ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Επιλογή Υποδιευθυντών Σχολείων: Τι ορίζει η απόφαση «Πιερρακάκη»

Η διαδικασία- Οι προϋποθέσεις συμμετοχής εκπαιδευτικών στη διεκδίκηση θέσης Υποδιευθυντή Σχολείου
Δημοσίευση: 19/08/2023
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Χωρίς τη γνώμη των Συλλόγων Διδασκόντων , αλλά με αποκλειστικά πρόταση του Διευθυντή Σχολείου και την τυπική απόφαση από τα Τοπικά Συμβούλια θα επιλεγούν οι νέοι Υποδιευθυντές Σχολείων , σύμφωνα με το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης το οποίο καταρτίζεται από τον υπουργό Παιδείας Κυριάκο Πιερρακάκη .

Σύμφωνα  με αποκλειστικές πληροφορίες του esos, η απόφαση του υπουργού Παιδείας θα θέτει τις εξής προϋποθέσεις συμμετοχής εκπαιδευτικών  στη διεκδίκηση θέσης Υποδιευθυντή Σχολείου:

Α. Να υπηρετούν κατά τον χρόνο της επιλογής με οργανική θέση στη σχολική μονάδα, στην οποία αφορά η επιλογή.

Ως υποδιευθυντές σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με θητεία στο Π.Σ. (Πρότυπο Σχολείο) ή ΠΕΙ.Σ. (Πειραματικό Σχολείο) κατά τον χρόνο της επιλογής.

Ως υποδιευθυντές Ε.Κ. (Εργαστηριακού Κέντρου) επιλέγονται εκπαιδευτικοί, οι οποίοι, κατά τον χρόνο της επιλογής υπηρετούν με οργανική θέση σε σχολική μονάδα, η οποία εξυπηρετείται από το Ε.Κ. και έχουν υπηρετήσει σε Ε.Κ. για δύο (2) τουλάχιστον σχολικά έτη, είτε ως στελέχη είτε ως εκπαιδευτικοί, με ωράριο οκτώ (8) τουλάχιστον διδακτικών ωρών την εβδομάδα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να ανήκουν σε κλάδο ή ειδικότητα που προβλέπεται για το Ε.Κ. και να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του υποδιευθυντή στο Ε.Κ. (Εργαστηριακό Κέντρο) κατά τον χρόνο της επιλογής.

Ως υποδιευθυντές των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. μπορεί να επιλέγονται, εκτός από τους εκπαιδευτικούς, και τα μέλη του Ε.Ε.Π. (Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού) που υπηρετούν κατά τον χρόνο της επιλογής σε οργανική θέση στη Σ.Μ.Ε.Α.Ε. (Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης) στην οποία αφορά η επιλογή.

Β. Να μην διανύουν δοκιμαστική υπηρεσία ή τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία. (Σε σχέση με αυτό,  διευκρινίζεται ότι δικαίωμα έχουν και οι δόκιμοι που έχουν κλείσει διετία αλλά δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί ώστε να μονιμοποιηθούν. Σχετική πρόβλεψη υπάρχει στο νόμο 4997/2022. άρθρο 78).

Γ. Να μην έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) ή να μην τους έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών, για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ίδιου Κώδικα.

Δ. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή, ούτε να τοποθετηθεί σε όμοια ή ανώτερη θέση στελέχους της εκπαίδευσης για τα τέσσερα (4) έτη που έπονται της απαλλαγής όταν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του, σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4823/2021.

Ε. Να έχουν οκτώ (8) έτη διδακτική υπηρεσία εκ των οποίων τα τέσσερα (4) στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης. Αν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ή μέλη του Ε.Ε.Π. της σχολικής μονάδας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της οκταετούς διδακτικής υπηρεσίας ή της τετραετούς διδακτικής υπηρεσίας στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο διδακτικής υπηρεσίας.

Ζ. Να έχουν πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α’ επιπέδου. Αν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ή μέλη του Ε.Ε.Π. της σχολικής μονάδας δεν πληρούν την προϋπόθεση της πιστοποιημένης γνώσης Τ.Π.Ε. Α’ επιπέδου, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί χωρίς πιστοποιημένη γνώση Τ.Π.Ε.

