ΜΑΘΗΤΕΣ

Εισαγωγικές Εξετάσεις Ανωτέρων Σχολών Χορού, σχολικού έτους 2023-2024

Δημοσίευση: 17/05/2023
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Τη διενέργεια των εισαγωγικών εξετάσεων για τις Ανώτερες Σχολές Χορού (Τμήματα Καθηγητών Χορού και Χορευτών), σχολικού έτους 2023-2024, προκήρυξε το υπουργείο ΠΟλιτισμού.

Οι εν λόγω εξετάσεις θα διενεργηθούν στην Αθήνα από Επιτροπή του ΥΠΠΟΑ, για τα χορευτικά μαθήματα,από την 12η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 08.00.

Ο χώρος διεξαγωγής της εξέτασης των χορευτικών μαθημάτων καθώς και αναλυτικός πίνακας των εξεταζόμενων ανά ημέρα θα ανακοινωθεί από τη Δ/νση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης την 5η Σεπτεμβρίου 2023 και θα αναρτηθεί στο κτήριο της οδού Ρεθύμνου 1, Αθήνα και στο διαδικτυακό τόπο του ΥΠΠΟΑ www.culture.gov.gr (Για τον πολίτη/Πληροφορίες για τον πολίτη/Σύγχρονος Πολιτισμός/Θέατρο και Χορός/Εξετάσεις Θεάτρου και Χορού, https://www.culture.gov.gr/el/service/SitePages/ view.aspx?iID=2700).

Με την προαναφερόμενη ανακοίνωση, θα γνωστοποιηθεί και η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα της εξέτασης του μαθήματος «Έκθεση Ιδεών», που θα διεξαχθεί μετά την ολοκλήρωση των χορευτικών μαθημάτων (για τους επιτυχόντες στο «Κλασικό Μπαλέτο» και το «Σύγχρονο Χορό»).

Απαραίτητα δικαιολογητικά για συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις:

Ι. Για το Τμήμα Καθηγητών Χορού

α) Αίτηση (αντίγραφό της υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.culture.gr (Για τον πολίτη/Πληροφορίες για τον πολίτη/Σύγχρονος Πολιτισμός/Θέατρο και Χορός/ Εξετάσεις Θεάτρου και Χορού, https://www.culture.gov.gr/el/service/SitePages/ view.aspx?iID=2700). Η αίτηση υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο, υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και αναφέρει τα στοιχεία του, όπως αναγράφονται στην αστυνομική ταυτότητα (ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο), και απαραιτήτως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου καθώς και το είδος του τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει.

β) Απολυτήριο Λυκείου του ν. 1566/1985 ή απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο.
Για τα απολυτήρια που προέρχονται από Σχολές της αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση αντιστοιχίας τους με απολυτήρια Λυκείου της ημεδαπής, η οποία χορηγείται από τις κατά τόπους Δ/νσεις Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης.

γ) Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το πατρώνυμο από το διαβατήριο, θα πρέπει να αποδεικνύεται με την υποβολή πρόσθετου επίσημου δικαιολογητικού (ευκρινές φωτοαντίγραφο).

δ) Σε περίπτωση που το ονοματεπώνυμο υποψήφιου/ιας αναγράφεται με Λατινικούς χαρακτήρες θα πρέπει να συνυποβάλλεται δικαιολογητικό με την απόδοση του ονοματεπωνύμου στα Ελληνικά (π.χ. εκτύπωση ΑΜΚΑ).

Επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών, κατά την ημέρα της εξέτασης, οι υποψήφιοι (σύμφωνα με τον αναλυτικό πίνακα εξεταζόμενων που θα ανακοινωθεί) οφείλουν να προσκομίσουν στην Επιτροπή τις εξής ιατρικές/υγειονομικές γνωματεύσεις από κρατικό νοσοκομείο ή ιατρό συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ:

[α] γνωμάτευση ακτινογραφίας θώρακος και

[β] γνωμάτευση ορθοπεδικής εξέτασης και

[γ] γνωμάτευση καρδιολογικής εξέτασης, κατά τα οριζόμενα στην περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 8 του π.δ. 372/ 1983.

Τα ως άνω έγγραφα, αφού ελεγχθούν από την Επιτροπή, επιστρέφονται στους εξεταζόμενους πριν την αποχώρησή τους από τον χώρο των εξετάσεων. Σημειώνεται ειδικά, ότι η μη προσκόμιση στην Επιτροπή, των ανωτέρω ιατρικών/υγειονομικών γνωματεύσεων αποτελεί λόγο μη συμμετοχής του υποψήφιου στις εξετάσεις.

ΙΙ. Για το Τμήμα Χορευτών

α) Αίτηση (αντίγραφό της υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.culture.gov.gr (Για τον πολίτη/Πληροφορίες για τον πολίτη/Σύγχρονος Πολιτισμός/Θέατρο και Χορός/Εξετάσεις Θεάτρου και Χορού, https://www.culture.gov.gr/el/service/SitePages/ vi ew.aspx?iID=2700). Η αίτηση υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο (ή τον γονέα - κηδεμόνα σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ανήλικος), υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και αναφέρει τα στοιχεία του, όπως αναγράφονται στην αστυνομική ταυτότητα (ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο), και απαραιτήτως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου καθώς και το είδος του τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει.

β) Απολυτήριο Λυκείου του ν. 1566/1985, ή απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου, ή άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο, ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 ότι έχει διακόψει τις σπουδές του στο Λύκειο (Λύκειο, τάξη και έτος διακοπής φοίτησης), ή απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής σε ευκρινές φωτοαντίγραφο.

