ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

25 εκ ευρώ στα Πανεπιστήμια για να προσλάβουν 1.132 νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024

Ο προϋποθέσεις πρόσληψης- Οι αμοιβές- Πίνακας κατανομής των θέσεων ανά ΑΕΙ- Αλλαγές στη διαδικασία πρόσληψης, σε σχέση με πέρσι, μετά την απαίτηση της Κομισιόν
Δημοσίευση: 28/09/2023
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ευρωπαϊκό κονδύλι 25 εκ ευρώ εξασφάλισε ο υπουργός Παιδείας Κ. Πιερρακάκης για τα  Πανεπιστήμια, προκειμένου να προσλάβουν και αυτό το τρέχον ακαδημαϊκό έτος  1.132  Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024 (σ.σ.  μετά τον προβληματισμό της Κομισιόν για τη συνέχιση της σχετικής χρηματοδότησης).

Ηδη σήμερα εκδόθηκε η σχετική Πρόσκληση    και αναμένεται να κοινοποιηθεί στα Πανεπιστήμια από  το γραφείο του υπουργού Παιδείας.

Η διαδικασία πρόσληψης έχει αλλαγές σε σχέση με πέρσι , μετά από απαίτηση της Κομισιόν, όπως :

  • Η αμοιβή θα είναι το 80% των αποδοχών του επίκουρου καθηγητή
  • θα μπορούν να αναλάβουν τη διδασκαλία  μαθημάτων ανάλογα με τις ανάγκες του τμήματος
  • Η διαδικασία πρόσληψης είναι σχεδόν   ίδια με αυτή των εντεταλμένων διδασκόντων.

Επίσης αναμένεται αποκλεισμός πολλών νέων επιστημόνων με την ακόλουθη  διάταξη "κόφτη¨ την οποία περιέχει η Πρόσκληση:"και διαθέτουν σωρευτική άσκηση
αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε ΑΕΙ που δεν υπερβαίνει τα 5 ακαδημαϊκά εξάμηνα."

Ειδικότερα οι θέσεις 1.132 κατανέμονται ως εξής ανά Πανεπιστήμιο:


Η Πρόσκληση αφορά αποκλειστικά στο ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Η συγκεκριμένη δράση , με ευρωπαϊκά κονδύλια,  δύναται να στοχεύει σε απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους κατόχους διδακτορικού διπλώματος μέσω της ανάθεσης αυτοδύναμης διδασκαλίας, οι οποίοι:

α) έχουν λάβει το διδακτορικό τους εντός της τελευταίας δεκαετίας (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης μετά την 1/1/2013).

β) διαθέτουν σωρευτική άσκηση αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε Α.Ε.Ι. που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Αποκλείεται η απασχόληση ως ωφελούμενων - εντεταλμένων διδασκόντων φυσικών προσώπων που έχουν μία (1) από τις ακόλουθες ιδιότητες:

α) Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

β) μέλη Δ.Ε.Π., Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του Ε.Α.Π.

γ) ερευνητές και λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α τουν. 4310/2014 (Α’ 258) και λοιπών ερευνητικών οργανισμών,

δ) συνταξιούχοι του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα,

ε) υπάλληλοι με σχέση δημόσιου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014,

στ) φυσικά πρόσωπα που έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας.

Δεν είναι δυνατός ο επιμερισμός μιας θέσης σε περισσότερους ωφελούμενους.

 Η προκήρυξη για την επιλογή των ωφελουμένων οφείλει να συνάδει με το εκπαιδευτικό θεσμικό πλαίσιο (Ν.4957/2022 όπως ισχύει), να δημοσιεύεται σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας των δικαιούχων ΑΕΙ, να ακολουθεί κατά το δυνατόν προτυποποιημένη μορφή και να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) μέγιστο αριθμό διαθέσιμων θέσεων ωφελούμενων ανά Τμήμα, με κατονομή που προκύπτει με απόφαση της Συγκλήτου ή αντίστοιχου αρμόδιου οργάνου του Ιδρύματος,

β) τον τίτλο και γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης,

γ) το διδακτικό έργο που πρόκειται να ανατεθεί (μάθημα, ώρες)

δ) τη μεθοδολογία και κριτήρια επιλογής των ωφελουμένων - μοριοδότησης τυπικών και ποιοτικών προσόντων των υποψηφίων, όπως τίτλοι σπουδών, ερευνητικό και επιστημονικό έργο, υπεύθυνη δήλωση για τυχόν προγενέστερη αυτόνομη διδακτική εμπειρία, κ.α.,

ε) τη διάρκεια της σύμβασης,

στ) το καθεστώς απασχόλησης (πλήρους ή μερικής σε περίπτωση σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου),

ζ) υπόδειγμα-παράρτημα πρότυπης σύμβασης με ωφελούμενους (σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ή/και ανάθεσης έργου όπως επιλεγεί).