Ποια θα είναι η διαδικασία

Η διαδικασία , η οποία θα ακολουθηθεί  θα είναι η εξής:

  1. Έκδοση προκήρυξης από τις Διευθύνσεις εκπαίδευσης, 3 τουλάχιστον μήνες πριν από  τη λήξη της θητείας.
  2. Παραλαβή αίτησης από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Συνοδεύεται από φάκελο υποψηφιότητας με που υποβάλλει ο αιτών. Ο φάκελος αυτός υποχρεωτικά πρέπει να έχει:  
  3. Βιογραφικό σημείωμα
  4. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών
  5. Αποδεικτικά τίτλων σπουδών, ξένων γλωσσών και επιμορφωτικών προγραμμάτων
  6. Υπεύθυνης δήλωση.
  7. Υποβολή πρότασης επιλογής και τοποθέτησης. Η υποβολή πρότασης επιλογής και τοποθέτησης γίνεται από το αρμόδιο τοπικό συμβούλιο επιλογής ύστερα από γνώμη του διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. (Εργαστηριακού Κέντρου) κατά περίπτωση.
  8. Τοποθέτηση Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας ή Εργαστηριακού Κέντρου. Η απόφαση εκδίδεται από τον/την Διευθυντή/ντρια Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά περίπτωση ύστερα από πρόταση του αρμόδιου τοπικού συμβουλίου επιλογής.

Ο νόμος

Υπενθυμίζεται ότι νόμος 4823/21, άρθρο 37 παρ. 9 προβλέπει ότι :   “Η επιλογή των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και των υποδιευθυντών και υπευθύνων τομέων Ε.Κ. γίνεται ύστερα από γνώμη του διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ., κατά περίπτωση”.

Η ρύθμιση αυτή διαφοροποίησε αρκετά τη διαδικασία επιλογής υποδιευθυντών σχολικών μονάδων σε σχέση με τον προηγούμενο νόμο 4547/18 ο οποίος προέβλεπε ότι “οι υποδιευθυντές επιλέγονται από το  αρμόδιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26, υπηρεσιακό συμβούλιο, ύστερα από  πρόταση του οικείου συλλόγου διδασκόντων, η οποία διατυπώνεται σε συνεδρίαση…”  

Σύμφωνα με το νόμο 4547/18 το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο  ύστερα από έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων και της νομιμότητας της διαδικασίας διαμόρφωσης της πρότασης, προτείνει στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης την τοποθέτηση των υποδιευθυντών ή υπευθύνων τομέων Ε.Κ..

Η επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής είχε εκφράσει σε έκθεσή της  επιφυλάξεις για τη συγκεκριμένη ρύθμιση.  Τις επιφυλάξεις αυτές τις επανέφερε όταν κατατέθηκε ο νόμος 4823/21 που θα ισχύσει για τις επιλογές των υποδιευθυντών σε αυτή τη φάση.

Σύμφωνα με την έκθεση της επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής ( η έκθεση στο esos), οι επιφυλάξεις  έχουν να κάνουν με δύο πράγματα:

1.    Την καταλληλότητα του  οργάνου που επιλέγει. Όπως προκύπτει από τις παρατηρήσεις της επιστημονικής υπηρεσίας - οι οποίες στηρίζονται σε νομολογία του ΣΤΕ-, κατάλληλο όργανο για την επιλογή των υποδιευθυντών δεν είναι ούτε ο Σύλλογος διδασκόντων ούτε και ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας, αλλά το τοπικό συμβούλιο επιλογής το οποίο μάλιστα σύμφωνα με την σχετική έκθεση δεν πρέπει να αρκείται μόνο “στον έλεγχο νοµιµότητας της γνώµης του Διευθυντή της σχολικής µονάδας ή του Ε.Κ., αντιστοίχως, αλλά έχει την αποφασιστική αρµοδιότητα για τη σχετική επιλογή”.

2.    Την αντικειμενικότητα της επιλογής: Σύμφωνα με την έκθεση οι επιλογές πρέπει να προκύπτουν  “από τα στοιχεία του φακέλου η διενεργηθείσα από το αρµόδιο αυτό όργανο σχετική κρίση και τα δεδοµένα εν όψει των οποίων αυτή εξηνέχθη. (…) Με την αιτιολόγηση της αναφερθείσας κρίσεως σύµφωνα µε τα στοιχεία του φακέλου αφενός εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις αµερόληπτης και αξιοκρατικής κρίσεως και αφετέρου καθίσταται γνωστή στους υποψήφιους και ελέγξιµη από τον ακυρωτικό δικαστή…”

Σχόλια (123)

 
Ετεοκρής
21 Αυγ 2023 08:36

Έχει δίκιο ο "Πληροφορικός της Πρωτοβάθμιας".
Κύριε Γιάννη,
Είστε σύμβουλος!...

 
Ετεοκρής
21 Αυγ 2023 08:30

Οι καλύτεροι σχολικοί σύμβουλοι, διευθυντές και υποδιευθυντές θα έρθουν στα σχολεία, όταν οι σύλλογοι των δασκάλων και των καθηγητών κατορθώσουν να διατυπώνουν σαφείς θέσεις - προτάσεις για το θέμα. Μέχρι τότε θα αποφασίζουν μονομερώς τα πολιτικά κόμματα.

