ΤΡ/ΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

Τράπεζα Θεμάτων: Η έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης-Οι προτεινόμενες βελτιώσεις

Εξαγγελίες προέδρου ΙΕΠ για αλλαγές σε Τράπεζα Θεμάτων
Δημοσίευση: 20/10/2023
Υπουργείο παιδείας
Alt Text: 
Υπουργείο παιδείας
Title Text: 
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το esos δημοσιεύει την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης  της Τράπεζας Θεμάτων.

Μέσα από την έκθεση προτείνονται οι εξής βελτιώσεις: 

 1. Θα πρέπει ίσως να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν γενικότερες παρεμβάσεις ή διορθωτικά μέτρα, με στόχο την ενίσχυση του παιδαγωγικού – ανατροφοδοτικού ρόλου της Τράπεζας Θεμάτων.
 2. Θα πρέπει ίσως να αναζητηθεί η εξεύρεση τρόπων για τη μείωση του άγχους των μαθητών και της ενδεχόμενης ανάγκης για πρόσθετη φροντιστηριακή στήριξη (π.χ. με τη δημιουργία ποικιλίας θεμάτων που θα ανταποκρίνονται στις εξατομικευμένες ανάγκες των μαθητών καθώς και των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες), έτσι ώστε να απαντούν στα διαφοροποιημένα τα γνωστικά επίπεδα.
 3. Όπου κριθεί αναγκαίο, να επικαιροποιηθούν τα προγράμματα σπουδών ή/και τα σχολικά εγχειρίδια ώστε να συγκλίνουν με τη λογική των θεμάτων της Τράπεζας ή/και αντίστροφα να συγκλίνουν ακόμη περισσότερο τα θέματα της Τράπεζας με την λογική των προγραμμάτων σπουδών και των σχολικών εγχειριδίων.
 4. Να προσαρμοστούν αποτελεσματικότερα τα θέματα στο μαθητικό δυναμικό των ΕΝΕΕΓΥΛ καθώς και στη συμπερίληψη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 5. Να διερευνηθούν οι παράγοντες που διαφοροποιούν τις απόψεις μεταξύ ειδικοτήτων, ιδιαίτερα στα Γενικά Λύκεια (παιδαγωγικός-ανατροφοδοτικός ρόλος, αξιολογικός ρόλος, επιμορφωτικός-ερευνητικός ρόλος κ.λπ.), ώστε να αμβλυνθούν αυτές οι διαφοροποιήσεις.
 6. Θα πρέπει ίσως να ληφθούν μέτρα για την εκτόνωση της πίεσης που νιώθουν οι εκπαιδευτικοί σχετικά με την κάλυψη της ύλης, η οποία φαίνεται να έχει άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα της διδασκαλίας τους καθώς και τα μαθησιακά επιτεύγματα των μαθητών. Η μείωση μέρους της διδακτέας ύλης ή η αύξηση των ωρών διδασκα- λίας κάποιου μαθήματος θα μπορούσαν να αποτελέσουν ενδεικτικά μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση.
 7. Να δοθούν κίνητρα στους/στις εκπαιδευτικούς, ώστε να αυξηθεί ο βαθμός συμμετοχής τους στη διαδικασία θεματοδότησης ή/και αξιολόγησης θεμάτων αλλά και
 8. τον σχολιασμό των αναρτημένων θεμάτων, ώστε αφενός να αυξηθεί ο βαθμός απο- δοχής της Τράπεζας και αφετέρου η ποσότητα και ποιότητα των θεμάτων.
 9. Να υποστηριχθεί η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην αξιολογική κρίση των θεμάτων της Τράπεζας, ώστε να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η εγκυρότητα αλλά και η αποδοχή των θεμάτων από την εκπαιδευτική κοινότητα.
 10. Θα πρέπει να ενισχυθεί η αντικειμενικότερη στάθμιση του βαθμού δυσκολίας των θεμάτων, ώστε να μην είναι κάποια από αυτά δυσανάλογα δύσκολα ή εύκολα για το σύνηθες επίπεδο των μαθητών. Να δοθεί η δυνατότητα στους/στις εκπαιδευτικούς να αξιολογούν όλα τα θέματα της ειδικότητάς τους ως προς το βαθμό δυσκο- λίας τους, σε ένα καθημερινά προσβάσιμο πεδίο εντός της περιοχής του κάθε θέμα- τος, ώστε τα θέματα της Τράπεζας να αποκτήσουν έναν σταθμισμένο βαθμό δυσκο- λίας, ο οποίος στη συνέχεια θα μπορεί να αντιστοιχηθεί και με μαθητικές ιδιαιτερό- τητες (π.χ. καθορισμός επιθυμητού βαθμού δυσκολίας των θεμάτων για συγκεκρι- μένη ομάδα μαθητών) αλλά και ως μηχανισμός αναθεώρησης ή διόρθωσης θεμά- των ή ακόμα και ως οδηγός για επιλογή θεμάτων διαμορφωτικής αξιολόγησης.
