Το σκεπτικό της μη αντιστοίχησης 94 πανεπιστημιακών τμημάτων για τις μετεγγραφές φοιτητών

Η αρμοδιότητα για την απονομή αυτοτελών επαγγελματικών δικαιωμάτων στους πτυχιούχους των Α.Ε.Ι. ανήκει στα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία και στους εποπτευόμενους από αυτά φορείς (επιμελητήρια)

13/03/2023

Άκουσε το άρθρο

Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα σε έγγραφα της ΕΘ.Α.Α.Ε., για τη μη αντιστοίχηση 94 πανεπιστημιακών τμημάτων για τις μετεγγραφές των φοιτητών το Ανώτατο Συμβούλιο έλαβε υπόψη

  • τα στοιχεία της συνάφειας των προγραμμάτων σπουδών,
  • την ενδεχόμενη απονομή επαγγελματικών δικαιωμάτων και τις σχετικές προγενέστερες αποφάσεις της ΕΘ.Α.Α.Ε. και της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ),

ενώ μεταξύ των στοιχείων συνάφειας των προγραμμάτων σπουδών εξετάστηκαν

  • ιδίως η ύπαρξη κοινών μαθημάτων σε ποσοστό τουλάχιστον 70%,
  • η ύπαρξη του ελάχιστου αναγκαίου αριθμού μελών ΔΕΠ για την κάλυψη των αναγκών της διδασκαλίας σε συναφή γνωστικά αντικείμενα με τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών,
  • το πλήθος και η ύπαρξη συνάφειας μεταξύ των προσφερόμενων κατευθύνσεων σπουδών,
  • η διάρκεια σπουδών σε εξάμηνα καθώς και τα έτη από την έναρξη λειτουργίας του προγράμματος σπουδών και η συνακόλουθη επιτυχής ολοκλήρωση και υλοποίηση του αρχικού ακαδημαϊκού σχεδιασμού.

Τα παραπάνω τονίζει ο υφυπουργός Παιδεάις, αρμόδιος για τα ΑΕΙ, Άγγελος Συρίγος, σε γραπτή απάντηση, προς τη Βουλή, ύστερα από σχετική ερώτηση τςη βουλευτού Σ. Ασημακοπούλου, ενώ όπως σημειώνει στο σκεπτικό της εισήγησης του Προέδρου και των μελών του Ανώτατου Συμβουλίου της Αρχής αναφέρονται τα εξής:

“Ιδιαίτερα τα δύο τελευταία κριτήρια συντελούν στη διαφοροποίηση μεταξύ νέων και υφιστάμενων -με πολυετή λειτουργία-Τμημάτων (εν συντομία παλαιών). Διότι τα μεν νέα Τμήματα βρίσκονται στην έναρξη υλοποίησης ενός ακαδημαϊκού σχεδιασμού, τα δε υφιστάμενα έχουν ήδη ολοκληρώσει και επαναλάβει τον πλήρη κύκλο διάρκειας του προγράμματος σπουδών και έχουν παραγάγει τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα φοιτητών και αποφοίτων.

Σημειώνεται ότι με βάση την παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4610/2019 «ως αντίστοιχα για την εφαρμογή του παρόντος νοούνται δύο Τμήματα αν με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών αποκτώνται αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την άσκηση αντίστοιχων δραστηριοτήτων».

Δεδομένου ότι για τα νέα Τμήματα δεν έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς το πρόγραμμα σπουδών, ώστε να κριθεί εάν αποκτώνται οι αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την άσκηση αντίστοιχων δραστηριοτήτων, διαπιστώνεται η έλλειψη των προϋποθέσεων για τη σύγκριση μεταξύ νέων και παλαιών ομότιτλων Τμημάτων.

