ΜΑΘΗΤΕΣ

Η απόφαση για την Ενισχυτική Διδασκαλία στα εξεταζόμενα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ειδικά μαθήματα

1) Ελεύθερο Σχέδιο, 2) Γραμμικό Σχέδιο, 3) Γαλλικά, 4) Γερμανικά, 5) Ιταλικά, 6) Ισπανικά, 7) Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση.
Δημοσίευση: 16/10/2023
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση για την ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2023-2024

Ειδικότερα, το πρόγραμμα  «Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων» (E.Δ.Ε.Μ.) αφορά την  παρακολούθηση από τον/την μαθητή/τρια της Γ’τάξης Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Λυκείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), καθώς και της τέταρτης Δ’ τάξης των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) ειδικό ετήσιο πρόγραμμα υποστήριξης στα εξεταζόμενα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ειδικά μαθήματα:

1) Ελεύθερο Σχέδιο,

2) Γραμμικό Σχέδιο,

3) Γαλλικά,

4) Γερμανικά,

5) Ιταλικά,

6) Ισπανικά,

7) Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση.

2-6 διδακτικές ώρες την ημέρα

Η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων καλύπτει 2-6 διδακτικές ώρες την ημέρα μετά τη λήξη του κανονικού προγράμματος.

Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να παρακολουθήσει από ένα έως και τέσσερα μαθήματα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων.

Ως τμήμα μαθήματος ορίζεται κάθε ομάδα μαθητών/τριών που παρακολουθούν το ίδιο μάθημα.

6-10 μαθητές ανά τμήμα

Σε κάθε τμήμα μαθήματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων συμμετέχουν έξι (06) μαθητές/τριες το ελάχιστο και έως δέκα (10) μαθητές/τριες το μέγιστο.

Με απόφαση του/της Περιφερειακού/ης Διευθυντή/ ντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της Σ.Ο.Δ.Α.Ε. και λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες πιστώσεις, επιτρέ- πεται η λειτουργία τμήματος με αριθμό μαθητών/τριών μικρότερο από τον προβλεπόμενο ελάχιστο αριθμό μαθητών/τριών της ανωτέρω παραγράφου, αλλά όχι μικρότερο από τρεις (03) μαθητές/τριες.

Προαιρετική η συμμετοχή

Στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων συμμετέχουν προαιρετικά μαθητές/τριες της Γ’ τάξης Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Λυκείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), καθώς και της τέταρτης Δ’ τάξης των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) με σκοπό την υποστήριξη και προετοιμασία τους για να συμμετάσχουν στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα που έχουν επιλέξει και που δεν περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα Ωρολόγια Προγράμματα.

Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων, απαιτείται αίτηση των γονέων/κηδεμόνων ή των ιδίων εφόσον είναι ενήλικες στην οποία δηλώνουν το/τα ειδικό/ά μάθημα/ μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.

Ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας εισηγείται στην οικεία Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης τη δυνατότητα λειτουργίας της σχολικής μονάδας ως Σ.Κ.Α.Ε., με βάση τον αριθμό αιτήσεων των μαθητών/τριών και προτείνει Υπεύθυνο Σ.Κ.Α.Ε. καθώς και αντικαταστάτη αυτού. Ο αντικαταστάτης ασκεί καθήκοντα Υ.Σ.Κ.Α.Ε. στην περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας του Υ.Σ.Κ.Α.Ε. να ασκήσει τα καθήκοντά του.

Με βάση τα παραπάνω και με ευθύνη του/της Διευθυντή/τριας της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαμορφώνεται σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πίνακας αιτούντων ανά μά- θημα και ανά Σ.Κ.Α.Ε., ο οποίος χρησιμοποιείται για τη συγκρότηση των αντίστοιχων τμημάτων.

Ένα τμήμα μαθήματος συνεχίζει να υφίσταται εφόσον έχει ενεργούς μαθητές/τριες τουλάχιστον τρεις (03).

