Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Παρουσίαση των τμημάτων

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο αποτελείται από πέντε σχολές και δέκα Τμήματα, τα οποία λειτουργούν σε τέσσερα νησιά: Κέρκυρα, όπου βρίσκεται και η έδρα του Ιδρύματος, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Λευκάδα

03/07/2023

Άκουσε το άρθρο

https://ionio.gr   |   https://connect.ionio.gr

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το 1984 στην ιστορική πόλη της Κέρκυρας, ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Είναι ένα Ίδρυμα με δυναμική ερευνητική, επιστημονική και διδακτική παρουσία στην Ελλάδα αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Ας σημειωθεί ότι πρόσφατα εγκαινιάστηκε η λειτουργία γραφείου του Ιδρύματος στη Νέα Υόρκη με στόχο την υποστήριξη των υφιστάμενων και την καλλιέργεια νέων συνεργασιών με Παν/κά Ιδρύματα των ΗΠΑ.

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο αποτελείται από πέντε σχολές και δέκα Τμήματα, τα οποία λειτουργούν σε τέσσερα νησιά: Κέρκυρα, όπου βρίσκεται και η έδρα του Ιδρύματος, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Λευκάδα. Αν και ένα από τα νεαρότερα ελληνικά πανεπιστήμια, είναι ο περήφανος ακαδημαϊκός συνεχιστής της Ιονίου Ακαδημίας, του πρώτου Ελληνικού Πανεπιστημίου, που ιδρύθηκε και λειτούργησε στην Κέρκυρα από το 1824 έως το 1864, μέχρι την Ένωση των Ιονίων Νήσων με το Ελληνικό κράτος.

Τα γνωστικά του αντικείμενα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα σπουδών, (ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, τέχνη, πληροφορική) ενώ κάποια είναι μοναδικά στην ελληνική επικράτεια (όπως, για παράδειγμα, τα τμήματα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης & Διερμηνείας, Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας, Τεχνών Ήχου & Εικόνας). Η πρωτοτυπία αυτή συμπληρώνεται από έναν πολύ υψηλό δείκτη διεπιστημονικότητας, αλλά και διαθεματικότητας των σπουδών.

Η φοιτητική μέριμνα είναι βασικός άξονας της λειτουργίας του: από τη Στέγαση – Σίτιση και τις Υπηρεσίες Συμβουλευτικής ως τα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης, και από τα προγράμματα Erasmus+ και την Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ως τις Επιτροπές Ισότητας Φύλων και Περιβαλλοντικών Δράσεων,  το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προτάσσει την ευημερία των φοιτητών/τριών ως βασικό μέλημά του.

Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των τμημάτων

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΤΙΣΤ), Κέρκυρα

https://history.ionio.gr |    https://connect.ionio.gr/gr/history/

Πρόκειται για το μοναδικό αμιγές τμήμα Ιστορίας στα ελληνικά ΑΕΙ. Τα προσφερόμενα μαθήματα εκτείνονται χρονικά από την προϊστορική περίοδο έως και τον εικοστό αιώνα και καλύπτουν όχι μόνο την ελληνική και ευρωπαϊκή αλλά και την παγκόσμια ιστορία, ανταποκρινόμενα στα ερωτήματα της σύγχρονης εποχής.

Οι απόφοιτοι του ΤΙΣΤ μπορούν να σταδιοδρομήσουν ως εκπαιδευτικοί στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση, σε ερευνητικά κέντρα και οργανισμούς ή στον Τύπο. Έχουν επίσης τη δυνατότητα και τα προσόντα να στελεχώσουν εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, όπως ιστορικά αρχεία, μουσεία, ιδιωτικές συλλογές.

ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΤΞΓΜΔ), Κέρκυρα

https://dflti.ionio.gr      |  https://connect.ionio.gr/gr/dflti/

Είναι το μοναδικό στην Ελλάδα πανεπιστημιακού επιπέδου τμήμα εκπαίδευσης ελληνόφωνων μεταφραστών και διερμηνέων. Το πτυχίο διαχωρίζεται στις ειδικεύσεις Μετάφρασης και Διερμηνείας, από τις οποίες οι φοιτητές/τριες του Τμήματος επιλέγουν τη μία, μπορούν όμως, μετά από ειδικές εξετάσεις, να αποκτήσουν πτυχίο και στις δύο. Οι κύριες γλώσσες εργασίας είναι η Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική και Γερμανική, μελετώνται όμως και  η Ιταλική και η Τουρκική. Παρέχεται δε παράρτημα διπλώματος στα Ελληνικά και Αγγλικά.

