ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Επιλογή Υποδιευθυντών Σχολείων: Τι ορίζει η απόφαση «Πιερρακάκη»

Η διαδικασία- Οι προϋποθέσεις συμμετοχής εκπαιδευτικών στη διεκδίκηση θέσης Υποδιευθυντή Σχολείου
Δημοσίευση: 19/08/2023
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Χωρίς τη γνώμη των Συλλόγων Διδασκόντων , αλλά με αποκλειστικά πρόταση του Διευθυντή Σχολείου και την τυπική απόφαση από τα Τοπικά Συμβούλια θα επιλεγούν οι νέοι Υποδιευθυντές Σχολείων , σύμφωνα με το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης το οποίο καταρτίζεται από τον υπουργό Παιδείας Κυριάκο Πιερρακάκη .

Σύμφωνα  με αποκλειστικές πληροφορίες του esos, η απόφαση του υπουργού Παιδείας θα θέτει τις εξής προϋποθέσεις συμμετοχής εκπαιδευτικών  στη διεκδίκηση θέσης Υποδιευθυντή Σχολείου:

Α. Να υπηρετούν κατά τον χρόνο της επιλογής με οργανική θέση στη σχολική μονάδα, στην οποία αφορά η επιλογή.

Ως υποδιευθυντές σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με θητεία στο Π.Σ. (Πρότυπο Σχολείο) ή ΠΕΙ.Σ. (Πειραματικό Σχολείο) κατά τον χρόνο της επιλογής.

Ως υποδιευθυντές Ε.Κ. (Εργαστηριακού Κέντρου) επιλέγονται εκπαιδευτικοί, οι οποίοι, κατά τον χρόνο της επιλογής υπηρετούν με οργανική θέση σε σχολική μονάδα, η οποία εξυπηρετείται από το Ε.Κ. και έχουν υπηρετήσει σε Ε.Κ. για δύο (2) τουλάχιστον σχολικά έτη, είτε ως στελέχη είτε ως εκπαιδευτικοί, με ωράριο οκτώ (8) τουλάχιστον διδακτικών ωρών την εβδομάδα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να ανήκουν σε κλάδο ή ειδικότητα που προβλέπεται για το Ε.Κ. και να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του υποδιευθυντή στο Ε.Κ. (Εργαστηριακό Κέντρο) κατά τον χρόνο της επιλογής.

Ως υποδιευθυντές των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. μπορεί να επιλέγονται, εκτός από τους εκπαιδευτικούς, και τα μέλη του Ε.Ε.Π. (Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού) που υπηρετούν κατά τον χρόνο της επιλογής σε οργανική θέση στη Σ.Μ.Ε.Α.Ε. (Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης) στην οποία αφορά η επιλογή.

Β. Να μην διανύουν δοκιμαστική υπηρεσία ή τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία. (Σε σχέση με αυτό,  διευκρινίζεται ότι δικαίωμα έχουν και οι δόκιμοι που έχουν κλείσει διετία αλλά δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί ώστε να μονιμοποιηθούν. Σχετική πρόβλεψη υπάρχει στο νόμο 4997/2022. άρθρο 78).

Γ. Να μην έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) ή να μην τους έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών, για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ίδιου Κώδικα.

Δ. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή, ούτε να τοποθετηθεί σε όμοια ή ανώτερη θέση στελέχους της εκπαίδευσης για τα τέσσερα (4) έτη που έπονται της απαλλαγής όταν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του, σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4823/2021.

Ε. Να έχουν οκτώ (8) έτη διδακτική υπηρεσία εκ των οποίων τα τέσσερα (4) στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης. Αν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ή μέλη του Ε.Ε.Π. της σχολικής μονάδας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της οκταετούς διδακτικής υπηρεσίας ή της τετραετούς διδακτικής υπηρεσίας στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο διδακτικής υπηρεσίας.

Ζ. Να έχουν πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α’ επιπέδου. Αν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ή μέλη του Ε.Ε.Π. της σχολικής μονάδας δεν πληρούν την προϋπόθεση της πιστοποιημένης γνώσης Τ.Π.Ε. Α’ επιπέδου, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί χωρίς πιστοποιημένη γνώση Τ.Π.Ε.

