ΕΑΠ: Ανοικτή επιστολή της ακαδημαϊκής κοινότητας προς την υπ. Παιδείας Ν. Κεραμέως

17/03/2023

Άκουσε το άρθρο

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Σε συνέχεια της από 7/2/2023 επιστολής που υπέγραψε σύσσωμη η ακαδημαϊκή κοινότητα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, σας απευθύνουμε την παρούσα ανοικτή επιστολή, ως φωνή διαμαρτυρίας για τη διαχρονική αδιαφορία της ελληνικής πολιτείας για το αυτοδιοίκητο του Ε.Α.Π., που 30 χρόνια από την ίδρυσή του και 25 χρόνια από την έναρξη παροχής των πρώτων προγραμμάτων σπουδών του, με 4 αυτόνομες Σχολές και 50.000 φοιτητές, παραμένει το μοναδικό Α.Ε.Ι. της χώρας, με διοριζόμενες Διοικούσες Επιτροπές, μη αυτοδιοικούμενο, διαχρονικά όμηρος της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας.

Τόσο εσείς όσο και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και πρώην Πρόεδρος της ΔΕ του ΕΑΠ, με πλήθος δημόσιων δηλώσεων και διαβεβαιώσεων σας, δεσμευτήκατε για δρομολόγηση της αυτοδιοίκησης του ιδρύματος στις αρχές του 2023 και το αργότερο έως τον Μάρτιο, πλην όμως μέχρι σήμερα καμία εξέλιξη δεν έχει υπάρξει επί του θέματος.

Την ίδια στιγμή όμως που καμία εξέλιξη δεν δρομολογείται για το αυτοδιοίκητο του ΕΑΠ, το ίδρυμα μπαίνει σε έναν έντονο ανταγωνισμό που δημιουργεί η υπ. αρ. 18137/Ζ1/28-2-2023 ΚΥΑ που υπογράψατε, και με την οποία απελευθερώνονται τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών όλων των συμβατικών πανεπιστημίων, να προσφέρονται με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, χωρίς να δύναται το Ε.Α.Π. να χαράξει τη δική του στρατηγική, στη βάση μίας αιρετής διοίκησης.

Ο εναπομείνας πολιτικός και κοινοβουλευτικός χρόνος επαρκεί για τη δρομολόγηση της αυτοδιοίκησης του πανεπιστημίου μας.

  • Σας καλούμε να τηρήσετε τις εξαγγελίες σας απέναντι στο ίδρυμα και να μη ματαιώσετε τις προσδοκίες που αυτές καλλιέργησαν στην ακαδημαϊκή κοινότητα του ΕΑΠ και στην ίδια την Κοινωνία που εδώ και χρόνια το αγκαλιάζει και το στηρίζει.
  • Σας καλούμε να ανταποκριθείτε στο δημοκρατικό αίτημα της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΑΠ και να εντάξετε το ΕΑΠ στις διατάξεις για τα Όργανα Διοίκησης του δικού σας πρόσφατου νόμου (Ν.4957/2022) θέτοντας ως καταληκτική ημερομηνία της ομηρίας του ΕΑΠ την 31.08.2023 με την εκλογή έως τότε Συμβουλίου Διοίκησης, στη βάση της από 16/1/2023 σχετικής εισήγησης της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ που σας έχει αποσταλεί.

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, η σκληρή πραγματικότητα δείχνει ότι όταν η Πολιτεία διαχρονικά αδιαφορεί, τίποτα καλό δεν προκύπτει για τον τόπο και την κοινωνία.

  • Α. Δημητράς, Καθηγητής ΕΑΠ, Κοσμήτορας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών ΕΑΠ
  • Ε. Κουτούζης, Καθηγητής ΕΑΠ, Κοσμήτορας Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών ΕΑΠ
  • Σ. Ζερεφός, Καθηγητής ΕΑΠ, Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών & Βιώσιμου Σχεδιασμού ΕΑΠ
  • Α. Μιχιώτης, Καθηγητής ΕΑΠ, Εκλεγμένος εκπρόσωπος των μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ στη Δ.Ε.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Σχόλια (15)