Οι υποψήφιοι για το Τμήμα Χορευτών πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31η Αυγούστου 2023.

Για τους τίτλους σπουδών που προέρχονται από Σχολές της αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση αντιστοιχίας τους με τίτλους σπουδών της ημεδαπής, η οποία χορηγείται από τις κατά τόπους Δ/νσεις Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης.

γ) Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το πατρώνυμο από το διαβατήριο, θα πρέπει να αποδεικνύεται με την υποβολή πρόσθετου επίσημου δικαιολογητικού (ευκρινές φωτοαντίγραφο).

δ) Σε περίπτωση που το ονοματεπώνυμο υποψήφιου/-ιας αναγράφεται με Λατινικούς χαρακτήρες θα πρέπει να συνυποβάλλεται δικαιολογητικό με την απόδοση του ονοματεπωνύμου στα Ελληνικά (π.χ. εκτύπωση ΑΜΚΑ).

Επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών, κατά την ημέρα της εξέτασης, οι υποψήφιοι (σύμφωνα με τον αναλυτικό πίνακα εξεταζόμενων που θα ανακοινωθεί) οφείλουν να προσκομίσουν στην Επιτροπή τις εξής ιατρικές/υγειονομικές γνωματεύσεις από κρατικό νοσοκομείο ή ιατρό συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ:

[α] γνωμάτευση ακτινογραφίας θώρακος και

[β] γνωμάτευση ορθοπεδικής εξέτασης και

[γ] γνωμάτευση καρδιολογικής εξέτασης, κατά τα οριζόμενα στην περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 8 του π.δ. 372/ 1983.

Τα ως άνω έγγραφα, αφού ελεγχθούν από την Επιτροπή, επιστρέφονται στους εξεταζόμενους πριν την αποχώρησή τους από τον χώρο των εξετάσεων. Σημειώνεται ειδικά, ότι η μη προσκόμιση στην Επιτροπή, των ανωτέρω ιατρικών/υγειονομικών γνωματεύσεων αποτελεί λόγο μη συμμετοχής του υποψήφιου στις εξετάσεις.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται έως και 15 Ιουλίου 2023:

i.] Με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μπουμπουλίνας 20-22, 101 86, Αθήνα (σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 15-7-2023 - φυλάσσεται η απόδειξη του ταχυδρομείου από τον υποψήφιο), ή

ii.] Με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), στην ηλεκτρονική διεύθυνση exams.dance@culture.gr Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση (υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο) και τα λοιπά δικαιολογητικά θα πρέπει να επισυναφθούν σε ηλεκτρονική μορφή (αφού σαρωθούν ηλεκτρονικά - «σκαναριστούν»). Αποδεκτοί θα γίνονται οι τύποι αρχείων pdf, doc, docx.

iii.] Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών με τους προαναφερόμενους τρόπους, είναι δυνατή η κατάθεση με φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στο κεντρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Μπουμπουλίνας 20 -22 και ώρες 09:00 - 15:00).

Αίτηση συμμετοχής που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν έχει υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση του πίνακα υποψηφίων (ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής της).

Τα μαθήματα στα οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι, είναι τα εξής:

α. Κλασικό Μπαλέτο

β. Σύγχρονος Χορός

γ. Αυτοσχεδιασμός

δ. Έκθεση ιδεών μόνο οι υποψήφιοι του τμήματος Καθηγητών Χορού.

Η επιλογή των ασκήσεων θα γίνει από την ύλη μαθημάτων, που καθορίζεται στο Παράρτημα 1 του π.δ. 372/ 1983. Άλλες ασκήσεις, συναφείς με τις περιγραφόμενες στο Παράρτημα 1, ορίζονται από την Εξεταστική Επιτροπή.

Το μάθημα Έκθεση ιδεών θα εξεταστεί γραπτά, στην ελληνική γλώσσα και το ελληνικό αλφάβητο (μετά την ανακοίνωση του Πίνακα επιτυχόντων στα μαθήματα «Κλασικό Μπαλέτο» και «Σύγχρονος Χορός»).

Επιτυχών στις εισαγωγικές εξετάσεις θεωρείται ο σπουδαστής που έλαβε βαθμό τουλάχιστον πέντε (5) στη δεκάβαθμη κλίμακα στα μαθήματα του «Μπαλέτου» και «Σύγχρονου Χορού» (και για τα δύο Τμήματα) και ταυτόχρονα συνολική βαθμολογία τουλάχιστον είκοσι (20) σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα για το Τμήμα Καθηγητών Χορού και τουλάχιστον δεκαπέντε (15) για το Τμήμα Χορευτών.

Αν ο υποψήφιος δεν προσέλθει για εξέταση σε μάθημα του προγράμματος ή αποκλειστεί από την Επιτροπή για οποιαδήποτε αιτία, λαμβάνει μονάδα.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκδίδονται μετά την κύρωση από το ΥΠΠΟΑ των ονομαστικών πινάκων των εισαγομένων, που θα καταρτίσει η εξεταστική Επι- τροπή.

Οι πίνακες ανακοινώνονται στο κτήριο της οδού Ρεθύμνου 1, Αθήνα και στο διαδικτυακό τόπο www.culture. gov.gr (Για τον πολίτη/Πληροφορίες για τον πολίτη/Σύγχρονος Πολιτισμός/Θέατρο και Χορός/Εξετάσεις Θεά- τρου και Χορού, https://www.culture.gov.gr/el/service/ SitePages/view.aspx?iID=2700).

Τα υποβληθέντα με την αίτηση δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται.

Οι υποψήφιοι κατά την έναρξη και διάρκεια των εξετάσεων πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο αποδεικτικό της ταυτότητάς τους.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.