Η απόφαση επιλογής και τοποθέτησης των Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων, Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) και Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.).

Η γνώμη του διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. περιλαμβάνει την άποψή του για τον υποψήφιο που προκρίνει για τη θέση του Υποδιευθυντή ή των Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ., και διαβιβάζεται από τον ίδιο στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής

14/09/2023

Ενημερώθηκε: 14/09/2023, 22:23

Άκουσε το άρθρο

Καθορίστηκε, με απόφαση του υπουργού Παιδείας Κ. Πιερρακάκη, η  διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και των Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.).

Ειδικότερα, η απόφαση ορίζει τα εξής:

Άρθρο 1 Προκήρυξη

1. Τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων καθώς και των Υποδιευθυντών και Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης εκδίδει προκήρυξη για την πλήρωση των αντίστοιχων θέσεων, με την οποία προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν αντίστοιχα αίτηση υποψηφιότητας, η οποία συνοδεύεται από τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας δικαιολογητικά. Η αίτηση του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλεται εντός της τασσόμενης σχετική προκήρυξη προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών.

2. Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και διαβιβάζεται στο Α.Σ.Ε.Π. προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων καθώς και ως Υποδιευθυντές και Υπεύθυνοι Τομέων Ε.Κ. στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου έχουν οργανική θέση μαζί με τον φάκελο υποψηφιότητάς τους, ο οποίος περιλαμβάνει:

α) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναγράφονται οι τίτλοι σπουδών και επιμόρφωσης, η γνώση ξένων γλωσσών, η διδακτική, συμβουλευτική - καθοδηγητική και διοικητική - υποστηρικτική εμπειρία του υποψηφίου καθώς και το συγγραφικό και ερευνητικό του έργο.

β) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών όπου βεβαιώνονται και τα έτη διδακτικής υπηρεσίας και η βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία έχουν διανυθεί. Για τους υποψήφιους Υποδιευθυντές και Υπεύθυνους Τομέων Ε.Κ. βεβαιώνεται και ο χρόνος υπηρεσίας στα Ε.Κ. με το αντίστοιχο εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας.

γ) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).

δ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) με την οποία βεβαιώνεται:

αα) Ότι ο εκπαιδευτικός δεν διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4997/2022, δεν τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία, δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) ή δεν του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών, για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ίδιου κώδικα,

ββ) η γνησιότητα και αλήθεια των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και των αναφερομένων στο βιογραφικό σημείωμα,

γγ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ως στέλεχος της εκπαίδευσης σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4823/2021 τα τέσσερα τελευταία έτη,

δδ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν αποχωρεί υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.

2. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

3. α) Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων υποβάλλουν αίτηση για τις θέσεις των σχολικών μονάδων όπου υπηρετούν με οργανική θέση κατά το χρόνο της επιλογής.

β) Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Υποδιευθυντών ή Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ., υποβάλλουν αίτηση για τις θέσεις των υποδιευθυντών ή υπευθύνων Ε.Κ., τα οποία εξυπηρετούν τις σχολικές μονάδες στις οποίες οι υπο- ψήφιοι υπηρετούν με οργανική θέση κατά το χρόνο της επιλογής και καλύπτουν το υποχρεωτικό ωράριο του υποδιευθυντή ή του υπευθύνου τομέα Ε.Κ.. Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης κατά το προηγούμενο εδάφιο είναι οι υποψήφιοι να έχουν υπηρετήσει σε Ε.Κ. για δύο (2) τουλάχιστον σχολικά έτη, είτε ως στελέχη είτε ως εκ- παιδευτικοί, με ωράριο οκτώ (8) τουλάχιστον διδακτικών ωρών την εβδομάδα.

4. Δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση στελέχους της εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.

5. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

Άρθρο 3 Επιλογή

1. Οι Υποδιευθυντές των Σχολικών Μονάδων καθώς και οι Υποδιευθυντές και οι Υπεύθυνοι των Τομέων Ε.Κ. επιλέγονται από το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021 (Α’ 136) με βάση τα κριτήρια της παρ. 2 του άρθρου 32 του ως άνω νόμου, ύστερα από γνώμη του διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. αντίστοιχα.

