ΒΟΥΛΗ

Αναστέλλεται για ένα ακ. έτος -ακόμη- η εφαρμογή του νόμου "Κεραμέως¨για την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια

Με διάταξη την οποία κατέθεσε σήμερα σήμερα στη Βουλή ο υπουργός Παιδείας Κ. Πιερρακάκης
Δημοσίευση: 28/09/2023
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Με ρύθμιση την οποία κατέθεσε ο υπουργός Παιδείας Κ. Πιερρακάκης  σήμερα, προς ψήφιση, στη Βουλή  αναστέλλεται  για ένα ακαδημαϊκό έτος  (ήδη έγινε αναστολή  το προηγούμενο ακ. έτος) , μέχρι 31-8-24, η υλοποίηση των διατάξεων του ν. 4957/2022 της Ν. Κεραμέως, που αφορούν στη διαδικασία της πρακτικής άσκησης των φοιτητών και στη χορήγηση του πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας των φοιτητών και των αποφοίτων των Α.Ε.Ι..

Πρόκειται για την  παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια η οποία πιστοποιείται:

  •     Με βεβαίωση που χορηγείται από Τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή από ομάδες συνεργαζόμενων Τμημάτων του ίδιου ή περισσότερων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους, ύστερα από παρακολούθηση ομάδας μαθημάτων που προσφέρονται στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος σπουδών ή στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου ή και συνδυαστικά.
  •      Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του οικείου Α.Ε.Ι., καθορίζεται η ομάδα μαθημάτων του προηγούμενου εδαφίου και καταρτίζεται τυχόν ειδικό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο παρακολουθούν φοιτητές και απόφοιτοι Τμήματος του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
  •      Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των αποφοίτων, καθώς και των φοιτητών άλλων Τμημάτων, που παρακολουθούν τα μαθήματα αυτά κατ’ έτος, αλλά και η χορήγηση βεβαίωσης σε παλαιούς αποφοίτους του Τμήματος χωρίς παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων, εφόσον το πρόγραμμα σπουδών που ολοκλήρωσαν καλύπτει με επάρκεια το περιεχόμενο των ως άνω μαθημάτων. Τα μαθήματα προσφέρονται δωρεάν.

Τροποποιήσεις

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Μάρτιο ψηφίστηκαν στη Βουλή οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

Ρυθμίσεις σχετικά με την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 54 ν. 4589/2019, περ. α) παρ. 3 άρθρου 99, άρθρου 419 και παρ. 2
άρθρου 456 ν. 4957/2022

1. Στην περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), περί της πιστοποίησης της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας ως πρόσθετου τυπικού προσόντος για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προστίθεται υποπερ. δδ), και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται:

α) Με βεβαίωση που χορηγείται από Τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή από ομάδες συνεργαζόμενων Τμημάτων του ίδιου ή περισσότερων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους, ύστερα από παρακολούθηση ομάδας μαθημάτων που προσφέρονται στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος σπουδών ή στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου ή και συνδυαστικά. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του οικείου Α.Ε.Ι., καθορίζεται η ομάδα μαθημάτων του προηγούμενου εδαφίου και καταρτίζεται τυχόν ειδικό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο παρακολουθούν φοιτητές και απόφοιτοι Τμήματος του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των αποφοίτων, καθώς και των φοιτητών άλλων Τμημάτων, που παρακολουθούν τα μαθήματα αυτά κατ’ έτος, αλλά και η χορήγηση βεβαίωσης σε παλαιούς αποφοίτους του Τμήματος χωρίς παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων, εφόσον το πρόγραμμα σπουδών που ολοκλήρωσαν, καλύπτει με επάρκεια το περιεχόμενο των ως άνω μαθημάτων. Τα μαθήματα προσφέρονται δωρεάν.

β) Με την κατοχή:

αα) μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής,

ββ) πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3027/2002 (Α’ 152),

γγ) πτυχίου Παιδαγωγικών Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Τμημάτων Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας, Τμημάτων Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής, Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής και Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και με την κατοχή πτυχίου της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.),

δδ) πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας του άρθρου 99 του ν. 4957/2022 (Α’ 141).»

2. Στο άρθρο 66 του ν. 4589/2019 περί των μεταβατικών διατάξεων, προστίθεται παρ. 6 ως εξής:

«6. Βεβαιώσεις για τη χορήγηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας δυνάμει της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 54 δύναται να χορηγούνται σε αποφοίτους Τμημάτων Α.Ε.Ι., εφόσον ενεγράφησαν σε Τμήματα ή Σχολές των Α.Ε.Ι. έως και το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023. Για αποφοίτους που εγγράφονται σε Τμήματα ή Σχολές των Α.Ε.Ι. από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και εξής, η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια αποδεικνύεται σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 54.»

3. Η περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 99 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί των προϋποθέσεων συμμετοχής στο ειδικό πρόγραμμα σπουδών παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας των Α.Ε.Ι., τροποποιείται ως προς τον ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων, τις οποίες πρέπει να έχουν συγκεντρώσει οι φοιτητές του Α.Ε.Ι., προκειμένου να γίνουν δεκτοί στο εν λόγω πρόγραμμα σπουδών, και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«α) φοιτητές του Α.Ε.Ι., οι οποίοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε προγράμματα πρώτου κύκλου σπουδών, η επιτυχής ολοκλήρωση των οποίων οδηγεί στην απόκτηση τίτλων σπουδών, που παρέχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή το δικαίωμα άσκησης της ειδικότητας εκπαιδευτικού μεταδευτεροβάθμιας ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος σπουδών τους και συγκεντρώσει κατ’ ελάχιστον εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες του προγράμματος,»

4. Στο άρθρο 419 του ν. 4957/2022, περί των εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κεφαλαίου Ι’ του Μέρους Α’ του νόμου αυτού, προστίθεται παρ. 3 ως εξής:

«3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα σχετικά την ίδρυση, οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του ειδικού προγράμματος σπουδών παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας του άρθρου 99.»