Ποια θα είναι η διαδικασία

Η διαδικασία , η οποία θα ακολουθηθεί  θα είναι η εξής:

  1. Έκδοση προκήρυξης από τις Διευθύνσεις εκπαίδευσης, 3 τουλάχιστον μήνες πριν από  τη λήξη της θητείας.
  2. Παραλαβή αίτησης από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Συνοδεύεται από φάκελο υποψηφιότητας με που υποβάλλει ο αιτών. Ο φάκελος αυτός υποχρεωτικά πρέπει να έχει:  
  3. Βιογραφικό σημείωμα
  4. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών
  5. Αποδεικτικά τίτλων σπουδών, ξένων γλωσσών και επιμορφωτικών προγραμμάτων
  6. Υπεύθυνης δήλωση.
  7. Υποβολή πρότασης επιλογής και τοποθέτησης. Η υποβολή πρότασης επιλογής και τοποθέτησης γίνεται από το αρμόδιο τοπικό συμβούλιο επιλογής ύστερα από γνώμη του διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. (Εργαστηριακού Κέντρου) κατά περίπτωση.
  8. Τοποθέτηση Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας ή Εργαστηριακού Κέντρου. Η απόφαση εκδίδεται από τον/την Διευθυντή/ντρια Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά περίπτωση ύστερα από πρόταση του αρμόδιου τοπικού συμβουλίου επιλογής.

Ο νόμος

Υπενθυμίζεται ότι νόμος 4823/21, άρθρο 37 παρ. 9 προβλέπει ότι :   “Η επιλογή των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και των υποδιευθυντών και υπευθύνων τομέων Ε.Κ. γίνεται ύστερα από γνώμη του διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ., κατά περίπτωση”.

Η ρύθμιση αυτή διαφοροποίησε αρκετά τη διαδικασία επιλογής υποδιευθυντών σχολικών μονάδων σε σχέση με τον προηγούμενο νόμο 4547/18 ο οποίος προέβλεπε ότι “οι υποδιευθυντές επιλέγονται από το  αρμόδιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26, υπηρεσιακό συμβούλιο, ύστερα από  πρόταση του οικείου συλλόγου διδασκόντων, η οποία διατυπώνεται σε συνεδρίαση…”  

Σύμφωνα με το νόμο 4547/18 το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο  ύστερα από έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων και της νομιμότητας της διαδικασίας διαμόρφωσης της πρότασης, προτείνει στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης την τοποθέτηση των υποδιευθυντών ή υπευθύνων τομέων Ε.Κ..

Η επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής είχε εκφράσει σε έκθεσή της  επιφυλάξεις για τη συγκεκριμένη ρύθμιση.  Τις επιφυλάξεις αυτές τις επανέφερε όταν κατατέθηκε ο νόμος 4823/21 που θα ισχύσει για τις επιλογές των υποδιευθυντών σε αυτή τη φάση.

Σύμφωνα με την έκθεση της επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής ( η έκθεση στο esos), οι επιφυλάξεις  έχουν να κάνουν με δύο πράγματα:

1.    Την καταλληλότητα του  οργάνου που επιλέγει. Όπως προκύπτει από τις παρατηρήσεις της επιστημονικής υπηρεσίας - οι οποίες στηρίζονται σε νομολογία του ΣΤΕ-, κατάλληλο όργανο για την επιλογή των υποδιευθυντών δεν είναι ούτε ο Σύλλογος διδασκόντων ούτε και ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας, αλλά το τοπικό συμβούλιο επιλογής το οποίο μάλιστα σύμφωνα με την σχετική έκθεση δεν πρέπει να αρκείται μόνο “στον έλεγχο νοµιµότητας της γνώµης του Διευθυντή της σχολικής µονάδας ή του Ε.Κ., αντιστοίχως, αλλά έχει την αποφασιστική αρµοδιότητα για τη σχετική επιλογή”.

