Σε ΦΕΚ η νέα διάταξη για τον χρόνο ανάληψης υπηρεσίας από τους νέους Διευθυντές Σχολείων

Υπηρεσία αναλαμβάνουν εντός των 3 τελευταίων εργάσιμων ημερών του ίδιου διδ. έτους στα στελέχη που ανήκουν στη πρωτοβάθμια και εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιουλίου μετά από τη λήξη του ίδιου διδ. έτους τα στελέχη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

13/04/2023

Ενημερώθηκε: 18/04/2023, 08:39

Άκουσε το άρθρο

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η νέα διάταξη για  η νέα διάταξη για τον χρόνο ανάληψης υπηρεσίας από τους νέους Διευθυντές Σχολείων, η οποία ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στη Βουλή.

  • Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το ΦΕΚ και πηγαίνετε στο Άρθρο 100.

Ειδικότερα, η διάταξη έχει ως εξής:

Άρθρο 100
Ρυθμίσεις σχετικές με τις τοποθετήσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων και με την ανάληψη υπηρεσίας στελεχών της εκπαίδευσης - Τροποποίηση περ. ε) παρ. 3 άρθρου 39 και παρ. 1 άρθρου 42 ν. 4823/2021

1. Στην περ. ε) της παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4823/2021 (Α’ 136) προστίθεται τέταρτο εδάφιο και η περ. ε) διαμορφώνεται ως εξής:

«ε) οι υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις του συνόλου των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., αντίστοιχα, μίας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις Διευθυντών μέχρι πέντε (5), συνολικά, Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση τοποθέτησης σε θέση Διευθυντή σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. είναι να δύναται ο υποψήφιος να συμπληρώσει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του Διευθυντή στις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. που δηλώνει. Για τη συνδρομή της προϋπόθεσης του προηγούμενου εδαφίου το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης Διευθυντή στις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή τα Ε.Κ., το οποίο απαιτείται να συμπληρώνεται, υπολογίζεται χωρίς να εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της περ. α) της παρ. 13 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (Α’ 167), στις περιπτώσεις εκείνες που τα αρμόδια Τοπικά Συμβούλια Επιλογής εξακριβώνουν ότι με την εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου της περ. α) της παρ. 13 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 καθίσταται αδύνατη η τοποθέτηση Διευθυντή σε σχολικές μονάδες ή Ε.Κ., στις οποίες προβλέπεται τοποθέτησή τους ή ανατρέπεται η σειρά κατάταξης των επιλεγέντων Διευθυντών στους κυρωμένους οριστικούς αξιολογικούς πίνακες.»

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4823/2021, περί του καθορισμού της έναρξης και της διάρκειας της θητείας των στελεχών της εκπαίδευσης, προστίθεται τέταρτο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών της εκπαίδευσης γίνεται για τετραετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 44 και της παρ. 6 του άρθρου 60. Η επιλογή και η τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνονται για το υπόλοιπο της θητείας. Όσοι τοποθετούνται σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά από τη λήξη της θητείας τους, μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών. Τα νέα στελέχη της εκπαίδευσης των περ. στ) έως και κβ) της παρ. 2 και των περ. δ) έως και ιε) της παρ. 3 του άρθρου 30, τα οποία επιλέγονται σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β’ και τοποθετούνται το τελευταίο τρίμηνο πριν από τη λήξη του διδακτικού έτους αναλόγως της βαθμίδας εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν, αναλαμβάνουν υπηρεσία εντός των τριών (3) τελευταίων εργάσιμων ημερών του ίδιου διδακτικού έτους όσον αφορά στα στελέχη που ανήκουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιουλίου μετά από τη λήξη του ίδιου διδακτικού έτους όσον αφορά στα στελέχη που ανήκουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.»

3. Η περ. ε) της παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4823/2021, όπως διαμορφώνεται με την παρ. 1 του παρόντος, ισχύει και για τους Διευθυντές σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Ε.Κ. που τοποθετούνται μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος και η παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4823/2021, όπως διαμορφώνεται με την προσθήκη τετάρτου εδαφίου με την παρ. 2 του παρόντος ισχύει και για τους διευθυντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιλέγονται και τοποθετούνται το τελευταίο τρίμηνο πριν από τη λήξη του διδακτικού έτους 2022-2023.

