Παραίτηση και επάνοδος στην υπηρεσία εκπαιδευτικών/υποψηφίων για βουλευτές

02/06/2023

Άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιο, με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας, σχετικά με την παραίτηση εκπ/κών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να ανακηρυχτούν υποψήφιοι/ες στις Βουλευτικές Εκλογές, καθώς και την επάνοδο αυτών στην υπηρεσία εάν δεν εκλεγούν, μετά την περάτωση της διαδικασίας ανακήρυξης των εκλεγομένων ή, εάν εκλεγούν, από τη λήξη της θητείας τους για οποιονδήποτε λόγο, εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο:

Παραίτηση

Η πράξη για την αποδοχή της παραίτησης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, περιέχει το ονοματεπώνυμο, τη θέση ή το αξίωμα που κατείχε αυτός/ή που παραιτήθηκε, καθώς και τη χρονολογία επίδοσης της παραίτησης στην αρμόδια Δ/νση Εκπαίδευσης όπου ανήκει οργανικά ή υπηρετεί ο/η υποψήφιος/α, οπότε η αρμόδια Δ/νση Εκπαίδευσης οφείλει να δημοσιεύσει αμέσως περίληψη της αποδοχής της παραίτησης.

Επάνοδος

1. Σημειώνεται ότι η επάνοδος στην υπηρεσία (άρθρο 12 του ν. 3231/2004) των μη εκλεγέντων βουλευτών ή των βουλευτών των οποίων έληξε η θητεία, η οποία συντελείται αυτοδικαίως με μόνη την υποβολή της σχετικής αίτησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών και αποτελεί δέσμια αρμοδιότητα της διοίκησης, δεν εμπίπτει στην προβλεπόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 (Α ́ 28) απαγόρευση υπηρεσιακών μεταβολών κατά την προεκλογική περίοδο. Άλλωστε, με τη ρύθμιση του άρθρου 12 του ν. 3231/2004 (Α ́ 45) στοιχειοθετείται προσωποπαγές δικαίωμα του/της αιτούμενου/ης στην επάνοδο στην υπηρεσία, με αποτέλεσμα να μην δύνανται να εγερθούν υπόνοιες για μεροληπτική μεταχείριση έναντι άλλων υπαλλήλων, που αποτελεί και το σκοπό της ανωτέρω απαγόρευσης.

2. Από τις προαναφερθείσες διατάξεις συνάγεται, επίσης, αφενός ότι οι αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικοί οφείλουν να παραιτηθούν προκειμένου να ανακηρυχθούν υποψήφιοι/ες και να εκλεγούν βουλευτές, αφετέρου ότι, εάν δεν εκλεγούν, δεν επανέρχονται στην ενεργό υπηρεσία μετά την περάτωση της διαδικασίας ανακήρυξης των εκλεγομένων (ή, εάν εκλεγούν, από τη λήξη της θητείας τους για οποιονδήποτε λόγο), δεδομένου ότι οι διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 1735/1987 (Α ́ 195) περί επανόδου στην υπηρεσία δεν εφαρμόζονται στους/στις αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς, καθώς οι εν λόγω εκπαιδευτικοί είναι προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου που δεν κατέχει οργανικές θέσεις. Παράλληλα είναι σε ισχύ και οι διατάξεις της παρ. 5Α του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α ́ 13), όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).

3. Η επάνοδος συντελείται αυτοδικαίως με την υποβολή εμπρόθεσμης αίτησης από τον/την ενδιαφερόμενο/η, μετά την περάτωση της διαδικασίας ανακήρυξης των εκλεγομένων, ή της λήξης της θητείας τους.

Προκειμένου η υπηρεσία σας να προβεί στην έκδοση (και δημοσίευση) διαπιστωτικών πράξεων για την επάνοδο στην υπηρεσία των (μονίμων) εκπαιδευτικών, και ειδικότερα για την έκδοση του απαιτούμενου αριθμού βεβαίωσης ΓΔΟΥ, θα πρέπει να αποστείλετε εντύπως (όχι με email) στη Δ/νση Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπ/κού Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε. – Τμήμα Α ́ (Π.Ε.) ή Β ́ (Δ.Ε.):

