Πρυτανικές εκλογές: Τροπολογία για τις "άγονες" εκλογές

Εάν μετά από την επαναπροκήρυξη δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία η αρμοδιότητα ανάδειξης των εξωτερικών μελών περιέρχεται στη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι.- Προβλέπεται και κλήρωση

10/04/2023

Ενημερώθηκε: 11/04/2023, 08:41

Άκουσε το άρθρο

Με τροπολογία , η οποία  κατατέθηκε από την υπουργό Παιδείας Ν. Κεραμέως,, προς  ψήφιση, στη Βουλή, αργά σήμερα το βράδυ, για την ανάδειξη των Συμβουλίων Διοίκησης προβλέπονται τα εξής: 

Τα εσωτερικά μέλη επιλέγουν με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία πέντε έκτων (5/6) τα φυσικά πρόσωπα που κρίνονται ως καταλληλότερα για την πλήρωση των θέσεων των εξωτερικών μελών. Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία για το σύνολο των Θέσεων των εξωτερικών μελών, η διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα για τον αριθμό των Θέσεων για τον οποίο δεν επετεύχθη η ως άνω απαιτούμενη πλειοψηφία, οπότε και απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εσωτερικών μελών.

Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία: Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των υποψηφίων που ισοψήφησαν στην πρώτη Θέση, και σε περίπτωση μη ισοψηφίας μεταξύ των υποψηφίων που συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων και για την εκλογή τους απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εσωτερικών μελών.

Εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών: Η διαδικασία ανάδειξης των εξωτερικών μελών ολοκληρώνεται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάδειξης των εσωτερικών μελών.

Άγονη η διαδικασία: Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η ανάδειξη του συνόλου ή μέρους των εξωτερικών μελών εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η διαδικασία συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης καθίσταται άγονη και εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη, η οποία κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Επαναπροκήρυξη θέσεων εσωτερικών και εξωτερικών μελών: Εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών από την ημέρα που κατέστη άγονη η διαδικασία, ο Πρύτανης του Α.Ε.Ι. επαναπροκηρύσσει τις Θέσεις των εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης για την ίδια θητεία και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 9 και της παρ. Ι του παρόντος. Ειδικώς κατά την επαναπροκήρυξη των θέσεων των εσωτερικών και εξωτερικών μελών, οι προθεσμίες υποβολής υποψηφιοτήτων δύναται να συντμηθούν κατά το ήμισυ.

Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία:  Εάν μετά από την επαναπροκήρυξη δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία του συνόλου των εσωτερικών μελών για την ανάδειξη του συνόλου των εξωτερικών μελών   και τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης, η αρμοδιότητα ανάδειξης των εξωτερικών μελών περιέρχεται στη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. η  ψηφοφορία διενεργείται μεταξύ του συνόλου των υποψηφίων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη θέση του εξωτερικού μέλους.

Η ψηφοφορία στη Σύγκλητο: Ως εξωτερικά μέλη αναδεικνύονται κατόπιν μυστικής ψηφοψορίας σι υποψήφιοι που λαμβάνουν την αυξημένη πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των μελών της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι.. Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία κατά την πρώτη συνεδρίαση της Συγκλήτου, η ψηψοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα όπου απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των μελών της Συγκλήτου.

Εάν εξαντληθεί ο ανώτατος αριθμός των συνεδριάσεων: Εάν εξαντληθεί ο ανώτατος αριθμός των συνεδριάσεων και δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία για την κάλυψη του συνόλου των θέσεων των εξωτερικών μελών, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που ισοψήφησαν στην πρώτη θέση, και σε περίπτωση μη ισοψηφίας στην πρώτη Θέση μεταξύ αυτών που έλαβαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων.

Αριθμός συνεδριάσεων: Με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι. καθορίζονται ο ανώτατος αριθμός συνεδριάσεων των εσωτερικών μελών και της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. σε περίπτωση αδυναμίας ανάδειξης από τα εσωτερικά μέλη, καθώς και κάθε άλλο Θέμα σχετικό με τη διαδικασία συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης.

Εάν έως τη λήξη της θητείας του Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι. και των υπηρετούντων στα αξιώματα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη δεν έχει καταστεί δυνατή η συγκρότηση του νέου Συμβουλίου Διοίκησης   και του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων σύμφωνα με το άρθρο 11 λόγω επαναπροκήρυξης των θέσεων των εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Συμβουλίου  Διοίκησης   η θητεία των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης και των υπηρετούντων στα αξιώματα του Πρύτανη και Αντιπρύτανη παρατείνεται αυτοδικαίως έως τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης και την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων, και για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβεί συνολικά τους τρείς (3) μήνες.