Το Ανώτατο Συμβούλιο στη συνεδρίασή του με αριθμό 3/28-05-2020 έθεσε ως προϋπόθεση για την αντιστοίχιση των νέων Τμημάτων ότι «ιδιαίτερα στην περίπτωση νέων Τμημάτων, το Συμβούλιο κρίνει αναγκαία τη λειτουργία τους επί τουλάχιστον 4 ή 5 χρόνια, ώστε να είναι δυνατή η εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για τη συνάφειά τους ή για την αντιστοίχισή τους με άλλα τμήματα».

Επιπλέον, ο ν. 4653/2020, άρθρο 8, παρ. 1, α και γ, θεσμοθέτησε την υποχρέωση των Ιδρυμάτων να προβαίνουν στην αξιολόγηση και πιστοποίηση των Τμημάτων και νέων προγραμμάτων σπουδών, προκειμένου να διαπιστωθεί η ενδεχόμενη εκπλήρωση των κριτηρίων οργάνωσής τους ως εξής: «Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ, ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) αξιολογεί τα Α.Ε.Ι. και τις επιμέρους ακαδημαϊκές και ερευνητικές τους μονάδες και πιστοποιεί αν πληρούν τα κριτήρια οργάνωσης προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου 3 κύκλου,...γ) πιστοποιεί τα νέα προγράμματα σπουδών πριν την έναρξη της λειτουργίας τους, ύστερα από αίτημα του οικείου Α.Ε.Ι. και της αντίστοιχης ακαδημαϊκής του μονάδας,...». Επισημαίνεται, τέλος, ότι τα νέα Τμήματα δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί.”.

Ο υφ. Παιδείας επισημαίνει ότι η αριθμ. 84620/Ζ1/8.7.2022 Υπουργική Απόφαση ισχύει μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και αφορά στον καθορισμό της αντιστοιχίας Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών αποκλειστικά για την διαδικασία των μετεγγραφών ενώ σε καμία περίπτωση δεν αφορά στον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων.

Παράλληλα ο Άγγελος Συρίγος υπογραμμίζει:

Συνέργειες των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ: Με τις διατάξεις των νόμων 4521/2018 (Α ́38), 4559/2018 (Α ́ 142), 4589/2019 (Α ́ 13) και 4610/2019 (Α ́ 70), πραγματοποιήθηκε η αναδιαμόρφωση του χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας με τις συνέργειες των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., δηλαδή τις κατ’ ουσίαν εντάξεις ή δια απορροφήσεως συγχωνεύσεις των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τα Πανεπιστήμια. Η αναδιάταξη της αρχιτεκτονικής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων πανεπιστημιακών τμημάτων στα περισσότερα εκ των οποίων έχουν ήδη ενταχθεί, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση προβλέψεις των προαναφερθέντων νόμων, φοιτητές τμημάτων Τ.Ε.Ι. οι οποίοι κατά το χρόνο ίδρυσης των νέων πανεπιστημιακών τμημάτων δεν είχαν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στο τμήμα εισαγωγής τους.

Επαγγελματική κατοχύρωση: Η προαναφερόμενη αναδιάρθρωση, με τις εκτεταμένες μεταβολές που επέφερε στην ανώτατη εκπαίδευση, διαμόρφωσε νέα δεδομένα αλλά και ζητήματα μεταξύ των οποίων και το ζήτημα της επαγγελματικής κατοχύρωσης αποφοίτων πανεπιστημιακών τμημάτων, ομότιτλων με τμήματα ΤΕΙ για τους αποφοίτους των οποίων (Τμημάτων Τ.Ε.Ι.) έχουν γίνει οι απαιτούμενες ενέργειες (π.χ. αδειοδότηση ή σύσταση κλάδου από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο) ή έχει εκδοθεί σχετικό διάταγμα. Το ζήτημα της επαγγελματικής κατοχύρωσης αποφοίτων πανεπιστημιακών τμημάτων αφορά και στα νέα Τμήματα που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της ως άνω αναδιάρθρωσης, τα οποία είναι ομότιτλα με προϋπάρχοντα πανεπιστημιακά Τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. ή έχουν δικό τους μοναδικό τίτλο.

