ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Γ.Γ. υπ. Παιδείας στο esos: Οι υποδιευθυντές των Σχολείων εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα μέχρι την επιλογή των νέων

Τις επόμενες ημέρες η εκδοσή της υπουργικής απόφασης για την επιλογή των νέων Υποδιευθυντών- Οδηγία στους ΠΔΕ για τη συγκρότηση όλων των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Υποδιευθυντών
Δημοσίευση: 29/08/2023
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Οι υφιστάμενοι υποδιευθυντές των Σχολείων εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα απο 1η Σεπτεμβρίου, μέχρι την επιλογή των νέων, δήλωσε στο esos ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Παιδείας Γιάννης Κατσαρός.

"Sύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 42 του Ν.4823/21, όπως ισχύει με την τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 100 του Ν.5043/23, που αφορά τη θητεία στελεχών και την ανάληψη υπηρεσίας, όσοι τοποθετούνται σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά από τη λήξη της θητείας τους, μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών."  διευκρίνισε ο Γ. Κατσαρός σε σχέση με τους υφιστάμενους Υποδιευθυντές των Σχολικών Μονάδων.

"Η προετοιμασία για την εκκίνηση των διαδικασιών επιλογής υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και των υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, ώστε μετά την έναρξη των μαθημάτων να προχωρήσουν απρόσκοπτα", τόνισε στο esos ο Γενικός Γραμματέας και ανακοίνωσε:

"Τις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί η ΥΑ σχετικά με τον καθορισμό της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων. Παράλληλα εντός των ημερών ολοκληρώνεται από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης η συγκρότηση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής".
 
Τι ορίζει η απόφαση «Πιερρακάκη»

Χωρίς τη γνώμη των Συλλόγων Διδασκόντων , αλλά με αποκλειστικά πρόταση του Διευθυντή Σχολείου και την τυπική απόφαση από τα Τοπικά Συμβούλια θα επιλεγούν οι νέοι Υποδιευθυντές Σχολείων , σύμφωνα με το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης  .

Σύμφωνα  με αποκλειστικές πληροφορίες του esos, η απόφαση του υπουργού Παιδείας θα θέτει τις εξής προϋποθέσεις συμμετοχής εκπαιδευτικών  στη διεκδίκηση θέσης Υποδιευθυντή Σχολείου:

Α. Να υπηρετούν κατά τον χρόνο της επιλογής με οργανική θέση στη σχολική μονάδα, στην οποία αφορά η επιλογή.

Ως υποδιευθυντές σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με θητεία στο Π.Σ. (Πρότυπο Σχολείο) ή ΠΕΙ.Σ. (Πειραματικό Σχολείο) κατά τον χρόνο της επιλογής.

Ως υποδιευθυντές Ε.Κ. (Εργαστηριακού Κέντρου) επιλέγονται εκπαιδευτικοί, οι οποίοι, κατά τον χρόνο της επιλογής υπηρετούν με οργανική θέση σε σχολική μονάδα, η οποία εξυπηρετείται από το Ε.Κ. και έχουν υπηρετήσει σε Ε.Κ. για δύο (2) τουλάχιστον σχολικά έτη, είτε ως στελέχη είτε ως εκπαιδευτικοί, με ωράριο οκτώ (8) τουλάχιστον διδακτικών ωρών την εβδομάδα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να ανήκουν σε κλάδο ή ειδικότητα που προβλέπεται για το Ε.Κ. και να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του υποδιευθυντή στο Ε.Κ. (Εργαστηριακό Κέντρο) κατά τον χρόνο της επιλογής.

Ως υποδιευθυντές των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. μπορεί να επιλέγονται, εκτός από τους εκπαιδευτικούς, και τα μέλη του Ε.Ε.Π. (Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού) που υπηρετούν κατά τον χρόνο της επιλογής σε οργανική θέση στη Σ.Μ.Ε.Α.Ε. (Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης) στην οποία αφορά η επιλογή.

Β. Να μην διανύουν δοκιμαστική υπηρεσία ή τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία. (Σε σχέση με αυτό,  διευκρινίζεται ότι δικαίωμα έχουν και οι δόκιμοι που έχουν κλείσει διετία αλλά δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί ώστε να μονιμοποιηθούν. Σχετική πρόβλεψη υπάρχει στο νόμο 4997/2022. άρθρο 78).

