ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Η απόφαση για τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Υποδιευθυντών/ντριών των Προτύπων και Πειραματικών σχολείων

Δείτε το ΦΕΚ
Δημοσίευση: 04/10/2023
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Η  διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την επιλογή και τοποθέτηση των Υποδιευθυντών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, οι  προθεσμίες υποβολής των ως άνω αιτήσεων και  κάθε άλλο σχετικό με αυτό θέμα,ορίζονται με απόφαση του υπουργού Παιδείας Κ. Πιερρακάκη, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ειδικότερα, η απόφαση ορίζει τα εξής:

Άρθρο 1 Προκήρυξη

1. Τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των Υποδιευθυντών των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων, η Διοικούσα Επιτροπή των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) εκδίδει προκήρυξη για την πλήρωση των αντίστοιχων θέσεων, με την οποία προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν αντίστοιχα αίτηση υποψηφιότητας, η οποία συνοδεύεται από τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας δικαιολογητικά. Η αίτηση του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλεται εντός της οριζόμενης προθεσμίας στη σχετική προκήρυξη, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών.

2. Η προκήρυξη για την επιλογή των Υποδιευθυντών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. αναρτάται στις ιστοσελίδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης καθώς και στην ιστοσελίδα της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών και διαβιβάζεται στο Α.Σ.Ε.Π. προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

1. Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Υποδιευθυντές/ ντριες Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά σε ειδική πλατφόρμα η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr, ΕΨΠ). Η αίτηση κάθε υποψηφίου συνοδεύεται από τα απαραίτητα για την απόδειξη των τυπικών του προσόντων δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή. Η πιστοποίηση των υποψηφίων για την εισαγωγή στην πλατφόρμα της αίτησης γίνεται με τους κωδικούς που οι υποψήφιοι διαθέτουν στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Κατά την υποβολή της αίτησης δηλώνεται η σχολική μονάδα για στην οποία ο υποψήφιος υπηρετεί με θητεία. Ο φάκελος υποψηφιότητάς τους περιλαμβάνει:

α) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναγράφονται οι τίτλοι σπουδών και επιμόρφωσης, η γνώση ξένων γλωσσών, η διδακτική, συμβουλευτική - καθοδηγητική και διοικητική - υποστηρικτική εμπειρία του υποψηφίου καθώς και το συγγραφικό και ερευνητικό του έργο.

β) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών (Π.Υ.Μ.) όπου βεβαιώνονται και τα έτη διδακτικής υπηρεσίας και η βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία έχουν διανυθεί, η υπηρέτηση κατά το τρέχον σχολικό έτος με θητεία σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ..

γ) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).

δ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) με την οποία βεβαιώνεται:

δα) Ότι ο εκπαιδευτικός δεν διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4997/2022, δεν τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία, δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) ή δεν του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών, για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ίδιου κώδικα,

δβ) η γνησιότητα και αλήθεια των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και των αναφερομένων στο βιογραφικό σημείωμα,

δγ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ως στέλεχος της εκπαίδευσης σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4823/2021 τα τέσσερα τελευταία έτη,

δδ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν αποχωρεί υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων,

δε) ότι κατά το τρέχον σχολικό έτος υπηρετεί με θητεία στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.

2. Η Υπεύθυνη δήλωση καθώς και τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά αναρτώνται ανά κατηγορία σε υποδεικνυόμενες θέσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

3. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

4. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Υποδιευθυντών Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. υποβάλλουν αίτηση για τις θέσεις των υποδιευθυντών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. στα οποία κατά το χρόνο της επιλογής υπηρετούν με θητεία και καλύπτουν το υποχρεωτικό ωράριο του υποδιευθυντή

5. Δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση υποδιευθυντή εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.

6. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

Άρθρο 3 Επιλογή

1. Οι Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4692/2020 (Α’ 111), επιλέγουν τους/τις Υποδιευθυντές/ντριες των οικείων σχολικών μονάδων Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. με βάση τα κριτήρια της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), ύστερα από γνώμη του/της διευθυντή/ντρίας της οικείας σχολικής μονάδας.

2. Οι Π.Ε.Π.Π.Σ. σε συνεδρίασή τους που πραγματοποιείται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, επιλέγουν τους/τις υποψηφίους/ες που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί/κτές στη διαδικασία επιλογής Υποδιευθυντών/ντριών Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. και καταρτίζουν τους σχετικούς πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων ανά Σχολική Μονάδα. Οι πίνακες των δεκτών υποψηφίων καταρτίζονται κατ’ αλφαβητική σειρά. Στους πίνακες μη δεκτών υποψηφίων δεν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των υποψήφιων αλλά μόνο ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης υποψηφιότητας, καθώς και η αιτιολογία της απόρριψής της. Οι Π.Ε.Π.Π.Σ. κοινοποιούν τους πίνακες στο Τμήμα Προσωπικού της οικείας Π. Δ.Ε., το οποίο μεριμνά για την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Π. Δ. Ε..

3. Οι υποψήφιοι/φιες μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της ανάρτησής τους. Οι εν- στάσεις υποβάλλονται μέσω της ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσης.

4. Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων, οι Π.Ε.Π.Π.Σ. αποφαίνονται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζουν τους πίνακες και καταρτίζουν τους τελικούς πίνακες των δεκτών υποψηφίων και ενημερώνουν σχετικά τους ενδιαφερομένους με τη διαδικασία του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Οι ενδιαφερόμενοι επίσης μπορούν να ενημερωθούν και μέσω της εφαρμογής υποβολής αιτήσεων της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας.

5. Ο Διευθυντής του οικείου Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των τελικών πινάκων των δεκτών υποψηφίων εισέρχεται στην πλατφόρμα των αιτήσεων με τους κωδικούς του στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, προκειμένου να λάβει γνώση των δεκτών υποψηφίων και να εκφράσει τη γνώμη του, όπως αναφέρεται στην παρ. 6 του παρόντος άρθρου.