α) αντίγραφο της αίτησης επανόδου του/της εκπαιδευτικού, συνοδευόμενο από αντίγραφο απόφασης του Αρείου Πάγου περί ανακήρυξης των βουλευτών, ή αποσπάσματος αυτής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν εξελέγη βουλευτής ή – προκειμένου για εκπαιδευτικό που έληξε η θητεία του/της – το Π.Δ. της διάλυσης της Βουλής των Ελλήνων ή άλλο αποδεικτικό λήξης της βουλευτικής θητείας. Σας επισημαίνουμε ότι η αίτηση επανόδου του/της εκπαιδευτικού θα πρέπει να έχει μεταγενέστερη (ή ίδια) ημερομηνία από (με) αυτή της απόφασης του Αρείου Πάγου ή του αποδεικτικού λήξης της θητείας,

β) το σχέδιο  της διαπιστωτικής πράξης επανόδου με αριθμό πρωτοκόλλου (το οποίο θα σας επιστραφεί με τον αριθμό της ΓΔΟΥ), καθώς και ένα ακριβές αντίγραφο αυτού,

γ) το ΦΕΚ της διαπιστωτικής πράξης αποδοχής παραίτησης,

δ) αντίγραφο της τελευταίας μισθοδοσίας του/της εκπαιδευτικού.
Ειδικά για την τρέχουσα εκλογική διαδικασία, λόγω των διαδοχικών εκλογών, υποψήφιος/α ο/η οποίος/α δεν εξελέγη κατά την πρώτη εκλογική διαδικασία και πρόκειται να (ξανα)είναι υποψήφιος/α κατά τη δεύτερη εκλογική διαδικασία δύναται:

1) (i) να κάνει αίτηση επανόδου στην υπηρεσία μετά την περάτωση της διαδικασίας ανακήρυξης των βουλευτών, και (ii) να υποβάλει εκ νέου αίτηση παραίτησης πριν την ανακήρυξή του/της ως υποψήφιου/ας στη δεύτερη εκλογική διαδικασία, άσχετα με το αν έχει περατωθεί η διαδικασία επανόδου στην υπηρεσία. Και στις δύο περιπτώσεις ως ημερομηνίες για την αυτοδίκαιη επάνοδο στην υπηρεσία και την αυτοδίκαιη αποδοχή της (εκ νέου) παραίτησης των εκπαιδευτικών προκειμένου να ανακηρυχτούν υποψήφιοι/ες στις Βουλευτικές Εκλογές λογίζονται οι ημερομηνίες των αντίστοιχων αιτήσεων, άσχετα από την ημερομηνία περάτωσης των αντίστοιχων διοικητικών διαδικασιών/πράξεων. Βέβαια, προϋπόθεση για την έκδοση της δεύτερης απόφασης αποδοχής της παραίτησης και αποστολής περίληψης αυτής στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση, είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας επανόδου από την πρώτη εκλογική διαδικασία.

2) Εναλλακτικά, η/ο εκπαιδευτικός υποψήφια/ος βουλευτής που ήδη έχει υποβάλει αίτηση παραίτησης για συμμετοχή στις (πρώτες) εκλογές της 21ης Μαΐου 2023, μπορεί να υποβάλει αίτημα επανόδου μετά την ανακήρυξη των βουλευτών που θα προκύψουν ύστερα από τη διενέργεια των (δεύτερων) βουλευτικών εκλογών της 25η Ιουνίου 2023.
Σχετικά με την παραίτηση και την επάνοδο υπαλλήλου λόγω μη εκλογής του/της ως βουλευτή αναφέρονται και στην παρ. Ε της υπ ́ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2640/οικ.9409/31-5-2023 (ΑΔΑ: 65ΠΕ46ΜΤΛ6-ΡΚΒ) εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

Σχόλια (4)

Πλατάρος Γιάννης
|

@@πλαταρος
Η προσέγγιση της επανόδου δημοσίου υπαλλήλου στην υπηρεσία,λόγω παραιτήσεως (λόγω εκλογών) έχει τεραστια ποιοτική διαφορά με τα θέματα των πινάκων.
Δεν μπορεί να υπάρξει αναλογική ερμηνεία.
Δεκαετίες, δεν υπάρχει σαφήνεια σε θέματα περιοδικώς εμφανιζόμενα.
Αυτοι είμαστε...