Απονομή επαγγελματικών δικαιωμάτων: Η αρμοδιότητα για την απονομή αυτοτελών επαγγελματικών δικαιωμάτων στους πτυχιούχους των Α.Ε.Ι. ανήκει στα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία και στους εποπτευόμενους από αυτά φορείς (επιμελητήρια), σύμφωνα με το κατά περίπτωση αντικείμενο του ενδιαφερόμενου Τμήματος, και τα προσόντα μόνιμου διορισμού και πρόσληψης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού ορίζονται στο Π.Δ. 85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο- Κλαδολόγιο)» (Α ́ 232).
Κατόπιν των ανωτέρω, εναπόκειται στους οικείους φορείς και Υπουργεία, με τις αρμοδιότητες των οποίων σχετίζονται οι προαναφερθείσες μεταβολές στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την υπαγωγή όλων των αποφοίτων των νέων Τμημάτων στο οικείο πλαίσιο άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
 
Διορισμοί: Όσον αφορά στους διορισμούς των πτυχιούχων, η ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων όπως και κάθε άλλο ζήτημα που άπτεται των διαγωνισμών, των προκηρύξεων, των διαδικασιών πλήρωσης θέσεων σε φορείς του Δημόσιου Τομέα και των κατά κλάδο ή ειδικότητα προσόντων διορισμού σε αυτές εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του υπουργείου Εσωτερικών, του ΑΣΕΠ και του κατά περίπτωση αρμόδιου φορέα.

  • Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο της απάντησης του υφ. Παιδείας
  • Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την ερώτηση της Βουλευτού

Σχόλια (14)

Μέλος ΔΕΠ σε περιφερειακό πανεπιστήμιο
|

Προχωρήστε στην αναδιάρθρωση του ακαδημαικού χάρτη.
Στον τομέα μου, Διοίκηση Επιχειρήσεων, υπάρχουν μια σειρά από τμήματα (Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Διοίκησης επιχειρήσεων, Διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας κλπ) με τεράστιο αριθμό κενών θέσεων. Πάνω από 60%.
Υπάρχουν τμήματα που λαμβάνουν κάτω από 50 φοιτητές από ΓΕΛ, ενώ διαθέτουν πάνω από εκατό θέσεις. Από αυτούς τους εισαχθέντες ένα μικρό ποσοστό μένει στην πόλη όπου έχει έδρα το τμήμα. Κάποιοι συμμετέχουν μόνο στις εξετάσεις. Συνολικά στο 2ο έτος από τους 50 μένουν οι 10-15.
Τι νόημα έχει;
Κάτι πρέπει να γίνει.
Λάβετε υπόψη τα εξής:
1. Τα παιδιά που περνάνε σε τμήματα με λίγους εισαχθέντες και ελάχιστους ενεργούς φοιτητές έχουν κάθε δικαίωμα να έχουν υψηλό επίπεδο σπουδών. Όμως υψηλό επίπεδο σπουδών χωρίς να υπάρχει αντίστοιχο ακαδημαϊκό περιβάλλον δεν νοείται.
2. Στις κεντρικές πόλεις της περιφέρειας τα πανεπιστήμια ξεχειλίζουν από φοιτητές. Έχουμε γεμάτα αμφιθέατρα, ασφυκτικά γεμάτα εργαστήρια και λίγους διδάσκοντες. Και οι φοιτητές στα μεγάλα τμήματα έχουν το δικαίωμα για υψηλό επίπεδο σπουδών. Όμως αυτό δε γίνεται αν ένας καθηγητής διδάσκει σε αμφιθέατρο με 100 άτομα.

