Έξι ρυθμίσεις στη Βουλή για τα Πανεπιστήμια

Διαδικασίες εκλογής μελών ΔΕΠ-Χορήγηση του πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας-Πρακτική άσκηση φοιτητών

28/09/2023

Ενημερώθηκε: 28/09/2023, 19:31

Άκουσε το άρθρο

Με έξι  προτεινόμενες διατάξεις τις οποίες κατέθεσε σήμερα στη Βουλή, ο υπουργός Παιδείας Κ. Πιερρακάκης  ρυθμίζονται θέματα που αφορούν

  • στις διαδικασίες εκλογής των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.),
  • της πρακτικής άσκησης των φοιτητών, καθώς και
  • τωνδιαδικασιών που αφορούν στη χορήγηση του πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας των φοιτητών και των αποφοίτων των Α.Ε.Ι..

Συγκκριμένα , μετατίθεται το χρονικό όριο της έναρξης των διαδικασιών εκλογής των μελών Δ.Ε.Π. σε υλοποίηση του ν. 4957/2022 (A ́ 141) από την 1η Μαΐου 2023 στην 1η Ιανουαρίου 2024, καθώς και των σχετικών με αυτήν τη μετάθεση ημερομηνιών.

Τέλος, με τις προτεινόμενες διατάξεις μετατίθεται για ένα ακαδημαϊκό έτος η υλοποίηση των διατάξεων του ν. 4957/2022, που αφορούν στη διαδικασία της πρακτικής άσκησης των φοιτητών και στη χορήγηση του πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας των φοιτητών και των αποφοίτων των Α.Ε.Ι..

Οι ρυθμίσεις

Ειδικότερα οι ρυθμίσεις , οι οποίες κατατέθηκαν , προς ψήφιση, στη Βουλή, έχουν ως εξής:

1. Η παρ. 3 του άρθρου 426 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί των εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κεφαλαίου ΙΖ  ́ του μέρους Α ́ του νόμου αυτού, τροποποιείται ώστε να παρέχεται η δυνατότητα παράτασης όλων των προθεσμιών του άρθρου 463 του ίδιου νόμου και να ρυθμίζεται κάθε θέμα που προκύπτει από τις παρατάσεις αυτές και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού δύναται να παρατείνονται οι προθεσμίες του άρθρου 463 και του αιτήματος ετήσιου προγραμματισμού́ προσλήψεων του άρθρου 138, και να ρυθμίζεται κάθε θέμα που προκύπτει από τις παρατάσεις αυτές.».

2. Στο άρθρο 453 του ν. 4957/2022, περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου Ζ ́ του Μέρους Α’ του νόμου αυτού: α) στο πρώτο εδάφιο, η αναφορά στο ακαδημαϊκό έτος 2023- 2024 αντικαθίσταται από την αναφορά στο ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, β) στο δεύτερο εδάφιο, μετά από τη φράση «του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023» προστίθεται η φράση «και του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024» και το άρθρο 453 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 453
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Ζ ́

Το άρθρο 69 και οι αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 416 εφαρμόζονται από το ακαδημαϊκό έτος 2024 - 2025 και εξής. Συμβάσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών που συνάπτονται κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 και του ακαδημαϊκού έτους 2023 - 2024, καθ’ όλη τη διάρκειά τους, ακόμη και εάν αυτή εκτείνεται στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος, διέπονται από τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, του Κανονισμού πρακτικής άσκησης του Τμήματος ή του προγράμματος σπουδών.».

3. Στην παρ. 2 του άρθρου 456 του ν. 4957/2022, περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου Ι’ του Μέρους Α’ του νόμου αυτού, η αναφορά στο ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 αντικαθίσταται από την αναφορά στο ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Φοιτητές που έχουν εισαχθεί σε Τμήματα ή Σχολές έως και το ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024 δύνανται να λάβουν πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), εφόσον τα Τμήματα ή Σχολές που έχουν εισαχθεί χορηγούσαν την εν λόγω πιστοποίηση κατά τον χρόνο εισαγωγής τους.».

4. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 463 του ν. 4957/2022, περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου ΙΖ  ́ του μέρους Α ́ του νόμου αυτού, η ημερομηνία «28η.2.2023» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31η.10.2023» και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η διαδικασία κατάρτισης των μητρώων γνωστικών αντικειμένων του άρθρου 144 των Τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ολοκληρώνεται το αργότερο έως την 31η.10.2023. Έως την ημερομηνία του πρώτου εδαφίου τα μητρώα αναρτώνται στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης εκλογής και εξέλιξης μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του άρθρου 142.».

5. Στην παρ. 2 του άρθρου 463 του ν. 4957/2022, περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου ΙΖ ́ του Μέρους Α ́ του νόμου αυτού: α) στο πρώτο εδάφιο, η ημερομηνία «30ή.4.2023» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31η.12.2023», β) το τρίτο εδάφιο καταργείται και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η διαδικασία κατάρτισης των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. ολοκληρώνεται το αργότερο έως την 31η.12.2023. Έως την ημερομηνία
του πρώτου εδαφίου τα μητρώα αναρτώνται στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης εκλογής και εξέλιξης μελών Δ.Ε.Π. του άρθρου 142.».