2. Τα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής, σε συνεδρίασή τους που πραγματοποιείται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, επιλέγουν τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής και καταρτούν πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων ανά Σχολική μονάδα. Οι πίνακες δεκτών υποψηφίων καταρτίζονται κατά αλφαβητική σειρά. Στους πίνακες μη δεκτών υποψηφίων δεν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των υποψήφιων αλλά μόνο ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης υποψηφιότητας, καθώς και η αιτιολογία της απόρριψής της. Τα συμβούλια επιλογής κοινοποιούν τους πίνακες στο Τμήμα Προσωπικού της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, το οποίο μεριμνά για την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

3. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της ανάρτησής τους.

4. Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, τα συμβούλια αποφαίνονται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζουν τους πίνακες και ενημερώνουν σχετικά τους ενδιαφερομένους με τη διαδικασία του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2. Ταυτόχρονα κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης ενημερώνει τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων ή των Ε.Κ. για τους πίνακες των δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών ή Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ., προκειμένου να εκφράσουν τη γνώμη τους, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση των αναπροσαρμοσμένων πινάκων.

5. Οι δεκτοί υποψήφιοι εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση των αναπροσαρμοσμένων πινάκων υποβάλλουν στον Διευθυντή σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. αντίγραφο του βιογραφικού τους σημειώματος, που έχουν υποβάλει με την υποψηφιότητά τους στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

6. Η γνώμη του διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. περιλαμβάνει την άποψή του για τον υποψήφιο που προκρίνει για τη θέση του Υποδιευθυντή ή των Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ., και διαβιβάζεται από τον ίδιο στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής. Για την διαμόρφωση της γνώμης δύναται να συνεκτιμάται μεταξύ άλλων η ικανότητα του κάθε υποψηφίου να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιδεικνύει συνεργατική διάθεση και να επιλύει προβλήματα, ιδίως διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά και λειτουργικά, η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, η συνεισφορά του στην δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος καθώς και η οργάνωση ή η συμμετοχή του στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων.

7. Στην περίπτωση που στη σχολική μονάδα υφίσταται δεύτερος υποδιευθυντής, η γνώμη του διευθυντή της σχολικής μονάδας περιλαμβάνει την άποψή του για δύο (2) υποψηφίους με τη σειρά τοποθέτησής τους. Το τοπικό συμβούλιο επιλογής της παρ. 1 του παρόντος αποφασίζει ύστερα από την προαναφερόμενη γνώμη και τη σειρά τοποθέτησης των υποδιευθυντών Α’ και Β ‘.

Άρθρο 4 Τοποθέτηση

1. Με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου τοπικού συμβουλίου επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021, τοποθετούνται οι Υποδιευθυντές των Σχολικών Μονάδων, καθώς και οι Υποδιευθυντές και οι Υπεύθυνοι των Τομέων Ε.Κ.

2. Στην περίπτωση που δεν υποβάλλονται αιτήσεις υποψηφιότητας ή οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν δεν πληρούν τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4823/2021, τότε ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης προβαίνει στην επαναπροκήρυξη των συγκεκριμένων θέσεων, εφαρμοζομένων των διατάξεων του εβδόμου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 31 του ως άνω νόμου.

Άρθρο 5 Θητεία

Η επιλογή και τοποθέτηση των Υποδιευθυντών των Σχολικών Μονάδων καθώς και των Υποδιευθυντών και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. γίνεται για τετραετή θητεία η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4823/2021. Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής. Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες θέσεις εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων καθώς και Υποδιευθυντών και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ.

Άρθρο 6
Ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσης, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) και συγκεκριμένα οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιτελούν ρόλο Υπεύθυνου Επεξεργασίας από κοινού με το κάθε Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής και τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. κατά την έννοια των άρθρων 4 περ. 7 και 26 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.»). Οι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. και τα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής είναι αρμόδιοι για οποιαδήποτε μορφή επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την περιγραφόμενη στην παρούσα διαδικασία επιλογής την οποία πραγματοποιούν, σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την προστασία προσωπικών δεδομένων, τον Γ.Κ.Π.Δ., τον ν. 4624/2019 και τα προβλεπόμενα στην παρούσα.