Η λύση είναι απλή. Συγχωνεύστε ομοειδή τμήματα. Πολλά τμήματα με λίγους φοιτητές έχουν αρκετά μέλη ΔΕΠ (8-12). Αν αυτοί οι άνθρωποι μεταφερθούν στα μεγάλα τμήματα του πανεπιστημίου τους η ποιότητα σπουδών θα αναβαθμιστεί συνολικά. Το ΔΙΠΑΕ έχει 7 τμήματα στη σχολή οικονομίας και Διοίκησης. Το Δυτικής Μακεδονίας άλλα τόσα. Το Πελοποννήσου και το ΕΛΜΕΠΑ που είναι μικρά πανεπιστήμια έχουν από 3 τμήματα στις Σχολές Οικονομίας και Διοίκησης. Γιατί;
Όμως προσέξτε: Το ΕΚΠΑ έχει δύο τμήματα στην οικονομία και διοίκηση. Μόνο δύο.
Το Αριστοτέλειο έχει μόνο οικονομικό τμήμα.
Το ΠΑΜΑΚ έχει δύο τμήματα στη σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων και ένα Οικονομικό τμήμα.
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (σημαντικό λόγω θέσης) έχει τρία τμήματα στη σχολή επιστημών διοίκησης.

Κάποτε θα πρέπει να γίνει ένας εξ ορθολογισμός του ακαδημαϊκού χάρτη. Και για να γίνει αυτό αποτελεσματικά η βασική αρχή θα πρέπει να είναι ότι κάθε πανεπιστήμιο θα πρέπει να έχει έδρα σε μία πόλη και τα τμήματα να ομαδοποιηθούν με έναν αποτελεσματικό τρόπο ανά περίσταση.

ΔΕΠ
|

Με τις περίφημες αντιστοιχίσεις περνάς στο παράρτημα νοσηλευτικής στο Διδυμότειχο του ΔΙΠΑΕ και παίρνεις μεταγραφή στο τμήμα νοσηλευτικής του ιδίου Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη. Μόνο εδώ αυτά

παρατηρητης
|

Παραλαβατε ενα πολυνομοσχεδιο Γαβρογλου φτιαγμενο προχειρα σ ενα βραδυ και δεν κανατε τιποτα ως προς την βελτιωση των τμηματων των σχολων και των αποφοιτων των ΤΕΙ.Συγχωνευσεις τμηματων στο ποδι.Υπαρχουν σχολες που αδιαφορησατε πληρως τρανο παραδειγμα η ΑΣΠΑΙΤΕ.Δεν υπαρχει δικαιολογια γιατι πολυ απλα υπηρετησατε ολη την θητεια σας σαν υπουργος κ υφυπουργος η κ Κεραμεως κ ο κ Συριγος.Υπαρχουν οι αποφοιτοι των ΑΤΕΙ που μπορουν με καποια επιπλεον μαθηματα να γινουν 5ετες μηχανικοι αλλα δεν σας ενδιαφερει η δημοσια παιδεια τα κολλεγια μια χαρα αναγνωρίσατε τα πτυχια ΠΕ και με λιγοτερα ετη σπουδων απο τα ελληνικα πανεπιστημια.