6. Ο Διευθυντής του ΠΕΙ.Σ. και Π.Σ. εκφράζει την άποψή του για τον υποψήφιο που προκρίνει για τη θέση του Υποδιευθυντή και η οποία αναρτάται σε αντίστοιχο πεδίο στην ειδική εφαρμογή υποβολής αιτήσεων της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσης. Για την διαμόρφωση της γνώμης δύναται να συνεκτιμάται μεταξύ άλλων η ικανότητα του κάθε υποψηφίου να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιδεικνύει συνεργατική διάθεση και να επιλύει προβλήματα, ιδίως διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά και λειτουργικά, η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, η συνεισφορά του στην δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος καθώς και η οργάνωση ή η συμμετοχή του στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ποικίλων δράσεων και ιδίως δράσεων που προωθούν τους σκοπούς των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ..

7. Στην περίπτωση που στη σχολική μονάδα υφίσταται δεύτερος υποδιευθυντής, η γνώμη του διευθυντή της σχολικής μονάδας περιλαμβάνει την άποψή του για δύο (2) υποψηφίους με τη σειρά τοποθέτησής τους.

8. Η οικεία Π.Ε.Π.Π.Σ. σε ειδική συνεδρίαση λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα της προώθησης των σκοπών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις, συνεκτιμώντας τα προσόντα των εκπαιδευτικών και τη γνώμη του διευθυντή της σχολικής μονάδας και διαμορφώνει την πρόταση για κάθε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. της αρμοδιότητάς της την οποία και υποβάλλει στον Διευθυντή της οικείας Π.Δ.Ε. για την έκδοση της απόφασης.

9. Στην περίπτωση που στη σχολική μονάδα υφίσταται δεύτερος υποδιευθυντής, η οικεία Π.Ε.Π.Π.Σ. αποφασίζει σύμφωνα με την παρ. 8 του παρόντος άρθρου και τη σειρά τοποθέτησης των υποδιευθυντών Α’ και Β ‘.

Άρθρο 4 Τοποθέτηση

1. Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση της οικείας Π.Ε.Π.Π.Σ., τοποθετούνται οι Υποδιευθυντές των ΠΕΙ.Σ. και Π.Σ..

2. Στην περίπτωση που δεν υποβάλλονται αιτήσεις υποψηφιότητας ή οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν δεν πληρούν τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4823/2021, τότε η Δ.Ε.Π.Π.Σ. προβαίνει στην επαναπροκήρυξη των συγκεκριμένων θέσεων, εφαρμοζομένων των διατάξεων του εδαφίου 7 της παρ. 8 του άρθρου 31 του ως άνω νόμου.

Άρθρο 5 Θητεία

Η επιλογή και τοποθέτηση των Υποδιευθυντών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. γίνεται για τετραετή θητεία η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4823/2021. Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής. Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες θέσεις εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων Υποδιευθυντών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ..

Άρθρο 6
Ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσης, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) και συγκεκριμένα οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιτελούν ρόλο Υπεύθυνου Επεξεργασίας από κοινού με τις οικείες Π.Ε.Π.Π.Σ. και τους Διευθυντές των Σχο- λικών Μονάδων Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. κατά την έννοια των άρθρων 4 περ. 7 και 26 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.»). Οι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. και οι οικείες Π.Ε.Π.Π.Σ. εί- ναι αρμόδιοι για οποιαδήποτε μορφή επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την περιγραφόμενη στην παρούσα διαδικασία επιλογής την οποία πραγματοποιούν, σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για την προστασία προσωπικών δεδομένων, τον Γ.Κ.Π.Δ., τον ν. 4624/2019 και τα προβλεπόμενα στην παρούσα.

2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις της παρούσης και της σχετικής νομοθεσίας επί τη βάσει της οποίας εκδίδεται και αφορούν στα πρόσωπα που υπάγονται σύμφωνα με το άρθρο 1 στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.

3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλουν οι υποψήφιοι σύμφωνα με το άρθρο 2.

4. Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η υλοποίηση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., της παρούσης καθώς και κάθε σταδίου που προηγείται και έπεται αυτής.

5. Το σύνολο των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις των υποψηφίων και στα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά διατηρούνται στον ψηφιακό χώρο στον οποίο φιλοξενείται και η πλατφόρμα των αιτήσεων για χρονικό διάστημα οχτώ (8) ετών μετά το τέλος του έτους εντός του οποίου τοποθετήθηκε οριστικά ο αντίστοιχος υποδιευθυντής σχολικής μονάδας Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ..

6. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ. συνδυαστικά με την περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ. Όσον αφορά σε προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών νομική βάση της επεξεργασίας είναι η περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του Γ.Κ.Π.Δ..

7. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να λάβουν επιβεβαίωση από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για το αν και κατά πόσον προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν υφίστανται επεξεργασία (δικαίωμα πρόσβασης). Επιπλέον μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων που τα αφορούν, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας και εναντίωσης στην επεξεργασία. Τα υποκείμενα των δεδομένων δύνανται να ασκούν τα δικαιώματά τους αυτά απευθυνόμενα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@minedu. gov.gr.

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις

Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας απόφασης:

α) Η προκήρυξη της παρ. 1 του άρθρου 1 εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη ισχύος της πα- ρούσας.

β) Η ανάληψη υπηρεσίας των υποδιευθυντών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. πραγματοποιείται το αργότερο εντός δύο(2) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης τοποθέτησής τους.

Σχόλια (1)

 
Τα ΠΕΠΑΛ;;;;
04 Οκτ 2023 13:18

Θα βγει αποφαση;;;; Πότε;

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.