Βασίλης ΠΕ3
|

Η απάντηση του ΥΠΑΙΘ σε σχετική ερώτηση
... Ερώτηση 2318 15/2/2023
«Αναγκαία η άμεση δρομολόγηση της αυτοδιοίκησης του
Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου»
Καταθέτοντες:
Ασημακοπούλου Δημητρίου Σοφία - Χάιδω
Απάντηση
ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση με αριθμ. πρωτ. 2318/16-2-2023»
Σε απάντηση του ανωτέρω Μέσου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.2552/1997 (Α΄266), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν: «1. Έως τη συγκρότηση των οργάνων διοίκησής του, το ΕΑΠ διοικείται από Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.)…Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 7 του ίδιου άρθρου, όπως ισχύει «Μέχρι να συγκροτηθεί σε σώμα η Σύγκλητος καθήκοντα Πρύτανη ασκεί ο Πρόεδρος της Δ.Ε., ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Για την υποβοήθηση του έργου του Προέδρου ορίζονται με όμοια απόφαση τρία (3) μέλη της Διοικούσας Επιτροπής για αντίστοιχο αριθμό θέσεων Αντιπροέδρων…».
Η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΑΠ ανασυγκροτήθηκε (υπό την πλήρη σύνθεσή της) με την υπό στοιχεία 140286/Ζ1/2019 υπουργική απόφαση (ΥΟΔΔ΄721). Η εν λόγω απόφαση έχει τροποποιηθεί με τις υπό στοιχεία 105092/Ζ1/2020 (ΥΟΔΔ΄637) και 111703/Ζ1/2021 (ΥΟΔΔ΄786) όμοιες αποφάσεις, ενώ με την αριθμ. 134748/Ζ1/31.10.2022 (ΥΟΔΔ΄1021) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η Διοικούσα Επιτροπή ανασυγκροτήθηκε μόνο κατά το μέρος που αφορά στα μέλη της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.2552/1997 (Α΄266). Επιπλέον με την ίδια απόφαση ορίστηκε νέος Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι αυτής.
Οι προϋποθέσεις αυτοδύναμης λειτουργίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 3 του νόμου 2552/1997 (Α΄266), όπως έχουν τροποποιηθεί με την περ. 1δ της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 3027/2002 (Α΄152), την παρ. 6Β του άρθρου 37 του ν. 4186/2013 (Α΄193) και με την παρ. 5(Β) του άρθρου 28 του ν. 4368/2016 (Α΄21), ως ακολούθως:«3. Η Σύγκλητος του Ε.Α.Π. και η Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού συγκροτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και με τις εξής προϋποθέσεις: (i) όταν είναι αυτοδύναμες δύο τουλάχιστον Σχολές του, (ii) όταν έχουν διορισθεί τρία τουλάχιστον μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή, (iiι) όταν έχει διορισθεί ο Προϊστάμενος των διοικητικών υπηρεσιών του Ε.Α.Π., iv) της έγκρισης και της έκδοσης της σχετικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων του προβλεπόμενου από τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2552/1997 όπως ισχύει, εσωτερικού κανονισμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.».
Σημειώνεται ότι οι προϋποθέσεις αυτοδύναμης λειτουργίας είναι αυτές που προβλέπονται στο ν. 2552/1997 και όχι στο ν. 4957/2022, δεδομένου ότι οι διατάξεις του νόμου 2552/1997 παραμένουν σε ισχύ μετά την έκδοση του νόμου 4957/2022, και ως ειδικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία του Ε.Α.Π. υπερισχύουν έναντι των γενικών ρυθμίσεων που εισάγει ο τελευταίος νόμος σχετικά με τις προϋποθέσεις αυτοδύναμης λειτουργίας των Α.Ε.Ι.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

... όπως συνήθως περιορίζονται στην παράθεση του ισχύοντος νόμου...
Συμπέρασμα: Στις καλένδες

Νίκος
|

Το πρόβλημα της αυτοδιοίκησης έχει σχέση με το πλήθος των μελών ΔΕΠ. Πιστεύω σήμερα το ΕΑΠ πληροί τα κριτήρια και το αίτημα είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Οι εκάστοτε κυβερνήσεις πάντα τοποθετούσαν στην διοίκηση δικά τους πολιτικά πρόσωπα. Επίσης το ΕΑΠ σε αντίθεση με άλλα Πανεπιστήμια : α) έχει έσοδα από δίδακτρα και β) προσλαμβάνει μεγάλο πλήθος προσωπικού (ΣΕΠ). Αυτά έχουν σχέση μα΄λλον με την πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης. Πιστεύω ότι πέραν της αυτοδιοίκησης το ΕΑΠ θα πρέπει να προχωρήσει και στα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του καθώς και στην δια ζώσης εξέταση όσο δεν υπάρχουν συστήματα ελέγχου για την εξ αποστάσεως εξέταση ώστε να δίνει πτυχία με αξία.

