Έρχεται το Πρόγραμμα Εσωτερικής Κινητικότητας Φοιτητών (Εσωτερικό ERASMUS)

Όλες οι λεπτομέρειες

14/11/2023

Άκουσε το άρθρο

Το αργότερο μέχρι τέλος του μήνα θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων  των   φοιτητών  η για  το Πρόγραμμα Εσωτερικής Κινητικότητας  (Εσωτερικό ERASMUS) .

Αυτές τις ημέρες κατασκευάζεται η ηλεκτρονική πλατφόρμα , προκειμένου να δεχθεί τις αιτήσεις.  

Το πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας θα τεθεί σε λειτουργία από το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Στο πρόγραμμα κινητικότητας φοιτητών/τριών συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα Τμήματα και οι Μονοτμηματικές Σχολές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) που οργανώνουν προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου, στα οποία η εισαγωγή των φοιτητών/τριών πραγματοποιείται μέσω εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.). Αποκλείονται από το πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας φοιτητών/τριών τα Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών (Ξ.Π.Σ.).

Ανώτατος αριθμός μετακινούμενων ανά πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου: Ανώτατος αριθμός μετακινούμενων: Ο ανώτατος αριθμός των φοιτητών/τριών που δύνανται να μετακινούνται ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο προς κάθε πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου Τμημάτων/Μομοτμηματικών Σχολών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής στο πλαίσιο του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας ισούται με το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθμού των εισακτέων του Τμήματος/Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής, όπως αυτός διαμορφώνεται ανά ακαδημαϊκό έτος.

Δικαιούχοι και προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας έχει κάθε φοιτητής/τρια που είναι εγγεγραμμένος/η σε πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου Τμήματος/Μονοτμηματικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, εφόσον πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) έχει ολοκληρώσει κατ’ ελάχιστον το πρώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο του πρώτου έτους σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών που είναι εγγεγραμμένος/η,

β) υπολείπονται κατ’ ελάχιστον τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες για τη λήψη του πτυχίου,

γ) δεν έχει υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης του προγράμματος σπουδών, όπως αυτή
καθορίζεται στην απόφαση ίδρυσης του,

δ) δεν έχει μετακινηθεί άλλη φορά στο πλαίσιο του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας κατά τη διάρκεια της φοίτησής του/ης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου.

ε) δεν έχει ενταχθεί σε καθεστώς μερικής φοίτησης κατά το εξάμηνο για το οποίο αιτείται συμμετοχής στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας

Η συμμετοχή σε προγράμματα κινητικότητας φοιτητών/τριών ή ανταλλαγής φοιτητών/τριών στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή της πρωτοβουλίας ευρωπαϊκών πανεπιστημίων ή διμερών συμφωνιών μεταξύ Πανεπιστημίων της ημεδαπής με Πανεπιστήμια της αλλοδαπής δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας

Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων

1. Η υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα κινητικότητας πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων πραγματοποιείται δύο (2) φορές ετησίως, μία για κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο, ως ακολούθως:

α) τον Μάιο κάθε έτους για τη μετακίνηση φοιτητών/τριών που πραγματοποιείται κατά το χειμερινό εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους,

β) τον Νοέμβριο κάθε έτους για τη μετακίνηση φοιτητών/τριών που πραγματοποιείται κατά το εαρινό εξάμηνο του ίδιου ακαδημαϊκού έτους.

Οι ακριβείς ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων ανακοινώνονται με την επιμέλεια της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Κάθε ενδιαφερόμενος/η φοιτητής/τρια δύναται να υποβάλει αίτηση μετακίνησης προς ένα (1) Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής της επιλογής του/ης και να δηλώσει έως τρία (3) προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου του ίδιου Α.Ε.Ι. προς τα οποία επιθυμεί να μετακινηθεί κατά σειρά προτίμησης.

3. Η αίτηση συνοδεύεται απαραιτήτως από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία αναρτώνται στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα, αποκλειστικά με ευθύνη του/ης αιτούντος/σας:

α) αντίγραφο ακαδημαϊκής ταυτότητας,

β) βεβαίωση σπουδών του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής,

γ) σύντομο βιογραφικό σημείωμα βάσει του υποδείγματος Europass CV,

δ) επιστολή κινήτρων συμμετοχής στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας, στην οποία αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους θέλει να παρακολουθήσει εκπαιδευτικές δραστηριότητες των συγκεκριμένων προγραμμάτων σπουδών και να μετακινηθεί για ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο στο συγκεκριμένο Α.Ε.Ι.

Ο/η ενδιαφερόμενος/η φοιτητής/τρια δύναται να συνυποβάλει πρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον κρίνει ότι αυτά δύνανται να συμβάλλουν θετικά στην αξιολόγηση του αιτήματός του/ης (π.χ. πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, συστατικές επιστολές διδακτικού προσωπικού, αντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών).