Αν στη διάρκεια του διδακτικού έτους στο τμήμα παραμείνουν λιγότεροι από έξι (06) μαθητές/τριες αλλά όχι λιγότεροι από τρεις (03), το τμήμα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της Σ.Ο.Δ.Α.Ε. και απόφαση του/της Περιφερειακού/ης Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Διαγραφή μαθητών

Σε περίπτωση όπου κάποιος/α μαθητής/τρια απουσιάσει αδικαιολογήτως από τμήμα μαθήματος για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες τότε διαγράφεται, με έγγραφη ενημέρωση του γονέα - κηδεμόνα του/της και αντικαθίσταται από τον/την πρώτο/η επιλαχόντα/ούσα στον πίνακα αιτούντων, με απόφαση του Υπευθύνου Σ.Κ.Α.Ε.

Στην περίπτωση που από διαγραφή μαθητών/ τριών σε ένα τμήμα απομείνουν λιγότεροι/ες ενεργοί/ές μαθητές/τριες από τα επιτρεπόμενα όρια, τότε το τμήμα παύει να υφίσταται με απόφαση του/της Διευθυντή/ ντριας της οικείας Δ.Δ.Ε.

Στην περίπτωση αυτή οι ενεργοί μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα μετεγγραφής στο πλησιέστερο Σ.Κ.Α.Ε., με την προϋπόθεση ότι δε δια- ταράσσεται η ομαλή λειτουργία των τμημάτων αυτού του Σ.Κ.Α.Ε. Στην περίπτωση αυτή αναπροσαρμόζεται η ανάθεση ωρών του/της διδάσκοντος/ουσας με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας της οικείας Δ.Δ.Ε., ή λύεται η σύμβαση, εφόσον δεν υπάρχουν υπόλοιπες ώρες και ο/η διδάσκων/ουσα διατηρεί τη σειρά κατάταξής του/της στον πίνακα για επόμενη πρόσληψη.

Ειδικά στην περίπτωση κατά την οποία απουσιάσουν όλοι/ες οι μαθητές/ τριες του τμήματος για δύο (2) συνεχόμενες εβδομάδες, τότε το τμήμα μαθήματος παύει να υφίσταται με απόφα-ση του/της Διευθυντή/ντριας της οικείας Δ.Δ.Ε.

Εφόσον εξαντληθεί ο πίνακας επιλαχόντων/ουσών μαθητών/ τριών και υπάρχουν κενές θέσεις σε τμήμα/τμήματα μαθήματος/μαθημάτων, ο/οι - η/οι Διευθυντής/ές -ντρια/ ντριες της/των σχολικής/ών μονάδας/ων που ανήκουν στο οικείο Σ.Κ.Α.Ε. δύναται/νται κατόπιν ενημέρωσης των γονέων και κηδεμόνων, να παραλάβει/ουν νέες αιτήσεις κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων, μέσα σε διάστημα τριών (3) ημερών, τις οποίες διαβιβάζει/ουν στον Υ.Σ.Κ.Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5. Η επιλογή από τον Υ.Σ.Κ.Α.Ε. γίνεται με σειρά προτεραιότητας, βάσει της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης του γονέα- κηδεμόνα.
Αν στη διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος υπάρξει ενδιαφέρον συμμετοχής νέων μαθητών/τριών, ο αριθμός των αιτήσεων αυτών είναι ικανός για δημιουργία νέων τμημάτων και υπάρχουν διαθέσιμοι/ες εκπαιδευτικοί στον πίνακα που έχει καταρτίσει η Δ.Δ.Ε για το πρόγραμμα της Ε.Δ.Ε.Μ. που μπορούν να καλύψουν τις διδακτικές ώρες, δύνανται να δημιουργηθούν νέα τμήματα, με την προϋπόθεση να μην γίνεται υπέρβαση των διαθέσιμων πιστώσεων. Στην περίπτωση αυτή, προτεραιότητα συμμετοχής στα τμήματα έχουν οι μαθητές/τριες του πίνακα επιλαχόντων.