6. Στην παρ. 3 του άρθρου 463 του ν. 4957/2022, περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου ΙΖ ́ του Μέρους Α ́ του νόμου αυτού: α) στο πρώτο εδάφιο, η ημερομηνία «1η.5.2023» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1η.1.2024», β) στο δεύτερο εδάφιο η ημερομηνία «30ή.4.2023» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31η.12.2023» και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις εκλογής νέων μελών Δ.Ε.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΖ’ εφαρμόζονται στις θέσεις νέων μελών Δ.Ε.Π. που προκηρύσσονται από την 1η.1.2024 και εξής.

Διαδικασίες εκλογής σε θέσεις νέων μελών Δ.Ε.Π. που έχουν προκηρυχθεί ή προκηρύσσονται έως και την 31η.12.2023 ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις για την εκλογή μελών Δ.Ε.Π. που ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Σχόλια (8)

Σχετικά με Δρ ΕΔΙΠ
|

Και οι Δρ ΕΔΙΠ αυτό ζητάνε, αξιοκρατικά, με κρίση, να εξελιχθούνε, διότι τους αναθέτουν καθήκοντα ΔΕΠ χωρίς αντίστοιχη αναγνώριση (μισθολογικά, δικαίωμα ψήφου για Κοσμήτορα, Πρύτανη, κλπ). Αλλά αυτό είναι κάτι που δεν απασχολεί κανέναν.

Δρ. ΕΔΙΠ, ΕΔΙΠ* κλπ
|

Προκυρήσονται θέσεις ΔΕΠ συνεχώς. Κάθε ΕΔΙΠ ή μη-ΕΔΙΠ μπορεί ελεύθερα να θέσει υποψηφιότητα και αν είναι καλύτερος από άλλους υποψήφιους να εκλεγεί. Αξιοκρατικά.

Θύμιος
|

εκπαιδευτικό = δεν πληρώνεται να κάνει έρευνα αλλά μόνο διδασκαλία.
Βέβαια στον νέο νόμο λέει:
επιτελούν εργαστηριακό - εφαρμοσμένο διδακτικό έργο [...] καθώς
και κάθε μορφής επιστημονικό και ερευνητικό έργο.
Αλλά προς θεού, μην τους λέμε Λέκτορες!

Ε.ΔΙ.Π. *
|

Οι Διδάκτορες ΕΔΙΠ ας εξελιχθούν σε θέση λέκτορα ή επίκουρου με κρίση. Καλύπτουμε ανάγκες ΔΕΠ με μισθό Ε.ΔΙΠ.

Δρ ΕΔΙΠ
|

Πρέπει να επανέλθει το πάγιο αίτημα των Δρ ΕΔΙΠ να εξελιχθούν σε θέση λέκτορα ή επίκουρου με κρίση. Οι αφυπηρετήσεις είναι πολλές και οι νέες θέσεις λίγες.

Ο νόμος της γνωστής Παρατάσεως, βεβαίως βεβαίως
|

Τα ανεφάρμοστα και τρελά δεν θεραπεύονται με παρατάσεις αλλά με κατάργηση και αντικατάσταση τους.

Μαρία, μέλος ΔΕΠ
|

Πρώτα από όλα γιατί έπρεπε να χαθεί το χειμερινό εξάμηνο για να βρεθεί μια λύση;
Δεύτερον, οι όροι της προκήρυξης είναι λίγο περίεργοι. Ο αποκλεισμός δημοσίων υπαλλήλων έχει μία λογική αλλά ιδιαίτερα στα περιφερειακά πανεπιστήμια δεν ειναι εύκολο να βρεις διδάσκοντες στα τμήματα. Το ίδιο ισχύει και για για την προϋπηρεσία.
Θα μπορούσε εναλλακτικά να υπάρχει αρνητική μοριοδότηση ή ακόμα και να επιλέγονται δημόσιοι υπάλληλοι ή/και έχοντες προϋπηρεσία πέραν των 5 εξαμήνων αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος που να έχει κάνει αίτηση.

Ενήλικας
|

Θέλω να ρωτήσω κάτι άσχετο. Όταν υπήρχαν τα τ.ε.ι, το προσωπικό
λεγόταν εκπαιδευτικό προσωπικό. Στα πανεπιστήμια λέγεται διδακτικό,
ερευνητικό προσωπικό. Το ξέρω πως το εκπαιδευτικό προσωπικό και το
διδακτικό, ερευνητικό προσωπικό είναι οι καθηγητές. Γιατί όμως στα τ.ε.ι,
δεν λεγόταν διδακτικό, ερευνητικό προσωπικό; Ποιες οι διαφορές του
διδακτικού, ερευνητικού προσωπικού από το εκπαιδευτικό προσωπικό;
Έχουν π.χ διαφορές στην διδασκαλία; Σε τι;

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