Οι απόφοιτοι του ΤΞΓΜΔ μπορούν να σταδιοδρομήσουν ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ως μεταφραστές/τριες, διερμηνείς, διερμηνείς συνεδρίων, υποτιτλιστές/τριες, σύμβουλοι πολύγλωσσης επικοινωνίας, επιμελητές/τριες κειμένων, υπεύθυνοι μεταφραστικών και ορολογικών ομάδων σε εταιρείες ή υπηρεσίες, στον Τύπο αλλά και σε φορείς και υπηρεσίες του ευρύτερου δημοσίου τομέα ή σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς.

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΑΒΜ), Κέρκυρα

https://ilam.ionio.gr     | https://connect.ionio.gr/gr/ilam/

Σκοπός του τμήματος είναι η άρτια θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών/τριών στο ευρύτερο γνωστικό φάσμα της Επιστήμης της Πληροφορίας αναφορικά με τις σύγχρονες προσεγγίσεις οργάνωσης, διαχείρισης, ανάπτυξης και διαλειτουργικότητας συλλογών και υπηρεσιών των Αρχείων, Βιβλιοθηκών και Μουσείων.

Οι απόφοιτοι του ΤΑΒΜ μπορούν να σταδιοδρομήσουν σε δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς ή εταιρείες που έχουν ανάγκες ή προσφέρουν υπηρεσίες πληροφόρησης, βιβλιοθήκες ή αρχεία σε συμβατική ή ψηφιακή μορφή και γενικά σε όποιον χώρο πραγματοποιείται συγκέντρωση, ταξινόμηση και διαχείριση πληροφοριακού υλικού.

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Κέρκυρα

https://di.ionio.gr         | https://connect.ionio.gr/gr/di/

Το τμήμα καλλιεργεί και προάγει την Πληροφορική Επιστήμη, με έμφαση στη θεωρία και τις εφαρμογές της πληροφορικής στους τομείς των ανθρωπιστικών,  κοινωνικών και οικονομικών επιστημών, καθώς και στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων. Από το τρίτο έτος οι φοιτητές του Τμήματος επιλέγουν μία από τις δύο κατευθύνσεις του πτυχίου τους: Πληροφοριακά Συστήματα ή Πληροφορική στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες. Η δεύτερη ειδικά κατεύθυνση είναι μοναδική στα τμήματα Πληροφορικής στην Ελλάδα.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Πληροφορικής μπορούν να σταδιοδρομήσουν σε όλους τους τομείς της ελληνικής και διεθνούς βιομηχανίας πληροφορικής, σε τμήματα μηχανοργάνωσης και πληροφορικής σε ιδιωτικές εταιρίες και δημόσιους φορείς, σε ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα ή στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση.

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΨΜΕ), Αργοστόλι

https://dmc.ionio.gr     | https://connect.ionio.gr/gr/dmc/

Συνδυάζει την επιστήμη της Επικοινωνίας με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος είναι επικεντρωμένο στην Επικοινωνία με χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και περιλαμβάνει μαθήματα επικοινωνίας, μάρκετινγκ, διαφήμισης, διαδικτύου, τουρισμού, πολιτισμού, δημοσιογραφίας και δημοσίων σχέσεων.

Οι απόφοιτοι του ΤΨΜΕ μπορούν να σταδιοδρομήσουν σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τα ψηφιακά μέσα και την επικοινωνία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα όπως το ψηφιακό μάρκετινγκ, ο σχεδιασμός μελετών επικοινωνίας, προβολής, προώθησης και δημοσίων σχέσεων, η χρήση ψηφιακών μέσων για την προώθηση προϊόντων / υπηρεσιών στο διαδίκτυο, η δημοσιογραφία, η παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού κλπ.

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΤΤΗΕ), Κέρκυρα

http://avarts.ionio.gr     | https://connect.ionio.gr/gr/avarts/

Αποτελεί την κορυφαία πανεπιστημιακή μονάδα στην Ελλάδα η οποία στοχεύει στην καλλιέργεια και διάδοση της σύγχρονης ψηφιακής τέχνης και οπτικοακουστικής έκφρασης μέσω της διδασκαλίας και της δημιουργικής έρευνας στο ευρύτερο πεδίο της τέχνης νέων μέσων και μαζικής επικοινωνίας. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος στοχεύει στην ακαδημαϊκή σύγκλιση της τέχνης με την τεχνολογία, ακολουθώντας τις τάσεις της διεθνούς έρευνας στις ψηφιακές τέχνες. Οι φοιτητές έχουν επίσης τη δυνατότητα να συμμετέχουν στο Ειδικό Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, το οποίο στοχεύει στην καλλιέργεια διδακτικών δεξιοτήτων και παιδαγωγικών στρατηγικών που υποστηρίζουν την αλληλεπίδραση διδασκαλίας και συνεργατικής μάθησης. 

Οι απόφοιτοι του ΤΤΗΕ μπορούν να σταδιοδρομήσουν σε τομείς όπως η ελεύθερη καλλιτεχνική δημιουργία, η ηλεκτρονική και ψηφιακή τεχνολογία ήχου και εικόνας, οι τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας και προσομοίωσης, η ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών και εφαρμογών διαδικτύου, οι γραφικές-γραφιστικές τέχνες κλπ.