4. Οι Προϊστάμενοι Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι διευθυντές σχολικών μονάδων, οι οποίοι έχουν επιλεγεί το διδακτικό έτος 2022-2023, και έχουν τοποθετηθεί, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ή θα τοποθετηθούν μετά την έναρξη ισχύος του, ως διευθυντές σχολικών μονάδων, παραμένουν στη θέση που κατέχουν πριν από την τοποθέτησή τους και εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι να αναλάβουν υπηρεσία, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4823/2021, όπως το εδάφιο αυτό προστίθεται με την παρ. 2 του παρόντος.

Σχόλια (2)

Μανώλης
|

Για όποιον έχει απορία για το ωράριο, η αναφερόμενη στο νέο ΦΕΚ, διάταξη του ν.1566 είναι η παρακάτω. Για τις τωρινές επιλογές, εξαιρείται η τελευταία πρόταση, εξομοιώνοντας τα ολιγομελή τμήματα με τα πληρη
_____
13. Οι ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας και διεξαγωγής πρακτικών ασκήσεων από το εκπαιδευτικό προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζονται από 1.9.2013 ως εξής:

α) διευθυντές γυμνασίων, λυκείων και επαγγελματικών σχολών ώρες 10 όταν λειτουργούν με τρία έως πέντε τμήματα τάξεων, ώρες 9 όταν λειτουργούν με έξι έως εννέα τμήματα τάξεων, ώρες 7 όταν λειτουργούν με δέκα έως δώδεκα τμήματα τάξεων και ώρες 5 όταν λειτουργούν με περισσότερα από δώδεκα τμήματα τάξεων. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής δεν υπολογίζεται ως τμήμα εκείνο που έχει αριθμό μαθητών μικρότερο από το μισό του προβλεπόμενου ανώτατου αριθμού.

Δισκοβόλος (πρώην Ανήσυχος εκπαιδευτικός)
|

Αφού πρώτα ευχηθώ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ σε όλους τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, ενεργούς ή απόμαχους, θα ήθελα να επισημάνω ότι η προπέτεια του υπουργείου επισημοποιείται και με το παρόν ΦΕΚ, όπου οριστικοποιείται η ανάληψη υπηρεσίας των νέων διευθυντών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιουλίου, παρόλο που στο άρθρο 100 η θητεία των διευθυντών λήγει την 31η Ιουλίου!
Όλο αυτό το οξύμωρο πάντως σημαίνει δύο πράγματα:
α) Οι διαδικασίες των πανελλαδικών και δη της υποβολής μηχανογραφικών θα πιεστούν αφόρητα, ώστε να ολοκληρωθούν τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, αν και οι ημέρες εκείνες θα είναι και ημέρες εκλογών πιθανότατα με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τη λειτουργία σχολικών μονάδων που θα οριστούν εκλογικά κέντρα, αλλά και για την πιθανή μετακίνηση πολλών οικογενειών προς τις εκλογικές τους περιφέρειες.
β) Στο άρθρο 100 του παρόντος ΦΕΚ, όπως είπαμε, η θητεία των διευθυντών ορίζεται πλέον ως τετραετής και λήγει την 31η Ιουλίου (2027), άρα οι νέοι διευθυντές θα υπερβούν την τετραετία! Αυτό μοιάζει κάπως σαν προαναγγελλόμενη παράταση θητείας, πρακτική πλέον τόσο οικεία στην υπουργό Κεραμέως!
Η απλή απορία λοιπόν είναι: Γιατί δεν τηρείται η εύλογη πρόβλεψη του νόμου, δηλαδή οι νέοι διευθυντές να αναλάβουν υπηρεσία την 1η Αυγούστου; Τι είδους ανάγκη είναι αυτή που επιβάλλει μια καταφανώς δυσλειτουργική επίσπευση κατά μερικές εβδομάδες της ανάληψης υπηρεσίας στην πιο ακατάλληλη (λόγω εκλογών και πανελλαδικών) χρονική συγκυρία;
Και η απλή και επαναλαμβανόμενη πρόβλεψή μου είναι: Φυσικά και θα αναγκαστεί το υπουργείο, την τελευταία στιγμή βεβαίως, όπως πάντα, να παραβεί το δικό του νόμο με μια πρόχειρη εγκύκλιο (ή τροποποιητική απόφαση), ώστε να δοθεί τελικά ο εύλογος χρόνος για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των υποψηφίων, άρα αποκλείω την ανάληψη υπηρεσίας των διευθυντών λυκείου πριν από τα μέσα (τουλάχιστον) του Ιουλίου...

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