Ζ.Γ.
|

Το κυνήγι της ευτυχίας και το να φτιάξεις την ζωή σου όπως την ονειρεύεσαι είναι δικαίωμα όλων. Σήμερα τα νέα παιδιά μπορούν να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους μέσα από την εκπαίδευση, επιλέγοντας σχολές και ειδικότητες που προσφέρουν τα δημόσια Ελληνικά πανεπιστήμια. Πολλές φορές λόγω της βαθμολογίας στις πανελλήνιες εξετάσεις αρκετά νέα παιδιά κατατάσσονται σε ομοειδή τμήματα πανεπιστημίων με χαμηλότερο βαθμό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εισέρχονται σε ένα υποβαθμισμένο περιβάλλον. Το πρόβλημα ξεκινά από εδώ και βασίζεται σε παλαιές αντιλήψεις που υπάρχουν!
Δεν είναι δυνατό η ζωή και τα όνειρα ενός ατόμου να καθορίζονται από την απόδοση σε κάποια μαθήματα στο χρονοπαράθυρο των πανελληνίων εξετάσεων.
Δεν νοείται η απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων να καθορίζεται στο αν πέρασε κάποιος σε ένα τμήμα με 11 σε σχέση με αυτόν που πέρασε με 17 σε άλλο ομοειδές τμήμα. Αν ήταν έτσι ο κανόνας, τότε θα έπρεπε να υπάρχει διαβάθμιση επαγγελματικών δικαιωμάτων μεταξύ των φοιτητών στο ίδιο τμήμα; Μηχανικός, Γεωπόνος και ότι άλλο θέλει ο καθένας να ακολουθήσει στην ζωή του, γίνεται με την τριβή, την ενασχόληση και την αγάπη που έχει για την ειδικότητα και την επιστήμη που θέλει να υπηρετήσει.
Δεν είναι δυνατό το Ελληνικό κράτος να θέλει να ευτυχίσουν οι πολίτες του, υλοποιώντας τα όνειρά τους, προσφέροντας δικαίωμα στην εκπαίδευση, πανεπιστημιακές σχολές, ειδικότητες κτλ, και από την άλλη μεριά να ακυρώνει το μέλλον μιας μεγάλης μερίδας νέων ανθρώπων, λέγοντας ότι αυτό που σπούδασες για να υλοποιήσεις το όνειρό σου δεν μπορείς να το κάνεις διότι δεν έχεις επαγγελματικά δικαιώματα!
Δεν είναι δυνατό το Ελληνικό κράτος να μην αναγνωρίζει όλα τα πτυχία που χορηγούν τα δημόσια πανεπιστήμια, καθώς η απόδοση των επαγγελματικών δικαιωμάτων εξαρτάται από αποφάσεις αρμόδιων Υπουργείων και στους εποπτευόμενους από αυτά φορείς (επιμελητήρια). Μόνο ένας λόγος που έρχεται στο μυαλό για την καθυστέρηση της απόδοσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων από τα υπουργεία και τα επιμελητήρια, ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ.
Δεν είναι δίκαιο και ηθικό να αναγνωρίζονται τα πτυχία των κολεγίων και όχι όλα τα πτυχία που χορηγούν τα Δημόσια Πανεπιστήμια της Ελλάδας.
-Δικαίωμα στην εκπαίδευση έχουν όλοι.
-Δικαίωμα στην ευτυχία έχουν όλοι.
-Δικαίωμα στα όνειρά τους έχουν όλοι.
-Δικαίωμα σε ένα καλύτερο μέλλον έχουν όλοι.
Μπορεί να υπάρξει έστω και ένας σε αυτό τον τόπο που θα διορθώσει αυτή την αδικία;
Ποιά είναι η ποιότητα της κοινωνίας μας;

Τάκης
|

Τα επαγγελματικά δικαιώματα δεν μπορεί να καθορίζονται από το τι βαθμό έγγραψε ένας φοιτητής στα 17 του σε μερικά γενικά μαθήματα.

Πρέπει να ξαναγίνονται αδιάβλητες εξετάσεις στο αντικείμενο σε όλους που θέλουν να ασκήσουν το επάγγελμα του μηχανικού μετά το τέλος των σπουδών.