 
@nikos
21 Αυγ 2023 01:12

Γιατί να κάτσει 08:00 με 14:00 αν δεν έχει δουλειά να κάνει?????? Με το ζόρι να καθίσει απλώς και μόνο για να πει ότι καθισε;;;;Μόνο άμα του ανατεθεί δουλειά από τον διευθυντή να καθίσει. Διαφορετικά...όχι. αυτό ορίζει η νομοθεσία. Αγαπητέ Νίκο...να γιατί δεν είσαι εκπ/κος...

 
@master chef
21 Αυγ 2023 01:04

Μόνο που στα σχολεία δεν πρόκειται για μαγιονέζα...

 
Δισκοβόλος (πρώην Ανήσυχος εκπαιδευτικός)
21 Αυγ 2023 00:54

@nikos
Αγαπητέ μου, αφού επιμένεις να λες το ίδιο πράγμα για ένα θέμα που επί δεκαετίες το έχουμε αντιμετωπίσει, χωρίς ποτέ να έχουμε βγάλει άκρη, θα ήθελα να σου εκθέσω μερικές απλές απορίες μου:
α) Ο νόμος, όπως όλοι συμφωνούμε, λέει "όχι πάνω από 6 ώρες...". Αυτό κατά ποία λογική εσύ το ταυτίζεις με τις 6 ώρες;
β) Μια απλή γλωσσική ερώτηση: Η φράση "όχι πάνω από 6 ώρες" με ποια από τις παρακάτω δύο διατυπώσεις είναι πιο κοντά; α) Όχι πάνω από 6 σημαίνει: "6 ακριβώς", β) Όχι πάνω από 6 σημαίνει: "μέχρι 6 το πολύ";
γ) Επειδή η απλή λογική λέει ότι σωστή είναι η φράση "όχι πάνω από 6 σημαίνει μέχρι 6 το πολύ", πες μου τώρα αν έτσι ισχύει ο ισχυρισμός μου ότι τελικά το "όχι πάνω από 6" αφήνει περιθώριο και στο "κάτω από τις 6".

Μακρύ υστερόγραφο:
Το είπα και στο προηγούμενο σχόλιό μου: Είμαι υπέρ της υποχρεωτικής παραμονής των εκπαιδευτικών στο σχολείο για 6 ώρες, όχι για την όποια κοινωνική κατακραυγή, όπως λες (αυτό μου είναι τελείως αδιάφορο πια, όταν ο κοινωνικός αυτοματισμός είναι ανεξέλεγκτος), αλλά για λόγους ομαλής λειτουργίας του σχολείου, ώστε όλοι τα έχουν την ίδια επιβάρυνση, να μπορεί ευκολότερα να καταρτίζεται το ωρολόγιο πρόγραμμα, αλλά και οι εφημερίες. Ωστόσο αυτό προϋποθέτει και σοβαρή βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εκπαιδευτικών, ώστε να μπορούν στο διαθέσιμο εργασιακό τους χρόνο να ετοιμάζουν το μάθημα της επόμενης ημέρας, να διορθώνουν γραπτά, να συντάσσουν θέματα ωριαίων δοκιμασιών κλπ. Προφανώς όμως κάτι τέτοιο δεν είναι διατεθειμένο να το κάνει ποτέ το υπουργείο και γιαυτό προτιμά αυτή τη θολή διατύπωση για το εργασιακό ωράριο, ώστε σιωπηρά να δίνει το δικαίωμα να αποχωρούν οι εκπαιδευτικοί πολύ νωρίτερα κι έτσι να πιέζεται λιγότερο! Δυστυχώς!

 
παραμονή στο σχολείο
21 Αυγ 2023 00:09

@ Πληροφορικός Πρωτοβάθμιας 20 Αυγ 2023 22:55

Όπως έγραψα σε άλλο σχόλιο, σε άλλον σχολιαστή, οι διευθυντές, υποδιευθυντές (και κάποιοι ακόμα) δεν μπορούν να διατίθενται για συμπλήρωση ωραρίου σε άλλο σχολείο. Ο ΄λόγος είναι ότι είναι υποχρεωμένοι (διευθυντές, υποδιευθυντές, υπεύθυνοι τομέα ΕΚ) να παραμένουν στο σχολείο όλες τις ώρες λειτουργίας του.

 
Ετεοκρής
21 Αυγ 2023 00:02

Κατά τον ρουν των γεγονότων... όλα θα πάνε καλά και φέτος και θα έχουμε τους νέους υποδιευθυντές στην ώρα τους.