Οι αιτήσεις των μαθητών/τριών διαβιβάζονται στον Υ.Σ.Κ.Α.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5. Η επιλογή από τον Υ.Σ.Κ.Α.Ε. γίνεται με σειρά προτεραιότητας, βάσει της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης του γονέα-κηδεμόνα.

Ποιοι διδάσκουν

Στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων διδάσκουν κατά προτεραιότητα  μόνιμοι/ες εκπαιδευτικοί για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Στις περιπτώσεις που τα τμήματα δεν καλύπτονται από τους/τις μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς, προσλαμβάνονται αναπληρωτές/τριες μειωμένου ωραρίου ή/και ωρομίσθιοι/ες εκπαιδευτικοί με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης και με βάση την κείμενη νομοθεσία για την απασχόληση εκπαιδευτικών, με αμοιβές που αντιστοιχούν σε εκείνες των αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου ή/και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, με χρήση των μορίων τους στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες Α’ της Γενικής Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, μέχρι την έκδοση των τελικών πινάκων (παρ. 6 του άρ- θρου 63 του ν. 4589/2019), ή στους τελικούς αξιολογικούς Πίνακες Α’ κατηγορίας ΤΕ ή στους τελικούς αξιολογικούς Πίνακες Β’ Ειδικής Αγωγής και στους επικουρικούς αυτών, από τους οποίους θα αντληθεί η αντίστοιχη μοριοδότηση.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων έχουν οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ05/ΠΕ07/ΠΕ34/ΠΕ40/ΠΕ79.01/ΠΕ08, ΠΕ89.01 για το Ελεύθερο Σχέδιο/ΠΕ89.01, ΠΕ81 για το Γραμμικό Σχέδιο, που περιλαμβάνονται:

- στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α’ Υποψήφιων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ, καθώς και στον τελικό αξιολογικό Πίνακα Α’ της Μουσικής Ειδίκευσης «Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής» της υπό στοιχεία 1ΓΤ/2020 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ Υποψήφιων Εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ16 (σε περίπτωση εξάντλησης των υποψηφίων κλάδου ΠΕ79.01),
- στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β’ και επικουρικούς αυτών, Υποψήφιων Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.).

Οι ως άνω εκπαιδευτικοί, εφόσον το επιθυμούν, υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.), αίτηση συμμετοχής για πρόσληψη σε Σ.Κ.Α.Ε. μίας (1) μόνο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται κατόπιν σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. κάθε σχολικό έτος.

Οι διδάσκοντες/ουσες στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης και με βάση την κείμενη νομοθεσία για την απασχόληση εκπαιδευτικών, με αμοιβές που αντιστοιχούν σε εκείνες των αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου ή/και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών.

Στην περίπτωση που η πλειοψηφία των μαθητών/τριών προέρχεται από την Γ’ τάξη Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, προσλαμβάνονται υποψήφιοι από τους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α’ Γενικής Εκπαίδευσης, ενώ, αν προέρχεται από Λύκεια Ειδικής Αγωγής και Εκ- παίδευσης (Ε.Α.Ε.), καθώς και από την τέταρτη Δ’ τάξη των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) προσλαμβάνονται υποψήφιοι από τους αξιολογικούς πίνακες Β’ Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.). Ελλείψει, δε, υποψηφίων από τους αξιολογικούς πίνακες Β’ (ΕΑΕ) προσλαμβάνονται υποψήφιοι από τους επικουρικούς αυτών πίνακες (παρ. 4 του άρθρου 58 του ν. 4589/2019) και, σε περίπτωση εξάντλησης και αυτών, από τους αξιολογικούς πίνακες Α’ (Γενικής Εκπαίδευσης).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 «Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εκτάκτων και επειγόντων λόγων δημοσίου συμφέροντος μπορούν να προσλαμβάνονται προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι υποψήφιοι που είναι ενταγμένοι στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες, σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων, και μέχρι την έκδοση των τελικών πινάκων.

Με την έκδοση των τελικών αξιολογικών πινάκων, οι συμβάσεις των ήδη προσληφθέντων που δεν δικαιούνταν την πρόσληψη λήγουν αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης για την αιτία αυτή».

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.