Γ. Να μην έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) ή να μην τους έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών, για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ίδιου Κώδικα.

Δ. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή, ούτε να τοποθετηθεί σε όμοια ή ανώτερη θέση στελέχους της εκπαίδευσης για τα τέσσερα (4) έτη που έπονται της απαλλαγής όταν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του, σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4823/2021.

Ε. Να έχουν οκτώ (8) έτη διδακτική υπηρεσία εκ των οποίων τα τέσσερα (4) στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης. Αν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ή μέλη του Ε.Ε.Π. της σχολικής μονάδας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της οκταετούς διδακτικής υπηρεσίας ή της τετραετούς διδακτικής υπηρεσίας στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο διδακτικής υπηρεσίας.

Ζ. Να έχουν πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α’ επιπέδου. Αν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ή μέλη του Ε.Ε.Π. της σχολικής μονάδας δεν πληρούν την προϋπόθεση της πιστοποιημένης γνώσης Τ.Π.Ε. Α’ επιπέδου, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί χωρίς πιστοποιημένη γνώση Τ.Π.Ε.

Ποια θα είναι η διαδικασία

Η διαδικασία , η οποία θα ακολουθηθεί  θα είναι η εξής:

  1. Έκδοση προκήρυξης από τις Διευθύνσεις εκπαίδευσης, 3 τουλάχιστον μήνες πριν από  τη λήξη της θητείας.
  2. Παραλαβή αίτησης από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Συνοδεύεται από φάκελο υποψηφιότητας με που υποβάλλει ο αιτών. Ο φάκελος αυτός υποχρεωτικά πρέπει να έχει:  
  3. Βιογραφικό σημείωμα
  4. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών
  5. Αποδεικτικά τίτλων σπουδών, ξένων γλωσσών και επιμορφωτικών προγραμμάτων
  6. Υπεύθυνης δήλωση.
  7. Υποβολή πρότασης επιλογής και τοποθέτησης. Η υποβολή πρότασης επιλογής και τοποθέτησης γίνεται από το αρμόδιο τοπικό συμβούλιο επιλογής ύστερα από γνώμη του διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. (Εργαστηριακού Κέντρου) κατά περίπτωση.
  8. Τοποθέτηση Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας ή Εργαστηριακού Κέντρου. Η απόφαση εκδίδεται από τον/την Διευθυντή/ντρια Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά περίπτωση ύστερα από πρόταση του αρμόδιου τοπικού συμβουλίου επιλογής.

Ο νόμος

Υπενθυμίζεται ότι  ο νόμος 4823/21, άρθρο 37 παρ. 9 προβλέπει ότι :   “Η επιλογή των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και των υποδιευθυντών και υπευθύνων τομέων Ε.Κ. γίνεται ύστερα από γνώμη του διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ., κατά περίπτωση”.

Η ρύθμιση αυτή διαφοροποίησε αρκετά τη διαδικασία επιλογής υποδιευθυντών σχολικών μονάδων σε σχέση με τον προηγούμενο νόμο 4547/18 ο οποίος προέβλεπε ότι “οι υποδιευθυντές επιλέγονται από το  αρμόδιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26, υπηρεσιακό συμβούλιο, ύστερα από  πρόταση του οικείου συλλόγου διδασκόντων, η οποία διατυπώνεται σε συνεδρίαση…”  

Σύμφωνα με το νόμο 4547/18 το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο  ύστερα από έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων και της νομιμότητας της διαδικασίας διαμόρφωσης της πρότασης, προτείνει στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης την τοποθέτηση των υποδιευθυντών ή υπευθύνων τομέων Ε.Κ..

Η επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής είχε εκφράσει σε έκθεσή της  επιφυλάξεις για τη συγκεκριμένη ρύθμιση.  Τις επιφυλάξεις αυτές τις επανέφερε όταν κατατέθηκε ο νόμος 4823/21 που θα ισχύσει για τις επιλογές των υποδιευθυντών σε αυτή τη φάση.