Γνώμη
|

Δεν είναι πρόβλημα οι πολλοί ΣΕΠ. Πρόβλημα είναι οι ελάχιστοι ΔΕΠ. Δεν θα έπρεπε κάθε προπτυχιακό να έχει 10-15 μέλη ΔΕΠ μίνιμουμ και τα μεταπτυχιακά να στηρίζονται από 3-4 μέλη ΔΕΠ το καθένα? Οι ΣΕΠ είναι συμβασιούχοι, σήμερα κάποιος είναι, αύριο πιθανά δεν είναι, τα τμήματα όμως είναι μόνιμα εκεί και χρειάζονται και μόνιμο προσωπικό.

Βασίλης ΠΕ3
|

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Ερώτηση 2318 15/2/2023
«Αναγκαία η άμεση δρομολόγηση της αυτοδιοίκησης του
Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου»
Καταθέτοντες:
Ασημακοπούλου Δημητρίου Σοφία - Χάιδω

ΣΕΠ @Polar_Fish
|

Προφανώς αυτό δεν γίνεται, το αυτοδιοίκητο εκ του νόμου σημαίνει κατώτατο αριθμό μελών ΔΕΠ και άρα αυτή η στρεβλή κατάσταση με τα πολλά μέλη ΣΕΠ θα πρέπει να λήξει με την πρόσληψη μελών ΔΕΠ.

Dr hanne
|

Δυστυχώς ούτε με αυτή αυτή την κυβέρνηση δεν επιλύθηκε το πρόβλημα...ΕΑΠ, ασπαιτε, καλών τεχνών, σας άδειασαν κανονικά.

Dr Hans
|

Ευτυχώς που έστειλα το παιδί μου έξω, σε αυτή τη χώρα όλα ανάποδα...τους καλλιτέχνες τους πετσοκόψαμε και από ότι βλέπω έχει και συνέχεια το έργο. ΕΑΠ, ασπαιτε, γεωπόνοι όλοι στον αέρα, κρίμα.

@ Polar_Fish
|

Αυτά είναι δικαιολογίες. To ΕΑΠ είχε τμήματα σε πολλές πόλεις της Ελλάδας πριν την πανδημία. Σε αυτο διαφέρει απο τα υπόλοιπα ΑΕΙ. Και "τρέχει" τεράστιο αριθμό προγραμμάτων και τμημάτων. Δεν είναι λογικό να περιμένουμε να έχει σπαρμένα μέλη ΔΕΠ σε όλη την Ελλάδα. Ούτε μέλη ΔΕΠ μόνιμα ενώ ο αριθμός των φοιτητών παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις από έτος σε έτος, λόγω της εξ'αποστάσεως εκπαίδευσης και του "κοινού" στο οποίο απευθύνεται. Χρειάζεται ευελιξία - και αυτό προσφέρουν οι εξωτερικοί συνεργάτες.
Αν νομίζετε ότι ο "μεγάλος αριθμός" εξωτερικών συνεργατών έχει σχέση με την αυτονομία ενός ΑΕΙ, κοιτάξτε τι γίνεται στο εξωτερικό όπου σε μεγάλα και γνωστά ΑΕΙ, π.χ. ΗΠΑ, ο αριθμός των εξωτερικών συνεργατών (adjuncts) αυξάνει ραγδαία, αλλά φυσικά κανένας δε λέει ότι πρέπει να ΄χάσουν την αυτονομία τους. Αφήστε που η "πατέντα" με τις διοικούσες επιτροπές είναι Ελληνική (τι άλλο θα ήταν!).

Polar_Fish
|

Το ΕΑΠ ζητάει αυτονόμια με όρους διαφορετικούς από οτι ισχύει για τα άλλα ΑΕΙ? Ειναι πραγματικά το ΕΑΠ αυτόνομο όταν εξαρτάται από ένα μεγάλο αριθμό εξωτερικών συνεργατών?