2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις της παρούσης και της σχετικής νομοθεσίας επί τη βάσει της οποίας εκδίδεται και αφορούν στα πρόσωπα που υπάγονται σύμφωνα με το άρθρο 1 στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.

3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλουν οι υποψήφιοι σύμφωνα με το άρθρο 2.

4. Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η υλοποίηση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων, καθώς και των υπευθύνων τομέων Ε.Κ. της παρούσης καθώς και κάθε σταδίου που προηγείται και έπεται αυτής.

5. Το σύνολο των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις των υποψηφίων και στα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά διατηρούνται για χρονικό διάστημα οχτώ (8) ετών μετά το τέλος του έτους εντός του οποίου τοποθετήθηκε οριστικά ο αντίστοιχος υποδιευθυντής σχολικής μονάδας ή εργαστηριακού κέντρου καθώς και ο υπεύθυνος τομέα εργαστηριακού κέντρου.

6. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ. συνδυαστικά με την περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ. Όσον αφορά σε προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών νομική βάση της επεξεργασίας είναι η περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του Γ.Κ.Π.Δ.

7. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να λάβουν επιβεβαίωση από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για το αν και κατά πόσον προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν υφίστανται επεξεργασία (δικαίωμα πρόσβασης).

Επιπλέον μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων που τα αφορούν, διαγρα- φής, περιορισμού της επεξεργασίας και εναντίωσης στην επεξεργασία. Τα υποκείμενα των δεδομένων δύνανται να ασκούν τα δικαιώματά τους αυτά απευθυνόμενα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@minedu. gov.gr.

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις

Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας απόφασης:

α) Το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021 αποτελείται από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη που αναφέρονται στην παρ. 12 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021, τα οποία ορίζονται ή επιλέγονται όπως ορίζεται στην ίδια ως άνω παρ. 12,

β) η προκήρυξη της παρ. 1 του άρθρου 1 εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη ισχύος της πα- ρούσας,

γ) οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής υποβάλλονται, εντός των προθεσμιών, που καθορίζονται από τη σχετική προκήρυξη,

δ) δε λαμβάνεται υπόψη το κριτήριο της αξιολόγησης των υποψηφίων και

ε) η ανάληψη υπηρεσίας των υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και εργαστηριακών κέντρων, καθώς και των υπευθύνων τομέων Ε.Κ. πραγματοποιείται το αργότερο εντός δύο(2) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης τοποθέτησής τους

Σχόλια (46)

Εκπαιδευτικος ΠΑΝΤΑ!
|

Σε περίπτωση που ένας υπ/ντής πάρει μετάθεση σε άλλο σχολείο διατηρεί τη θέση του ή απομακρύνεται διότι δεν έχει πλέον οργανική;

good luck
|

Τι θα γίνει όταν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες για την θέση του υποδιευθυντή?Τι θα κάνει ο διευθυντής σε σχολεία μεγάλα που χρειάζεται βοήθεια ? Θα βάλουν τα τοπικά συμβούλια τον αρχαιότερο εκπαιδευτικό στο σχολείο και θα επικαλεσθεί σοβαρούς λόγους για να αποποιηθεί την θέση? Υπάρχουν πολλά ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει το υπουργείο και να πάρει άμεσα αποφάσεις προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα στην λειτουργεία των σχολείων.

Δισκοβόλος (πρώην Ανήσυχος εκπαιδευτικός)
|

@NO
Εντάξει! Έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε!

NO
|

@Δισκοβολος
Πριν από 40 χρόνια, προσπαθούσαμε να βγούμε από ένα κράτος σκληρής Δεξιάς και κατάχρησης εξουσίας. Μην υποκρινεστε ότι τάχα δεν καταλαβαίνετε. Σήμερα δεν είναι έτσι. Αν εσείς θέλετε έναν Διευθυντή που να διαχειρίζεται τις αποφάσεις ενός συλλόγου σε διοικητικά θέματα αλλά να φέρει ολόκληρη την ευθύνη, ανήκετε στο παρελθόν και δεν θέλετε να ξεκουνηθειτε. Ο Σύλλογος διδασκόντων δεν πρέπει να έχει εξουσίες χωρίς ευθύνη.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ-2__ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
|