6. Η προκήρυξη και διαδικασία επιλογής ωφελουμένων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης του ΕΣΠΑ πραγματοποιούνται υπό το σχετικό θεσμικό πλαίσιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τη συγκρότηση (τριμελών) Επιτροπών Αξιολόγησης εντεταλμένων διδασκόντων των ΑΕΙ και της τήρησης του πλαισίου περί μη σύγκρουσης συμφερόντων (Κανονισμός ΕΕ/2018/1046).

Οι Επιτροπές Αξιολόγησης των ΑΕΙ έχουν την ευθύνη επιλογής των ωφελουμένων και διασφαλίζουν την κατά το δυνατόν έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας, καθώς και τον έλεγχο γνησιότητας των υποβαλλόμενων στοιχείων, τίτλων και δημοσιεύσεων.

Η απόφαση για την ανάθεση της διδασκαλίας λαμβάνεται από την οικεία Συνέλευση του Τμήματος ή της Σχολής και την Επιτροπή Ερευνών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν. 4957/2022.

Η σύμβαση ανά ωφελούμενο ακολουθεί το υπόδειγμα της αντίστοιχης προκήρυξης εκάστου δικαιούχου ΑΕΙ, περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις και τους ειδικότερους όρους απασχόλησης και υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε.

Επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης μεταξύ εκάστου ωφελούμενου και ενός μόνο ΑΕΙ ανά ακαδημαϊκό έτος.Προς το σκοπό αυτό, ο δικαιούχος πριν την υπογραφή των συμβάσεων, αποστέλλει στην μονάδα Β3.2 της ΕΥΔ ΠΑΔΚΣ τα ΑΦΜ των ωφελουμένων για λόγους σχετικής διασταύρωσης.

Το ύψος των μηνιαίων αποδοχών των ωφελούμενων καθορίζεται υπό την παρ. 5 του άρθρου 173 του Ν. 4957/2022 για τις μηνιαίες αποδοχές των εντεταλμένων διδασκόντων στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του βασικού μισθού του Μ.Κ.1 της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., καθώς και στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ειδικού επιδόματος διδασκαλίας και έρευνας της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή, για πλήρη απασχόληση, σύμφωνα με το θεσμκό πλαίσιο ν. 5045/2023 όπως ισχύει. Σε περίπτωση επιλογής τους με καθεστώς μερικής απασχόλησης εφαρμόζεται η παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4472/2017 (Α’ 74).

Εάν κατά την εξέλιξη του ακαδημαϊκού έτους προκύψει αδυναμία συνέχισης του διδακτικού έργου εκ μέρους του ωφελούμενου, προκειμένου να μη διαταραχθεί η αλληλουχία των μαθημάτων στο πρόγραμμα σπουδών, επιτρέπεται η ανάθεση του υπολειπόμενου διδακτικού έργου στον πρώτο επιλαχόντα ή, εφόσον δεν υπάρχει, η επανάληψη πρόσκλησης του Ιδρύματος για το υπολειπόμενο διδακτικό έργο.
 