@Πλατάρος Γιαννης
|

Κι όμως. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο θέμα.
Όσοι ήταν σύμβουλοι και επέλεξαν να γίνουν διευθυντές παραιτήθηκαν αυτοδίκαια από σύμβουλοι και τοποθετήθηκαν ως διευθυντές. Κατόπιν συνεδρίασαν τα συμβούλια επιλογής και τοποθέτησαν (χωρίς να τους ρωτήσουν) τους επόμενους στη λίστα. Αν κάποιος είχε εν τω μεταξύ επιλέγει ως διευθυντής σύμφωνα με τη νέα απόφαση τον παραιτούσαν αυτοδίκαια από διευθυντή (παρότι δεν έχει αναλάβει ακόμα) άσχετα αν το επιθυμούσε ή όχι.
Επομένως σύμφωνα με αυτό που έγινε, όσοι παρατηθηκαν για να θέσουν υποψηφιότητα από βουλευτές παραιτήθηκαν από τη νέα θέση και όχι από την παλιά.

Πλατάρος Γιάννης
|

1. Δεν επανερχονται ως διευθυντές στελέχη κτλ εαν ήταν στελεχη.
Το παραπάνω ήταν αυτονόητο, μέχρι που μια εγκύκλιος της Ζαχαρακη το 2019 το αμφισβήτησε ευθέως.
Φυσικά, οι εγκύκλιοι, δεν υποκαθιστουν τους νόμους!
Και νόμους έχουμε, του 1995, του 1989, του 2004, του 2019, του 2023 για το ΊΔΙΟ ΑΣΑΦΕΣ (;;;;) ΘΕΜΑ.
2. Η νυν εγκύκλιος υπογράφεται από πρόσωπο γνώστη. Είναι ο, τι πιο επίκαιρο και έγκυρο.
3. Για την διαγραφή ή όχι από πίνακα, δεν λέει.
4. Η γνώμη μου είναι ότι αν επανέλθει τώρα και κληθεί να αναλάβει στις 2 Ιουλίου, οριακά, πρέπει να προλαβαίνει, αφού δεν έχει αναλάβει κάνεις!...
5. Αν πάμε σε τρίτες εκλογές, πρέπει να προλάβει με κάποια νέα εγκύκλιο. Μπορεί και όχι ομως, διότι 2 Ιουλίου, έστω μεσοκαλόκαιρα, το σχολείο πρεπινα έχει διευθυντή. Υπαρ ουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι στον πίνακα! Δεν είναι θέμα επιεικιας, είναι και ανταγωνισμού ανθυποψηφιων!
6. Τα προηγούμενα είναι συναισθηματική προσέγγιση, όχι νομική και το παραδέχομαι.!
7. Δεν παραδέχομαι με ΤΊΠΟΤΑ, το πως τέτοια περιοδικά, τακτικά προβλήματα δεν μπορούν να λυθούν εφ άπαξ με έναν σταθερό νόμο.
Την ξέρω δυστυχώς την απάντηση, αλλά επαναστατώ με την διαρκή αυτή νοοτροπία πολυνομια που καλύπτει την χώρα μας από ιδρύσεως της και ενω είναι γελοιοδεστάτη, λόγω συνήθειας μας φαίνεται σε όλους φυσιολογική! Μιθριδατισμος!...
Και επειδή προτείνω πάντοτε και δεν παραπονιέμαι όπως οι διάφοροι πολλοί πολιτικαντηδες, προτείνω πάντα κάτι συγκεκριμένο σε τέτοιου είδους ζητήματα, που είναι εκατοντάδες:
Να πουν όλες οι ρυθμίσεις στο Σύνταγμα κι ας χάσει το Σύνταγμα το ευσυνοπτον και γενικόν κι ας γίνει λεπτομερεστερον και δεκαπλασιου μεγέθους!
Αυτό προτείνω!

βουλευτής ή διευθυντής;
|

Με τους υποψήφιους βουλευτές που βρίσκονται στον κατάλογο των διευθυντών που θα αναλάβουν υπηρεσία τις πρώτες μέρες του Ιουλίου τι γίνεται; Με την παραίτησή τους ως εκπαιδευτικοί δεν βγαίνουν (αυτοδίκαια) και από τη λίστα;
Όταν θα επανέλθουν θα εξακολουθούν να είναι στη λίστα; Τι θα γίνει;

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