Μέλος ΔΕΠ
|

Θα πρεπει αμεσα η νεα διοικηση του Υπουργειου να κανει αναδιαταξη του ακαδημαϊκου χαρτη με τον χρυσο κανονα των 5 Τμηματων ανα σχολη (Τμήμα)....
πχ σε ολη την Ελλαδα 5 Σχοολές/Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών......πειπου με ιδιο αριθμο εισακτεων....με το πολυ 15% διαφορα στην βαση του τελευταιου εισακτεου....και πολυ απλα μεταφορα μελων ΔΕΠ απο τα τμηματα που θα κλεισουν στα ομοειδη που θα μεινουν (σε αλλα ιδρυματα) ή σε άλλα τμηματα του ιδιου ιδρυματος αν φυσικα το γνωστικο τους αντικειμενο ειναι κοντα.......
Αυτο θα πρεπει να γινει μεσα σε ενα χρονο το πολυ......
Οι φοιτητες απο τα Τμηματα που θα κλεισουν να εχουν δικαιωμα επιλογης να πανε σε οποιο απο τα αλλα 5 θα μεινουν....
Πολυ προσοχη στο να κρατηθει στα 5 τμηματα που θα μεινουν μια μεγιστη διαφορα (το πολυ 15% ή ακομα και πιο μικρη) στον τελευταιο φοιτητη που θα εισαχθει καθε χρονο......
Ειναι απαραδεκτο φοιτητης που περναει σε ενα τμημα με 11 να εχει ιδια επαγγελματικα δικαιωματα με εναν αλλο που περναει σε τμημα με 17.

Προσοχη: το παραπανω δεν ειναι για τα Νεα τμηματα (πρωην ΤΕΙ), μια ματια να ριξει καποιος στα παλια τμηματα θα καταλαβει τι εννοω (βαση Πολιτικων Μηχανικων ΕΜΠ καπου 16, βαση Πολιτικων Μηχανικων ΔΠΘ καπου 11 !!! - παρακαλω αυτο ειναι ενα παραδειγμα και δεν εχω κατι με το ΔΠΘ).....δεν μας φταινε για ολα τα νεα τμηματα! Ας κοιταξουμε γενικα τι συμβαινει και σε ολα τα παλια.

Polar_Fish
|

Το πρόβλημα στη χώρα είναι οτι ιδρύονταο συνεχώς νέα τμηματα αντι να ενισχύονται τα ηδη υπάρχοντα ώστε να εκπαιδευουν πιο πολλούς φοιτητές. Οταν ενα νεο τμημα βγάζει την 4ετια με ελάχιστα μέλη ΔΕΠ πως μπορεις να εισαι σιγουρος οτι υπάρχει αντιστοιχία του περιεχομένου σπουδών με τον τιτλο του τμηματος?

Αηδία.
|

Σκέτη ντροπή. Τα έχετε κάνει κουβάρι. Τμήματα, υπουργεία, ΕΘΑΑΕ, ο ένας τη μπάλα στον άλλον. Δεν είμαστε κανονικό κράτος. Βρείτε μου μια, ΜΙΑ χώρα του Δυτικού κόσμου, όπου τα επαγγελματικά δικαιώματα να τα καθορίζει ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ. Περιμένω.

Αθανάσιος
|

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ: Τουλ΄αχιστον ως προς τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων, το επιχείρημα του Υπουργού δεν στέκει. Και ως Τμήματα ΤΕΙ οι πτυχιούχοι γράφονταν στο Οικονομικό Επιμελητήριο. Επομένως, αδίκως δεν γίνονται μετεγγραφές. ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ; Η τότε νέα κυβ΄έρνηση έψαξε κάθε περιθώριο να καταργήσει το νόμο Γαβρόγλου. Δεν βρήκε, κυρίως γιατί είχε μεσολαβήσει είσοδος νέων φοιτητών στα νέα Ιδρύματα/ Τμήματα, και το έβαλε γινάτι: θα σας βάζω συνεχώς προσκόμματα στη λειτουργία σας για να σας απαξιώσω στη συνείδηση του κόσμου και να σας υποβαθμίσω στην πράξη.

Γκ
|

Η ιστορία με τα ΕΔ είναι μια ακόμη κίνηση ρουά ματ του ελληνικού κράτους στην προσπάθειά του να καταπολεμήσει το brain drain. Εύγε και εις ανώτερα!
Και πραγματικά σε βάζει σε σκέψεις.. Γιατί άραγε το κράτος δεν μπορεί να περατώσει μια τέτοια διαδικασία εδώ και 40 χρόνια;

δεν στέκουν
|

ας κοιτάξει με προσοχή η ΕΘΑΑΕ τίτλους και αντικείμενα σε πολλά ορφανά αντικείμενα και θα δει προσπάθεια να περιοριστεί η μετεγγραφή΄ και όχι κάτι άλλο.

