Οι αμοιβές των απασχολούμενων στις διαδικασίες εισαγωγής υποψηφίων στα Πρότυπα, Πειραματικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία

Η υπουργική απόφαση

19/04/2023

Άκουσε το άρθρο

Καθορίστηκαν με Κοινή Υπουργική Απόφαση οι αμοιβές των απασχολούμενων στις διαδικασίες εισαγωγής υποψηφίων στα Πρότυπα, Πειραματικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία (συνολική δαπάνη 107.180,00€).

Ειδικότερα , η απόφαση ορίζει:

1. Την καταβολή αποζημιώσεων των συμμετεχόντων στις διαδικασίες της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία και της κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία,

2. την εφάπαξ πρόσθετη κατ’αποκοπή αμοιβή για τους Προέδρους, τα μέλη, τους γραμματείς των επιτροπών, τους εισηγητές θεμάτων και το λοιπό προσωπικό, το οποίο απασχολείται στις διαδικασίες της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία, στα Εκκλησιαστικά Σχολεία και της κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία και γενικά στις διαδικασίες των παρ. 1 και 5 του άρθρου 18 του ν. 4692/2020 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’), και τις διαδικασίες της παρ. 9 του άρθρου 123 του ν. 4823/2021 (Α’ 136) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκ- παιδευτικών και άλλες διατάξεις» ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Αποζημιώσεις συμμετεχόντων στις διαδικασίες της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία και της κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία:

Α) Κεντρική Επιτροπή Οργάνωσης των Εξετάσεων στα Πρότυπα και Εκκλησιαστικά Σχολεία και Κλήρωσης στα Πειραματικά Σχολεία (Κ.Ε.Ο.Ε.Κ.), [(παρ. 1, άρθρο 18, ν. 4692/2020 (Α’ 11) και άρθρο 16 της υπό στοιχεία 22010/ Δ6/24-2-2023 (Β’ 1062) υπουργικής απόφασης].

Οι αμοιβές των περιπτώσεων αυτών καλύπτουν το έργο της επιτροπής το οποίο ορίζεται στο άρθρο 16 της υπό στοιχεία 22010/Δ6/24-2-2023 (Β’ 1062) υπουργικής απόφασης και αφορά στη διαχείριση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής των αιτήσεων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.), καθώς και στα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Σ.), στην εποπτεία της εξαγωγής των αποτελεσμάτων των εξετάσεων και της κλήρωσης, στην προετοιμασία της διαδικασίας της κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία και ρύθμισης ισοβαθμιών για εισαγωγή στα Πρότυπα και Εκκλησιαστικά Σχολεία, στην εποπτεία της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων και την εκπόνηση σχετικών οδηγιών για την πληρέστερη διεξαγωγή τους.

Β. Επιτροπή Τεχνικής Υποστήριξης και Λειτουργίας του Συστήματος Υποβολής Αιτήσεων για εισαγωγή στα Πειραματικά, τα Πρότυπα και τα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Τ.Υ.Λ.), [άρθρο 17 της υπό στοιχεία 22010/Δ6/24-2-2023 (Β’ 1062) υπουργικής απόφασης]

Οι αμοιβές των περιπτώσεων αυτών καλύπτουν το έργο της επιτροπής το οποίο ορίζεται στο άρθρο 17 της υπό στοιχεία 22010/Δ6/24-2-2023 (Β’ 1062) υπουργικής απόφασης και αφορά στη διασφάλιση της καλής λειτουργίας του Σ.Υ.Α., στην αναγκαία προσαρμογή του συστήματος για την υλοποίηση των διαδικασιών για την εισαγωγή στα ΠΕΙ.Σ., Π.Σ. και Εκκλησιαστικά Σχολεία και στην έκδοση των αποτελεσμάτων.