 
Master chef
20 Αυγ 2023 23:42

@123
Εάν ένας διευθυντής είναι όπως τον περιγράφετε, τότε πολύ δύσκολα σώζεται η κατάσταση, όποιος κι αν είναι υποδιευθυντής κι όποιος κι αν τον επιλέξει (μόνο ένας Γκάντι ίσως θα μπορούσε). Εάν ο διευθυντής αυτός "επιλέξει έναν αντίστοιχό του" ως υποδιευθυντή, τότε πολύ δύσκολα σώζεται όλο το σχολείο....

@@Master chef
Και γνώστης και καλοφαγάς.... δύσκολα θα πεινάσετε εσείς!

 
Πλατάρος Γιάννης
20 Αυγ 2023 23:38

@πληροφορικο δημοτικού.
Αν μπορούν να σου δώσουν 19 με νόμιμη ανάθεση θα γίνεις. Ξέρω ότι οι επωνομαζομενες χλευαστικα ειδικότητες στο Δημοτικό, κάνουν μόνο μαθήματα ειδικότητας. Πρώτης ανάθεσης που λένε στην Δευτεροβάθμια. Αν έχεις 12 καθαρές πληροφορικής, και υπάρχουν και εργαστήρια ξεξιοτητων που είναι για όλους πρώτη ανάθεση (είναι και στο δημοτικό;) τότε γίνεται.
Κατάλαβα άλλο ερώτημα διότι με μπέρδεψε το 19 ώρες που έχουν οι υποδιευθυντες στα Δημοτικά, ενώ 18 ή 19 έχουν οι παλιοί εκπαιδευτικοί στην Δευτεροβάθμια χωρίς να είναι καν υποδιευθυντες.
Σε ειρωνευτιηκα αδίκως και σου ζητάω συγγνώμη.
Σου απάντησα κι ολας...

 
@ Πλατάρος Γιάννης
20 Αυγ 2023 23:33

Μια χαρά μπορεί να γίνει υποδιευθυντής ο πληροφορικός συμπληρώνοντας το 7ωρο με εργαστήρια δεξιοτήτων, ώρες που θα πάρει υποχρεωτικά από δασκάλους. Όταν λέμε να συμπληρώνει το ωράριό του στη μονάδα, αυτό εννοούμε. Από τη στιγμή που μπορεί να γίνει, οι δάσκαλοι αφήνουν υποχρεωτικά τα εργαστήρια. Την προηγούμενη φορά που δεν υπήρχε το μάθημα, ασφαλώς δεν μπορούσε.

 
Πληροφορικός Πρωτοβάθμιας
20 Αυγ 2023 22:55

Προς @Πλατάριος Γιάννης

Ως Πληροφορικός στην Α/θμια γνωρίζω και πόσες ώρες υπηρετεί ένας εκπαιδευτικός στην Αθμια και πόσες ώρες είναι το ωράριο κ τα πάντα όλα. Ρώτησα αν γίνεται να συμπληρώνει τις υπόλοιπες 7 ώρες στο σχολείο του αφού οριστεί υποδιευθυντής. Τι δεν καταλάβατε εσείς; Διαβάστε ξανά τι ρώτησα. Ένας υποδιευθυντής υπηρετεί 2 ώρες λιγότερες, άρα 21-2=19 ώρες. Απο πού ορμώμενος κάνατε το ακόλουθο απαξιωτικά σχόλιο:
"Τόσα χρόνια στην εκπαίδευση (για να έχει 19 ώρες) δεν έχει πάρει ΜΥΡΩΔΙΆ, από την θέση του Ιζνογκουντ, αλλά θέλει να γίνει!"

Κρίμα για το σχόλιό σας αυτό ενώ μάλλον ΕΣΕΙΣ δεν καταλάβατε. Και αγνοείτε και είστε και αγενής, θα πω εγώ.

 
Νικος
20 Αυγ 2023 21:46

Θα μπορούσε κάποιος να γράψει τις εργασίες που κάνει σε Βθμια ο υπ/ντης?
(πχ πρόγραμμα , myschool ...κλπ)
Εγώ ως απλός εκπαιδευτικός τόσα χρόνια , είχα το myschool , άλλες χρονιές έφτιαχνα το πρόγραμμα του σχολείου , συντηρούσα την ιστοσελίδα , ήμουν υπεύθυνος εκδρομών και βιβλίων κλπ.

 
@nikos
20 Αυγ 2023 21:45

Ας κράζει όσο θέλει. Όταν εξισωθεί η αναλογία μισθού ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ που υπάρχει σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο, τότε θα εξισωθεί και το ωράριο.