Ιωάννης Κ.
|

Πότε επιτέλους θα λυθούν αυτά τα τόσο σοβαρά ζητήματα; Είναι δυνατόν το ΥΠΑΙΘ να έχει υπό την επίβλεψή του τα Πανεπιστήμια και τα Τμήματά τους τα οποία υπάρχουν στο μηχανογραφικό για να σπουδάσουν οι εισακτέοι και από την άλλη άλλα υπουργεία να μην αναγνωρίζουν επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων μεγάλου αριθμού Τμημάτων; Αυτό θεωρείται σοβαρό κράτος; Οι φοιτητές και οι οικογένειές τους έχουν αντιληφθεί σε τι μπάχαλο κράτος σπουδάζουν τα παιδιά τους; Ή περιμένουν να πάρουν το πτυχίο για να διαπιστώσουν ότι δεν έχουν επαγγελματικά διακιώματα; Προβλέπω σωρεία μηνύσεων και μετά οι κύριοι που νομοθετούν θα τρέχουν και δεν θα φτάνουν.

Μ.Ρ.
|

Ειμαι απόφοιτος μηχανικος νεου τμηματος οπως τα αποκαλειτε ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.
Η σχολες μηχανικών ελμεπα εχουν λαβει ήδη intergrated master και προσφατα έχουν αξιολογηθεί απο την ΕΘΑΑΕ οσον αφορά το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδων τους με αριστη αξιολογηση! αυτο που μενει τωρα ειναι δλδ να βγουν οι πρωτοι αποφιτοι (απο πανελλήνιες ) για να μπορει στην συνεχεια να γινει επιτροπη επαγγελματικών δικαιωμάτων! ολα ωραια μεχρι εδω!
Το ΠΑ.ΔΑ. εχει δημιουργηθεί ενα χρονο πριν απο το ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.! σημαινει οτι λογικα έχει ήδη αποφοιτους απο πανελλήνιες! στο ΠΑ.ΔΑ. απο οσο γνωριζω εχει γινει η ιδια διακικασια! Αποδοση intergrated master και αξιολόγηση απο ΕΘΑΑΕ!
Ειναι τουλαχιστον τραγικο μετα απο τοσο κοπο για κατατακτήριες και και λοιπά αυτη την στιγμη να ειμαι Διπλωματούχος μηχανικος και στην αγορα εργασίας να μην μπορώ να εργαστώ! Να μην μπορώ να κανω έναρξη! Να μην μπορώ να λάβω μέρος σε προκήρυξη δημοσίου επειδή εκει χρειαζεται αδεια εξασκήσεως επαγγέλματος και να ειμαι αναγκασμένος να δουλεύω σε ιδιωτικο τομεα οπου αντιμετοπιζομαι σαν λατζιερη! που κανει λατζα σε τεχνικα γραφεια! Ο αλλος σου λεει τι καδ να σε βαλω? Μα δεν μπορω να σε δηλωσω σαν Διπλωματουχο αρα? θα σε βαλω σαν τεχνολογο! ειναι γελοια τα πραγματα αυτα! (προφανως και εφυγα απο αυτη την δουλεια)

ΝΤΡΟΠΗ
|

Όταν οι κυβερνώντες ψηφίζετε στη Βουλή νόμους σκέφτεστε καθόλου ότι αυτοί έχουν επίδραση σε ανθρώπους και ειδικότερα στους νέους για τους οποίους στα λόγια κόπτεστε; Έως πότε οι απόφοιτοι των ν έων Γεωπονικών 5ετών Τμημάτων ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων θα είμαστε αποκλεισμένοι από την αγορά εργασίας; Θα μα δώσετε επιτέλους μια απάντηση; Δε ζητάμε χάρη ορθολογισμό ζητάμε και ισονομία.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