4. Κάθε αίτηση λαμβάνει μοναδικό αριθμό υποβολής κατά την οριστικοποίησή της μέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας. Δικαίωμα τροποποίησης ή ακύρωσης υποβληθείσας αίτησης παρέχεται έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Σε περίπτωση τροποποίησης υποβληθείσας αίτησης λαμβάνεται υπόψη το περιεχόμενο της τελευταίας υποβληθείσας αίτησης.

5. Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων φοιτητών/τριών και τα δικαιολογητικά   διαβιβάζονται  ηλεκτρονικά προς κάθε Α.Ε.Ι. και αξιολογούνται από τη Συνέλευση του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής.

Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων

1. Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων και έκδοσης των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται με επιμέλεια της Συνέλευσης του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής κάθε Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), ως ακολούθως:

α) έως την 31η Ιουλίου κάθε έτους για τη μετακίνηση των φοιτητών/τριών που πραγματοποιείται κατά το χειμερινό εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους,

β) έως την 15η Δεκεμβρίου κάθε έτους για τη μετακίνηση των φοιτητών/τριών που πραγματοποιείται κατά το εαρινό εξάμηνο του ίδιου ακαδημαϊκού έτους.

2. Η Συνέλευση του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής αξιολογεί υποχρεωτικά το σύνολο των αιτήσεων που υπεβλήθησαν. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής συγκροτείται τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής με αντικείμενο την αξιολόγηση των αιτήσεων των φοιτητών/τριών και την υποβολή σχετικής εισήγησης προς τη Συνέλευση. Η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α) πίνακα επιλεγέντων, στον οποίον περιλαμβάνονται οι φοιτητές/τριες των οποίων οι αιτήσεις γίνονται δεκτές,

β) πίνακα επιλαχόντων με σειρά κατάταξης, στον οποίον περιλαμβάνονται οι φοιτητές/τριες των οποίων οι αιτήσεις δεν έγιναν δεκτές λόγω συμπλήρωσης του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας και δύνανται να μετακινηθούν εάν κάποιος/α από τους επιλεγέντες δεν μετακινηθεί.

3. Η αξιολόγηση των υποψηφίων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

α) το έτος σπουδών στο οποίο βρίσκεται ο/η υποψήφιος/α,

β) τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που διαθέτει ο/η υποψήφιος/α, με βάση τα υποβαλλόμενα από τον/την υποφήφιο/α δικαιολογητικά,

γ) τους λόγους που επικαλείται ο/η υποψήφιος/α για την αποδοχή της αίτησής του/ης.

4.Οι πίνακες επιλεγέντων και επιλαχόντων στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου κάθε Τμήματος/Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής αναρτώνται ανωνυμοποιημένοι με αναφορά του μοναδικού αριθμού υποβολής που έχει λάβει κάθε αίτηση μέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η ειδική ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνεται με το αποτέλεσμα κάθε αίτησης με επιμέλεια της Γραμματείας του Τμήματος/Μονοτμηματικής Σχολής.

Χρονική διάρκεια μετακίνησης - Δικαιώματα μετακινούμενων φοιτητών/τριών

1. Η χρονική διάρκεια της μετακίνησης - φοίτησης σε πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής στο πλαίσιο του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας είναι ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο (χειμερινό ή εαρινό). Το δικαίωμα κινητικότητας δύναται να ασκείται μία (1) φορά έως την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου και την απονομή του τίτλου σπουδών από το Α.Ε.Ι. προέλευσης.

2. Οι μετακινούμενοι/ες φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια της μετακίνησης - φοίτησής τους στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής εντάσσονται:

α) στο αντίστοιχο εξάμηνο (χειμερινό ή εαρινό) του προγράμματος σπουδών που βρίσκεται κάθε μετακινούμενος/η φοιτητής/τρια, εφόσον προέρχεται από ομοειδές πρόγραμμα σπουδών,

β) στο αντίστοιχο εξάμηνο (χειμερινό ή εαρινό) του πρώτου έτους του προγράμματος σπουδών, εφόσον προέρχεται από μη ομοειδές πρόγραμμα σπουδών.

3. Ο χαρακτηρισμός του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής προέλευσης κάθε μετακινούμενου/ης φοιτητή/τριας ως ομοειδούς ή μη ομοειδούς προγράμματος σπουδών πραγματοποιείται από τη Συνέλευση του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής κατά το στάδιο αξιολόγησης κάθε αίτησης .

4. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό κάθε Α.Ε.Ι. δύναται να ρυθμίζεται ότι οι μετακινούμενοι/ες φοιτητές/τριες προς ομοειδή προγράμματα σπουδών στο πλαίσιο του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας μπορούν να παρακολουθούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος σπουδών ανεξαρτήτως του έτους που εντάσσονται και να αξιολογούνται αντίστοιχα σε αυτές.