2.    Την αντικειμενικότητα της επιλογής: Σύμφωνα με την έκθεση οι επιλογές πρέπει να προκύπτουν  “από τα στοιχεία του φακέλου η διενεργηθείσα από το αρµόδιο αυτό όργανο σχετική κρίση και τα δεδοµένα εν όψει των οποίων αυτή εξηνέχθη. (…) Με την αιτιολόγηση της αναφερθείσας κρίσεως σύµφωνα µε τα στοιχεία του φακέλου αφενός εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις αµερόληπτης και αξιοκρατικής κρίσεως και αφετέρου καθίσταται γνωστή στους υποψήφιους και ελέγξιµη από τον ακυρωτικό δικαστή…”

Σχόλια (121)

 
@Rt
20 Αυγ 2023 10:16

Αναλαμβάνει ο αρχαιότερος ( αυτός με τα πιο πολλά έτη προϋπηρεσίας)

 
υπερεξουσίες σε στελέχη επιπεδου σχολείου
20 Αυγ 2023 10:00

ειναι καταστροφικά. όπως καιν η 4ετία (πολύ βαρύ κλίμα και ασήκωτο ). σιγά μην επιλέγει ο διευθυντής και εκπαιδευτικούς (θα ήθελε, κι εγώ) αλλά να το δούμε και από την άλλη : βάλτε στελε΄χη διορισμένα και αφήστε να επιλέξει ο εκπαιδευτικός σχολείο ! και η τοποθεσία του σχολείου παίζει ρόλο αλλά πιστεψτε το και οι ανθρωπινες σχέσεις. γιατί από κάποια σχολεία με τις παρατάσεις κλπ ΄έφευγε κόσμος (ήθελαν και άλλοι μα δεν μπορούσαν). μπάχαλο σε ΄όλα τα κάνουν , λάθος ΟΛΑ. όπως είναι τα πράγματα θελουν διορθωτικές κινήσεις, όχι οραματικές ιδεοληψίες

 
enikos
20 Αυγ 2023 09:29

Τα πράγματα είναι απλά. Συγκαλεί ο διευθυντής άτυπο σύλλογο και παραθέτει τις αρμοδιότητες και τα τυπικά αλλά ουσιαστικά προσόντα που πρέπει να έχει ο υποδιευθυντής (π.χ. δεν αρκεί να έχει ΤΠΕ Α αλλά να γνωρίζει καλά τον χειρισμό των ΗΥ. , να μπορεί να βρίσκεται καθημερινά 8:00-14:00 στο σχολείο, να είναι διαθέσιμος το καλοκαίρι για τις δουλειές που προκύπτουν κλπ.). Παρουσιάζονται οι υποψήφιοι (πόσοι άραγε θα είναι αυτοί;) και κατόπιν ψηφοφορίας επιλέγεται ο υποδιευθυντής. Αυτός θα είναι και η γνώμη του διευθυντή.
Υ.Γ. Μιλάω ως διευθυντής.

 
Νέος διευθυντής
20 Αυγ 2023 09:18

Οι πιο σωστές κρισεις ήταν η ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων. Οι υποδιευθυντες εχουν ρόλο, δε πρέπει να ειναι φερεφωνα του διευθυντή, του οποιου τις πραξεις πρέπει επίσης να κρίνουν εντος του Συλλογου διδασκόντων και για υπηρεσιακά θέματα στην ΔΔΕ. Προσωπικά θα διεξάγω πρώτα κρυφή ψηφοφορία στον Σύλλογο Διδασκόντων.

 
Ανέστης
20 Αυγ 2023 09:17

Αυτό το παραμύθι με τα "προσόντα" ανάλογα τα πτυχία πρέπει να σταματήσει! Δεν μπορεί να συγκριθεί ισάξια ένας νέος με μεταπτυχιακά , με έναν που έχει 20- 30 χρόνια υπηρεσίας, αλλά χωρίς άλλο πτυχίο. Ποιο από αυτά σε κάνει αξιότερο για βοηθό δντη? Σε αυτήν τη θέση πρέπει να είναι κάποιος αποδεκτός από το σύνολο των συναδέλφων του, για να διατηρεί και τις ισορροπίες! Εκ πείρας!

