Εκκλησιαστικά σχολεία: Διαδικασία εισαγωγής χωρίς εξετάσεις μαθητών/τριών ειδικών κατηγοριών

Η αίτηση μαζί με τα απαραίτητα προς έλεγχο δικαιολογητικά, υποβάλλονται εντός του πρώτου δεκαημέρου του σχολικού έτους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο εκκλησιαστικό σχολείο της επιλογής

23/08/2023

Άκουσε το άρθρο

Η  διαδικασία  υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή μαθητών/τριών ειδικών κατηγοριών στα εκκλησιαστικά σχολεία για το σχολικό έτος 2023-2024, ορίζεται σε εγκύκλιο του  υπουργείου Παιδείας .

Ειδικότερα:

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Υποψήφιοι για συμμετοχή στη διαδικασία εισαγωγής χωρίς εξετάσεις στην Α’ τάξη του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου ή στην Α ́ τάξη Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου μπορούν να είναι μαθητές που εμπίπτουν σε κάποια από τις κατωτέρω κατηγορίες:

(Ι) Τέκνα ομογενών ή αλλοδαπών – αλλογενών. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τέκνα ομογενών και τέκνα αλλογενών-αλλοδαπών, τα οποία έχουν αποφοιτήσει από Δημοτικό Σχολείο του εξωτερικού για την εισαγωγή τους στην Α ́ Τάξη Εκκλησιαστικού Γυμνασίου ή από το Γυμνάσιο για την εισαγωγή τους στην Α ́ Τάξη του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου,

(ΙΙ) κάτοχοι τίτλου ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό και παρέχει δικαίωμα εισαγωγής ή εγγραφής στο κράτος αυτό, σε τάξη αντίστοιχη με την Α’ Γυμνασίου ή Α’ Λυκείου στην Ελλάδα. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και τα τέκνα Ελλήνων που διαβιούν στο εξωτερικό, τα οποία έχουν αποφοιτήσει από Δημοτικό Σχολείο του εξωτερικού και ενδιαφέρονται για την εισαγωγή τους στην Α ́ Τάξη Εκκλησιαστικού Γυμνασίου ή από το Γυμνάσιο για την εισαγωγή τους στην Α ́ Τάξη του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου,

(ΙΙΙ) υποψήφιοι/ες που προτείνονται από ορθόδοξα Πατριαρχεία ή ορθόδοξες Ιερές Μητροπόλεις της αλλοδαπής,
(IV) τέκνα τρίτεκνων ή πολύτεκνων ή μονογονεϊκών οικογενειών, (V) τέκνα μακροχρόνια ανέργων γονέων,
(VI) τέκνα οικογενειών με χαμηλό ετήσιο εισόδημα,
 
όπως οι κατηγορίες αυτές καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

1. Υποβολή της αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να είναι υποψήφιοι/ες για μία μόνο ειδική κατηγορία με αίτηση, η οποία θα είναι υπογεγραμμένη και από τους δύο γονείς ή τον ασκούντα τη νόμιμη επιμέλεια/κηδεμονία. Οι ενδιαφερόμενοι/ες που θα υποβάλουν αίτηση σε παραπάνω από μία κατηγορία, θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής.

Η αίτηση υπαγωγής των μαθητών/τριών στις ανωτέρω κατηγορίες μαζί με τα απαραίτητα προς έλεγχο δικαιολογητικά, υποβάλλονται εντός του πρώτου δεκαημέρου του σχολικού έτους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο εκκλησιαστικό σχολείο της επιλογής τους.

Αίτηση υπαγωγής σε ειδική κατηγορία δικαιούνται να υποβάλουν και οι υποψήφιοι/ες που συμμετείχαν στη διαδικασία επιλογής μέσω εξετάσεων, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στους εισακτέους.

Ο/Η Διευθυντής/τρια οφείλει να αποστείλει απαντητικό σημείωμα, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, σχετικά με την παραλαβή της αίτησης και των δικαιολογητικών. Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών οφείλουν να διακριβώσουν την παραλαβή της αίτησης και των δικαιολογητικών από το σχολείο. Η υποβολή της αίτησης οριστικοποιείται μόνο μετά την αποστολή εκ μέρους του σχολείου του αποδεικτικού παραλαβής. Στην περίπτωση εισαγωγής του/της υποψηφίου/ας, οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά και σε φυσική μορφή στο σχολείο υποβολής της αίτησης.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ο/η Διευθυντής/ντρια του Ε.Σ. οφείλει:

Ι) Να επιβεβαιώσει:

α. Τη μη συμμετοχή του μαθητή/τριας στη διαδικασία, λόγω ανάκλησης της αίτησης με υπεύθυνη δήλωση του/της αιτούντος/ούσης και

β. Αν ο/η υποψήφιος/α υπάγεται στην ειδική κατηγορία στην οποία έχει δηλώσει ότι ανήκει, κατόπιν ελέγχου των απαραίτητων δικαιολογητικών που έχει υποβάλει.