Σύμφωνα με την έκθεση της επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής ( η έκθεση στο esos), οι επιφυλάξεις  έχουν να κάνουν με δύο πράγματα:

1.    Την καταλληλότητα του  οργάνου που επιλέγει. Όπως προκύπτει από τις παρατηρήσεις της επιστημονικής υπηρεσίας - οι οποίες στηρίζονται σε νομολογία του ΣΤΕ-, κατάλληλο όργανο για την επιλογή των υποδιευθυντών δεν είναι ούτε ο Σύλλογος διδασκόντων ούτε και ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας, αλλά το τοπικό συμβούλιο επιλογής το οποίο μάλιστα σύμφωνα με την σχετική έκθεση δεν πρέπει να αρκείται μόνο “στον έλεγχο νοµιµότητας της γνώµης του Διευθυντή της σχολικής µονάδας ή του Ε.Κ., αντιστοίχως, αλλά έχει την αποφασιστική αρµοδιότητα για τη σχετική επιλογή”.

2.    Την αντικειμενικότητα της επιλογής: Σύμφωνα με την έκθεση οι επιλογές πρέπει να προκύπτουν  “από τα στοιχεία του φακέλου η διενεργηθείσα από το αρµόδιο αυτό όργανο σχετική κρίση και τα δεδοµένα εν όψει των οποίων αυτή εξηνέχθη. (…) Με την αιτιολόγηση της αναφερθείσας κρίσεως σύµφωνα µε τα στοιχεία του φακέλου αφενός εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις αµερόληπτης και αξιοκρατικής κρίσεως και αφετέρου καθίσταται γνωστή στους υποψήφιους και ελέγξιµη από τον ακυρωτικό δικαστή…”

Σχόλια (39)

 
Ελένη
29 Αυγ 2023 23:10

Το επίδομα όμως δε δόθηκε για τον Σεπτέμβριο, αν ήθελαν παράταση θητείας ας μην το σταματούσαν.

 
Κώστας
29 Αυγ 2023 22:42

Ξεκινούν τα μαθήματα με τον παλιό υποθιευθυντή που κάνει 16 ώρες. Βγαίνει καινούριος με αρχικό ωράριο πχ 20 ώρες. Θα πρέπει μέσα στην χρονιά ο πρώην να πάρει άλλες 4 ώρες και ο νέος να αφήσει 4 ώρες. Αυτό λέγεται μπάχαλο στην οργάνωση του σχολείου. Ξυπνάτε κάντε τις διαδικασίες πριν ξεκινήσουν τα μαθήματα για να γίνουν οι αναθέσεις μαθημάτων σωστά.

 
Ναι μεν...
29 Αυγ 2023 22:35

Αλλά υπάρχουν και σχολεία που πήραν συντάξεις οι υποδιευθυντές.
Και δεν υπάρχει κανείς

 
ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
29 Αυγ 2023 22:28

Από το 2019 μόνο για παρατάσεις ακούμε.Έλεος πια.

 
αργα αργα βαρια βαρια
29 Αυγ 2023 22:12

μη βιαζόμαστε : έβρος στάιλ , να καίει 11 μέρες και βλέπουμε

 
Βασίλης
29 Αυγ 2023 21:36

Με τους αναπληρωτές υποδιευθυντές τι ισχύει; Εξακολουθούν να παραμένουν υποδιευθυντές;

 
ΔΗΜΗΤΡΑ
29 Αυγ 2023 21:24

Πάντως έχει κ ένα καλό... Δίνουν το δικαίωμα στον ενδιαφερόμενο να κάνει αίτηση... Κ το πιο λογικό είναι ότι θα τον πιάσει ο διευθυντής στο μπίρι μπίρι για να κάνει την αίτηση... Κοίτα ρε που φτάσαμε να δοξάζουμε που τη σκαπουλαραμε από τον κολλητό του κολλητού....

 
Μαρια
29 Αυγ 2023 21:17

Ήδη τους έχουν κόψει το επίδομα

 
Η επιστημονική Υπηρεσίας της Βουλής
29 Αυγ 2023 21:16

έχει δίκιο.
"κατάλληλο όργανο για την επιλογή των υποδιευθυντών δεν είναι ούτε ο Σύλλογος διδασκόντων ούτε και ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας, αλλά το τοπικό συμβούλιο επιλογής".

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.