Αμοιβές και προσόντα των εκπαιδευτών των υποψήφιων αναδόχων, επαγγελματιών αναδόχων και θετών γονέων και των πραγματογνωμόνων κοινωνικών λειτουργών

Η απόφαση

24/05/2023

Άκουσε το άρθρο

Καθορίστηκαν, με Κοινή Υπουργική  Απόφαση, οι  αμοιβές και τα προσόντα των εκπαιδευτών των υποψήφιων αναδόχων, επαγγελματιών αναδόχων και θετών γονέων και των πραγματογνωμόνων κοινωνικών λειτουργών.

Ειδικότερα, η απόφαση ορίζει τα εξής:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα καταλαμβάνει τα φυσικά πρόσωπα, που συμμετέχουν ως εκπαιδευτές στα προγράμματα επιμόρφωσης ή/και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των υποψηφίων αναδόχων, επαγγελματιών αναδόχων και θετών γονέων, καθώς και στα προγράμματα επιμόρφωσης των αιτούντων εγγραφής στον ειδικό κατάλογο πιστοποιημένων κοινωνικών λειτουργών του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.).

Άρθρο 2
Φορείς υπεύθυνοι για την επιλογή των εκπαιδευτών των υποψήφιων αναδόχων και θετών γονέων και των πραγματογνωμόνων κοινωνικών λειτουργών του Σ.Κ.Λ.Ε.

1. Οι εκπαιδευτές των υποψηφίων αναδόχων, επαγγελματιών αναδόχων και θετών γονέων επιλέγονται κάθε φορά από το φορέα εποπτείας της αναδοχής του άρθρου 3 του ν. 4538/2018 (Α’ 85) ή την αρμόδια κοινωνική υπηρεσία του άρθρου 22 του ν. 4538/2018 αντίστοιχα, που διοργανώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Η επιλογή των εκπαιδευτών γίνεται σε συνάρτηση με την εκάστοτε ομάδα των εκπαιδευομένων, προκειμένου η εξειδίκευσή τους να ανταποκρίνεται πλήρως στην κατεύθυνση και στο ειδικότερο περιεχόμενο των θεματικών των προ- γραμμάτων επιμόρφωσης ή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

2. Οι εκπαιδευτές των πραγματογνωμόνων κοινωνικών λειτουργών επιλέγονται κάθε φορά από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας, που διοργανώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

3. Για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκδίδεται από τον φορέα που το διεξάγει σχετική απόφαση, η οποία αναρτάται στον ιστότοπο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) και του Σ.Κ.Λ.Ε., αντίστοιχα. Στην απόφαση αυτή αναφέρονται ο τίτλος και η κατεύθυνση του προγράμματος, οι ειδικότερες θεματικές, οι συμμετέχοντες, οι εκπαιδευτές και ο υπεύθυνος, εκ των εκπαιδευτών, που θα συντονίσει το πρόγραμμα.

Άρθρο 3
Απαιτούμενα προσόντα των εκπαιδευτών των υποψήφιων αναδόχων, επαγγελματιών αναδόχων και θετών γονέων και των πραγματογνωμόνων κοινωνικών λειτουργών του Σ.Κ.Λ.Ε. Κατάργηση του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Δ11 οικ. 22785/896/2019 κοινής υπουργικής απόφασης

1. Οι εκπαιδευτές των υποψηφίων αναδόχων, επαγγελματιών αναδόχων και θετών γονέων και πραγματογνωμόνων κοινωνικών λειτουργών του Σ.Κ.Λ.Ε. πρέπει να πληρούν διαζευκτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Α. Να είναι επιστήμονες εξειδικευμένοι στη θεματική του εκπαιδευτικού προγράμματος που πρόκειται να διδάξουν, ιδίως κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, παιδοψυχίατροι, ειδικοί στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας, νομικοί, κάτοχοι των αντίστοιχων βασικών πτυχίων της ανώτατης εκπαίδευσης πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα από πανεπιστήμια ή τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ, ως ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης ανάλογων με την ειδικότητά τους, και να έχουν επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στον χώρο της αναδοχής, της υιοθεσίας, της εξωιδρυματικής φροντίδας ή εν γένει της παιδικής προστασίας, ή τουλάχιστον τριών (3) ετών, εφόσον είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε συναφές αντικείμενο, ή τουλάχιστον δύο (2) ετών, εφόσον είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου διδακτορικού τίτλου σπουδών σε συναφές αντικείμενο.

Β. Να είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., αορίστου ή ορισμένου χρόνου, εργαζόμενοι στο χώρο της αναδοχής, της υιοθεσίας, της εξωιδρυματικής φροντίδας ή εν γένει της παιδικής προστασίας, κάτοχοι βασικού πτυχίου της ανώτατης εκπαίδευσης πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα από πανεπιστήμιο ή τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ, ως ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης, και να έχουν επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον οκτώ (8) ετών στον χώρο αυτό, ή τουλάχιστον πέντε (5) ετών, εφόσον είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε συναφές αντικείμενο, ή τουλάχιστον δύο (2) ετών, εφόσον είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου διδακτορικού τίτλου σπουδών σε συναφές αντικείμενο.