Σχόλια (43)

 
Αγανακτισμένος
03 Οκτ 2023 19:03

Για να μη λέμε ότι θέλουμε:

Προσόντα εκλογής μελών Δ.Ε.Π. βάσει του άρθρου 9 του Ν.4521/2018 (Α΄38)
«Προσόντα εκλογής μελών Δ.Ε.Π.
1. Η περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/ 2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Για τα προσόντα εκλογής των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ισχύουν, επιπλέον της περίπτώσης α’ τα εξής:
αα) Για την εκλογή σε θέση Επίκουρου Καθηγητή απαιτούνται:
i) Τρία (3) έτη τουλάχιστον:
ή αυτοδύναμης διδασκαλίας μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα σε Α.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού ή αναγνωρισμένου επαγγελματικού έργου ανάλογου επιπέδου σε σχετικό επιστημονικό πεδίο
ή εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας ή της αλλοδαπής ή συμμετοχής με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα.
Το χρονικό διάστημα των τριών (3) ετών μπορεί να κατανέμεται συνδυαστικά στις ανωτέρω δραστηριότητες, οι οποίες σε κάθε περίπτωση είναι αντίστοιχες με το επιστημονικό επίπεδο και

 
bob mastoras
03 Οκτ 2023 14:34

Αυτό που απαιτείται στην Γερμανία είναι η Habilitation. Το είχαμε και στην Ελλαδα μέχρι το 1982 και το λέγαμε υφηγεσία. Πρόκειται για μία δευτερη διατριβή πιο απαιτητική από αυτήν του διδακτορικού. Αυτός ειναι ο βασιλικός δρόμος. Στην πορεία για την απονομή της υφηγεσίας υπάρχουν αναθέσεις διδασκαλίας φουλ μαθήματος (Vorlesung + Uebung) αλλά και διευθυνση από την μαθησιακή διαδικασία που λέγεται Seminar.
Κάθε κρατίδιο πάντως έχει τις δικές του διαδικασίες. Ακόμα υπάρχει εναλλακτικά η 6ετής διαδικασία του Juniorprofessor. Εκεί η διδασκαλία προφανώς συμπεριλαμβάνεται στα καθήκοντα.

 
Καθε χώρα έχει τους δικούς της κανόνες...
03 Οκτ 2023 08:59

... ανάλογα με τις αναγκες της.
Εδω, ο νομοθέτης θεωρεί τριετή εμπειρία αναγκαία για τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. Η εμπειρία αυτή μπορεί ειναι διδακτική ή/και ερευνητική (δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην ερευνητική). Ας μήν ξεχνάμε οτι πρίν η βαθμίδα εισαγωγής ΔΕΠ ήταν η θεση Λέκτορα. Πιθανόν η τριετή εμπειρία να αντικαθιστά την εμπειρία απο την βαθμίδα του Λέκτορα η οποία καταργήθηκε.
Εφόσον καλύπτεται η προϋπόθεση της τριετούς εμπειρίας (με οποιοδήποτε μίγμα ερευνας/διδασκαλίας) η διδακτική πριν το διδακτορικό προφανώς και μετράει με την αναλογη βαρύτητα.

 
@@ Σε πολλες χωρες η προϋπηρεσία στο εξωτερικό ειναι σημαντι
02 Οκτ 2023 20:01

Στη Γερμανία απαιτείται διδακτική εμπειρία *μετά* τη λήψη του διδακτορικού.

 
@@ Σε πολλες χωρες η προϋπηρεσία στο εξωτερικό ειναι σημαντι
02 Οκτ 2023 10:57

Δεν το γνώριζα για τη Γερμανία. Αναρωτιέμαι αν απαιτείται διδακτική εμπειρία "γενικά" ή *μετά τη λήψη* του διδακτορικού.
Ναι, στις ΗΠΑ οπωσδήποτε σαν Υπ. διδάκτορας θα κάνεις και teaching assistant (το οποιό μπορεί να σε "βάλει" στην τάξη να κάνεις μάθημα και μπορεί και όχι) αλλά εδώ (Ελλάδα) σου λένε ότι α) δε "μετράει" αυτό - μόνο διδασκαλία μετά τη λ΄ήψη του διδακτορικού και β) "απαγορεύεται" να αναθέσεις επίσημη διδασκαλία σε υπ. διδάκτορα.
Βάζουμε τα χεράκια μας και βγάζουμε τα ματακια μας.
Και μετά διαβάζεις και ακούς πομπώδεις δηλώσεις, βλέπεις τις μεταρρυθμίσεις να περνάνε σαν τα τρένα, αλλά 5 απλές δομικές αλλαγές που θα μας έβαζαν στην ίδια πορεία με τις καλές πρακτικές του εξωτερικου δεν τις συζητά κανένας ποτές σοβαρά, σε κανένα Υπουργείο, ανεξαρτήτως κυβέρνησης.