Πρέπει το Υπουργείο να ξεκαθαρίσει με εγκύκλιο ή τις οδηγίες που θα βγάλει για τις αιτήσεις για τις υποψηφιότητες των υποδιευθυντών αν η επιλογή κάποιου ως Υποδιευθυντή τον διαγράφει από τον κυρωμένο αξιολογικό πίνακα των Διευθυντών , γιατί υπάρχουν περιπτώσεις πρώην διευθυντών με πολλά προσόντα που για κάποιους λόγους δεν πήραν σχολείο που ήθελαν, στις τελευταίες κρίσεις για τους διευθυντές τον Απρίλιο ...υπάρχουν και οι κενούμενες θέσεις Προϊσταμένους Εκπ/κών θεμάτων των ΔΕ ή εκκρεμούν και οι κρίσεις για τους νέους Προϊσταμένους αυτούς που θα προέλθουν μέσα απο τον 4823/21 ...εγκύκλιοι προς επιλογή που εκκρεμούν για κάποιες ΔΕ απο το 2018...και θα ήταν άδικο , πέραν όλων των άλλων , να αποκλειστούν απο την υποψηφιότητά τους εκπαιδευτικοί με προσόντα (πρώην δ/ντες) που θα θελήσουν να βάλουν υποψηφιότητα και να επιλεγούν ως υποδιευθυντές σχολείων...περιμένοντας τις εγκυκλίους για τις ανώτερες θέσεις στελεχών...ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΡΕΠΟΝ & ΣΩΣΤΟ ΝΑ ΠΡΟΗΓΗΘΟΥΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΙ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ...στην ίδια κατηγορία μπορούν να θεωρηθούν και περιπτώσεις για επιλογή των Συμβούλων Ποιότητας της Εκπ/σης...δηλ. να προκηρυχθούν πρότερον των υποδιευθυντών , όπως προτάσσει και ο 4823/21.......εξαλείφοντας ή διορθώνοντας εν δυνάμει αδικίες.......που φανέρωσε η διαδικασία του Απριλίου '23....

ΠΕ800
|

@Παλαιός Διευθυντής
Ο ν 4823/2021 καθιέρωσε το παγκόσμια αυτονόητο και εφαρμοσμένο στην επιλογή Υποδιευθυντών και Υπευθύνων Τομέων ΕΚ. Η εξουσία πηγαίνει χέρι χέρι με την ευθύνη και τη λογοδοσία. Δεν μπορεί άλλος να αποφασίζει (Σύλλογος Διδασκόντων) και άλλος να έχει την ευθύνη (Διευθυντής). Δεν μπορεί ο Διευθυντής να μην έχει τον αποφασιστικό λόγο στην επιλογή του στελέχους που συνεργάζεται άμεσα, τον αναπληρώνει, υπογράφει αντί αυτού κλπ
Βρείτε εκπαιδευτικό σύστημα που δεν ισχύουν τα παραπάνω αυτονόητα.

@@Πίνακες υποψηφίων διευθυντών
|

Εγώ βλέπω ότι οι πίνακες που αναφέρονται στο άρθρο 30 παρ.2 του 4823/21 είναι πίνακες επιλογής Διευθυντών (και ανώτερων ιεραρχικά βαθμίδων). Λέει λοιπόν το άρθρο 42 που παραθέσατε, ότι όσοι επιλέγονται ως Διευθυντές διαγράφονται από τους υπόλοιπους πίνακες που μπορεί να είναι π.χ. συμβούλων, διευθυντών εκπαίδευσης, προϊσταμένων κτλ. και το ανάποδο.
Δεν αναφέρεται εκεί κάτι για τους υποδιευθυντές. Εξάλλου δεν δημιουργούνται καν αξιολογικοί πίνακες υποδιευθυντών, παρά μόνο πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψήφιων υποδιευθυντών ανά σχολική μονάδα.
Βέβαια, αυτή είναι η δική μου ανάγνωση του νόμου. Θα ήταν καλό να διευκρινιστεί το συγκεκριμένο θέμα με σχετικό ερώτημα στο Υπουργείο.