 
Ωράριο παραμονής στο σχολείο
20 Αυγ 2023 21:34

@nikos 20 Αυγ 2023 19:35

Συμπλήρωση στο προηγούμενο σχόλιο.

Αν ο νομοθέτης ήθελε να καθόμαστε 6 ώρες (ούτε παρακάτω, ούτε παραπάνω) θα έλεγε "παραμένουν στο σχολείο 6 ώρες" αλλά ΔΕΝ λεει αυτό αλλά "παραμένουν όχι πέρα από 6 ώρες"

Επίσης, για τους διευθυντές, υποδιευθυντές, υπεύθυνους τομέα, υπεύθυνους εργαστηρίου ΕΚ λέει ξεκάθαρα ότι παραμένουν στο σχολείο όλες τις ώρες λειτουργίας του.

 
@ ζορρό
20 Αυγ 2023 21:19

ζωάρα το έπιασες το νόημα , μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι (να ξέρεις όμως ότι δεν θα είσαι ο μόνος, έχει τέτοιες κι άλλες περιπτώσεις)

 
123
20 Αυγ 2023 20:01

Και εάν, λέμε εάν, ο διευθυντής είναι αυταρχικός, μεροληπτικός, εγωκεντρικός, συγκεντρωτικός, χειριστικός, χωρίς κοινωνικές και άλλες δεξιότητες, έως και εντελω΄ς ανίκανος διοικητικά - και πάμπολλοι υπάρχουν τέτοιοι με πάρα πολλά τυπικά προσόντα... ; Τότε πώς ο υποδιευθυντής θα μπορεί να υψώσει λόγο και να μιλήσει λογικά, εάν επιλέξει έναν αντίστοιχό του; Πώς θα εξασφαλιστεί το σχολείο από έναν "διοικητή" που το δήλωσε, χωρίς να ανήκει σε αυτό, μόνο και μόνο για να πάρει μία διευθυντική θέση;

 
nikos
20 Αυγ 2023 19:44

@Όπως τα λες

Όλες οι εργασίες είναι στο 30ωρο και επειδή οι εργαζόμενοι εργαζονται 8 ώρες την ημέρα, έχεις και 10 ώρες για τα επιπλέον (συνολικά 40 την εβδομάδα).
Στο σχολείο δε μένεις μόνο για να κάνεις διοικητικες δουλειές, αλλά και μέρος αυτών που αναφέρεις (διαγωνίσματα, κλπ).

Συνάδελφοι δε γ΄ίνεται να κάνεις τις ώρες σου (18 ή 21ή 23) και να εξαφανίζεσαι. Δε το καταλαβαίνετε ? Μας κράζει όλη η κοινωνία.

 
nikos
20 Αυγ 2023 19:35

@Ωράριο παραμονής στο σχολείο

To <= του 6 δεν προκύπτει. Αυτό που προκύπτει είναι να μην είναι πάνω από 6 ώρες.
Τώρα ας μην κάνουμε μάθημα Ελληνικών.

"Oι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας"

Oι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα και με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου ΣΤ ́ του άρθρου 11, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που ανατίθενται από τα όργανα διοίκησης του σχολείου και συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως η προετοιμασία του εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού και των εργαστηριακών ασκήσεων, η διόρθωση εργασιών και διαγωνισμάτων, η καταχώρηση- ενημέρωση της αξιολόγησης των μαθητών, η συμμετοχή στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση εορταστικών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, η επικοινωνία με δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, η συνεργασία με εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα ή που διδάσκουν τα ίδια γνωστικά αντικείμενα, οι παιδαγωγικές συναντήσεις για την κατάρτιση ομαδικών ή εξατομικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης συγκεκριμένων μαθητικών ομάδων ή μαθητών, η επίβλεψη σχολικών γευμάτων, η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, η τήρηση βιβλίων του σχολείου και η εκτέλεση διοικητικών εργασιών. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης α ́ της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 2721/1999 (Α ́112), από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες απαλλάσσεται ο γονέας παιδιού μέχρι δύο ετών

 
@ Πληροφορικός πρωτοβάθμιας
20 Αυγ 2023 19:28

Θεωρώ πως εφόσον επιλεγεί θα συμπληρώσει υποχρεωτικά με β ανάθεση δηλαδή εργαστήρια δεξιοτήτων.