Για την παράταση της θητείας του Συμβουλίου Διοίκησης, του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εάν το μέλος Δ.Ε.Π. που υπηρετεί στο αξίωμα του Πρύτανη αφυπηρετεί κατά τη λήξη της θητείας, με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι. τα καθήκοντα του Πρύτανη ανατίθενται σε άλλο εσωτερικό μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης. Εάν ένα (1) από τα μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στο αξίωμα του Αντιπρύτανη αφυπηρετεί κατά τη λήξη της θητείας, με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι. ανατίθεται ο τομέας ευθύνης σε έναν από τους υπόλοιπους υπηρετούντες Αντιπρυτάνεις.

Εάν κάποιο από τα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης αφυπηρετεί κατά τη λήξη της θητείας του Συμβουλίου Διοίκησης, δεν απαιτείται η αναπλήρωσή του, υπό την προϋπόθεση ότι εξακολουθεί να υφίσταται απαρτία με τα εναπομείναντα μέλη. Εάν δεν υφίσταται απαρτία με τα εναπομείναντα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, εφαρμόζεται αναλογικά η διαδικασία περί αντικατάστασης εσωτερικού μέλους της παρ. ότου άρθρου 13.

Εάν παρέλθει το χρονικό διάστημα της παράτασης της θητείας του Συμβουλίου Διοίκησης και των υπηρετούντων στα αξιώματα του Πρύτανη και Αντιπρύτανη σύμφωνα με την παρ. 4Γ, και για οποιονδήποτε λόγο δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης ή η διαδικασία ανάδειξης του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων, τα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης που αναδείχτηκαν από την επαναπροκήρυξη της εκλογικής διαδικασίας, ασκούν μεταβατικά τις αρμοδιότητες του άρθρου 14, το αργότερο έως την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης της παρ. 5.

Εως την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων σύμφωνα με το άρθρο 11, οι αρμοδιότητες του Πρύτανη ασκούνται μεταβατικά από το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας που έχει αναδειχτεί ως εσωτερικό μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης. Η εκτέλεση καθηκόντων Πρύτανη σύμφωνα με το παρόν δεν προσμετράται στο όριο της παρ. 3 του άρθρου 8 και δεν εφαρμόζονται τα ασυμβίβαστα της παρ. 8 του άρθρου 11.».

Αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διοίκησης

Στην παρ. Ι του άρθρου 14 του ν. 4957/2022, περί αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου Διοίκησης, προστίθεται περ. λβ), ως εξής:

«λβ) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που σχετίζεται με οικονομικά, διοικητικά και διαχειριστικά Θέματα του Α.Ε.Ι., εφόσον αυτή δεν έχει ανατεθεί από τον νόμο σε άλλο όργανο του Α.Ε.Ι.».

4. Στην παρ. 4 του άρθρου Ιό του ν. 4957/2022, περί αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου, προστίθεται περ. κγ), ως εξής:
«κγ) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που σχετίζεται με ακαδημαϊκά και ερευνητικά Θέματα του Α.Ε.Ι., εφόσον αυτή δεν έχει ανατεθεί από τον νόμο σε άλλο όργανο του Α.Ε.Ι.».

5. Στο άρθρο 448 του ν. 4957/2022, περί μεταβατικών διατάξεων, προστίθεται νέα παρ. 2Β ως εξής:

Εάν κατά την πρώτη εφαρμογή του  δεν κατέστη δυνατή η συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.)

«2Β Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) στα οποία κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος δεν κατέστη δυνατή η συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) λόγω αδυναμίας ανάδειξης των εξωτερικών μελών του (Σ.Δ.) από τα εσωτερικά μέλη και επαναπροκηρύσσονται οι Θέσεις των εσωτερικών και εξωτερικών μελών του ΣΔ., η Θητεία των υπηρετουσών Πρυτανικών Αρχών παρατείνεται αυτοδικαίως έως τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης και την ανάδειξη του Πρύτανη και των  την παράταση της θητείας των Πρυτανικών Αρχών σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Εάν το μέλος Δ.Ε.Π. που υπηρετεί στο αξίωμα του Πρύτανη αφυπηρετεί κατά τη λήξη της θητείας, με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. τα καθήκοντα του Πρύτανη ανατίθενται σε έναν από τους υπηρετούντες Αντιπρυτάνεις.

Εάν κάποιος από τους υπηρετούντες Αντιπρυτάνεις αφυπηρετεί κατά την ημερομηνία λήξης της θητείας του, με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Ε.Ι. ανατίθεται ο τομέας ευθύνης σε έναν από τους υπόλοιπους υπηρετούντες Αντιπρυτάνεις.