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΜΣ), Κέρκυρα

https://music.ionio.gr  |  https://connect.ionio.gr/gr/music/

Το πρόγραμμα σπουδών είναι πενταετές και καλύπτει 5 γνωστικά πεδία μουσικής θεωρίας και πράξης: Ανώτερα Θεωρητικά της Μουσικής (Αρμονία, Αντίστιξη, Φούγκα) και Μουσική Σύνθεση, Πρακτική της Μουσικής Ερμηνείας (Εκτέλεση μουσικών οργάνων, Μονωδία, Διεύθυνση μουσικών συνόλων), Παιδαγωγική της Μουσικής, Μουσική Τεχνολογία και Μουσικολογία (Συστηματική, Ιστορική, Εθνομουσικολογία).Τα πεδία αυτά καλύπτονται μέσα από 3 κατευθύνσεις σπουδών: Μουσική Σύνθεση, Μουσική Εκτέλεση, Μουσική Επιστήμη, που οδηγούν σε ενιαίο πτυχίο, όπου αναγράφεται η εκάστοτε κατεύθυνση.

Οι απόφοιτοι του ΤΜΣ μπορούν να σταδιοδρομήσουν σε καλλιτεχνικούς φορείς της Κέρκυρας ή πολιτιστικούς οργανισμούς της χώρας και του εξωτερικού. Μεγάλο ποσοστό των αποφοίτων καλύπτει τις ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και ωδειακής εκπαίδευσης της χώρας, ενώ πολλοί απόφοιτοι κάνουν διεθνή καριέρα.

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Ζάκυνθος

https://envi.ionio.gr  |  https://connect.ionio.gr/gr/envi/

Στο Τμήμα θεραπεύεται ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων, όπως η ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής, η διαχείριση και προστασία των θαλάσσιων και χερσαίων οικοσυστημάτων, η επεξεργασία των στερεών και υγρών αποβλήτων, οι ενεργειακές τεχνολογίες ελάχιστου ανθρακικού αποτυπώματος, η διαχείριση ρύπων, η περιβαλλοντική εκπαίδευση και βιώσιμη ανάπτυξη, η προστασία της πολιτισμικής κληρονομιάς.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Περιβάλλοντος μπορούν να σταδιοδρομήσουν σε όλους τους τομείς όπου απαιτείται η επιστημονική εξειδίκευση/ κατάρτιση των Περιβαλλοντολόγων.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΕΤΤ), Αργοστόλι

https://fst.ionio.gr        | https://connect.ionio.gr/gr/fst/

Οι φοιτητές/τριες εκπαιδεύονται θεωρητικά και πρακτικά στους τομείς της παραγωγής, επεξεργασίας, ασφάλειας και ελέγχου ποιότητας, μικροβιολογίας, τοξικολογίας, χημείας, ανάλυσης, τεχνολογίας και βιοτεχνολογίας τροφίμων. Επιπλέον, τόσο στο πρόγραμμα σπουδών όσο και στις ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος, συμπεριλαμβάνονται γνωστικά αντικείμενα του αγροδιατροφικού τομέα τα οποία δίνουν έμφαση στις ιδιαιτερότητες των παραγόμενων τροφίμων του νησιού και στα πλεονεκτήματα που προσφέρει η άμεση επαφή με τις αγορές του εξωτερικού μέσω του τουρισμού.

Οι απόφοιτοι του ΤΕΤΤ μπορούν να σταδιοδρομήσουν στον τομέα των επιστημών των τροφίμων είτε ως αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες είτε ως στελέχη του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα.

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, Κέρκυρα

https://tourism.ionio.gr            | https://connect.ionio.gr/gr/tourism/

Στόχος του είναι η κατάρτιση επιστημόνων του Τουρισμού με την παροχή υψηλού επιπέδου σπουδών, την προώθηση διεπιστημονικής προσέγγισης στην μελέτη του τουριστικού κλάδου, την ενθάρρυνση και υποστήριξη ψηφιακού μετασχηματισμού τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, την ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη λήψη αποφάσεων και επίλυση επιχειρησιακών προβλημάτων των τουριστικών φορέων, την προώθηση καινοτομίας, την προώθηση του οικολογικού και αειφόρου τουρισμού καθώς και εναλλακτικών μορφών τουρισμού και τέλος την προαγωγή της έρευνας στην επιστήμη του Τουρισμού.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Τουρισμού μπορούν να σταδιοδρομήσουν ως στελέχη σε τουριστικές μονάδες, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, κέντρα πληροφόρησης, συλλογικούς φορείς και οργανισμούς καθώς και ως σύμβουλοι επιχειρήσεων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