Δισκοβόλος (πρώην Ανήσυχος εκπαιδευτικός)
|

@ΝΟ
Εξαρτάται ποια αντίληψη έχει κανείς για τη λειτουργία του σχολείου. Μια δημοκρατική οπτική του θέματος προφανώς δεν αποδέχεται το συγκεντρωτισμό των εξουσιών σε ένα πρόσωπο κι επομένως προκρίνει το προβάδισμα ενός συλλογικού οργάνου, όπως ο Σύλλογος Διδασκόντων. Είναι βέβαιο ότι, παρά τις όποιες ανθρώπινες αδυναμίες, τα λάθη είναι μικρότερα και λιγότερο σκόπιμα από ένα συλλογικό όργανο σε σχέση με ένα άτομο. Κατά την έννοια αυτή προσωπικά έχω τη σταθερή πεποίθηση ότι ο σύλλογος διδασκόντων είναι το κορυφαίο όργανο λειτουργίας ενός σχολείου επί πάντων των θεμάτων και αρμόδιο να παρεμβαίνει αποφασιστικά αποτρέποντας αυθαιρεσίες του διευθυντή. Για τον ίδιο λόγο πιστεύω ότι η επιλογή υποδιευθυντή θα πρέπει, όπως παλιότερα, να αποτελεί δική του αρμοδιότητα.
Κι εν πάση περιπτώσει, δεν καταλαβαίνω από πού πηγάζει αυτή η κατηγορηματική και γενικευμένη θέση ότι "ο σύλλογος διδασκόντων δεν μπορεί να έχει καμία διοικητική αρμοδιότητα...". Το ελάχιστο που έχω να επικαλεστώ επ' αυτού είναι ο θεμελιώδης νόμος 1566/1985 (άρθρο 11, στ), ο οποίος προβλέπει μεταξύ άλλων:
"1. Ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολείου αποτελείται από όλους τους διδάσκοντες στο σχολείο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και έχει ως πρόεδρο τον διευθυντή του σχολείου.
2. Ο σύλλογος των διδασκόντων συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, τακτικά τουλάχιστο μία φορά πριν από την έναρξη των μαθημάτων και μία φορά στο τέλος κάθε τριμήνου και έκτακτα, όταν το κρίνει σκόπιμο ο πρόεδρος ή το ζητήσει εγγράφως για συγκεκριμένα θέματα τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών του. Οι συνεδριάσεις γίνονται μέσα στο ωράριο εργασίας και σε καμιά περίπτωση σε ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων.
3. Ο σύλλογος διδασκόντων αποτελεί συλλογικό όργανο για τη χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και την καλύτερη λειτουργία του σχολείου. Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος, την υγεία και προστασία των μαθητών, την καθαριότητα των σχολικών χώρων και την οργάνωση της σχολικής ζωής. Ιεραρχεί τις σχολικές ανάγκες και φροντίζει για την αντιμετώπιση τους. Αξιοποιεί τις δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα στο διδακτικό προσωπικό και τους κοινωνικούς φορείς του τόπου. Μπορεί να αποφασίσει το χωρισμό των μελών του σε τομείς γνώσεων, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό της διδασκαλίας και της εφαρμογής των εκπαιδευτικών μεθόδων...".
Πριν από 40 χρόνια λοιπόν ο νομοθέτης είχε στο μυαλό του ένα δημοκρατικό σχολείο, έστω κι αν ποτέ αυτό δεν υλοποιήθηκε σωστά στην πράξη. Σήμερα, μετά την πολύχρονη γνώση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας και τη σωρευμένη πείρα τόσων δεκαετιών, φτάσαμε να οραματιζόμαστε ένα νεοαυταρχικό σχολείο με γυμνασιάρχες και λυκειάρχες παλαιού τύπου δίκην διοικητών στρατιωτικών μονάδων;
ΥΓ. Έχει πάψει προ πολλού να αποτελεί σοβαρό επιχείρημα η επιλεκτική αναφορά στα δυτικά πρότυπα ως θέσφατο. Μακάρι τα πρότυπα αυτά να τα εννοούσαμε με ειλικρίνεια και σε όλα τα επίπεδα! Όχι όμως μόνο όπου τυχαίνει να εξυπηρετούν τους ισχυρισμούς μας...