@Ερώτηση
|

Ακριβώς. Βλέπουμε ότι οι *μόνοι* των οποίων τα αιτήματα ικανοποιούνται δίκαια ή όχι τόσο, είναι όσοι κάνουν δυναμικές κινητοποιήσεις. Κυρίως καταλήψεις και "παρεμβάσεις". Κοινώς δημιουργούν προβλήματα στους γύρω τους τα οποιά η κυβέρνηση θεωρεί ότι πρέπει να ησυχάσουν κι έτσι τους καλεί για διαπραγματεύσεις. Το είδαμε πιό πρόσφατα και με τους καλλιτέχνες.

@Νομικός
|

Αγαπητέ, το αίτημα για αυτονομία στο ΕΑΠ "τρέχει" εδώ και πάνω απο 10 χρόνια, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων. Όπως γνωρίζετε σίγουρα ως νομικός, όταν κάποιος πάει να βρει το δίκιο του σημασία έχει πρωτίστως το αν έχει δίκιο, και όχι πότε ή κάθε πότε το διεκδικεί. Στο αίτημα των πανεπιστημιακών του ΕΑΠ δεν υπάρχει προθεσμία ούτε παραγράφεται κάτι. Αυτό που θα έπρεπε να μας απασχολεί είναι γιατί τόσες κυβερνήσεις διατηρούν αυτή την ντροπιαστική και προβληματική - κατά τη γνώμη μου - κατάσταση. Όχι το αν αντιδρούν και πότε αυτοί που την υφίστανται.

Νομικός
|

πως αυτή την περίοδο το θυμήθηκε το ΕΑΠ. μπορεί., δεν το γνωρίζω, να είναι δίκαιο το αίτημά του και σωστά, μάλιστα και σε προεκλογική σχεδόν περίοδο να ζητά να του λύσει το πρόβλημα τώρα και μάλιστα δι' επιστολής; με προβληματίζει το γεγονός.... είχε κάνει διαβήματα θα μου πείτε τόσα χρόνια στους πρώην και στους νυν, αλλά δεν το έλυσαν... κανείς δεν ενδιαφέρθηκε απο τις κυβερνήσεις!!!

Ερώτηση
|

Γνωρίζετε ποτέ να επιλύθηκε οποιοδήποτε ζήτημα στην Ελλάδα ή να ικανοποιήθηκε το οποιοδήποτε αίτημα διά της αποστολής επιστολών?

ΣΕΠ
|

Το ΕΑΠ θα πρέπει να γίνει αυτοδιοίκητο και τα εκατοντάδες μέλη ΣΕΠ που το στηριζουν τόσα χρόνια μετά από αλλεπάλληλες κρίσεις θα πρέπει να πριμοδοτηθούν με κάποιον τρόπο και να γίνουν μέλη ΔΕΠ ώστε να πληρούνται οι όροι του αυτοδιοίκητου. Δεν είναι δυνατόν ίδρυμα 3βάθμιας εκπαίδευσης να λειτουργεί με αυτό τον τρόπο επί τόσα χρόνια!

Απόφοιτος ΕΑΠ
|

Ως απόφοιτος του ΕΑΠ απο το οποίο έλαβα υψηλης ποιότητας μεταπτυχιακή εκπαιδευση, συνυπογράφω το κείμενο. Το αυτοδιοικητο του Ιδρύματος θα πρέπει να κατοχυρωθεί άμεσα και για λόγους ισότιμης μεταχείρισης και γιατί , ως προς την παροχή εξ αποστασεως εκπαιδευσης σύμφωνα με τις αρχές και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, είναι ποιοτικά ανώτερο απο την πλειοψηφία σχεδόν των συμβατικών Πανεπιστημίων.
Δεν μπορεί να προβάλουμε την αναβάθμιση των Πανεπιστημίων ως πολιτική προτεραιότητα αλλά να λειτουργουμε a la carte. Ως απόφοιτος του ΕΑΠ θα ήθελα να γνωρίζω το σκεπτικό της ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ βάσει του οποίου καθυστερεί η νομοθετική ρυθμιση εξισωσης του με τα άλλα Πανεπιστήμια της χώρας..

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