Πρυτανικές εκλογές: Ψηφίστηκε η τροπολογία για τις "άγονες" εκλογές

Εάν μετά από την επαναπροκήρυξη δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία η αρμοδιότητα ανάδειξης των εξωτερικών μελών περιέρχεται στη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι.- Προβλέπεται και κλήρωση

11/04/2023

Ενημερώθηκε: 12/04/2023, 07:23

Άκουσε το άρθρο

Ψηφίστηκε σήμερα στη Βουλή, κατά πλειοψηφία, η  τροπολογία  του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την ανάδειξη των Συμβουλίων Διοίκησης , η οποία ορίζει τα εξής:

Τα εσωτερικά μέλη επιλέγουν με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία πέντε έκτων (5/6) τα φυσικά πρόσωπα που κρίνονται ως καταλληλότερα για την πλήρωση των θέσεων των εξωτερικών μελών. Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία για το σύνολο των Θέσεων των εξωτερικών μελών, η διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα για τον αριθμό των Θέσεων για τον οποίο δεν επετεύχθη η ως άνω απαιτούμενη πλειοψηφία, οπότε και απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εσωτερικών μελών.

Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία: Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των υποψηφίων που ισοψήφησαν στην πρώτη Θέση, και σε περίπτωση μη ισοψηφίας μεταξύ των υποψηφίων που συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων και για την εκλογή τους απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εσωτερικών μελών.

Εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών: Η διαδικασία ανάδειξης των εξωτερικών μελών ολοκληρώνεται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάδειξης των εσωτερικών μελών.

Άγονη η διαδικασία: Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η ανάδειξη του συνόλου ή μέρους των εξωτερικών μελών εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η διαδικασία συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης καθίσταται άγονη και εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη, η οποία κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Επαναπροκήρυξη θέσεων εσωτερικών και εξωτερικών μελών: Εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών από την ημέρα που κατέστη άγονη η διαδικασία, ο Πρύτανης του Α.Ε.Ι. επαναπροκηρύσσει τις Θέσεις των εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης για την ίδια θητεία και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 9 και της παρ. Ι του παρόντος. Ειδικώς κατά την επαναπροκήρυξη των θέσεων των εσωτερικών και εξωτερικών μελών, οι προθεσμίες υποβολής υποψηφιοτήτων δύναται να συντμηθούν κατά το ήμισυ.

Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία:  Εάν μετά από την επαναπροκήρυξη δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία του συνόλου των εσωτερικών μελών για την ανάδειξη του συνόλου των εξωτερικών μελών   και τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης, η αρμοδιότητα ανάδειξης των εξωτερικών μελών περιέρχεται στη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. η  ψηφοφορία διενεργείται μεταξύ του συνόλου των υποψηφίων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη θέση του εξωτερικού μέλους.

Η ψηφοφορία στη Σύγκλητο: Ως εξωτερικά μέλη αναδεικνύονται κατόπιν μυστικής ψηφοψορίας σι υποψήφιοι που λαμβάνουν την αυξημένη πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των μελών της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι.. Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία κατά την πρώτη συνεδρίαση της Συγκλήτου, η ψηψοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα όπου απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των μελών της Συγκλήτου.

Εάν εξαντληθεί ο ανώτατος αριθμός των συνεδριάσεων: Εάν εξαντληθεί ο ανώτατος αριθμός των συνεδριάσεων και δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία για την κάλυψη του συνόλου των θέσεων των εξωτερικών μελών, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που ισοψήφησαν στην πρώτη θέση, και σε περίπτωση μη ισοψηφίας στην πρώτη Θέση μεταξύ αυτών που έλαβαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων.

Αριθμός συνεδριάσεων: Με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι. καθορίζονται ο ανώτατος αριθμός συνεδριάσεων των εσωτερικών μελών και της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. σε περίπτωση αδυναμίας ανάδειξης από τα εσωτερικά μέλη, καθώς και κάθε άλλο Θέμα σχετικό με τη διαδικασία συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης.

