Προκήρυξη για τη στελέχωση των εκκλησιαστικών σχολείων

26/05/2023

Άκουσε το άρθρο

Προκήρυξη για τον καθορισμό διαδικασίας κατάταξης και επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των εκκλησιαστικών σχολείων,υπέγραψε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων Γιώργος Καλατζής.

Ειδικότερα ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων καλεί τους/τις μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι/ες έχουν τουλάχιστον πενταετή διδακτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα της γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή της εκκλησιαστικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (παρ. 4 του άρθρου 127 του Ν. 4823/2021) να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση κενής θέσης εκπαιδευτικού με θητεία τεσσάρων (4) ετών, στα οκτώ (8) Εκκλησιαστικά Σχολεία.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά σε ειδική πλατφόρμα που υποστηρίζεται από το Ι.Ε.Π.: https://www.iep.edu.gr/services/ekklisiastika_teachers/

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την 29/05/2023 και ώρα 08:00 έως την 07/06/2023 έως τις 16:00.

Η αίτηση κάθε υποψήφιου/ας συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή. Η πιστοποίηση των υποψηφίων για την εισαγωγή στην πλατφόρμα της αίτησης γίνεται με τους κωδικούς που διαθέτουν οι υποψήφιοι/ες στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Οι υποψήφιοι/ες υποβάλλουν την αίτησή τους, με σειρά προτίμησης, για πλήρωση θέσης εκπαιδευτικού σε μέχρι τρία (03) συνολικά Εκκλησιαστικά Σχολεία.

Υποψήφιοι για τη διδασκαλία του μαθήματος Βυζαντινής Μουσικής δύνανται να είναι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79.01 και ελλείψει αυτών εκπαιδευτικοί κλάδου ΤΕ16. Όλοι οι υποψήφιοι οφείλουν απαραιτήτως να έχουν ως πρόσθετο προσόν το Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής από αναγνωρισμένους φορείς (ν. 3848/2010, άρθρο 39, παρ. 9).

Ειδικά για την προκηρυσσόμενη θέση που αφορά στη διδασκαλία του μαθήματος της Εικονογραφίας ισχύουν τα εξής:

Σύμφωνα με την αρ. 71346/Θ2/10-6-2020 (Β ́ 2466) Υ.Α., όπως ισχύει, η διδασκαλία του μαθήματος «Εικονογραφία» δύναται να ανατίθεται κατά σειρά κατάταξης ως εξής:

α) Εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ01, οι οποίοι έχουν ως δεύτερη ειδικότητα ΠΕ08, καθώς επίσης σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ08 οι οποίοι έχουν ως δεύτερη ειδικότητα ΠΕ01,

β) εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ01, οι οποίοι έχουν μεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της Εικονογραφίας ή εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ08 οι οποίοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή διδακτορικού από Τμήμα Θεολογικής Σχολής ή έχουν παρακολουθήσει και τους τρεις κύκλους μαθημάτων του Εργαστηρίου Νωπογραφίας και Τέχνης των Φορητών Εικόνων της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών όπως προκύπτει από σχετική βεβαίωση του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών,

γ) εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ01, οι οποίοι έχουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ στην ειδικότητα «Αγιογράφος Βυζαντινών Εικόνων και Τοιχογραφιών» ή «Ειδικός Βυζαντινής Αγιογραφίας»,

δ) εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ01, οι οποίοι έχουν «πτυχίο Βυζαντινής Αγιογραφίας» του άρθρου 30 της Υ.Α. Φ.7626/ΑΣ1785 («Επικύρωση της Κανονιστικής Διατάξεως περί Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας του Αγίου Όρους», ΦΕΚ Β’ 765/31-12-1987) ή βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων Βυζαντινής Αγιογραφίας στο πλαίσιο των σπουδών τους στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία ή πτυχίο αγιογραφίας Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας της Κρήτης ή Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσων,

ε) εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ01, οι οποίοι έχουν διδάξει τουλάχιστον για δύο χρόνια εικονογραφία σε σχολές Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας της Κρήτης, των Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσων ή Εργαστήρια Αγιογραφίας που λειτουργούν υπό την ευθύνη Δήμων,

στ) εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ01, οι οποίοι είχαν την ευθύνη της αγιογράφησης τουλάχιστον δύο Ιερών Ναών. Η ευθύνη της αγιογράφησης βεβαιώνεται με συστατική επιστολή του επιχώριου, του ναού, Μητροπολίτη.