ΝΟ
|

@παλαιος διευθυντής
Θέλετε και τα λέτε? Ο σύλλογος διδασκόντων δεν μπορεί να έχει καμμία διοικητική αρμοδιότητα. Η επιλογή υποδιευθυντή, αφενός είναι μια διοικητική πράξη, αφετέρου είναι συνεργάτης του διευθυντή. Έκαστος στη δουλειά του. Ο Σύλλογος έχει παιδαγωγικό και όχι διοικητικό ρόλο. Ας το καταλάβουμε επιτέλους. Ο Σύλλογος, αν και σύλλογος, λειτουργεί ατομικά έχοντας ως επίκεντρο τον εαυτό του, σε όλα. Πόσο μάλιστα σε διοικητικές αποφάσεις. Θα επιλέξει με το θυμικο. Όπως δεν είναι όλοι οι Διευθυντές άξιοι, άλλο τόσο δεν είναι και ο σύλλογος. Τουλάχιστον ας είναι οι ρόλοι διακριτοί. Η Διοίκηση είναι θέμα Διευθυντή. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Έτσι είναι παντού, σε όλο τον κόσμο. Εμείς όμως ξέρουμε καλύτερα....

@Πίνακες υποψηφίων διευθυντών
|

"Δεν διαγράφεται από τους πίνακες υποψηφίων διευθυντών όποιος τοποθετηθεί υποδιευθυντής γιατί ως υποδιευθυντής τοποθετείται σε κατώτερη θέση της διοίκησης συγκριτικά με τους διευθυντές οπότε και διατηρεί το δικαίωμα (παραμένει στον πίνακα) για τη θέση αυτή, αν τυχόν προκύψει."

Από που παρακαλώ συνάγεται ότι όποιος τοποθετείται σε 'ιεραρχικά κατώτερη θέση' παραμένει στον πίνακα? Υπάρχει κάποια διάταξη που το ορίζει?

Ο 4823/21 (αρ.42 παρ.2) αναφέρει :
" ..... Όσοι κατατάσσονται τόσο στους πίνακες: α) των περ. στ) έως ιζ) όσο και β) ιη) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30 και τοποθετούνται σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης διαγράφονται, μετά από την έκδοση της απόφασης τοποθέτησης, σωρευτικά από τους πίνακες επιλογής των περ. α) και β) της παρούσας".

Οι υποδιευθυντές θεωρούνται, σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο (αρ. 4), στελέχη της εκπαίδευσης και συνεπώς, εφόσον τοποθετούνται, θα έπρεπε να διαγράφονται - σύμφωνα μετά παραπάνω- από τους πίνακες Δ/ντων... Βλέπετε κάτι διαφορετικό??

ειδικότητα και όχι δάσκαλος
|

@olymposnow
Το αρθρο 2 (παρ. 3) της απόφασης αναφέρει μόνο για οργανική θέση στο σχολείο. Δυστυχώς στον ν.4823 αναφέρεται ότι οι υποψήφιοι διευθυντές πρέπει να συμπληρώνουν το ωραριό τους στη σχολική μονάδα.
Αν αυτό ισχύει κατά τη φάση της επιλογής (όπως εσύ και τοοοόσοι άλλοι που υπηρετούν σε 2-3 σχολεία), είναι απαράδεκτο, καθώς ουσιαστικά κλείνει το δρόμο για τη θέση του υποδιευθυντή σε όλους τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, εκτός από έναν γυμναστή και έναν αγγλικών. Αν έχεις οργανική σε ένα σχολείο, μπορείς πολύ εύκολα να βρεις τις κάποιες εξτρα ΄ώρες που χρειάζεσαι για να συμπληρώνεις το ωράριο. Αλήθεια που είναι οι σύλλογοι και οι συνδικαλιστές ειδικοτήτων;

Μηδενικό ωράριο
|

Πάντως με μηδενικό ωράριο διδασκαλίας ΔΕΝ αποτελείς μέλος του Συλλόγου Διδασκόντων Εκπαιδευτικών του σχολείου.

Kostas M
|

Ποιος δέχτηκε μηδενικό διδακτικό ωράριο σε υποδιευθυντή? Στον 4823 είναι ξεκάθαρο. Η ζευγάς, ζευγάς ή παπάς, παπάς.