Γ. Επιτροπή Κλήρωσης [παρ. 5, άρθρο 18, ν. 4692/2020 (Α’ 11) και άρθρο 18 της υπό στοιχεία 22010/Δ6/ 24-2-2023 (Β’ 1062) υπουργικής απόφασης]

Οι αμοιβές των περιπτώσεων αυτών καλύπτουν το έργο της επιτροπής το οποίο ορίζεται στο αρ. 18 της υπό στοιχεία 22010/Δ6/24-2-2023 (Β’ 1062) υπουργικής απόφασης και αφορά στη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) και απόδοση τυχαίου αριθμού για ρύθμιση ισοβαθμιών που προκύπτουν μετά από τη γραπτή δοκιμασία για εισαγωγή στα Πρότυπα (Π.Σ.) και Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Σ.).

Δ) Κεντρική Επιτροπή Διεξαγωγής των Εξετάσεων στα Πρότυπα Σχολεία και στα Εκκλησιαστικά Σχολεία [παρ. 1, άρθρο 18, ν. 4692/2020 (Α’11) και άρθρο 19 της υπό στοιχεία 22010/Δ6/24-2-2023 (Β’1062) υπουργικής απόφασης].

Οι αμοιβές των περιπτώσεων αυτών καλύπτουν το έργο της επιτροπής και των εισηγητών θεμάτων το οποίο ορίζεται στο άρθρο 19 της υπό στοιχεία 22010/Δ6/ 24-2-2023 (Β’ 1062) υπουργικής απόφασης και αφορά στην προετοιμασία της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή των μαθητών στα Πρότυπα Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία, την εισήγηση των θεμάτων και τη διεξαγωγή των συγκεκριμένων δοκιμασιών.

Ε) Επιτροπή του Βαθμολογικού Κέντρου [παρ. 1, άρθρο 18, ν. 4692/2020 (Α’ 11) και άρθρο 20 της υπό στοιχεία 22010/Δ6/24-2-2023 (Β’ 1062) υπουργικής απόφασης

Οι αμοιβές των περιπτώσεων αυτών καλύπτουν το έργο της επιτροπής το οποίο το οποίο ορίζεται στο αρ. 20 της υπό στοιχεία 22010/Δ6/24-2-2023 (Β’ 1062) υπουργικής απόφασης και αφορά στην προετοιμασία της βαθμολόγησης των απαντητικών φύλων, την παραλαβή των απαντητικών φύλλων από τα εξεταστικά κέντρα, τη βαθμολόγησή τους και την έκδοση των αποτελεσμάτων συνολικά και ανά σχολική μονάδα.

ΣΤ. Επιτροπή Εξετάσεων Πρότυπου Σχολείου, [παρ. 1, άρθρο 18, ν. 4692/2020(Α’ 11) και παρ. 2 του άρθρου 21 της υπό στοιχεία 22010/Δ6/24-2-2023 (Β’ 1062) υπουργικής απόφασης].


Οι αμοιβές των περιπτώσεων αυτών καλύπτουν το έργο της επιτροπής το οποίο ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 21 της υπό στοιχεία 22010/Δ6/24-2-2023 (Β’ 1062) υπουργικής απόφασης και αφορά στην οργάνωση του Εξεταστικού Κέντρου, στην εποπτεία για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή της δοκιμασίας, στη διάθεση των απαντητικών φύλλων στο εξεταστικό κέντρο, στην κατανομή των επιτηρητών στις αίθουσες εξετάσεων, στη λήψη και αναπαραγωγή των θεμάτων, στον έλεγχο της πιστής και ακριβούς αναπαραγωγής των θεμάτων, στη διανομή τους στους εξεταζόμενους, στην ενημέρωση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων των Πρότυπων Σχολείων για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει στα οικεία εξεταστικά κέντρα, στην ενημέρωση των επιτηρητών για τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων τους, στη συγκέντρωση και την αποστολή των απαντητικών φύλλων στο Βαθμολογικό Κέντρο, στην ανάρτηση των αποτελεσμάτων και των ανακοινώσεων σχετικά με τις διαδικασίες των δοκιμασιών στην ιστο- σελίδα του οικείου σχολείου.

Ζ) Επιτροπή Εξετάσεων Εκκλησιαστικού Σχολείου [παρ. 4 του άρθρου 21 της υπό στοιχεία 22010/Δ6/ 24-2-2023 (Β’ 1062) υπουργικής απόφασης].