 
ΝΕΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΠΟΤΕ;
20 Αυγ 2023 09:10

Έχουμε νέο συστημα επιλογής Διευθυντών- Υποδιευθυντών (και ΣΕ) αλλά με καθηκοντολόγια του 2002.. Δεν μπορεί να θέλετε, κ.Υπουργέ, να κάνατε μεταρρυθμίσεις και να ξεκινάτε ..ανάποδα. Θα ΄έπρεπε ήδη να έχουν καταρτιστεί νέα καθηκοντολόγια για όλα τα στελέχη εκπαίδευσης (και για τον Σύλλογο Διδασκόντων), με σαφή περιγραφή των αρμοδιοτήτων τους, στα οποία να περιλάμβανονται και όλες οι αλλαγές /προσθήκες καθηκόντων των νέων νόμων(π.χ 4823/2021). Μήπως να τα καταρτίσετε/δημοσιοποιήσετε έστω τώρα;

 
EM
20 Αυγ 2023 08:37

Ότι και να λέμε, όσα προσόντα και να διαθέτουν οι υποψήφιοι, το συμβούλιο κρατά πάντοτε μια στάση αμέτοχη!! Δεν επεμβαίνει εκεί που επιλέγει ο Διευθυντής. Σας το λέω από πείρα μετά από 27 χρόνια στην εκπαίδευση. Με υπογραφή και επιλογή από τον διευθυντή θα μπούνε οι υποδιευθυντές στις θέσεις τους. Όλα τα άλλα λέγονται για να δημιουργηθεί εντύπωση ότι γίνεται αμερόληπτη επιλογή !!!

 
@Δημητρα
20 Αυγ 2023 08:02

Βοηθός του διευθυντή είναι και όχι υπηρέτης του συλλόγου. Επιτέλους μια κακοδαιμονία δεκαετιών αίρεται Ο διευθυντής θα μπορεί να επιλέγει τον συνεργάτη του χωρίς περιορισμούς.

 
Χ.Ψ.
20 Αυγ 2023 07:48

Οι υποδιευθυντές είναι στελέχη και λαμβάνουν επίδομα θέσης 150 ευρώ.
Δεν μπορεί ούτε ο Σύλλογος, ούτε ο διευθυντής σχολικής μονάδας να επιλέξει για την υπηρεσιακή εξέλιξη και την οικονομική αναβάθμιση συναδέλφου.
Θα πρέπει να οριστούν συγκεκριμένα κριτήρια και τυπικά προσόντα, ώστε η διαδικασία να είναι αντικειμενική, από τοπικά συμβούλια, πάντα βάσει βιογραφικού.

 
Ανέστης
20 Αυγ 2023 07:45

Η επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής θέλει να ορίζονται και όχι να εκλέγονται! "Δημοκρατικές διαδικασίες", μην ξεχνιόμαστε!

 
Τέλεια
20 Αυγ 2023 07:43

Επιτέλους θα κάνω τη γυναίκα μου υποδιευθύντρια.

 
Ανέστης
20 Αυγ 2023 07:39

Ακόμα και εδώ το, διεφθαρμένο και ανήθικο,πολιτικό σύστημα θέλει να ρουσφετολογεί. Ικανός για αυτούς είναι όποιος πάει με τα νερά τους και όχι ο άξιος αποδοχής των συναδέλφων του, που " τυχαίνει" να τον γνωρίζουν χρόνια!

 
Rt
20 Αυγ 2023 01:15

Τι γίνεται όταν δεν θέλει κανένας να γίνει υποδιευθυντής;

 
Στέλλα Αθήνα
20 Αυγ 2023 00:48

Εγώ ως διευθύντρια δηλώνω από τότε ευθαρσώς και κατηγορηματικως πως δε θα πάρω θέση. Ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον από το σχολειο που είμαι διευθύντρια 4 άτομα. Δεν μπορώ να επιλέξω. Εξάλλου όποιο άτομο και να επιλέξω...τα υπόλοιπα 3 δε θα θέλουν να μου ξαναμιλήσουν που δεν τα προτίμησα και είναι απολύτως λογικό . Μ αυτή τη λογική...θα πρέπει να επιλέξουμε και το εκπ/κο προσωπικό εμείς οι διευθυντές. Όχι και πάλι όχι. Μόνο με κατάθεση προσοντων να γίνει η διαδικασία.

 
Πέτρος Πάλ.
20 Αυγ 2023 00:45

Να τρέξει άμεσα η διαδικασία . Πολυ το κουρασαμε...
Μη μας πάρει πάλι παράταση 3 χρονια...όπως με τους διευθυντές...ελπίζω εντός του 2023 να γίνει η τοποθέτηση τους.