Εάν έως τη λήξη της θητείας του Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι. και των υπηρετούντων στα αξιώματα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη δεν έχει καταστεί δυνατή η συγκρότηση του νέου Συμβουλίου Διοίκησης   και του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων σύμφωνα με το άρθρο 11 λόγω επαναπροκήρυξης των θέσεων των εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Συμβουλίου  Διοίκησης   η θητεία των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης και των υπηρετούντων στα αξιώματα του Πρύτανη και Αντιπρύτανη παρατείνεται αυτοδικαίως έως τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης και την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων, και για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβεί συνολικά τους τρείς (3) μήνες.

Για την παράταση της θητείας του Συμβουλίου Διοίκησης, του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εάν το μέλος Δ.Ε.Π. που υπηρετεί στο αξίωμα του Πρύτανη αφυπηρετεί κατά τη λήξη της θητείας, με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι. τα καθήκοντα του Πρύτανη ανατίθενται σε άλλο εσωτερικό μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης. Εάν ένα (1) από τα μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στο αξίωμα του Αντιπρύτανη αφυπηρετεί κατά τη λήξη της θητείας, με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι. ανατίθεται ο τομέας ευθύνης σε έναν από τους υπόλοιπους υπηρετούντες Αντιπρυτάνεις.

Εάν κάποιο από τα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης αφυπηρετεί κατά τη λήξη της θητείας του Συμβουλίου Διοίκησης, δεν απαιτείται η αναπλήρωσή του, υπό την προϋπόθεση ότι εξακολουθεί να υφίσταται απαρτία με τα εναπομείναντα μέλη. Εάν δεν υφίσταται απαρτία με τα εναπομείναντα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, εφαρμόζεται αναλογικά η διαδικασία περί αντικατάστασης εσωτερικού μέλους της παρ. ότου άρθρου 13.

Εάν παρέλθει το χρονικό διάστημα της παράτασης της θητείας του Συμβουλίου Διοίκησης και των υπηρετούντων στα αξιώματα του Πρύτανη και Αντιπρύτανη σύμφωνα με την παρ. 4Γ, και για οποιονδήποτε λόγο δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης ή η διαδικασία ανάδειξης του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων, τα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης που αναδείχτηκαν από την επαναπροκήρυξη της εκλογικής διαδικασίας, ασκούν μεταβατικά τις αρμοδιότητες του άρθρου 14, το αργότερο έως την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης της παρ. 5.

Εως την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων σύμφωνα με το άρθρο 11, οι αρμοδιότητες του Πρύτανη ασκούνται μεταβατικά από το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας που έχει αναδειχτεί ως εσωτερικό μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης. Η εκτέλεση καθηκόντων Πρύτανη σύμφωνα με το παρόν δεν προσμετράται στο όριο της παρ. 3 του άρθρου 8 και δεν εφαρμόζονται τα ασυμβίβαστα της παρ. 8 του άρθρου 11.».

Αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διοίκησης

Στην παρ. Ι του άρθρου 14 του ν. 4957/2022, περί αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου Διοίκησης, προστίθεται περ. λβ), ως εξής:

«λβ) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που σχετίζεται με οικονομικά, διοικητικά και διαχειριστικά Θέματα του Α.Ε.Ι., εφόσον αυτή δεν έχει ανατεθεί από τον νόμο σε άλλο όργανο του Α.Ε.Ι.».

4. Στην παρ. 4 του άρθρου Ιό του ν. 4957/2022, περί αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου, προστίθεται περ. κγ), ως εξής:
«κγ) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που σχετίζεται με ακαδημαϊκά και ερευνητικά Θέματα του Α.Ε.Ι., εφόσον αυτή δεν έχει ανατεθεί από τον νόμο σε άλλο όργανο του Α.Ε.Ι.».

5. Στο άρθρο 448 του ν. 4957/2022, περί μεταβατικών διατάξεων, προστίθεται νέα παρ. 2Β ως εξής:

Εάν κατά την πρώτη εφαρμογή του  δεν κατέστη δυνατή η συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.)