 
Μαρία Ζ
02 Οκτ 2023 10:39

Δηλαδή οι εργαζόμενοι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα να περιμένουν να ιδρυθούν πρώτα τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια για να κάνουν εκεί αίτηση για διδακτικό/ερευνητικό έργο; Πως θα πάρουν προϋπηρεσία αν δεν τους δίνουν ούτε τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε έργα των κρατικών ΑΕΙ για να πάρουν προϋπηρεσία ; Για να πάρεις μετάταξη σε ΑΕΙ είναι αδύνατο μόνο με το βιογραφικό σου.

 
@ @ Σε πολλες χωρες η προϋπηρεσία στο εξωτερικό ειναι
02 Οκτ 2023 09:12

Δεν έγραψα πουθενά οτι σε αλλες χώρες απαιτείται *διδακτική* προϋπηρεσία...
Δεν ξέρω τι διαβάζετε
Ουτε και στην χώρα μας απαιτείται *διδακτική* προϋπηρεσία
Πολλα σχόλια το εξηγούν, διαβάστε τα
Οι εξαιρέσεις που γνωρίζεις στις οποίες προσλαμβλανονται ως μελη ΔΕΠ αμέσως μετα το διδακτορικό (γνωρίζω κι εγω στις ΗΠΑ) γινονται μόνο στις επιστήμες στις οποίες σχεδόν όλους τους προπτυχιακούς απόφοιτους τους απορροφά η βιομηχανία και δεν βρίσκουν τα πανεπιστήμια μέλη ΔΕΠ. Σε άλλες επιστήμες κανουν και 15 χρόνια postdoc πριν παρουν θεση ΔΕΠ

 
@ Σε πολλες χωρες η προϋπηρεσία στο εξωτερικό ειναι σημαντικ
02 Οκτ 2023 07:40

Στη Γερμανία είναι υποχρεωτικό να έχεις διδάξει για να πάρεις μόνιμη θέση καθηγητή. Στις ακαδημαϊκά προοδευμένες χώρες (ΗΠΑ, Καναδάς, Μ. Βρετανία, Γερμανία, Αυστρία, Σουηδία, Ελβετία) είναι σχεδόν αδύνατον να μην έχεις διδάξει κατά τη διάρκεια του διδακτορικού ή postdoc γιατί η θέση περιέχει διδακτικές υποχρεώσεις. Όταν επέστρεψα στην Ελλάδα από το εξωτερικό, ανακάλυψα ότι οι υποτροφίες των Υποψ. Διδακτόρων και των Μεταδιδακτόρων είναι, συνήθως, τόσο απογοητευτικοί που δεν νομιμοποιείται η απαίτηση για διδασκαλία. Επίσης, δεδομένων των ισχνών αποδοχών πολλοι Υποψ. Διδάκτορες και Μεταδιδάκτορες εργάζονται παράλληλα εξωπανπιστημιακά για να συμπληρώσουν ένα λογικό μισθό.

 
@ Σε πολλες χωρες η προϋπηρεσία στο εξωτερικό ειναι σημαντικ
01 Οκτ 2023 21:49

Σε ποιές χώρες δηλαδή απαιτείται *διδακτική* προϋπηρεσία για να γίνεις ΔΕΠ; Γνωρίζω ένα σωρό επιστήμονες που τελείωσαν το διδακτορικό και προσλήφθηκαν ως ΔΕΠ. Την άλλη μέρα. Και ακόμη περισσότερους που έκαναν postdoc για 1 χρόνο και προσλήφθηκαν μετά. Κανείς δεν κοιτάει για διδακτική προϋπηρεσία στα σοβαρά πανεπιστήμια, απλά γιατί τους ενδιαφέρει κατά 99% το ερευνητικό σου έργο.

Με την δήθεν έμφαση που δίνουμε στην Ελλάδα θα νόμιζες ότι όλοι κάνουν πολύ καλό μάθημα. Η πραγματικότητα είναι ότι ισχύει το αντίθετο.

 
@@@ Διαβολικό...
01 Οκτ 2023 21:46

Ο νόμος λεει 3 χρόνια αλλά ή διδασκαλία ή συμμετοχή σε ερευνητικά έργα, ή δουλειά σε ερευνητικό κέντρο. Οπότε όχι δε χρειάζονται 3 χρόνια "αμιγούς" διδασκαλίας.