5. Η παρ. 2 του άρθρου 456 του ν. 4957/2022, περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου Ι’ του Μέρους Α’ του νόμου αυτού, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Φοιτητές που έχουν εισαχθεί σε Τμήματα ή Σχολές έως και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 δύνανται να λάβουν πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), εφόσον τα Τμήματα ή Σχολές που έχουν εισαχθεί χορηγούσαν την εν λόγω πιστοποίηση κατά τον χρόνο εισαγωγής τους.»

Σχόλια (9)

 
Katerina
14 Οκτ 2023 11:30

@ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ
Κόστιζε όμως τελικά στους ίδιους τους μεταταγ΄μένους εκπαιδευτικούς οι οποίοι με χαμηλότερο μισθό, χωρίς κίνητρα ανέλιξης σε αρκετά πανεπιστημιακά τμήματα αντί να διδάσκουν παιδαγωγικά μαθήματα της ειδικότητάς τους έκαναν διοικητικές και βοηθητικές εργασίες. Για άλλο πήγαιναν κι άλλο έβρισκαν.

 
Πάρις Παπαγ.
01 Οκτ 2023 15:40

Τι σημαίνει αυτό για την πρακτική άσκηση των φοιτητών; Θα γίνει ή όχι; Γιατί ειπώθηκε ότι έχει παγώσει η διαδικασία.

 
@ τα κενά που δημιουργούνται
01 Οκτ 2023 14:24

Τα κενά που δημιουργούνται με τις μετατάξεις εκπαιδευτικών με αυξημένα προσόντα στα ΑΕΙ διορθώνονται με ορθολογική κατανομή και έλεγχο στις επιμέρους Διευθύνσεις ώστε να ''θεραπευθεί'' το φαινόμενο των υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε ορισμένες ειδικότητες, που μπορούν να υπηρετήσουν διδακτικά και σε ΑΕΙ.

 
δεν κόστιζε κάτι για το Υπουργείο
01 Οκτ 2023 10:06

@ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ

και τα κενά που δημιουργούνται στην πρωτοβαθμια και δευτεροβαθμια δεν θα τα καλύψει με νεες πιστώσεις?

 
ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ
01 Οκτ 2023 00:34

Ορθή η απόφαση του Υπουργού για παράταση και για την Πρακτική Άσκηση και για την ΠΔΕ! Χρειάζεται χρόνο για να βελτιώσει τα ''κακώς κείμενα'' του νόμου Κεραμέως. Ας του δώσουμε τον χρόνο που χρειάζεται να μελετήσει προσεκτικά τον νόμο και να διορθώσει τα σημεία που βοηθούν τη λειτουργία των ΑΕΙ. Όπως είναι για παράδειγμα οι μετατάξεις εκπαιδευτικών με αυξημένα προσόντα σε θέσεις ΕΕΠ στα ΑΕΙ που κατήργησε ο νόμος Κεραμέως! Τελείως λάθος επιλογή η κατάργηση των μετατάξεων γιατί ήταν μια πολύ καλή δεξαμενή διδασκόντων για τα ΑΕΙ και δεν κόστιζε κάτι για το Υπουργείο καθώς γινόταν μεταφορά της πίστωσης των εκπαιδευτικών από την Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια σε κάποιο ΑΕΙ.

 
@ Polar_Fish
30 Σεπ 2023 21:27

"φυσιολογικό" είναι μόνο στην Ελλάδα. Έχει επέλθει μιθριδατισμός ως προς την κακή ποιότητα της διοίκησης γι'αυτό φαίνεται "φυσιολογικό".
Δεν είναι φυσιολογικό να ψηφίζεις ένα νομο και μετά να "αναστέλεις" αυτό που ψήφισες. Δείχνει μπαχαλοσύνη, προχειρότητα και ότι δεν ήξερες ακριβώς τι έκανες. Είναι σημάδι "μπανανίας", όχι "φυσιολογικό" για ένα κανονικό κράτος.

 
Polar_Fish
30 Σεπ 2023 15:44

Οταν ενας νομος με πολλές αλλαγές ψηφίζεται σχεδον ενα χρονο πριν τη λήξη της θητειας της κυβερνησης με προθεσμίες πρώτης εφαρμογής μεταγενέστερες ειναι φυσιολογικό να γινουν ολες αυτες οι παρατασεις. Θα ακολουθήσουν και άλλες διοτι υπάρχουν και αλλες μη ρεαλιστικές προθεσμίες.

 
εναν νόμο κεραμεως που έχει βάση , ουσία και λειτουργικότητα
30 Σεπ 2023 13:54

ντροπή και σε αυτόν από όπου περιμενατε σοβαρότητα και δεν κάνει και τίποτα να διορθώσει απλά ή ριζικά τίποτα ! ψηφιακά άλματα όμως !

 
Alexandros
30 Σεπ 2023 10:54

Ουδέν μονιμότερον εκ του προσωρινού.....

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.