ΙΙ) Να καταρτίσει τις καταστάσεις με αξιολογική σειρά κατάταξης των υποψηφίων ανά ειδική κατηγορία για εισαγωγή στο οικείο Ε.Σ.

ΙΙΙ) Να διαβιβάσει τις ανωτέρω καταστάσεις στο Ε.Σ.Ε.Ε. 2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά ειδική κατηγορία

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά ειδική κατηγορία και η διαδικασία υποβολής τους ορίζονται στο άρθρο 3 της αρ. 99702/Θ2/9-8-2022 (Β ́ 4367) ΥΑ.

Οι γνωματεύσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά πρέπει να είναι εν ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Το Ε.Σ.Ε.Ε. είναι αρμόδιο για την επικύρωση των καταστάσεων αξιολογικής σειράς κατάταξης των υποψηφίων, ανά ειδική κατηγορία, σε κάθε σχολείο και την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων με τους εισακτέους μαθητές.

Εάν κατά την ανωτέρω διαδικασία προκύψουν κενές θέσεις σε κάποιο/α εκκλησιαστικό/ά σχολείο/α, λόγω μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σε κάποια/ες από τις κατηγορίες α, β, γ της παρ. 5 του άρθρου 123 του Ν. 4823/2021 (Α ́ 136), δύνανται να συμπληρώνονται αρχικά από τις λοιπές κατηγορίες της ίδιας ομάδας και εάν χρειαστεί από τις κατηγορίες α, β, γ της παρ. 7 του άρθρου 123 του Ν. 4823/2021 (Α ́ 136) και αντίστροφα, κατά φθίνουσα σειρά ιεράρχησης, ως εξής:

Για τις περιπτώσεις α, β, γ της παρ. 5 προηγούνται: α) μαθητές/τριες που προτείνονται από ορθόδοξα Πατριαρχεία ή ορθόδοξες Ιερές Μητροπόλεις της αλλοδαπής, β) μαθητές/τριες που είναι τέκνα ομογενών ή αλλοδαπών – αλλογενών, γ) μαθητές/τριες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και είναι κάτοχοι τίτλου ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό και παρέχει δικαίωμα εισαγωγής ή εγγραφής στο κράτος αυτό σε τάξη αντίστοιχη με την Α’ Γυμνασίου ή Α’ Λυκείου στην Ελλάδα.

Για τις περιπτώσεις α, β, γ. της παρ. 7 προηγούνται: α) τέκνα τρίτεκνων ή πολύτεκνων ή μονογονεϊκών οικογενειών, β) τέκνα μακροχρόνια ανέργων γονέων, γ) τέκνα οικογενειών με χαμηλό ετήσιο εισόδημα, όπως οι κατηγορίες αυτές καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

Εάν δεν συμπληρωθούν οι κενές θέσεις με την ανωτέρω διαδικασία, με απόφαση του Ε.Σ.Ε.Ε., συμπληρώνονται από τον αξιολογικό πίνακα της παρ. 2 του άρθρου 123 του Ν. 4823/2021 (Α ́ 136).

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις σε μία κατηγορία υπερβαίνουν τις διαθέσιμες θέσεις, για τον ορισμό των εισακτέων λαμβάνεται ως υποκριτήριο, ο γενικός βαθμός απολυτηρίου. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση από το Ε.Σ.Ε.Ε. Το Ε.Σ.Ε.Ε. είναι αρμόδιο για την ιεράρχηση των υποψηφίων μέχρι την κάλυψη όλων των θέσεων, με βάση τα παραπάνω κριτήρια, για τον προσδιορισμό επιπλέον κριτηρίων εφόσον είναι αναγκαίο, καθώς και για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε σχετικού ζητήματος.

Εάν προκύψουν κενές θέσεις μαθητών/τριών των ειδικών κατηγοριών στην Α’ Τάξη του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου ή του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου, για οποιοδήποτε λόγο, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, αυτές συμπληρώνονται με την ίδια διαδικασία όπως ορίζεται ανωτέρω για τη πλήρωση των κενών θέσεων.

Στην περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις, το ΕΣΕΕ επιλαμβάνεται της ίδρυσης τάξης υποδοχής, κατόπιν αίτησης που υποβάλλει το ενδιαφερόμενο σχολείο κατά τον μήνα Σεπτέμβριο, μετά την εγγραφή των εισακτέων μαθητών της παρ. 5 του άρθρου 123 του Ν. 4823/2021 (Α ́ 136). Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών που απαιτείται για την ίδρυση και λειτουργία τάξης υποδοχής στα εκκλησιαστικά σχολεία είναι οι 5 μαθητές. Για κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά στις προϋποθέσεις ένταξης των μαθητών στις τάξεις αυτές, τα διδασκόμενα μαθήματα, το περιεχόμενο και τις ώρες διδασκαλίας τους, τον τρόπο και τη διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών, τις προϋποθέσεις επιτυχούς παρακολούθησης και τη στελέχωση των τάξεων αυτών με εκπαιδευτικό προσωπικό επιλαμβάνεται το Ε.Σ.Ε.Ε.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