 11. Να διατηρηθεί η δυνατότητα επιλογής του ενός από τα τρία κληρωμένα θέματα, η οποία προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες προσαρμογής της τελικής εξέτασης.
 12. Να εξεταστεί το ενδεχόμενο επαναξιολόγησης των θεμάτων που είχαν χαμηλό βαθμό αποδοχής για επιλογή σε προηγούμενες κληρώσεις.
 13. Να εξεταστεί η δυνατότητα επιλογής από τον/την εκπαιδευτικό, εφόσον π.χ. εγκαίρως και αιτιολογημένα το αιτείται, να μπορεί να αποκλείσει ένα μικρό ποσοστό ενοτήτων από την κλήρωση, ώστε να μειωθεί το πρόβλημα της επιφανειακής κάλυψης της ύλης.
 14. Να δοθεί η δυνατότητα στους/στις εκπαιδευτικούς, εφόσον το επιθυμούν, να λαμβάνουν το σύνολο των θεμάτων της τελικής εξέτασης από την Τράπεζα ή να τους δοθεί περισσότερος χρόνος για τη σύνταξη των δικών τους θεμάτων.
 15. Να δημιουργηθεί μηχανισμός διαρκούς επανελέγχου των θεμάτων της Τράπεζας για πιθανά λάθη ή ασάφειες ή για μη ενδεδειγμένο βαθμό δυσκολίας..
 16. Να μελετηθεί η δυνατότητα ενός συστηματικότερου ελέγχου των θεμάτων που αναρτώνται στην πλατφόρμα π.χ. προς την κατεύθυνση της μείωσης των αποκλίσεων του βαθμού δυσκολίας μεταξύ των διαφορετικών θεμάτων της ίδιας ενότητας για τελική εξέταση.
 17. Να εμπλουτιστούν τα θέματα στην πλατφόρμα της Τράπεζας με λέξεις-κλειδιά (π.χ. περιεχόμενο, γνωστικό επίπεδο κ.λπ.) που θα διευκόλυναν τη στοχευμένη ανα- ζήτησης θεμάτων.
 18. Να προστεθεί πεδίο αναζήτησης στην πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων, με βάση τη δημοφιλία των θεμάτων από προηγούμενες αναζητήσεις χρηστών.
 19. Να προστεθεί στην πλατφόρμα ένας μηχανισμός αποκλεισμού κλήρωσης θεμάτων από την ίδια ενότητα.
 20. Να προσαρμοστεί διεπαφή στην Τράπεζα Θεμάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η ορ- θή της λειτουργία και μέσω κινητών συσκευών, υποστηρίζοντας έτσι ακόμη περισσότερο την εκπαιδευτική και κυρίως τη μαθητική κοινότητα.
 21. Να διασφαλιστεί η ασφαλής και απρόσκοπτη λειτουργία της πλατφόρμας ακόμη και σε περίπτωση κακόβουλων επιθέσεων.
 22. Να εξεταστεί η δυνατότητα εύρεσης τρόπων διεύρυνσης και συστηματοποίησης της επικοινωνίας-συνεργασίας του Ι.ΕΠ. με την εκπαιδευτική κοινότητα, σε θέματα που αφορούν στην Τράπεζα.
 23. Να δημιουργηθεί υποστηρικτικό υλικό από το Ι.Ε.Π. με αναλυτικές οδηγίες για τους τρόπους αξιοποίησης της Τ.Θ.Δ.Δ. ως αξιολογικού εργαλείου, ευθυγραμμισμένου, τόσο με τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος όσο και με τα σχολικά εγχειρίδια αλλά και τις οδηγίες διδασκαλίας (π.χ. για την κατανομή της ύλης σε διαθέσιμες ώρες, ανά μάθημα / ανά τάξη / ανά τύπο σχολείου κ.λπ.).
 24. Να διερευνηθεί η δυνατότητα πιο ευέλικτων και λιγότερο αγχογόνων συνθηκών (ευελιξία ως προς τα παραδοτέα, μείωση του αριθμού και του όγκου εγγράφων & παραδοτέων κ.λπ.) αλλά και καλύτερων απολαβών με έγκαιρη καταβολή τους για τους/τις Συντονιστές/τριες και θεματοδότες/τριες.
 25. Να αποφεύγει ίσως το Ι.Ε.Π. κάποιες αιφνιδιαστικές μεταβολές στα Προγράμματα Σπουδών ή τη διδακτέα ύλη, χωρίς προσυνεννόηση με τις ομάδες των θεματοδοτών/τριών, ώστε να μην προκύπτει έκτακτη ανάγκη τροποποίησης των θεμάτων κα- τά τη διάρκεια της θεματοθεσίας.
 26. Να δοθεί η δυνατότητα από το Ι.Ε.Π., να βλέπουν και οι Συντονιστές/τριες το ίδιο ακριβώς περιβάλλον της πλατφόρμας που βλέπουν και οι θεματοδότες/τριες, ώστε να μπορούν να τους/τις καθοδηγούν και να διαγράφουν απευθείας προβληματικά θέματα, χωρίς την παρέμβαση του Ινστιτούτου.
 27. Να εκπονηθούν από το Ι.Ε.Π. ενιαίες προδιαγραφές εκπόνησης θεμάτων αλλά και αξιολόγησής τους, ώστε να μην επαφίενται αυτές στη διακριτική ευχέρεια του/της εκάστοτε Συντονιστή/τριας.