Οπότε σου λέει ότι δεν μπορείς να εκπληρώσεις την προϋπόθεση μόνο ως διδάσκων, πρέπει επιπλέον να προσληφθείς ως ερευνητικός συνεργάτης σε έργο (λογικά θα είναι πιο εύκολο - κάποια ΔΕΠ θα σε έχουν υποστηρίξει για να αναλάβεις τη διδασκαλία) ή να προσληφθείς σε ερευνητικό κέντρο ("καλ΄ηνύχτα" αν δεν είσαι σε Πληροφορική ή άλλο hard science).

Γενικά, μου φαίνεται ότι στην Ελλάδα μπουρδουκλώνουν επίτηδες τα πράγματα. Δεν ξέρω άλλη Δυτική χώρα (δουλεύω στις ΗΠΑ) με τέτοιες προϋποθέσεις για να πιάσεις δουλειά ως ΔΕΠ....

 
@@ Διαβολικό...
01 Οκτ 2023 21:34

Κάνω λάθος ή απαιτούνται 3 έτη αυτοδύναμης διδασκαλίας για να εκλεγείς Επίκουρος; Τα 3 έτη πόσα εξάμηνα είναι;

 
Νέοι διδάκτορες
01 Οκτ 2023 21:04

Κι όμως υπάρχει η δυνατότητα παροχής αυτοδ΄ύναμου διδακτικού έργου πριν την απόκτηση του διδακτορικού! Γι’ αυτό το λόγο η διάταξη για τα πέντε εξάμηνα δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα και αδικία στους νέους διδάκτορες που θέλουν να αποκτήσουν προϋπηρεσία μετά το διδακτορικό τους. Συγκεκριμένα, οι ακαδημαϊκοί υπότροφοι έχουν ως ρόλο την παροχή αυτοδύναμου διδακτικού έργου στα ΑΕΙ. Σύμφωνα, όμως, με το άρθρο 58 Ν. 4386/2016 «Επιστήμονες ανεγνωρισμένου επιστημονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, δύναται να απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι». Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ένας νέος διδάκτορας ο οποίος να έχει ήδη προϋπηρεσία πέντε εξαμήνων άσκησης αυτοδύναμου διδακτικού έργου, την οποία όμως απέκτησε πριν τη λήψη του διδακτορικού του (π.χ. ως υποψήφιος διδάκτορας) μέσω του θεσμού των ακαδημαϊκών υποτρόφων. Επομένως, με τη συγκεκριμένη διάταξη, ένας νέος διδάκτορας αποκλείεται τόσο από τη δυνατότητα να απασχοληθεί όσο και από τη δυνατότητα να αποκτήσει τα τρία έτη προϋπηρεσίας που είναι απαραίτητα για ακαδημαϊκή εξέλιξη επειδή απλώς απασχολούνταν ως ακαδημαϊκός υπότροφος πριν την απόκτηση του διδακτορικού. Δηλαδή, ενώ το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως σκοπό τη δημιουργία προϋπηρεσίας μετά τη λήψη διδακτορικού, μπορεί αδίκως να αποκλείσει νέους επιστήμονες που πριν το διδακτορικό τους απασχολούνταν ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να διευκρινίζεται ότι η σωρευτική προϋπηρεσία αυτοδύναμης διδασκαλίας αφορά την προϋπηρεσία που αποκτήθηκε μετά το διδακτορικό.

 
@ Διαβολικό... 01 Οκτ 2023 11:21
01 Οκτ 2023 15:26

Υπάρχει η απαίτηση για 3 χρόνια προϋπηρεσία είτε διδακτική είτε ερευνητική είτε συνδυασμό των δυο. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι οι θέσεις postdoc είναι συνήθως επισφαλείς (6 μήνες μισθό από ένα προτζεκ, 3 μήνες στο άλλο κτλ., εκτός αν υπάρχουν ευρωπαϊκά χρήματα ή ΕΛΙΔΕΚ) οπότε πολλοί νέοι επιστήμονες που δε θέλουν/μπορούν να μετοικίσουν στο εξωτερικό αναγκάζονται να μετράνε ...εξάμηνα στη διδασκαλία σε περιφερειακά, κυρίως, υποστελεχωμένα πανεπιστήμια.

