Χρονοδιάγραμμα επιμόρφωσης 19.122 εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών

Κατανομή επιμορφούμενων σε τμήματα ανά γνωστικό αντικείμενο

12/03/2023

Άκουσε το άρθρο

Η επιμορφωτική περίοδος 19.122 εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών αρχίζει αύριο Δευτέρα 13 μαρτίου  και ολοκληρώνεται στις 12-05-2023.

Για την υλοποίηση του σύγχρονου μέρους της Β ́ φάσης της Επιμόρφωσης και σύμφωνα με τον χρονοπρογραμματισμό που έχουν καταθέσει οι Επιμορφωτές/τριες Β’, θα πραγματοποιήσει ο καθένας/η καθεμία 4 δίωρες σύγχρονες συσκέψεις σύμφωνα με τον εξής εβδομαδιαίο προγραμματισμό:  

1η εβδομάδα  13/3/2023-17/3/2023

2η εβδομάδα 20/3/2023-24/3/2023

3η εβδομάδα 27/3/2023-31/3/2023

4η εβδομάδα 3/4/2023-7/4/2023

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΑΣΧΑ 10/4/2023-23/4/2023

5η εβδομάδα 24/4/2023-28/4/2023

6η εβδομάδα 2/5/2023-5/5/2023

7η εβδομάδα 8/5/2023-12/5/2023

Οι επιμορφωτές/τριες έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν μία συμπληρωματική σύγχρονη επιμορφωτική συνάντηση, χωρίς κόστος για την Πράξη, ώστε η επιμόρφωση να θεωρηθεί ολοκληρωμένη για όσους/όσες επιμορφούμενους/ες για λόγους ανωτέρας βίας, δεν καταστεί δυνατό να παρακολουθήσουν τη σύγχρονη επιμόρφωση στις προκαθορισμένες ώρες

Κατανομή επιμορφούμενων σε τμήματα ανά γνωστικό αντικείμενο
Στο ηλεκτρονικό μητρώο του ΙΕΠ υποβλήθηκαν 20.868 εγκεκριμένες αιτήσεις. Στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι εντάχθηκαν σε τμήματα ανάλογα με την ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησής τους, τη Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης /Διοικητική Περιφέρεια που υπηρετούν και την πρώτη σειρά προτίμησης.

Εξαιτίας μειωμένου αριθμού διαθέσιμων επιμορφωτών δεν εντάχθηκαν σε τμήματα 1.746 εκπαιδευτικοί με βάση την ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησής τους, όπως αποτυπώνονται σε συνημμένο της παρούσας πίνακα, ανά γνωστικό αντικείμενο ως εξής:

  • Ν. Γλώσσα Δημοτικό 468
  • Ν. Γλώσσα Γυμνάσιο 63
  • Ν. Γλώσσα Λύκειο 91
  • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γυμνάσιο 63
  • Προσχολική 1022
  • Πληροφορική Λύκειο 39

Οι αιτήσεις των 1.746 επιμορφούμενων παραμένουν ενεργές και θα επιλεγούν για ένταξη σε επιμορφωτικά τμήματα κατά προτεραιότητα στον δεύτερο επιμορφωτικό κύκλο.

Οι 19.122 επιμορφούμενοι/ες κατανέμονται βάσει γνωστικού αντικειμένου σε τμήματα ως ακολούθως:


Επιμορφωτικό υλικό και μεθοδολογία

Η Β ́ φάση της Επιμόρφωσης στα Νέα ΠΣ υλοποιείται εφαρμόζοντας τεχνικές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (8 ώρες σύγχρονης και 28 ώρες ασύγχρονης) και -εκτός από τη θεωρητική πλαισίωση στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα- αξιοποιείται η μελέτη διδακτικών σεναρίων και η συνεργατική διερεύνηση.

Η σύγχρονη επιμόρφωση θα υλοποιείται μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης MsTeams και η ασύγχρονη με χρήση του ΟΠΣ Επιμόρφωσης (Μoodle) του Ι.Ε.Π. (https://elearning.iep.edu.gr/study/login/). Για τη συμμετοχή των επιμορφoύμενων απαιτείται πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή προκειμένου να παρακολουθήσουν απρόσκοπτα την εξ αποστάσεως επιμόρφωση (σύγχρονη και ασύγχρονη). Απαραίτητος εξοπλισμός είναι τα εξής:

1. Desktop H/Y ή Laptop (δεν συνιστάται κινητό ή tablet)

2. Windows 8.1 ή νεότερα

3. Εξωτερικόμικρόφωνοκαιηχείαήακουστικάμεμικρόφωνοήενσωματωμένομικρόφωνο και ηχεία στο Laptop και κάμερα

4. Σταθερή ενσύρματη σύνδεση του Η/Υ για τη μέγιστη ταχύτητα σύνδεσης.

5. ΕγκαταστημένεςστονH/Yτιςτελευταίεςεκδόσειςτωνφυλλομετρητών(browsers)Google Chrome ή Microsoft Edge.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιμόρφωσης, θα παρέχεται τεχνική υποστήριξη (helpdesk) σε επιμορφωτές/τριες και επιμορφούμενους/ες.

Κατά την υλοποίηση του επιμορφωτικού έργου θα ληφθεί μέριμνα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των εμπλεκομένων σε όλες τις διαδικασίες ανταλλαγής πληροφοριών είτε ψηφιακά, είτε μέσω έντυπου υλικού.