«2Β Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) στα οποία κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος δεν κατέστη δυνατή η συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) λόγω αδυναμίας ανάδειξης των εξωτερικών μελών του (Σ.Δ.) από τα εσωτερικά μέλη και επαναπροκηρύσσονται οι Θέσεις των εσωτερικών και εξωτερικών μελών του ΣΔ., η Θητεία των υπηρετουσών Πρυτανικών Αρχών παρατείνεται αυτοδικαίως έως τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης και την ανάδειξη του Πρύτανη και των  την παράταση της θητείας των Πρυτανικών Αρχών σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Εάν το μέλος Δ.Ε.Π. που υπηρετεί στο αξίωμα του Πρύτανη αφυπηρετεί κατά τη λήξη της θητείας, με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. τα καθήκοντα του Πρύτανη ανατίθενται σε έναν από τους υπηρετούντες Αντιπρυτάνεις.

Εάν κάποιος από τους υπηρετούντες Αντιπρυτάνεις αφυπηρετεί κατά την ημερομηνία λήξης της θητείας του, με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Ε.Ι. ανατίθεται ο τομέας ευθύνης σε έναν από τους υπόλοιπους υπηρετούντες Αντιπρυτάνεις.

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Ε.Ι. ασκεί τις αρμοδιότητες του Σ.Δ. έως τη συγκρότηση του Σ.Δ.. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Σ.Δ. και η συγκρότηση του πρώτου Σ.Δ. και παρέλθει το χρονικό διάστημα της παράτασης, εφαρμόζεται αναλογικά η παρ. 4Δ του άρθρου 10.

Η ρύθμιση του παρόντος δεν καταλαμβάνειτα Α.Ε.Ι., στα οποία παρατάθηκε η θητεία των Πρυτανικών Αρχών δυνάμει της παρ. 2λτου παρόντος.)>.

6. Στο άρθρο 448 του ν. 4957/2022, περί μεταβατικών διατάξεων, προστίθεται παρ. 2Γ ως εξής:
«2Γ. Εάν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της παρ. 2Α δεν καταστεί δυνατή η ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Σ.Δ. και η συγκρότηση του πρώτου Σ.Δ. έως την 30η.6.2023 εφαρμόζεται αναλογικά η παρ. 4Δτου άρθρου 10.».

Σχόλια (6)

nope
|

τα εξωτερικά θα έπρεπε να εκλέγονται απο τα μελη ΔΕΠ οπως και τα εσωτερικά.

ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΑΣΟΣ
|

Πολύ ωραία. Αφού σε 3-4 ΑΕΙ υπήρξε αδιέξοδο στην διαδικασία, έρχεται κατόπιν εορτής η κυρία υπουργός για να ρυθμίσει τα θέματα που τόσο η ίδια όσο και οι σύμβουλοί της θα έπρεπε εξ΄αρχής να έχουν προβλέψει. Εν τω μεταξύ, δόθηκε η δυνατότητα πα΄σης φύσεως παρασκηνιακών διαβουλεύσεων......
Έχει διατυπωθεί ήδη εμφατικά και εμπεριστατωμένα κριτική στον Ν.4957/22 από πρόσωπα αλλά και φορείς.
Σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης η κατάσταση είναι κακή και δυστυχώς επιδεινούμενη, με εξαίρεση ίσως την επαγγελματική εκπαίδευση όπου υπήρξαν κάποια θετικά σημεία.
Η παιδεία πρέπει να αποτελέσει πρώτη προτεραιότητα!