 
Σε πολλες χωρες η προϋπηρεσία στο εξωτερικό ειναι σημαντική
01 Οκτ 2023 11:54

Διδακτική προϋπηρεσία μονο δεν ειναι αρκετή για μια θέση ΔΕΠ (εκτος αν έχεις βυσμα).

 
@  Διαβολικό...
01 Οκτ 2023 11:21

Δεν υπάρχει καμία απαίτηση για 6 εξάμηνα διδασκαλίας για ΔΕΠ

 
@Polar_Fish
30 Σεπ 2023 21:29

Σας φαίνεται φυσιολογικό να σε αναγκάζουν να φύγεις στο εξωτερικό; Είτε βάζοντας "φρένο" στα 5 εξάμηνα, ενώ σου ζητάνε 6 είτε αποκλείοντάς σε επειδή εργάζεσαι στο δημόσιο και όχι στον ιδιωτικό τομέα; Γνωρίζετε και άλλη χώρα εκτός από την Ελλάδα με τέτοια "συστήματα";

 
Αγανακτησμενος
30 Σεπ 2023 21:06

Αποκλείονται οι δημόσιοι υπάλληλοι, κόφτης τα 5 εξάμηνα, όποτε την απαιτούμε διδακτική εμπειρία θα την παίρνουμε πού και πότε; Μήπως στα ιδιωτικά που ανοίξουν λίαν συντόμως;

 
Polar_Fish
30 Σεπ 2023 18:58

@Αποκλεισμός νέων διδακτόρων
Δεν υπάρχει αυτοδύναμο διδακτικό εργο στα ΑΕΙ πριν την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος. Οταν τίθεται το όριο των 5 εξαμήνων σημαίνει οτι σου δινει το δικαίωμα να κάνεις αιτηση για να πάς στ 6 ώστε να καλυψεις την προϋπηρεσία.

 
Polar_Fish
30 Σεπ 2023 15:52

@@Polar_Fish
<<Αναμένουμε να μας πείτε τρόπους απόκτησης της προϋπηρεσίας χωρίς να χρειάζεται να φύγει κανείς στο εξωτερικό ή να έχει μέσο για να τον πάρουν σε ερευνητική ομάδα.>>

Ολα αυτά που γράφετε γιατι τα αποκλείετε? Οι περισσότεροι κατοχοι διδακτορικού που γνωρίζω πάνε στο εξωτερικό για κάποιο διαστημα και βρισκουν θέσεις post-doc στην Ελλάδα.

 
@Polar fish
30 Σεπ 2023 10:40

Αναμένουμε να μας πείτε τρόπους απόκτησης της προϋπηρεσίας χωρίς να χρειάζεται να φύγει κανείς στο εξωτερικό ή να έχει μέσο για να τον πάρουν σε ερευνητική ομάδα.

 
με άλλα λόγια
30 Σεπ 2023 10:04

επεκτείναμε τους αναπληρωτές καθηγητές στη Δευτεροβάθμια σε αναπληρωτές με διδακτορικό στα ΑΕΙ. Γιατί; Γιατί λείπει και εκεί προσωπικό....
Η Ελλάδα αποδυναμωμένη από τα μνημόνια και τον περιορισμό δαπανών σε παιδεία, υγεία, κοινωνικό κράτος..αλλά λεφτά για κάποιες άλλες αγορές εξοπλισμών ή δημοσίων έργων υπάρχουν...

 
Διαβολικό...
29 Σεπ 2023 22:34

1) Σου βάζει κόφτη στα 5 εξάμηνα, αλλά για να πας για θέση ΔΕΠ απαιτούνται 6 εξάμηνα, ή κάνω λάθος; Δηλαδή σε σταματάει από το να μπορείς να βάλεις υποψηφιότητα, στο..."νήμα". Και μετά τι κάνεις δηλαδή;
Θα δημιουργήσουν στρατιά διδακτόρων που θα τους λείπει 1 εξάμηνο για να μπορεσουν να διεκδικήσουν θέση ΔΕΠ; Εμπαιγμός

2) Σε ποιά άλλη χώρα της Γης υπάρχει η απαίτηση για 3 χρόνια διδασκαλίας και τέτοια "τερτίπια" προκειμένου να γίνεις ΔΕΠ; Ψάξτε, θα περιμένω....

