ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Μετεγγραφές φοιτητών βάσει οικονομικών κριτηρίων, με μηδενικό αριθμό μορίων

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
Δημοσίευση: 13/11/2023
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μετεγγραφή φοιτητή Α.Ε.Ι. βάσει οικονομικών κριτηρίων, σε αντίστοιχο τμήμα άλλου ΑΕΙ, στο οποίο δεν έχει καλυφθεί το προβλεπόμενο στη διάταξη του άρθρου 75 παρ. 1 εδαφ. α΄ του νόμου 4692/2020, ποσοστό 15% επί του συνολικού αριθμού εισακτέων, χωρίς την συγκέντρωση αριθμού μορίων μεγαλύτερου ή ίσου (λαμβανομένου υπόψη του κριτηρίου των μορίων εισαγωγής σε περίπτωση ισοβαθμίας) του συνόλου των μορίων που συγκέντρωσε ο φοιτητής που καταλαμβάνει την τελευταία θέση μετεγγραφής στο τμήμα .

Την παραπάνω Γνωμοδότηση εξέδωσε, ομόφωνα, το Ε τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους , ύστερα από  το ακόλουθο ερώτημα του Πανεπιστημίου Πειραιώς:

"Εάν δύναται να πραγματοποιηθεί η μετεγγραφή από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, στο αντίστοιχο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, του φοιτητή.., ο οποίος έχει συμπεριληφθεί στον κυρωθέντα από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, πίνακα δικαιούχων μετεγγραφής, παρόλο που δεν έχει μοριοδοτηθεί για καμμιά από τις μοριοδοτούμενες κατηγορίες κριτηρίων του άρθρου 75 παρ. 3 του ν. 4692/2020, δεδομένου ότι στο Τμήμα που ζητά να μετεγγραφεί δεν έχει καλυφθεί το προβλεπόμενο στη διάταξη του άρθρου 75 παρ. 1 εδαφ. α ́ του ίδιου νόμου, ποσοστό 15% επί του συνολικού αριθμού εισακτέων".

Το ιστορικό

1. Με το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με αρ. πρωτ. ..διαβιβάστηκε στα Α.Ε.Ι., και μεταξύ αυτών και στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, η με αρ. .... απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης με την οποία κυρώθηκαν οι επισυναπτόμενοι πίνακες των αιτούντων μετεγγραφή/μετακίνηση φοιτητών, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, καθώς και οδηγίες σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών που οι αιτούντες δεσμεύτηκαν στην αίτησή τους να προσκομίσουν στα Τμήματα/Σχολές Υποδοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις με αρ0μ. 142413/19.10.2020 (Β ́46Ι7) και 148236/30.10.2020 (Β'4806) αποφάσεις του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σύμφωνα με την απόφαση, οι κυρωθέντες ονομαστικοί πίνακες συντάχθηκαν:

i) σύμφωνα με τα μοριοδοτούμενα κριτήρια της παρ. 3 του άρθρου 75 του ν. 4692/2020,
ii) για τους επιτυχόντες με την κατηγορία των αδελφών προπτυχιακών φοιτητών του άρθρου 76 του ν. 4692/2020,
iii) για τους ανήκοντες στις περιπτώσεις α., β, γ, ε και στ του άρθρου 78 του ν. 4692/2020 ,
iν) σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν.4692/2020.

2. Στον ονομαστικό πίνακα που διαβιβάστηκε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς αναφέρονται ένδεκα (11) δικαιούχοι μετεγγραφής και μεταξύ αυτών ο.. ο οποίος συγκεντρώνει αριθμό μορίων 00,0 βάσει των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων της πρώτης από τις παραπάνω κατηγορίες (i) και 13825 μόρια εισαγωγής στα ΑΕΙ.

Σύμφωνα με την υπ' αρ.πρωτ. ... ηλεκτρονική αίτησή του περί μετεγγραφής δεν πληροί το οικονομικό κριτήριο διότι το κατά κεφαλήν εισόδημά του υπερβαίνει το ανώτατο μοριοδοτούμενο εισόδημα των 12.000 ευρώ. Κατά το έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε πως δεν έχει δηλώσει ότι πληροί κάποιο από τα μοριοδοτούμενα κοινωνικά κριτήρια και δεν προσκόμισε επίσης δικαιολογητικά βάσει των οποίων θα μπορούσε να ενταχθεί σε κάποια από τις λοιπές ανωτέρω κατηγορίες.

Σημειώνεται ότι ο τελευταίος των δικαιούχων μετεγγραφής φοιτητών του παραπάνω ονομαστικού πίνακα, με βάση μοριοδοτούμενα κριτήρια, συγκεντρώνει 2,5 μόρια και 14925 μόρια εισαγωγής.

3. Με το υπ ́αριθμ. πρωτ. 20224267/24-11-2022 έγγραφο του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς προς την Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και δεδομένου ότι ο αριθμός των μετεγγραφομένων βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 ήταν μικρότερος του προβλεπόμενου στο άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4692/2020 ποσοστού 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά Τμήμα κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος, υποβλήθηκε ερώτημα σχετικά με την δυνατότητα ή μη κάλυψης κενής θέσης του ποσοστού αυτού από τον φοιτητή με τον μηδενικό αριθμό μορίων.

Απαντώντας το υπουργείο, με το υπ ́αριθμ. 151542/Ζ1/07-12-2022 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης, επισημαίνει ότι δεν ρυθμίζεται νομοθετικά η δυνατότητα μετεγγραφής χωρίς συγκέντρωση μορίων ούτε προβλέπεται διαδικασία κάλυψης των κενών θέσεων, αλλά απόκειται στην διακριτική ευχέρεια εκάστου ΑΕΙ αν θα επιτρέψει την μετεγγραφή στην περίπτωση αυτή.