ΔΕΠ
|

Είναι να απορείς με αυτή την προχειρότητα. Λυπάμαι που το λέω γιατί σε πολλούς τομείς η κυβέρνηση μας πήγε μπροστά (προσωπική μου άποψη), ειδικά σε οικονομία και ψηφιακό μετασχηματισμό.
Αλλά στην Παιδεία, είναι σαν να τα άφησαν όλα στον "αυτόματο πιλότο" με την συγκεκριμένη Υπουργό, και τα αποτελε΄σματα ήταν πολύ άσχημα. Σε όποια βαθμίδα της εκπαίδευσης κι αν κοιτάξω, η κατάσταση είναι προχειρότητα, λάθη, διορθώσεις επι διορθώσεων. Απορώ γιατί.

asxetos
|

Με βάση το Νόμο το Συμβούλιο Διοίκησης είναι το ανώτερο όργανο διοίκησης του Πανεπιστημίου. Τότε πως θα εκλέγονται τα μέλη του από τη Σύγκλητο;
Οι αρμοδιότητες της Συγκλήτου είναι μόνο για τα ακαδημαϊκά θέματα, πως θα εκλέγουν αυτούς που έχουν αρμοδιότητα για όλα τα υπόλοιπα θέματα του πανεπιστημίου;
Επίσης το Συμβούλιο εκλέγει τους Κοσμήτορες. Πως οι Κοσμήτορες που μετέχουν στη Σύγκλητο θα εκλέγουν αυτούς που θα τους εκλέξουν;
Τέλος, το Συμβούλιο εκλέγει τον Πρύτανη, άρα αφού η Σύγκλητος εκλέγει τα εξωτερικά μέλη τότε κατ' επέκταση η Σύγκλητο μπορεί να ελέγξει την εκλογή Πρύτανη.
Αυτά συμβαίνουν όταν νομοθετούμε χωρίς να σκεφτόμαστε. Είναι δυνατόν να υπάρχει άρτιος αριθμός ψηφοφόρων΄; Ούτε σε σχολικά συμβούλια δεν συμβαίνει αυτό.
Η κα Υπουργός μέσω του εμβληματικού νόμου που θα έφερνε νομίζω ότι τα κατάφερε να φέρει ένα τερατούργημα και πρέπει να αναλάβει την πολιτική ευθύνη και να πάει σπίτι της.

ΔΕΠ της ΝΔ
|

Είναι οδυνηρά για την πανεπιστημιακή κοινότητα αυτά που νομοθετεί το υπουργείο παιδείας τα τελευταία 2 χρόνια και από αυτά η ΝΔ θα χάσει πολλούς σταθερούς ψηφοφόρους της στις εκλογές. Είναι κρίμα που ο κατά τα άλλα πολύ αποτελεσματικός πρωθυπουργός δεν βλέπει την τραγική αποτυχία της ηγεσίας του υπουργείου παιδείας και της ομάδας των, δυστυχώς παλαιοκομματικών σε πρακτικές, συμβούλων της. Και αυτά τα λέει ένα μέλος ΔΕΠ που σταθερά από το 2010 ψηφίζει ΝΔ. Ελπίζω ούτε βουλευτής να μη βγει, αν και με τις χιλιάδες ρουσφέτια που έκανε, μάλλον θα βγει.

γκ
|

Αυτή είναι η Ελλάδα του 2023, της Κεραμέως και του Μητσοτάκη που την στηρίζει σε όλες τις επιλογές της. Η ευθύνη είναι στον πρωθυπουργό που ήταν μήνες ενήμερος για το αδιέξοδο. Τα εσωκοματικά συμφέροντα πάνω από το δημόσιο συμφέρον. Πλέον διορίζονται (δεν εκλέγονται) πρυτάνεις από τους νυν πρυτάνεις, που σε κάποιες περιπτώσεις είναι και υποψήφιοι. Αυτό σημαίνει η επιλογή συμβουλίου από τη σύγκλητο. Αυτή είναι η λύση; Αυτό το λέτε Δημοκρατία; Δεν πείθετε. Αλλάζετε ριζικά το νόμο με μια τροπολογία; Γιατί δεν το φέρατε σε διαβούλευση; Φοβηθήκατε την κατακραυγή; Στις 1.30 τα ξημερώματα καταθέσατε τροπολογία; Αυτά είναι πρακτικές επταετίας. Θα λάβετε τις απαντήσεις στις εκλογές.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