2. Η σχετική επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται:

  • Για τους μεν δημοσίους υπαλλήλους ή υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ, αορίστου ή ορισμένου χρόνου και τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης και βεβαίωση προϋπηρεσίας, στην οποία βεβαιώνεται με σαφήνεια ο χρόνος και το είδος της απασχόλησής τους.
  • Για τους δε ελεύθερους επαγγελματίες, με σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών ή βεβαίωση προϋπηρεσίας του φορέα παιδικής προστασίας με τον οποίο έχουν συνεργαστεί, καθώς και βεβαίωση του οικείου ασφα- λιστικού φορέα, στην οποία αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης, άλλως με βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος ή επαγγέλματος.
  • Σε περίπτωση που η επαγγελματική εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, από τα ευκρινή φωτοαντίγραφα των ανωτέρω εγγράφων νομίμως επικυρωμένων και επισήμως μεταφρασμένων στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που η ασφάλιση για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, αρκεί σχετική βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε.
  • Σε κάθε περίπτωση, πλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών, θα πρέπει να προσκομίζεται από τους υποψηφίους υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναγράφονται επακριβώς η χρονική διάρκεια απασχόλησης, τα στοιχεία του εργοδότη και το είδος της εμπειρίας τους βάσει συγκεκριμένων εργασιών, μελετών, έργων ή υπηρεσιών.

3. Το άρθρο 8 της υπό στοιχεία Δ11 οικ. 22785/896/2019 κοινής υπουργικής απόφασης καταργείται και τα ακόλουθα άρθρα της αναριθμούνται ως εξής: Το άρθρο 9 σε άρθρο 8, το άρθρο 10 σε άρθρο 9, το άρθρο 11 σε άρθρο 10, το άρθρο 12 σε άρθρο 11 και το άρθρο 13 σε άρθρο 12.

Άρθρο 4
Αποζημίωση εκπαιδευτή

1. Το ύψος της μικτής αποζημίωσης των εκπαιδευτών των υποψήφιων ανάδοχων, επαγγελματιών αναδόχων και θετών γονέων και των υποψηφίων πραγματογνωμόνων κοινωνικών λειτουργών του Σ.Κ.Λ.Ε. ανέρχεται στο ποσό των τριάντα ευρώ (30,00€) ανά διδακτική ώρα, πλέον εργοδοτικών εισφορών, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τις περιπτώσεις απασχόλησης ιδιωτών, ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων.

2. Κάθε εκπαιδευτής δύναται να συμμετέχει έως και σε τέσσερα (4) εκπαιδευτικά προγράμματα ανά τρίμηνο, για μέχρι έξι (6) ώρες απασχόλησης ανά πρόγραμμα, και η συνολική του αποζημίωση δεν δύναται να υπερβαίνει τα επτακόσια είκοσι ευρώ (720,00 €) ανά τρίμηνο, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

3. Οι φορείς του άρθρου 2 δεν δύναται να καταβάλλουν αποζημίωση για περισσότερες από τριάντα (30) ώρες διδασκαλίας συνολικά ανά εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

4. Για την καταβολή της αποζημίωσης απαιτείται η υποβολή έκθεσης αξιολόγησης του προγράμματος σχετικά με την εκπλήρωση των στόχων και των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων και η έκδοση της βεβαίωσης ολοκλήρωσης του προγράμματος από τον φορέα. Για τους εκπαιδευτές των υποψηφίων αναδόχων και θετών γονέων, η έκθεση αξιολόγησης μπορεί να ταυτίζεται με αυτή του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Δ11 οικ. 49075/2067/2018 υπουργικής απόφασης (Β’ 4489).

Επιπρόσθετα:

Α. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτής, που επιλέγεται από φορέα του άρθρου 2 είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. ορισμένου ή αορίστου χρόνου, προσκομίζει την απαιτούμενη άδεια για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή του άρθρου 31 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ΥΚ), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α’ 26), καθώς και την υπεύθυνη δήλω- ση περί μη υπέρβασης του ανωτάτου ορίου αποδοχών του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) και του ορίου της παρ. 2 του άρθρου 104 του Συντάγματος.

Β. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτής που επιλέγεται είναι ιδιώτης, ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος, προσκομίζει το αντίστοιχο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.

Άρθρο 5
Διαδικασία Μεταφοράς Πιστώσεων

Η δαπάνη υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, από τον οποίο μεταφέρονται οι αναγκαίες πιστώσεις στους φορείς του άρθρου 2 για τον σκοπό αυτό.

Η μεταφορά των πιστώσεων γίνεται απολογιστικά, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

Α) Ο φορέας του άρθρου 2 προσκομίζει στην Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα κάτωθι στοιχεία:

- Τεκμηριωμένο αίτημα του Φορέα του άρθρου 2, στο οποίο τεκμηριώνεται το ύψος του αιτούμενου ποσού, τα στοιχεία των εκπαιδευτών, οι ώρες διδασκαλίες αυτών, ο αριθμός των εκπαιδευθέντων, ο αριθμός των υλοποιηθέντων προγραμμάτων, ανά τρίμηνο.