Σχόλια (5)

 
Ειρηνη
15 Νοε 2023 06:55

Σε ένα λάθος δομημένο εκπαιδευτικό σύστημα σε όλες τις βαθμίδες του από την πρώτη ως την τελευταία τάξη και ως τις πανελλήνιες , το μοναδικό σωστό που υπάρχει είναι το σύστημα μεταγραφών...να βγάζουν κάθε χρόνο θέσεις τα πανεπιστήμια για μετάγραφες και Ναι ας καλύπτονται από παιδιά με μηδέν μόρια ,εσύ κορίτσι μου να κάνεις υπομονή που κάθεσαι στα σκαλοπάτια επειδή είστε πολλά παιδιά..

 
Δημήτρης Καλοδήμος
14 Νοε 2023 17:42

Η εγκύκλιος των μετεγγραφών (ΑΔΑ: 9Ε3146ΝΚΠΔ-8ΑΘ) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στην σελίδα 8 στην παράγραφο με τίτλο : Β1) Μετεγγραφή βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων αναφέρει "7. Εάν ο αριθμός των αιτούντων μετεγγραφής με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου υπερβαίνει το ποσοστό που ορίζεται στο εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4692/2020, η επιλογή αυτών γίνεται κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης του συνόλου των μορίων τα οποία συγκέντρωσαν επί των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων" . Εγώ καταλαβαίνω ότι τα μόρια βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων λαμβάνονται υπόψη ΜΟΝΟ στην περίπτωση που οι θέσεις (15%) είναι λιγότερες από τις αιτήσεις για μετεγγραφή στο συγκεκριμένο Τμήμα. Π.χ. Το 15% των εισακτέων της Ιατρικής Λάρισας είναι 14 και υπάρχουν 10 αιτήσεις για μετεγγραφή. Σύμφωνα με την εγκύκλιο δεν λαμβάνονται υπόψη τα μόρια από οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια και παίρνουν μετεγγραφή και οι 10. Αλλωστε δεν έχει κανένα νόημα ο σχετικός έλεγχος αφου τηρείται το φράγμα του 15%.
Όταν υποψήφιοι με μηδέν μόρια κάνουν αίτηση για μετεγγραφή, το σύστημα που είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία τους το επιτρέπει να κάνουν αίτηση και επίσης το ίδιο σύστημα τους πληροφορεί ότι πήραν μετεγγραφή στις περιπτώσεις που οι αιτήσεις είναι λιγότερες από το 15% των θέσεων. Επομένως αυτοί που σχεδίασαν την εφαρμογή για τις μετεγγραφές σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου επιτρέπουν μετεγγραφές με μηδέν μόρια. Αν ο νόμος δεν το επιτρέπει θα έπρεπε να μην τους αφήνει το σύστημα να κάνουν αίτηση.
Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ξεκάθαρα ότι μπορεί κάποιος να πάρει μετεγγραφή με μηδέν μόρια εάν ο αριθμός των αιτούντων μετεγγραφής με τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος 4692 ΔΕΝ υπερβαίνει το ποσοστό 15% των εισακτέων.

 
Polar_Fish
14 Νοε 2023 16:43

Αληθεια τι επενδύσεις σε κτηριακές υποδομές έχει κάνει το ΠΑΠΕΙ? Ειναι κεντρικο ΑΕΙ και είναι σε ενα μεγαλο αστικό κέντρο. Αν το ΑΕΙ θέλει να δέχεται λιγους φοιτητές, δηλαδη να ειναι boutique AEI, θα πρέπει να δεχθεί οτι θα έχει και λίγα μέλη ΔΕΠ μακροπρόθεσμα. Αυτο που ξέρω είναι ότι όλα τα ΑΕΙ θέλουν να αναπτυχθουν να μεγαλώσουν.
Οι κενές θέσεις φυσικά ειναι διοικητικές και παραγουν διοικητικα αποτελέσματα.

 
Το παραμύθι
14 Νοε 2023 10:49

Λυπάμαι που συνεχίζεται αυτό το παραμύθι με τις "κενές" θέσεις. Είναι όλα λογιστικές εγγραφές, δεν είναι πραγματικές θέσεις. Ελάτε στο αμφιθέατρο την ώρα που κάνω μάθημα να δείτε φοιτητές σε σκάλες, παράθυρα, διαδρόμους, ακόμη και έξω από την πόρτα με την πόρτα ανοιχτή μπας και ακούσουν ή δουν τίποτα. Και το υπουργείο απλά δηλώνει ότι έχουμε "κενές θέσεις". Δεν ντράπηκε ποτέ κανένας τους και φυσικά κανένας τους δεν πέρασε μια βόλτα να δει τι γίνεται στην πραγματικότητα. Αηδιασμένη.

 
Polar_Fish
13 Νοε 2023 22:57

Oμως ο νόμος οριζει οτι σε περίπτωση ισοψηφίας ενεργοποιείται το κριτηριο των μορίων εισαγωγής. Εδω οπως φαίνεται υπάρχουν κενές θέσεις, δηλαδη οι αιτησεις ειναι λιγοτερες απο τις κενες θέσεις. Αν υπήρχαν πολλες αιτησεις με μηδεν μορια τοτε θα ενεργοποιουνταν το κριτηριο αυτο.

Σχολιάστε το άρθρο

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.