 
ΔΙΑΣ
20 Αυγ 2023 18:44

Δίκαιο είναι ο υποδιευθυντής να επιλέγεται με προσόντα και μοριοδότηση από τοπικό συμβούλιο επιλογής.Στην ψηφοφορία ο δ/ντής,συνήθως,έστηνε τη διαδικασία για να βγάλει τον εκλεκτό του.Τώρα, ο δ/ντής δεν θα επιλέξει τον προσοντούχο για να μην του πάρει τη θέση στις επόμενες κρίσεις,αφού ένας προσοντούχος αν γίνει υποδιευθυντής θα λάβει επιπλέον μόρια κι εμπειρία.Αν οριστούν τα προσόντα αποφεύγονται διχασμοί,πικρίες,γκρίνιες,αναταραχή κι εκδικητικότητα μέσα στον σύλλογο.Οποιοι υποψήφιοι δεν γινουν υποδιευθυντές με τον τωρινό νόμο θα επιτίθενται ισόβια στον δ/ντή που δεν τους επέλεξε.

 
NO
20 Αυγ 2023 18:35

@ δισκοβόλος
Η υποδιεύθυνση είναι διοικητική θέση. Οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν διοικητικές αρμοδιότητες και τα κριτήρια τους είναι " θυμικού"
χαρακτήρα.
Μην παίζετε με τις λέξεις για τις εντυπώσεις. Διευθύνων σημαίνει, συντονίζω, προβλέπω, προτείνω, σχεδιάζω, καθοδηγώ, ελέγχω, αξιολογώ κλπ. Δεν είναι διοίκηση τι είναι?
Διοίκηση είναι
Σχεδιασμός, οργάνωση, έλεγχος, αξιολόγηση. Δεν διευθύνω όταν διοικώ?

 
Πλατάρος Γιάννης
20 Αυγ 2023 18:30

Τον υποδιευθυντη, πρέπει να τον ορίζει ο διευθυντής.
Δεν είχα πάντα αυτή την άποψη....
Πίστευα και πιστεύω στην ακαδημαϊκή αξιοκρατία.
Με τα χρόνια πείστηκα ότι ο διευθυντής για να πετύχει, πρέπει να διαλέξει κατ αρχήν έμπιστο πρόσωπο και μετά τα αξιοκρατικα.
Προσωπικά, τους έβρισκα τους υποδιευθυντες όπου πηγαινα. Κατά σύμπτωση (ή μήπως δουλεύει το "σύστημα; ") ήταν οι καλύτεροι και οι πιο φιλότιμοι και οι πιο συνεργασιμοι και οι πιο κατάλληλοι για την θέση. Δεν γίνονται όμως όλα με αυτόματο πιλότο. Και έναν καλό που είχα βρει χωρίς να είναι υποδιευθυντής, έγινε διευθυντής. Όλοι οι καλοί, είναι διευθυντές και υποδιευθυντες. Πολλές φορές συναντάμε κραυγαλέες περιπτώσεις προφανούς ανικανότητας διευθυντή. Όποιος ψάξει, θα βρει ανεπαρκεστερο οικείο ΣΔ. Μην μπερδευθείτε όμως!... Μέσα στον ανεπαρκή σύλλογο είναι ΚΑΙ οι φαινομενικά ικανοί που ΔΕΝ επιθυμούν θέση στελέχους. Θα την πάρουν την θέση, όσοι από τους πρόθυμους είναι ικανοτεροι.... Νόμος της φύσης....
Συμβουλή στους διευθυντες:
Να υποδείξετε φιλότιμα πρόσωπα με επαρκείς ψηφιακές δεξιότητες.
Η παραπάνω συμβουλή είναι η ελαχίστη που δεν επιδέχεται καμίας αποκλίσεως.
Οποίος δεν την δέχεται ας δοκιμάσει την δική του και θα ΔΕΙ (Όπως ο τυφλός που λουζοταν με ουλτρεξ....)
Υ. Γ. υπάρχουν εξαιρέσεις με τις ψηφιακές δεξιότητες. Σαν τον "Πληροφορικό στην Πρωτοβαθμια" που ρωτάει κάτι που "δεν διευκρινίζει" η εγκυκλιος. Όμως η εγκυκλιος λέει " να συμπληρώνει ωράριο υποδιευθυντη". Και ξέρει ότι είναι 14 ή 15 ώρες (ή λίγο παραπάνω στην πρωτοβάθμια;) Και ξέρει ότι δεν μπορεί να κάνει άλλο μάθημα πλην της πληροφορικής (συντεχνία των ΠΕ70) και πήγε εν γνώσει του σε Δημοτικό. Και ενώ έχει 12 ώρες στο σχολείο, ρωτάει αν μπορεί να πηγαίνει και δίπλα για άλλες 7. Να φεύγει δηλαδή, από το σχολείο που είναι υποδιευθυντής! Τόσα χρόνια στην εκπαίδευση (για να έχει 19 ώρες) δεν έχει πάρει ΜΥΡΩΔΙΆ, από την θέση του Ιζνογκουντ, αλλά θέλει να γίνει!
Ας μην απογοητευθεί όμως με την απάντηση, διότι η πλειονότητα, στο ίδιο μήκος κύματος κινείται...