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Ε.Ι. ασκεί τις αρμοδιότητες του Σ.Δ. έως τη συγκρότηση του Σ.Δ.. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Σ.Δ. και η συγκρότηση του πρώτου Σ.Δ. και παρέλθει το χρονικό διάστημα της παράτασης, εφαρμόζεται αναλογικά η παρ. 4Δ του άρθρου 10.

Η ρύθμιση του παρόντος δεν καταλαμβάνειτα Α.Ε.Ι., στα οποία παρατάθηκε η θητεία των Πρυτανικών Αρχών δυνάμει της παρ. 2λτου παρόντος.)>.

6. Στο άρθρο 448 του ν. 4957/2022, περί μεταβατικών διατάξεων, προστίθεται παρ. 2Γ ως εξής:
«2Γ. Εάν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της παρ. 2Α δεν καταστεί δυνατή η ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Σ.Δ. και η συγκρότηση του πρώτου Σ.Δ. έως την 30η.6.2023 εφαρμόζεται αναλογικά η παρ. 4Δτου άρθρου 10.».

Σχόλια (7)

ΔΕΠ
|

Ντροπή σας!

Παλιός Πανεπιστημιακός
|

Είναι παντελώς αντιδημοκρατική η παραχώρηση του δικαιώματος στη Σύγκλητο της εκλογής των εξωτερικών μελών στη Σύγκλητο. Στερεί από τους καθηγητές το αναφαίρετο δικαίωμά τους να εκλέγουν τον Πρύτανή τους. Οι Σύγκλητοι δεν είναι αντιπροσωπευτικοί της ψήφου των καθηγητών του Πανεπιστημίου και κατά κανόνα τα μέλη της, που δεν είναι όλα καθηγητές, ελέγχονται με διάφορους τρόπους από τους πρυτάνεις που πολλοί από αυτούς είναι και οι ίδιοι εκλεγμένοι στο συμβούλιο. Άρα θα βγάλουν τους "δικούς" τους εξωτερικούς και θα κερδίσουν την επανεκλογή τους στη Σύγκλητο χωρίς οι καθηγητές του πανεπιστημίου να τους έχουν υπερψηφίσει. Αυτό δεν είναι δημοκρατία αλλά ολιγαρχία. Κρίμα στην ηγεσία του υπουργείου παιδείας, έχει αποτύχει οικτρά στο θέμα του νέου συστήματος διοίκησης των πανεπιστημίων.

Δεπ
|

έχεις δώσει δυο παρατασεις στις πρυτανικες αρχές και αυτοί τελικά εκλεγούν το νέο πρυτανη καθώς ειναι μέλη της σύγκλητου. Ταυτόχρονα κάποιοι είναι και υποψήφιοι. Ποσο πιο στημένο ακομη; Το επιτελικό κράτος σε όλο το μεγαλείο του. Γυρίσαμε σε εποχές επταετίας

άρα έχει δίκιο ο Ανδρουλακης
|

Δηλαδή η υπουργός λέει στον Μητσοτάκη ότι Στις βουλευτικές εκλογές με πρώτο κομμα την ΝΔ αν δεν βγει κυβέρνηση να επιλέγει πρωθυπουργός/βουλευτές με κλήρωση.
άρα έχει δίκιο ο Ανδρουλακης! ετοιμάζεται μετεγγραφη Κεραμεως στο πασοκ?

4 χρόνια είναι λίγα....
|

Είχες 4 ολόκληρα χρόνια για να φέρεις ένα νόμο για τη διοίκηση στα Πανεπιστήμια..... και "κατάφερες" να καταλήξεις σε αδιέξοδο. Πόσο ταλέντο και πόση αριστεία του Χάρβαρντ θέλει κάτι τέτοιο αλήθεια?
Κι έρχεσαι τώρα 1 βδομάδα πριν το κλείσιμο της Βουλής, να δώσεις λύση στο πρόβλημα που εσύ (ο νόμος σου) προκάλεσες....
Μήπως τελικά υπήρχε από την αρχή σκοπιμότητα..... κι όχι ανικανότητα?

Λευκή πετσέτα
|

Όταν το ένα τρίτο της Συγκλήτου ελέγχεται από τον πρύτανη (αντιπρυτάνεις και κοσμήτορες που έχουν επιλεγεί από τον πρύτανη) ουσιαστικά δίνει την πρυτανεία και το συμβούλιο στον απερχόμενο πρύτανη. Υπήρχαν και άλλες επιλογές που είναι αντικειμενικά καλύτερες αλλά ...

πλάκα έχει
|

αντί να παραδεχθεί κανείς την αποτυχία του συστήματος επιλογής, προσθέτει επίπεδα πολυπλοκότητας για να μην πω ότι διασφαλίζει την μετατροπή της Συγκλήτου σε αυλικούς του Πρύτανη.
Θυμίζει εποχές Καίσαρα...πλάκα θα έχει να βλέπουμε την αγωνία των ημέτερων για επιβίωση.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