3) Αποκλείεις τους Δ.Υ, ΓΙΑΤΙ; Αν είμαι Δ.Υ. και μου αναθέσουν μάθημα πρωϊνές ώρες, το πιό πιθανό είναι να μην μπορώ να πάω και να μην πάω. Αν όμως είναι μετά τη δουλειά μου, γιατί με αποκλείεις κ. Πιερακάκη; Οι Δ.Υ. με διδακτορικό δεν πρέπει να μπορούν να διεκδικήσουν θέση ΔΕΠ αργότερα αν θέλουν και έχουν τα υπόλοιπα προσόντα;

Λυπάμαι γιατί φαίνεται ότι οι υπουργοί και οι κυβερνήσεις αλλάζουν αλλά τα "μαγειρέματα" παντός είδους, όχι. Περίμενα περισσότερο ορθολογισμό και ευθυγράμμιση με τις διεθνείς πρακτικές από τον Υπουργό αυτό.

 
ΓΙΩΡΓΟΣ
29 Σεπ 2023 20:45

Είναι ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟ αλλά και ΣΦΑΛΜΑ ο αποκλεισμός των Δημοσίων Υπαλλήλων.

Με κάθε σεβασμό θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει το θάρρος ώστε οι ΑΣΤΟΧΙΕΣ να διορθώνονται! Είναι αδιανόητο να αποκλείονται οι ΔΥ όχι μόνο από την κατηγορία των Εντεταλμένων αλλά και από το ΕΣΠΑ για Νέους Επιστήμονες. Δεν είναι δίκαιο.

1. Κατηγορία Διδασκόντων: Εντεταλμένοι Διδάσκοντες
Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ με το από 6.3.2023 έγγραφο του το οποίο έχει στείλει στο Υπουργείο ζητάει να αναθεωρήσει τη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (Α΄141), στην κατεύθυνση απαλοιφής της περίπτωσης ε΄ (υπάλληλοι με σχέση δημόσιου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα) από τα εξαιρούμενα πρόσωπα της διαδικασίας ανάθεσης διδακτικού έργου σε εντεταλμένους διδάσκοντες, προκειμένου να διασφαλίζονται ισότιμες και δίκαιες προοπτικές πρόσβασης σε θέσεις διδακτικού προσωπικού στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για όλες τις κατηγορίες εργαζομένων, με κριτήριο την προσωπική αξία και ικανότητά τους. ΝΟΜΙΖΩ ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΑΛΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ.

2. Κατηγορία Διδασκόντων: ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ποτέ μα ποτέ δεν είχε τον όρο της εξαίρεσης των ΔΥ. Πως είναι δυνατό η λανθασμένη διάταξη που ισχύει για τους Εντεταλμένους Διδάσκοντες να έχει γίνει «copy paste» και να αφορά και αυτή την κατηγορία Διδασκόντων?!!! Δε γνωρίζω αν η σχετική Πρόσκληση έχει κοινοποιηθεί στα Πανεπιστήμια, αλλά πρέπει να γίνει ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΜΕΣΑ. Δε γίνεται να αποκλείεται μια και μόνο κατηγορία εργαζομένων οι ΔΥ, από κάθε κατηγορία Διδασκόντων, ενώ κάθε άλλη κατηγορία εργαζομένων να επιτρέπεται (ιδιωτικοί υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρηματίες, άνεργοι….κλπ κλπ).
Στα Πανεπιστήμια πρέπει να διδάσκουν οι ΑΞΙΟΤΕΡΟΙ όποιοι και αν είναι αυτοί!!!!

 
@ Αποκλεισμός νέων διδακτόρων
29 Σεπ 2023 17:48

Έχεις δίκιο και είναι Ελληνική "πατέντα" με σκοπό να δημιουργήσει αυτή ακριβώς την κατάσταση. Δηλαδή να σε αναγκάσει να δουλεύεις για 3,60 μισό μάθημα εδώ, ΄1 μάθημα εκεί, το κράτος έχει "φτηνούς" διδάσκοντες ετσι, και εσύ υποτίθεται μαζεύεις ταχαμου εμπειρία.

