρόσφορο μέσο (email, viber, sms).

Καθώς το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), είναι υποχρεωτική η συλλογή στοιχείων για όλους/ες τους/τις ωφελούμενους/ες, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 1303/2013 και (ΕΕ) 1304/2013.

Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν στην επιμόρφωση, υποχρεωτικά πριν την έναρξη της επιμόρφωσης συμπληρώνουν το "απογραφικό δελτίο εισόδου" στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.iep.edu.gr/services/mitroo/. Αντίστοιχα, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα συμπληρώσουν υποχρεωτικά το "απογραφικό δελτίο εξόδου", ώστε να λάβουν βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης.
 

Ετικέτες: 
ΙΕΠΕπιμόρφωση

Σχόλια (1)

 
pakis
02 Μαρ 2023 21:20

Όταν στο λύκειο έχεις τράπεζα θεμάτων και οδηγία για την κάλυψη της ύλης πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, αυτή η διαφοροποιημένη διδασκαλία πώς θα εφαρμοστεί ;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