Οι αμοιβές των περιπτώσεων αυτών καλύπτουν το έργο της επιτροπής το οποίο ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 21 της υπό στοιχεία 22010/Δ6/24-2-2023 (Β’ 1062) υπουργικής απόφασης και αφορά στην οργάνωση του Εξεταστικού Κέντρου, στην εποπτεία για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή της δοκιμασίας, στη διάθεση των απαντητικών φύλλων στο εξεταστικό κέντρο, στην κατανομή των επιτηρητών στις αίθουσες εξετάσεων, στη λήψη και αναπαραγωγή των θεμάτων, στον έλεγχο της πιστής και ακριβούς αναπαραγωγής των θεμάτων, στη διανομή τους στους εξεταζόμενους, στην ενημέρωση της Κεντρικής Επιτροπής Διεξαγωγής Εξετάσεων των Πρότυπων και Εκκλησιαστικών Σχολείων για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει στα οικεία εξεταστικά κέντρα, στην ενημέρωση των επιτηρητών για τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων τους, στη συγκέντρωση και την αποστολή των απαντητικών φύλλων στο Βαθμολογικό Κέντρο, στην ανάρτηση των αποτελεσμάτων και των ανακοινώσεων σχετικά με τις διαδικασίες των δοκιμασιών στην ιστοσελίδα του οικείου σχολείου

Η) Επιτηρητές [άρθρο 22 της υπό στοιχεία 22010/ Δ6/24-2-2023 (Β’ 1062) υπουργικής απόφασης]: δώδεκα ευρώ (12 €) και για κάθε ημέρα απασχόλησης και επτά ευρώ (7 €) για κάθε ώρα απασχόλησης. Οι επιτηρητές θα απασχοληθούν συνολικά για μία (1) ημέρα και το σύνολο των ωρών απασχόλησης τους ανέρχεται στις τέσσερεις (4) συνεπώς η συνολική αμοιβή για κάθε επιτηρητή ανέρχεται στα σαράντα ευρώ (40,00€).

Θ) Βοηθητικό προσωπικό για κάθε εξεταστικό κέντρο [παρ. 5 του άρθρου 21 της υπό στοιχεία 22010/Δ6/ 24-2-2023 (Β’ 1062) υπουργικής απόφασης]: τριάντα ευρώ (30€) για κάθε μέρα απασχόλησης και μέχρι δύο (2) ημέρες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι αποζημιώσεις που προβλέπονται στο Κεφάλαιο Α’ καταβάλλονται στους δικαιούχους μετά το πέρας των εξετάσεων ή των προβλεπόμενων εργασιών με έκδοση τακτικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής ή ενταλμάτων προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) και σε βάρος των εξής πιστώσεων:

α) για όσους εμπίπτουν στις περιπτώσεις Α, Β, Γ Δ και Ε του Κεφαλαίου Α των ΑΛΕ 2120207001, 2420989001 και του προϋπολογισμού των Ειδικών Φορέων 1019-206- 0000000 και 1019-202-0000000.

β) για όσους εμπίπτουν στις υπόλοιπες περιπτώσεις του Κεφαλαίου Α’ των ΑΛΕ 21202070001, 2130205001, 2130289001 και 2420989001 και 2420403001, 2420404001, 2420405001 του προϋπολογισμού των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων του Ειδικού Φορέα 1019-206-99xxxxx.

Η παρούσα αρχίζει να ισχύει από 24.02.2023, ημερομηνία δημοσίευσης στο Φύλλο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της σύστασης και συγκρότησης των επιτροπών.

Σχόλια (1)

Τρέξτε!
|

Πολλά τα λεφτά ειδικά για κάποιον που απλά επιτηρει τη διαδικασία χωρίς να κάνει τίποτα (συμβολαιογράφο _250€)!
Τωρα για τους εκπαιδευτικούς πολύ καλό και το 12€ / ημέρα μεικτά!!
Εκτίμηση στο έργο σας..

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