Οι αλλαγές στην τροπολογία για τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Γεωπόνων

Κατατέθηκαν νομοτεχνικές βελτιώσεις από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γ. Γεωργαντά

30/03/2023

Άκουσε το άρθρο

Νομοτεχνικές βελτιώσεις στην υπό ψήφιση , στη Βουλή τροπολογία για τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των Γεωπονικών τμημάτων , κατέθεσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γ. Γεωργαντάς.

Με τις νομοτεχνικές βελτιώσεις γίνεται ονομαστική αναφορά των τμημάτων. Προστέθηκαν στην παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 426 2/2014 (Α΄114), της παρ.1 του άρθρου 126.

Επίσης ορίστηκε ανώτατο χρονικό όριο   60 ημερών, για την διατύπωση γνώμης από το  Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε)  

Ακολουθεί το   κείμενο της νομοτεχνικής βελτίωσης

Άρθρο 126 «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωπόνου, δασολόγου και ιχθυολόγου – Τροποποίηση άρθρου 1 π.δ. 344/2000»

1. Στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 344/2000 (Α 297), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4262/2014 (Α’ 114), περί πτυχιούχων που δύνανται να ασκήσουν το επάγγελμα του γεωπόνου, η υποπερ. δδ) τροποποιείται ως προς τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προστίθενται υποπερ. εε), στστ), ζζ), ηη) θθ) ιι) κκ) και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«α) στους πτυχιούχους γεωπόνους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των:

αα) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

ββ) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

γγ) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης,

δδ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας,

εε) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Γεωπονίας, Τμήμα Γεωπονίας

στστ) Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας, Τμήμα Γεωπονίας και τα πρώην Τμήματα Γεωπονίας, με έδρα την Αμαλιάδα, πρώην Τμήμα Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής, με έδρα το Μεσολόγγι και πρώην Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, με έδρα το Μεσολόγγι,

ζζ) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολή Γεωπονίας και Τροφίμων, Τμήμα Γεωπονίας,

ηη) Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας,

θθ) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας,

ιι) Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας, κκ) κάθε άλλου Τμήματος σπουδών γεωπονίας Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, πενταετούς φοίτησης, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από αίτημα της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν γνώμης του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), η οποία παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη στιγμή που ζητηθεί, ενώ από την άπρακτη παρέλευσή της τεκμαίρεται θετική γνώμη, καθώς και της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και».

2. Στην περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 344/2000, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4262/2014, περί πτυχιούχων που δύνανται να ασκήσουν το επάγγελμα του δασολόγου, προστίθενται υποπερ. γγ), δδ), εε) και στστ), και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«α) στους πτυχιούχους δασολόγους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των:

αα) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

ββ) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων,

γγ) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Επιστημών των Φυτών, Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος,

δδ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Τεχνολογίας, Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού,

εε) Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

στστ) κάθε άλλου Τμήματος σπουδών δασολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, πενταετούς φοίτησης, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από αίτημα της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν γνώμης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., η οποία παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη στιγμή που ζητηθεί, ενώ από την άπρακτη παρέλευσή της τεκμαίρεται θετική γνώμη, καθώς και της ΕΘ.Α.Α.Ε. και».

3. Στην περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 1 του π.δ. 344/2000, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4262/2014, περί πτυχιούχων που δύνανται να ασκήσουν το επάγγελμα του ιχθυολόγου, προστίθενται υποπερ. εε) και στστ), και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«α) στους πτυχιούχους ιχθυολόγους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των:

αα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος,

ββ) Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Περιβάλλοντος, Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας,

γγ) Ιδρυμάτων πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής με ειδίκευση ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε θέματα υδροβιολογίας, ιχθυολογίας, ιχθυοπαθολογίας ή αλιείας σε πανεπιστήμια ή ισότιμες με αυτά σχολές ή επιστημονικά εργαστήρια εφαρμοσμένης υδροβιολογίας της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

δδ) Ιδρυμάτων πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, που υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει με την ειδικότητα του ιχθυολόγου στο Δημόσιο ή τα Ν.Π.Δ.Δ.,