 
Πέρσης
20 Αυγ 2023 00:44

Ο διευθυντής δε θα έχει προλάβει να σχηματίσει άποψη για τον ποιον θέλει για υπ/ντη μιας και στα περισσότερα σχολεία οι διευθυντές είναι καινούριοι. Επομένως...δε θα ναι αντικειμενικος . Το σωστό είναι όσοι θέλουν να γίνουν υπ/ντες να καταθέσουν τα χαρτιά τους. Και να αποφασίσει το τοπικό συμβούλιο επιλογής.

 
Δημήτρης Θεσσ.
20 Αυγ 2023 00:42

Η επιλογή των υπ/ντων να γίνει μόνο με κατάθεση προσοντων. Οτιδήποτε άλλο δε θεωρείται αντικειμενικο και δίκαιο. Να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι τα πτυχία τους και το συμβούλιο απλά και ωραια να συνεδριάσει και να αποφασίσει.

 
@Δήμητρα
20 Αυγ 2023 00:39

Ο σύλλογος να επιλέγει τον υπ/ντη ???? Α πα πα ...μέγα λάθος το οποίο ευτυχώς διορθώθηκε. Το φυσιολογικό και το αυτονόητο δεν είναι αυτό που λες. Αλλά αυτό που λέει το άρθρο.τα συμβούλια επιλογής μα αποφασίσουν
Όπως έκαναν κ με εμάς τους διευθυντές!!!!!

 
@Δήμητρα
20 Αυγ 2023 00:37

Ξεχνα το. Δεν έχεις προσόντα αλλά σε συμπαθεί ο σύλλογος...γι αυτό έχεις αυτή την αποψη . Όμως... χωρίς προσόντα πλέον δεν μπορείς να σταθείς σ αυτή τη θέση. Επομένως, πρέπει να αποφασίσει το συμβούλιο επιλογής με βάση τα προσόντα. Και πολύ σωστά δηλαδή. Έτσι εξασφαλίζεται η αντικειμενικοτητα και η αμεροληψια !!!!!! Εύγε Πιερρακακη!!!!!! ( και τα γράφει αυτά μια ΣΥΡΙΖΑΙΑ)!!!!!!

 
@Δημητρα
20 Αυγ 2023 00:35

Ούτε καν
...αυτό που λες δεν υφίσταται. Είναι λάθος ο σύλλογος να αποφασίζει. Γι αυτό κι ευτυχώς πλέον ΔΕ θα αποφασίζει. Διότι έχει υποκειμενικά κριτηρια( φιλίες κλπ ). Είναι λάθος ο " κατωτερος" ιεραρχικά να επιλέγει τον ανώτερο. Δεν υφίσταται αυτό σε καμία προηγμένη χώρα...

 
@Δήμητρα
20 Αυγ 2023 00:27

Δήμητρα μπορείς να δεις τα πράγματα κι από άλλη οπτική. Γιατί η ομάδα να αποδέχεται τον διευθυντή (ή τον υποδιευθυντή); Γιατί ο διευθυντής να μη δημιουργεί τη δική του ομάδα στο σχολείο στο οποίο κρίθηκε και επιλέχθηκε να διευθύνει; Στο χώρο των επιχειρήσεων, αλλά και των ιδιωτικών σχολείων, ο διευθυντής φτιάχνει την ομάδα του και υλοποιεί το όραμά του και τέλος αξιολογείται για το έργο του. Σκέψου τη συνεργασία και ομόνοια που θα υπήρχε σε έναν σύλλογο, αν ο διευθυντής είχε το δικαίωμα να επιλέγει τους εκπαιδευτικούς με τους οποίους θα συνεργαστεί κάθε σχ. έτος; Απλώς σκέψου να συνεργάζεσαι με έναν διευθυντή που σε επέλεξε και την ποιότητα του έργου σου και των ικανοτήτων σου. Σκέψου τώρα εάν εσύ είσαι διευθύντρια, δεν θα ήθελες τους πιο αξιόλογους εκπαιδευτικούς στο δικό σου σχολείο; Απλώς σκέψου!!!