 
Όπως τα λες
20 Αυγ 2023 16:55

@nick μου...

Όμως, μαζί με την υποχρέωση παραμονής 8.00-14.00 θα υπάρχει και :

1. Η υποχρέωση διασφάλισης ΙΚΑΝΟΥ εξοπλισμού & χώρου (όχι ένα γραφείο με άλλους 15-20 ανθρώπους) για να κάνουν οι εκπ/κοι τη δουλειά τους με πρώτη προτεραιότητα την διδακτική προετοιμασία κ την αξιολόγηση των μαθητών (όχι τις γραφειοκρατικές εργασίες του δ/ντη).

2. Ο σεβασμός στο ωράριο του εκπ/κού. Δλδ όταν λέμε να τελειώνει στις 14.00, θα τελειώνει στις 14.00. Όχι κάτσε έως τις 15.00 κ αύριο φεύγεις στις 13.00, όχι πάρε δουλειά για το σπίτι το απόγευμα, όχι έλα στο Σ/Κ να κάνεις πρόγραμμα. Έχεις 30 τετράδια να διορθώσεις κ διορθώσεις 5 μέχρις τις 14.00? Τα υπόλοιπα αύριο κ όσα προλάβεις, ας τα πάρουν μετά από μια βδομάδα! Έχεις να ετοιμάσεις διαγώνισμα για αύριο κ πήγε η ώρα 14.00 επειδή η Δ/νση καίγονταν για το myschool ή το τάδε πίνακι στο excel? Δεν πειράζει, ακυρώνεται το διαγώνισμα κ πάει για μεθαύριο..!

Είσαι???

 
Δήμος
20 Αυγ 2023 16:52

Όταν θα υπάρξει σοβαρή αξιολόγηση και επικράτηση του αυτονόητου, τότε ίσως έχει νόημα να συζητάμε για το πώς πρέπει να επιλέγεται ο Διευθυντής και Υποδιευθυντής. Όταν όμως μοριοδοτειται, σαν τυπικό διοικητικό προσόν, ένα μεταπτυχιακό στις διατροφικές συνήθειες του Βυζαντιου και όχι ένα μεταπτυχιακό ή έστω μια απλή επιμόρφωση, στη διοίκηση σχολικών μονάδων, ας μην περιμένουμε και πολλά. Κανένας Διευθυντής δεν κρίθηκε για το έργο του παρα μόνο για τα .. τυπικά (!) του προσόντα. Μάλιστα μοριοδοτηθηκε έξτρα για κάθε χρόνο που απλά παρέμεινε στην θέση του Διευθυντή και όχι για το αν είχε καλές σχέσεις με τον Σύλλογο, τα παιδιά ή γονείς, ανέπτυξε το σχολείο, έκανε προγράμματα, άνοιξε το σχολείο στην κοινωνία κ.λπ. Η επιλογή της Διοίκησης σχολικών μονάδων είναι λάθος από την αρχή. Πάντως, έτσι όπως διαμορφώθηκε η διοικητική δομή, είναι απολύτως λογικό ο Διευθυντής να επιλέγει τον Υποδιευθυντή αρκεί να υφίσταται, κατόπιν αξιολόγησης φυσικά, τις συνέπειες της επιλογής του.

 
ΠΕΤΡΟΣ
20 Αυγ 2023 16:30

Μένουν 2 εβδομάδες για να ανοίξουν τα σχολεία και πρέπει μέχρι την 1- Σεπτεμβρίου να υπάρχει η απόφαση ώστε η επιλογή να γίνει άμεσα και πριν έρθουν οι μαθητές στα σχολεία.
Δεν υπάρχει λόγος για καθυστερήσεις μιας και ο νόμος υπάρχει.
Τέλος υπάρχουν συνάδελφοι που είναι υποδιευθυντές 6 συνεχόμενα χρόνια και δεν θέλουν να συνεχίσουν.

 
@ πρώην Ανήσυχος εκπαιδευτικός
20 Αυγ 2023 16:22

πολύ ωραία σκέψη να ξεκινάς με το κατ'εμε λάθος να μην είναι διευθυντής (και για 2ετία , όχι θητεία κυβερνητική) κάποιος με οργανική σε πρώτη φάση στο ίδιο σχολείο και με πρόβλεψη για γύρω. με όσα αναφέρεις ως παρενέργειες σχετικά με το θέμα...