εε) Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών,

στστ) κάθε άλλου Τμήματος σπουδών ιχθυολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, πενταετούς φοίτησης, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από αίτημα της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν γνώμης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., η οποία παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη στιγμή που ζητηθεί, ενώ από την άπρακτη παρέλευσή της τεκμαίρεται θετική γνώμη, καθώς και της ΕΘ.Α.Α.Ε,

Σχόλια (6)

Ερώτηση
|

Αναρωτιέμαι, έχει ακολουθηθεί η ίδια οδός και στο παρελθόν για όλους όσοι έχουν επαγγελματικά δικαιώματα;

@ Ελ.Με.Πα.
|

Το επίπεδο του ΕΜΠ δεν είναι ίδιο με το επίπεδο των πρώην ΤΕΙ μηχανικών.

Ελ.Με.Πα.
|

Οι σχολές μηχανικών πενταετούς φοίτησης έχουν integrated master και άριστη αξιολόγηση από ΕΘΑΑΕ! Ήρθε και η ώρα των μηχανικών! Υπάρχουν απόφοιτοι με ακριβώς το ίδιο πρόβλημα! Πρέπει δλδ να κατέβουν οι φοιτητές στον δρόμο για το αυτονόητο! Για να έχουν επαγγελματικά δικαιώματα από Ελληνικά Πανεπιστήμια που σπούδασαν!

Petros
|

Ας πουμε οτι εγινε ενα πρωτο βημα προς τη θετικη κατευθυνση

Μπορείτε ομως να μου πειτε γιατι στην τροπολογία προστιθενται και αλλα 2 κριτηρια προυποθεσεις (αυτο της γνωμης του ΤΕΕ και της ΕΘΑΑΕ) ενω δεν υπηρχαν;
Και γιατι σε ενα φιλελευθερο κρατος για να ασκησει καποιος ενα επαγγελμα κ να εχει επαγγελματικα δικαιωματα θα πρεπει αυτο να του το δωσει η να το βεβαιωσει ενας Συλλογος ;
Ναι ακριβως ετσι ειναι , ενας απλος συλλογος επαγγελματικος ο οποιος αντικαθιστα το νομιμο κρατος

Αφου υπηρχαν κριτηρια και προυποθεσεις γιατι βαζουν κ αλλες ;
Και γιατι αληθεια δεν προχωρανε στην απευθειας ιδρυση των πολυτεχνικων σχολων οπως προβλεποταν στο νομο; με τα κριτηρια που υπηρχαν; Γιατι απλα δεν εφαρμοζουν τη σχετικη νομοθεσια του άρθρου 66/ν.4610/2019 ;
Γιατι δεν προχωρανε τις διαδικασιες ;
Οταν εχουν ψηφισθει νομοι;
Τι θα γινει με τις αλλες σχολες κ ειδικοτητες οπως αυτες των Πολιτικων Μηχανικων κ των Μηχανολογων Μηχανικων ;
Γιατι κοροιδευουν τις οικογενεις κ τους φοιτητες;
Γιατι κατατιθεται τροπολογια μονο για τους Γεωπονους;
Υπομονη ερχονται εκλογες
Εμεις που ψηφισαμε ενα φιλελευθερο κομμα για να εφαρμοσει φιλελευθερες πολιτικες θα το σκεφτουμε εαν θα σας ψηφισουμε ξανα
Ντροπη σας
4 χρονια κ δεν καταφερατε να κανετε μια επιτροπη να λειτουργησει κ να εφαρμοσετε εναν φηφισμενο νομο και να ιδρύσετε τις πολυτεχνικες σχολες
Για λογους συμφερόντων κ πολιτικης ατολμιας

Σας ευχαριστω για τη φιλοξενια

ANTONIOS
|

Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας λείπουν τα τμήματα της Λάρισας

Επιτέλους!
|

Ελπίζουμε να μη σκαρφιστουν άλλο εμπόδιο.. Αλλά τώρα το ποτάμι δε γυρίζει πίσω...

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