Εκπαιδευτικός-2
|

Η επιλογή κάποιου ως Υποδιευθυντή τον διαγράφει από τον κυρωμένο αξιολογικό πίνακα των Διευθυντών ή είναι ανεξάρτητα το ένα με το άλλο αφού δεν θα υπάρχει προφανώς κυρωμένος πίνακας βάσει μορίων για τους υποδιευθυντές ;

Κατσάμπελας
|

@ΕΛΕΝΗ 15 Σεπ 2023 18:51

κα Ελένη κατανοητός ο προβληματισμός σας και προφανής η απάντηση.

Θα σας πρότεινα να δείτε την παλιά ταινία "Λούφα και Παραλλαγή" εκεί που ο Συνταγματάρχης Κατσάμπελας εξηγεί ότι στο στρατό* δεν γίνονται διακρίσεις.

* όπου στρατός μπορείτε να θεωρήσετε οποιαδήποτε δομή της κοινωνίας.

Πίνακες υποψηφίων διευθυντών
|

@ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΕ 15 Σεπ 2023 19:41

Δεν διαγράφεται από τους πίνακες υποψηφίων διευθυντών όποιος τοποθετηθεί υποδιευθυντής γιατί ως υποδιευθυντής τοποθετείται σε κατώτερη θέση της διοίκησης συγκριτικά με τους διευθυντές οπότε και διατηρεί το δικαίωμα (παραμένει στον πίνακα) για τη θέση αυτή, αν τυχόν προκύψει.

Απορίας συνέχεια...
|

Εσάς ο συνδικαλιστής υποδιευθυντης έχει 11ωρες;; Μπράβο ;))) Εμάς είχε μηδενικό διδακτικό ωράριο αλλά......υποδιευθυντής που " καπελωνε" τους εκάστοτε διευθυντές!!! Είπατε κάτι;

Παλαιός Διευθυντής
|

Το συμβούλιο θα πάρει θέση αν ο Διευθυντής πει όλοι καλοί, δεν παίρνω θέση.
Είναι λάθος.
Εάν είναι νέος Διευθυντής, να ρωτήσει τον προηγούμενο Διευθυντή.
Τέλος, ο Υποδιευθυντής πρέπει να έχει την αποδοχή του Συλλόγου Διδασκόντων.
Ο Σύλλογος έχει γνώση και κρίση ποιος κάνει για Διευθυντής καθώς και για Υποδιευθυντής.

Εκπαιδευτικός
|

Ο νυν υποδιευθυντής που δεν επιθυμεί ή προτείνει άλλον στη θέση του ο διευθυντής... πώς θα συμπληρώσει ωράριο στη μέση της χρονιάς ???

Teacheràkos
|

Συνδικαλιστής με μειωμένο διδακτικό ωράριο ( 11 ώρες) μπορεί να γίνει υποδιευθυντής;;

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΕ
|

Η επιλογή κάποιου ως Υποδιευθυντή τον διαγράφει από τον κυρωμένο αξιολογικό πίνακα των Διευθυντών ή είναι ανεξάρτητα το ένα με το άλλο;
Επίσης με τους Προϊσταμένους Εκπαιδευτικούς θεμάτων των Δ.Ε. τί θα γίνει ; πότε θα βγεί η προκήρυξη;...ξέρουμε κάτι; ...σε κάποιες ΔΕ καθυστερούν απο το 2018;
Αν ο αναπληρωτής τους έχει επιλεγεί και Δντής σε σχολείο , υπάρχει ομηρία και πρόβλημα σε ωράρια εκπαιδευτικών σε ειδικότητες-ιδιαίτερα σε ΓΕΛ- που αναμένουν τί θα γίνει με την επιλογή συναδέλφων τους στο ίδιο σχολείο στις θέσεις αυτές που πιθανότατα θα ανακατέψουν τα ωράριά τους...μέχρι πότε θα περιμένουμε δηλ. ....τελείωσε και η 1η εβδομάδα διδασκαλίας στα σχολεία της ΔΕ..δεν κατανοούν ότι υπάρχει θέμα όταν οι κενούμενες θέσεις στελεχών δεν έχουν καλυφθεί και το σύστημα λειτουργεί με τους χρόνια δηλωμένους αναπληρωτές τους...εδώ και τώρα το υπουργείο πρέπει να δώσει εντολή στους περιφερειακούς διευθυντές να βγάλουν την προκήρυξη για επιλογή των κενούμενων θέσεων προϊσταμένων εκπαιδευτικών θεμάτων των Δ.Ε. ....πώς μπορούν να λειτουργούν οι Δντές των σχολείων ταυτόχρονα και ως αναπληρωτές προϊσταμένων εκπ/κών θεμάτων τόσο καιρό΄;΄΄΄΄΄;;έρχονται και οι κρίσεις για τις επιλογές των υποδιευθυντών απο τα τοπικά συμβούλια..που θα επιτείνει το πρόβλημα , ακόμα και στις σχέσεις με τους συναδέλφους μεταξύ τους...όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας που ζεί και εργάζεται μέσα στα σχολεία..ΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Ή ΑΝ ΞΕΡΕΙ Ο κ. ΠΛΑΤΑΡΟΣ ΚΑΤΙ..