Για τους τίτλους της αλλοδαπής των ανωτέρω κατηγοριών εκπαιδευτικών απαιτείται αναγνώριση από τον οικείο φορέα, ενώ η παροχή του προαναφερόμενου διδακτικού έργου τεκμηριώνεται με σχετική βεβαίωση της σχολής που έχουν διδάξει.

Κατ ́ εξαίρεση, το μάθημα της «Εικονογραφίας» στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία (Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο και Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο) μπορεί να διδάσκεται αμισθί από μοναχό που εγκαταβιεί σε Ιερά Μονή του Αγίου Όρους ή Εξάρτημά της, είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής και έχει διακριθεί ως εμπειροτέχνης στην Αγιογραφία, κατόπιν πρότασης της Ιεράς Επιστασίας του Αγίου Όρους, έγκρισης του Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εφόσον δεν υπάρχει μοναχός που να εκπληρώνει τις ανωτέρω προϋποθέσεις, το μάθημα «Εικονογραφία» διδάσκεται από εκπαιδευτικό σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος.

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Ως εκπαιδευτικοί των Ε.Σ. επιλέγονται μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον πενταετή διδακτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα της γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή της εκκλησιαστικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων.

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Τα κριτήρια μοριοδότησης και η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων καθορίζονται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 127 του Ν. 4823/2021 (Α’ 136) και την υπό στοιχεία 128626/ Θ2/19-10-2022 (Β ́ 5495) Υπουργική Απόφαση. Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι:

α) η επιστημονική-παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση,

β) το επιστημονικό-συγγραφικό έργο,

γ) το καινοτόμο εκπαιδευτικό έργο και η συμβολή στην ανάπτυξη του σχολείου,

δ) η υπηρεσιακή κατάσταση, η διδακτική εμπειρία και το καθοδηγητικό έργο,

ε) η γενική συγκρότηση και προσωπικότητα του υποψηφίου, και, πρωτίστως, η αποδοχή των γενικών και ειδικών σκοπών της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης από τους υποψηφίους, οι οποίες αξιολογούνται με προφορική δομημένη συνέντευξη από το Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.).

Τα κριτήρια αξιολογούνται από το Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.).

Δεν μοριοδοτείται τίτλος σπουδών που αποτέλεσε προσόν διορισμού, καθώς επίσης δεν μοριοδοτείται προσόν, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας.

Σε περίπτωση μετάταξης ή κατάταξης δεν μοριοδοτείται ο τίτλος σπουδών που αποτέλεσε προσόν για τη μετάταξη ή την κατάταξη και μοριοδοτείται ο τίτλος που αποτέλεσε προσόν του αρχικού διορισμού. Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων για τις κατηγορίες των κριτηρίων της παρ. 5 του άρθρου 127 του Ν. 4823/2021, ανέρχεται στις εκατό (100) κατ’ ανώτατο όριο.

Για τη μοριοδότηση των υπό αξιολόγηση κριτηρίων και την απόδειξη των τυπικών τους προσόντων οι υποψήφιοι/ες υποβάλλουν με την ηλεκτρονική τους αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις υποδεικνυόμενες από το ηλεκτρονικό σύστημα θέσεις. Για τη μοριοδότηση κριτηρίων που βεβαιώνονται από το Π.Υ.Μ. οι υποψήφιοι/ες υποβάλλουν το Π.Υ.Μ. στις υποδεικνυόμενες θέσεις όσες φορές χρειαστεί.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