Το αίτημα συνοδεύεται από:

- Τη Βεβαίωση ολοκλήρωσης του προγράμματος, εκ- δοθείσα από τον Φορέα.

- Την έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος της παρ. 4 του άρθρου 4.

- Υπεύθυνη Δήλωση του Φορέα περί μη εκχώρησης είσπραξης του ποσού σε τρίτους και περί μη κατάσχεσης,

- Βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ή του Υπουργείου Εσωτερικών (ανά περίπτωση) περί ενσωμάτωσης των οικονομικών στοιχείων στις βάσεις δεδομένων.

Β) Η Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών, εκδίδει:

- Αίτημα διατάκτη έγκρισης δαπάνης για μεταφορά πιστώσεων στον Φορέα του άρθρου 2.

- Κατάσταση δαπάνης εις διπλούν υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο διατάκτη,

και διαβιβάζει όλα τα ανωτέρω στοιχεία (υπό Α και Β) συνοδευόμενα από την απόφαση ανάληψης δέσμευσης στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα του Φορέα.

Άρθρο 6
Δικαιολογητικά καταβολής αμοιβής εκπαιδευτών

Η αμοιβή των εκπαιδευτών καταβάλλεται από τους Φορείς του άρθρου 2, μετά από την μεταφορά πιστώσεων με την ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Για την έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα του εκπαιδευτή απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

Α. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους ιδιωτικούς υπαλλήλους:

- Απόφαση ορισμού των εκπαιδευτών ανά εκπαιδευτικό πρόγραμμα από τον Φορέα. Στην ως άνω απόφαση θα πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά στις ώρες διδασκαλίας του κάθε εκπαιδευτή.

- Βεβαίωση του Φορέα για την πραγματοποίηση και την ολοκλήρωση του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος, στην οποία θα καταγράφονται οι ώρες διδασκαλίας του κάθε εκπαιδευτή.

- Απόφαση δέσμευσης πίστωσης του Φορέα.

- Απόφαση έγκρισης δαπάνης υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο διατάκτη.

- Κατάσταση δαπάνης εις διπλούν υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο διατάκτη.

- Τιμολόγιο/απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή άλλο αντίστοιχο παραστατικό.

- Αντίγραφο του λογαριασμού του δικαιούχου όπου αναγράφεται το ΙΒΑΝ.

- Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (για τους ελεύθερους επαγγελματίες).

- Βεβαίωση προϋπηρεσίας του φορέα παιδικής προστασίας με τον οποίο έχουν συνεργαστεί ή βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης ή βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος ή επαγγέλματος.

- Σε περίπτωση που η επαγγελματική εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, από τα ευκρινή φωτοαντίγραφα των ανωτέρω εγγράφων νομίμως επικυρωμένων και επισήμως μεταφρασμένων στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που η ασφάλιση για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, αρκεί σχετική βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε.

- Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναγράφονται επακριβώς η χρονική διάρκεια απασχόλησης, τα στοιχεία του εργοδότη και το είδος της εμπειρίας τους βάσει συγκεκριμένων εργασιών, μελετών, έργων ή υπηρεσιών.

Β. Για τους δημοσίους υπαλλήλους ή υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ, αορίστου ή ορισμένου χρόνου:

- Απόφαση ορισμού των εκπαιδευτών, ανά εκπαιδευτικό πρόγραμμα από τον Φορέα. Στην ως άνω απόφαση θα πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά στις ώρες διδασκαλίας του κάθε εκπαιδευτή.

- Βεβαίωση του Φορέα για την πραγματοποίηση και την ολοκλήρωση του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος, στην οποία θα καταγράφονται οι ώρες διδασκαλίας του κάθε εκπαιδευτή ανά εκπαιδευτικό.

- Αντίγραφο του λογαριασμού του δικαιούχου όπου αναγράφεται το ΙΒΑΝ (σε περίπτωση που ο εκπαιδευτής δεν είναι υπάλληλος του Φορέα που οργανώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα).

- Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο των Δημοσίων Υπαλλήλων (σε περίπτωση που ο εκπαιδευτής δεν είναι υπάλληλος του Φορέα που οργανώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα).

- Άδεια για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή του άρθρου 31 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ΥΚ), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α’ 26) (σε περίπτωση που ο εκπαιδευτής δεν είναι υπάλληλος του Φορέα που οργανώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα).

- Υπεύθυνη δήλωση κάθε υπαλλήλου από την οποία να προκύπτει ότι οι κάθε είδους πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές δεν είναι κατά μήνα ανώτερες από το σύνολο των αποδοχών της οργανικής του θέσης, σύμφωνα με το άρθρο 104 παρ. 2 του Συντάγματος, καθώς και ότι οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές ή σύνταξη δεν υπερβαίνουν τις εκάστοτε αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

- Βεβαίωση του Φορέα ότι το έργο (οι ώρες εκπαίδευσης) παράχθηκε εκτός του χρόνου υπερωριακής απασχόλησης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