 Επιτυχής ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το Εκπαιδευτικό Υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Οι ώρες της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του προγράμματος της Επιμόρφωσης πραγματοποιούνται σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες σύμφωνα με το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, σε απογευματινές ώρες εκτός σχολικού ωραρίου.

Το υλικό της επιμόρφωσης διατίθεται μέσω της υφιστάμενης ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου και ηλεκτρονικής μάθησης (Moodle) του ΟΠΣ Επιμόρφωσης του ΙΕΠ, η οποία χρησιμοποιείται για την ανάρτηση των δραστηριοτήτων/εργασιών από τους/τις επιμορφούμενους/ες, καθώς και για την επικοινωνία μεταξύ τους ή/και με τον επιμορφωτή σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος της Επιμόρφωσης στα Νέα ΠΣ.

Σε περίπτωση που προκύψουν τυχόν αλλαγές στο αναρτημένο επιμορφωτικό υλικό ή στο επιμορφωτικό πρόγραμμα, οι επιμορφούμενοι θα ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του εξ αποστάσεως επιμορφωτικού προγράμματος «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το Εκπαιδευτικό Υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» γίνεται μέσω των αναφορών που εξάγονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΙΕΠ, τόσο για το σύγχρονο μέρος της επιμόρφωσης όσο και για το ασύγχρονο μέρος αυτής.

Προκειμένου να ολοκληρώσουν επιτυχώς οι επιμορφούμενοι/ες της Β ́ φάσης το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το Εκπαιδευτικό Υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» απαιτείται να πληρούνται σωρευτικά τα εξής:

1. Επαρκής παρακολούθηση της σύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, η οποία βασίζεται στη συμμετοχή του/της επιμορφούμενου/ης στις προγραμματισμένες συσκέψεις. Συγκεκριμένα, θα πρέπει ο/η επιμορφούμενος/η να παρακολουθήσει το 80% κατ’ ελάχιστον των διδακτικών ωρών του προγράμματος (7 από το σύνολο των 8 ωρών). Αυτό θα βεβαιώνεται από τα ηλεκτρονικά παρουσιολόγια (teams attendance reports) που εξάγονται από το Microsoft Teams μετά το πέρας της κάθε συνεδρίας.

2. Επιτυχής παρακολούθηση της ασύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, σύμφωνα με τις αναφορές που εξάγονται από το ΟΠΣ Επιμόρφωσης του ΙΕΠ, η οποία βασίζεται:

α) στην επιτυχή ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης (κουίζ) κάθε επιμορφωτικής ενότητας,

β) στην εκπόνηση από τον επιμορφούμενο των δραστηριοτήτων (εργασιών) των επιμορφωτικών ενοτήτων τις οποίες παρακολουθεί και συστηματικά ανατροφοδοτεί ο επιμορφωτής, και

γ) στην εκπόνηση διδακτικού σεναρίου με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα του Οδηγού Μελέτης και πάντως όχι μετά από την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης εκτός ειδικών συνθηκών και περιπτώσεων.

Ειδικά ως προς τις δραστηριότητες και το διδακτικό σενάριο, αυτά αξιολογούνται και ανατροφοδοτούνται από τον επιμορφωτή. Σε περίπτωση αξιολόγησης εργασίας ως μη επαρκούς, ο επιμορφούμενος οφείλει να την υποβάλει εκ νέου εντός προθεσμίας που θα καθοριστεί σε συνεννόηση με τον/την επιμορφωτή/τριά του. Σε κάθε περίπτωση η υποβολή των δραστηριοτήτων
και του σεναρίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και μία εβδομάδα μετά την έβδομη εβδομάδα της επιμόρφωσης.

Οι επιμορφωτές/τριες καλούνται να παρέχουν ανατροφοδότηση εντός του ΟΠΣ Επιμόρφωσης του ΙΕΠ (πλατφόρμα Moodle) και να την έχουν ολοκληρώσει σε διάστημα έως και δύο εβδομάδες μετά την έβδομη εβδομάδα της επιμόρφωσης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Σχόλια (3)

ΠΕ70
|

Είχα όλη την καλή διάθεση να συμμετέχω και μάλιστα εκτός ωραρίου αλλά προσπαθούσα επί ώρες να συνδεθώ! Άλλ΄αξα κωδικούς αλλά τίποτα!!Αρκετά !!

@ΠΕ08
|

Η moodle είναι μεσω κωδικων taxisnet Παρόλα αυτα δυσλειτουργεί, δεν μπορουν να συμπληρώσουν τις εργασίες εξοικειωσης. Η MS Teams μπαχαλο. Άλλοτε λειτουργουν τα μικροφωνα, άλλοτε οχι...

ΠΕ08
|

Προσπαθώ εδώ και 3 μέρες να συνδεθώ
Συνάδελφος της πληροφορικής προσπαθούσε εχτές επί 4 ώρες να με συνδέσει
Έχω στείλει μήνυμα από το Σάββατο το πρωί στο helpdesk.Καμμια απάντηση
Αλλάξαμε mail και κωδικούς... Όλα από την αρχή ή...Τίποτα !
Σε κάθε επιμόρφωση, άλλες πλατφόρμες!
Ποιος παίζει με το χρόνο μας;
Είχα όλη την καλή διάθεση να συμμετάσχω
Τώρα πια όχι

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