 
@ Master chef
20 Αυγ 2023 16:20

ένα δικιο το έχεις , αλλά στα φτηνά φαγάδικα η μαγιονέζα είναι φασόν (θυμάσαι το γραφείο με τα μπλε μπαλόνια ; ) , μόνο στα μισελενάτα εσωτερική παρασκευή ... και μισελενάτο δε σε κάνει η θέση στο μαρούσι , ούτε Gagnaire το μικρό μερος ονόματος που γαλλοφέρνει. αλλά απο την άλλη κι εγώ θέλω να επιλέγω και επιλέγω ταβερνείο έντιμο , ήσυχο με τοπικά αγνά προϊόντα ... στα μεγάλα γίνεται σφαγή και φασαρία ουυυυυυυ

 
Δημήτρης
20 Αυγ 2023 16:01

Συνάδελφοι ψυχραιμία. Είναι απαραίτητη η καλή συνεργασία του Διευθυντή με τον Υποδιεθυντή, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει να να βάλει τον κολλητό του. Υπάρχει Υπηρεσιακό Συμβούλιο που μπορεί να κρίνει με βάση τα προσόντα. Είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να συνεργαζόμαστε με όλους για το καλό του Σχολείου και των παιδιών, σε κλίμα αλληλοσεβασμού και αλληλοκατανόησης. Ούτε η υποχρεωτική παραμονή, ούτε ο αυταρχισμός θα μας κάνει καλύτερους Δασκάλους. Τα παιδιά υπηρετούμε, ούτε την Κυβέρνηση, ούτε το Σύστημα...

 
Δισκοβόλος (πρώην Ανήσυχος εκπαιδευτικός)
20 Αυγ 2023 15:44

@nikos 20 Αυγ 2023 13:08
Αγαπητέ, να μου επιτρέψετε να πω ότι διαφωνώ ολοκληρωτικά με κάθε λέξη του σχολίου σας κι ελπίζω να μην είστε εκπαιδευτικός και γράφετε αυτά τα πράγματα!
Ακούστε λοιπόν: Ο διευθυντής, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα πια στο ελληνικό σχολείο, είναι τα πάντα! Από απλός διδάσκων, μέχρι και επιστάτης, ηλεκτρολόγος, υδραυλικός και ό,τι άλλο βάλει ο νους του ανθρώπου. Και φυσικά είναι και γραμματέας! Δε θα 'πρεπε να συμβαίνουν αυτά, αλλά δυστυχώς συμβαίνουν!
Συνεπώς δεν πολυκαταλαβαίνω τι ακριβώς σημαίνει "να δοθούν κι α΄λλες αρμοδιότητες στον Δ/ντή". Ήδη έχει απεριόριστες, έτσι που να μην προλαβαίνει καν να ανασάνει. Πιθανότατα εννοείτε να του δοθούν παραπάνω εξουσίες. Σ' αυτή την περίπτωση διαφωνώ διπλά. Γιατί ο διευθυντής, όπως το ορίζει και η λέξη, "διευθύνει", δεν διοικεί! Είναι, κατά το γνωστό κλισέ, πρώτος μεταξύ ίσων, το έργο των οποίων συντονίζει. Εσείς προφανώς ονειρεύεστε έναν διευθυντή του παλιού καιρού, τότε που μιλούσαμε για γυμνασιάρχες και λυκειάρχες, τίτλοι που εδώ και χρόνια έχουν ευτυχώς εκλείψει από την εκπαιδευτική ορολογία.
Όσο για το εργασιακό ωράριο 8 με 2, αν και το θεωρώ σωστό, δυστυχώς δεν ισχύει έτσι ακριβώς όπως το εννοείτε. Ο νόμος, χρόνια τώρα, αρέσκεται στο θολό "όχι πάνω από 6 ώρες την ημέρα και όχι πάνω από 30 ώρες την εβδομάδα". Δεν καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι άλλο το κάθετο 6 ώρες την ημέρα που λέτε σείς και άλλο το "όχι πάνω από 6 ώρες" που προφανώς δεν αποκλείει και το κάτω από τις 6 ώρες;
Μάλλον αλλού λοιπόν πρέπει να στρέψετε την επιθετική σας κριτική και "όχι όπως σας βολεύει"...

 
Πληροφορικός σε Πρωτοβάθμια
20 Αυγ 2023 15:26

Δεν διευκρινίζει η εγκύκλιος: ένας πληροφορικός με 12 ώρες στο δημοτικό της οργανικής του μπορεί να οριστεί υποδιευθυντής κ να συμπληρώνει τις υπόλοιπες 7 ώρες στο δημοτικό του; Ας απαντηθεί και αυτό.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