Εξαγγελίες προέδρου ΙΕΠ για αλλαγές σε Τράπεζα Θεμάτων

Αλλαγές σε Τράπεζα Θεμάτων προανήγγειλε πρόσφατα ο   πρόεδρος του ΙΕΠ Σπύρος Δουκάκης.

Συγκεκριμένα ανακοίνωσε τα εξής:

 • Προφανώς υπάρχουν θέματα που μπορούν να βελτιωθούν. Αυτό θα γίνει το επόμενο διάστημα, θα επικαιροποιηθούν τόσο τα ίδια τα θέματα , όσο και ο τρόπος που δίνονται στα σχολεία. Σχεδιάζουμε οι αλλαγές να μην έρθουν απότομα στην εκπαιδευτική κοινότητα αλλά σε βάθος χρόνου με ενημέρωση και εξοικείωση της εκπαιδευτικής κοινότητας.
 • Χρειάζεται μια ανακατανομή των θεμάτων, να αφαιρεθούν κάποια θέματα, πιθανώς να προστεθούν κάποια άλλα , να υπάρχει μια κλιμακούμενη δυσκολία , ενώ ένα ζήτημα που τίθεται υπό συζήτηση είναι ο τρόπος με τον οποίο έρχονται τα θέματα στα σχολεία μας και το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τους εκπαιδευτικούς να δουλέψουν την Τράπεζα των Θεμάτων.
 • Η μεγάλη μας εικόνα μας είναι ότι ο εκπαιδευτικός πιέζεται για να βγάλει όλη αυτή τη δουλειά με την Τράπεζα των Θεμάτων.Οπότε έχουμε μια μεγάλη ευθύνη να συνεισφέρουμε στο να του δώσουμε χρόνο. Παράλληλα το πληροφοριακό σύστημα της Τράπεζας Θεμάτων θα επανασχεδιαστεί ώστε να είναι εύκολο και προσβάσιμο, ενώ έχει ήδη ενισχυθεί στην ασφάλειά του.

Σχόλια (3)

 
Δάφνη
05 Νοε 2023 00:44

Πρόκειται για παράνοια. Αποφασίστε τι θέλετε να διδάξετε και έπεται η αξιολόγηση. Δηλαδή τα θέματα αμφιβόλου ποιότητας και παιδαγωγικής αξίας - ένας πραγματικός αχταρμάς - θα καθορίζει το πρόγραμμα σπουδών.
"Όπου κριθεί αναγκαίο, να επικαιροποιηθούν τα προγράμματα σπουδών ή/και τα σχολικά εγχειρίδια ώστε να συγκλίνουν με τη λογική των θεμάτων της Τράπεζας ή/και αντίστροφα να συγκλίνουν ακόμη περισσότερο τα θέματα της Τράπεζας με την λογική των προγραμμάτων σπουδών και των σχολικών εγχειριδίων"

 
Τράπεζα θεμάτων στο Νηπιαγωγείο
20 Οκτ 2023 11:20

έρχεται και στο νηπιαγωγείο, γι' αυτό την αξιολόγησε το σχετικό πανεπιστημιακό τμήμα; Είναι και αυτό μια παιδαγωγική επιλογή.

 
Ζερος
20 Οκτ 2023 09:34

Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να εξευρεθούν τρόποι για "μείωση του άγχους των μαθητών". Δεν είναι δα και τόσο μεγάλο το άγχος. Επίσης το άγχος είναι μέρος της καθημερινής ζωής. Ας σταματήσουμε να φυλάγουμε τα παιδιά μας σε μια γυάλα και ας μην φοβόμαστε μήπως νιώσουν τα συναισθήματα της καθημερινής ζωής. Αυτό τα βοηθάει να ωριμάσουν. Βλέπουμε σήμερα παιδιά που βγαίνουν από τέτοιες προστατευτικές γυάλες και είναι 30άρηδες με μυαλό 14χρονου. Ας τριφτούν λίγο τα παιδιά με την ζωή και ας μην πιστεύουν ότι ο μπαμπάς και η μαμά θα είναι πάντα εκεί να τα προστατεύει και να τα οδηγεί. Ας μην ανατρέφουμε ενήλικες νηπιαγωγείου.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.