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΕ
|

Η επιλογή κάποιου ως Υποδιευθυντή τον διαγράφει από τον κυρωμένο αξιολογικό πίνακα των Διευθυντών ή είναι...ανεξάρτητο το ένα απο το άλλο;;;
Ας απαντήσει το Υπουργείο ή κάποιος που γνωρίζει...... Ο κ. Πλατάρος τί λέει γι' αυτό;;;;

Μόρια...
|

Για πια μόρια και κουραφέξαλα συζητάμε. Ζήτω η εξουσιομανία, για κάποιες και κάποιους. Ζήτω τα μεταπτυχιακά!!! Πλάταρος εμίλησε!!! Ζήτω οι μετριότητες!!!

ΕΛΕΝΗ
|

@Πλατάρος Γιάννης

κ.Πλατάρο, ερώτηση:
είμαι στους πίνακες διευθυντών που σημαίνει ότι έχω κριθεί ικανή για διευθύντρια.
Αιτούμαι τώρα για υποδιευθύντρια εγώ ( έχω εξαιρετικό βιογραφικό ) και άλλη μια εκπ/κός η οποία πληροί μόνο τις βασικές προ/ύποθέσεις ( ΤΠΕ1, οργανική, χρόνια υπηρεσίας), αλλά θα προταθεί από τη διεύθυνση λόγω φιλίας.
Τι πιστεύετε ότι θα γίνει;;

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
|

Θεωρώ μη λογικό (αν μη τι άλλο) το γεγονός του να πας σε νέο σχολείο ως διευθυντής και να θες να αλλάξεις τους υπάρχοντες υποδιευθυντές- ίσα ίσα αυτοί μπορούν να βοηθήσουν το νέο διευθυντή στο έργο του, με την προϋπόθεση πως θέλουν να το κάνουν...

Συζυγος
|

Ω, θα έχει ενδιαφέρον η γραπτή γνώμη του νυν διευθυντή για τη συζυγό του υποψήφια υποδιευθύντρια!! Θα μπορούμε να τα διαβάσουμε κι εμείς άραγε;

ΠΕ70
|

Η επιλογή κάποιου ως Υποδιευθυντή τον διαγράφει από τον αξιολογικό πίνακα των Διευθυντών ή είναι ανεξάρτητα το ένα με το άλλο;

Ετεοκρής
|

Υποδιευθυντής στο σπίτι, υποδιευθυντής και στο σχολείο;
Τι τραβάμε και σπανίως το μαρτυράμε!...

Δήμος
|

Αν υπήρχε σοβαρή αξιολόγηση του σχολείου και του Διευθυντή, κανένας Διευθυντής δε θα επέλεγε τον αρεστό, αλλά τον ικανότερο, αφού η τύχη του και η τύχη του σχολείου θα εξαρτιόταν από την επιλογή του. Αλλά όταν σε ένα κράτος αξιολόγηση του Διευθυντή σημαίνει μοριοδότηση ανάλογη με τα χρόνια διοίκησης και όχι με βάση τα πεπραγμένα του, έχουν δίκιο αυτοί που θεωρούν οτι η διάταξη ευνοεί τους φίλα προσκείμενους στον Διευθυντή. Και γιατί ο΄χι άλλωστε, αφού τυχόν κακοδιοίκηση τους καμία συνέπεια δεν έχει στην καριέρα τους.

Επιτέλους
|

Ήρθε η ώρα να κάνω τον άντρα μου υποδιευθυντή

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