Πήρα το διδακτορικό μου στις ΗΠΑ και δούλεψα την επόμενη χρονιά ως Επ. Καθηγητής σε γνωστό πανεπιστήμιο. Κανένας δε ζήτησε διδακτική εμπειρία. Ερευνητικό έργο, δυνατές δημοσιεύσεις, ναι.

Και η μεγάλη υποκρισία σε όλο το εγχείρημα της απόκτησης διδακτικής εμπειρίας είναι ότι οι αξιολογήσεις των διδασκόντων από τους φοιτητές δε χρησιμοποιούνται πουθενά και για τίποτα. Κανένας δε νοιάζεται - κατά τη δική μου εκτίμηση - για το αν τα μέλη ΔΕΠ κάνουν καλό μάθημα. Γνωρίζω περιπτώσεις και ύψους και βάθους. Το μόνο που ενδιαφέρει τα ΑΕΙ είναι οι εξετάσεις να γίνονται στην ώρα τους και ίσως και να γίνονται οι διαλέξεις που προβλέπονται. Στο περιεχόμενο και την ποιότητα διδασκαλίας δεν υπεισέρχεται κανένας στο 90%+ των ΑΕΙ.

 
Κουλης
29 Σεπ 2023 17:37

1200ε μεικτα.
Εργατες πρασινου σε δημο ποιο πολλα θα παιρνουν

 
Συνταξιουχος
29 Σεπ 2023 17:14

Τι σημαινει για να αποκτησουν εμπειρια οι νεοι διδακτορες. Τι ειναι οι φοιτητες πειραματοζωα? Η επιστημονικη ερευνα και η διδασκαλια δεν εχει να κανει με το επαγγελμα , αν εισαι καθηγητης Πανεπιστημιου , δημοσιος ή ιδιωτικος υπαλληλος ή συνταξιουχος ή οτι δηποτε αλλο . Αυτο το εχουν ξεπερασει παντου. Για την αξια του καθενα υπαρχουν αντικειμενικα κριτηρια ( χωρις να ειναι παντα τελεια) και αυτα ειναι ο Η-IΝDEX scopus και ο impact factor των περιοδικων των δημοσιευσεων. Ας γινει η καταταξη με βαση αυτα τα κριτηρια αυτοματα και χωρις καμμια ανθρωπινη παρεμβαση απο επιτροπες μελων ΔΕΠ.

 
Εξαιρετικός τακτικισμός
29 Σεπ 2023 15:40

Διαίρει και βασίλευε . Πολύ στοχευμένος τακτικισμός. Πετάμε έξω από τα δημόσια πανεπιστήμια όλους τους δημόσιους λειτουργούς για να φέρουμε αναγκαστικά τους ιδιώτες. Ταυτόχρονα το καλύτερο δυναμικό του δημοσίου, μην έχοντας επιλογή, εξαναγκάζεται για να συμπληρώσει την πολυπόθητη τριετία να στελεχώσει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια! Αυτό ειναι το δάσος μην εστιάζετε στα δέντρα. Τα Συλλογικά όργανα των δημοσίων υπαλλήλων τα γνωρίζουν αυτά που γίνονται; Ο συνήγορος του πολίτη; Και τι κάνουν;

 
Polar_Fish
29 Σεπ 2023 15:35

Υπάρχουν πολλοι τροποι για να αποκτησεις προϋπηρεσία.

 
@@Νικος
29 Σεπ 2023 14:54

Από όσες περιπτώσεις γνωρίζω όσοι συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Δε μπορώ να φανταστώ πως ένας ιδιωτικός υπάλληλος στην Ελλάδα που με τις υπερωρίες μπορεί να φτάνει 10ωρο τα προλαβαίνει όλα. Παρόλα αυτά έχεις δίκιο. Πρέπει να αποκλειστούν και αυτοί. Εκτός αν συμφωνήσουμε ότι η διδασκαλία στα πανεπιστήμια και η ερευνητική δουλειά δεν είναι σοβαρές full time δουλειές.

 
@Νικος
29 Σεπ 2023 12:58

Ο ιδιωτικά εργαζόμενος πώς προλαβαίνει;
Αν έλεγε ότι αποκλείονται όλοι πλην ανέργων θα είχε νόημα τόσο η προκήρυξη όσο και η απορία σου.

Σελίδες

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.