 
Δώρα Αθήνα
20 Αυγ 2023 00:24

Δεν καταλαβαίνω το πνεύμα του άρθρου. Δηλ αν κάποιος έχει πάρα πολλά προσόντα και κάποιος άλλος λιγότερα αλλά τον επιθυμεί ο διευθυντής αυτόν με τα λιγότερα...θα γίνεται εν τέλει αυτός με τα λιγότερα????? Είναι δυνατόν????
ΔΟΕ & ΕΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ να πάρουν θέση. Ο διευθυντής πρέπει να μείνει ουδετερος ως προς τη διαδικασία. Και να μη δείξει προτίμηση προς κάποιον. Μόνο με κατάθεση προσοντων να γίνει η επιλογή...

 
Ασπασια
20 Αυγ 2023 00:21

Ο διευθυντής πρέπει να κρατήσει ουδετεροτητα. Δε γίνεται να εκφέρει γνώμη. Γιατί θα δημιουργήσει ίντριγκες και αντιπαραθεσεις. Επίσης...πολλοί είναι νέοι διευθυντές και δε θα χουν άποψη για το ποιόν επιθυμούν. Δε θα προλάβουν να καταλήξουν...το συμβούλιο και μόνο αυτό θα πρέπει να επιλέξει...

 
Κώστας
20 Αυγ 2023 00:18

Μόνο από τα συμβούλια να γίνεται η επιλογή για τη θέση του υπ/ντη. Ούτε απ τον διευθυντή ουτε φυσικά απ τον σύλλογο...γιατί μπαίνουν στη μέση υποκειμενικά κριτήρια...

 
Β.Δ. Αττικη
20 Αυγ 2023 00:16

Εννοείται και δεν πρέπει να επιλέγει ο σύλλογος διδασκόντων. Μ αυτή τη λογική...θα επέλεγε και τους διευθυντές. Δεν πρέπει για τον απλούστατο λόγο ότι δεν έχει τα σωστά, αντικειμενικά κριτήρια και αποφασίζει καθαρά μεροληπτικά...με συμπάθειες κλπ . Εννοείται το συμβούλιο να αποφασίσει. Όπως έγινε και με τους διευθυντές, καθαρά με τα προσόντα. Αρκετά με τους φίλους μες στα σχολεία...χωρίς να διαθέτει κανένα προσόν ο υπ/ντης. Πρέπει πλέον να έχει προσόντα...

 
Τρανός
20 Αυγ 2023 00:14

Το συμβούλιο επιλογής και μόνο πρέπει να επιλέγει. Με μετρήσιμα προσόντα όπως έγινε με τους διευθυντές. Ετσι θα είναι αντικειμενική και δίκαιη η διαδικασία. Δε γίνεται να εκφέρει άποψη ο διευθυντής. Γιατί θα δημιουργήσει αντιπαραθεσεις.

 
Ιωάννης
20 Αυγ 2023 00:13

Θα κλάψουν μανουλες

 
Πατσ.Παναγιώτης ΠΕ86
19 Αυγ 2023 23:22

Δεν μπορώ να καταλάβω τι κώλυμα έχει η πολιτική της ΝΔ για την Παιδεία, με τους Συλλόγους Διδασκόντων ότι δεν πρέπει να συμμετέχουν πουθενά και όλα να τ' αποφασίζει ο Δ/ντης, άντε και κάνα δυο άλλα άτομα !!!!!!! Δηλαδή οι υπόλοιποι μες στο σχολείο το ρόλο θα βαράνε !!!!!!!!! Απλοί υπάλληλοι, που δουλεύουν για το μεροκάματο !!!!!!!!!

 
NO
19 Αυγ 2023 22:52

@Δημητρα
Λάθος κάνετε κυρία μου, ο Υποδιευθυντής είναι το δεξί χέρι του Διευθυντή. Θα πρέπει να έχουν αγαστη συνεργασία και οχι να είναι ο δημοφιλής του Συλλόγου. Οι δημοφιλείς που τους ψηφίζουν, ενίοτε είναι και ομηροι

 
τρελά γέλια
19 Αυγ 2023 22:22

μετά τους προσωρινούς του 2020, μετά τον καλυτερότερο και αυτόοοοοοο

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.