5. Από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που δύνανται να επιλέξουν να παρακολουθήσουν και να αξιολογηθούν οι μετακινούμενοι/ες φοιτητές/τριες στο πλαίσιο του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας εξαιρούνται οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αφορούν στην πρακτική άσκηση, την εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας του προγράμματος σπουδών του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής.

6. Οι μετακινούμενοι/ες φοιτητές/τριες κατά το χρονικό διάστημα της φοίτησής τους στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υπο- χρεώσεις των φοιτητών/τριών του Α.Ε.Ι. υποδοχής σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Α.Ε.Ι. και τον κανονισμό προπτυχιακών σπουδών.

7. Η Γραμματεία του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής του Α.Ε.Ι. υποδοχής χορηγεί βεβαίωση η οποία δύναται να εκδίδεται μέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας του άρθρου 6 της παρούσης στους μετακινούμενους/ες φοιτητές/τριες με την οποία πιστοποιείται η μετακίνηση του/ης φοιτητή/ τριας στο πλαίσιο του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας, το πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου που παρακολουθεί και το ακαδημαϊκό εξάμηνο στο οποίο έχει ενταχθεί. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο πλαίσιο του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας, οι μετακινούμενοι/ες φοιτητές/ τριες δεν λαμβάνουν νέα ακαδημαϊκή ταυτότητα, αλλά δύνανται να κάνουν χρήση της ακαδημαϊκής ταυτότητας που κατέχουν από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής του Α.Ε.Ι. προέλευσης συνδυαστικά με τη βεβαίωση του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής του Α.Ε.Ι. υποδοχής.

Αναγνώριση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

1. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας παρέχει τη δυνατότητα αναγνώρισης από το Τμήμα/Μονοτμηματική Σχολή προέλευσης της περιόδου σπουδών στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής του Α.Ε.Ι. υποδοχής .

2. Οι μετακινούμενοι/ες φοιτητές/τριες που κατά το χρονικό διάστημα της μετακίνησής τους έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος σπουδών του Τμήματος/Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής δύνανται να υποβάλουν αίτημα αναγνώρισης των αντίστοιχων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (π.χ. μαθημάτων, σεμιναρίων, εργαστηρίων). Η αίτηση συνοδεύεται απαραιτήτως από βεβαίωση του Α.Ε.Ι. υποδοχής στην οποία αναγράφονται οι τίτλοι των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που παρακολούθησε ο/η μετακινούμενος/η φοιτητής/τρια, οι βαθμοί που έλαβε κατά τη διαδικασία αξιολόγησης κάθε εκπαιδευτικής δραστηριότητας και ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System - ECTS) κάθε εκπαιδευτικής δραστηριότητας.

3. Για την αναγνώριση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στις οποίες έχει επιτυχώς αξιολογηθεί κάθε μετακινούμενος/η φοιτητής/τρια απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής προέλευσης, εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός από την καταχώριση των στοιχείων του προηγούμενου εδαφίου και την ολοκλήρωση του προγράμματος κινητικότητας, και ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α) αν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής του Α.Ε.Ι. υποδοχής έχει χαρακτηριστεί ως ομοειδές με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής προέλευσης, αναγνωρίζεται το σύνολο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που αξιολογήθηκε επιτυχώς ο/η φοιτητής/τρια και προσμετράται για την απονομή του τίτλου σπουδών το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System - ECTS) που αντιστοιχούν σε αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει ήδη αξιολογηθεί επιτυχώς στα ίδια ή αντίστοιχα μαθήματα ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής προέλευσης,

β) αν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής έχει χαρακτηριστεί ως μη ομοειδές με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής προέλευσης, δύνανται να αναγνωρίζονται οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες στις οποίες αξιολογήθηκε επιτυχώς ο/η φοιτη- τής/τρια και να προσμετρώνται για την απονομή του τίτλου σπουδών οι πιστωτικές μονάδες που αντιστοιχούν σε αυτές, έως ότου συμπληρωθεί ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων που αντιστοιχεί στο ποσοστό της παρ. 4 του άρθρου 66 του ν. 4957/2022.

4. Τα μαθήματα και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες στις οποίες έχει αξιολογηθεί επιτυχώς ο/η φοιτητής/τρια στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας, ο βαθμός των μαθημάτων καθώς και ο αριθμός των πιστωτικών τους μονάδων που αντιστοιχεί ανά μάθημα/εκπαιδευτική δραστηριότητα, αναγράφονται υποχρεωτικά στο παράρτημα του πτυχίου, ανεξαρτήτως αν έχουν αναγνωριστεί ή προσμετρώνται για τη λήψη πτυχίου.

Αναγνώριση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μετά από κατατακτήριες εξετάσεις

1. Οι φοιτητές/τριες που εγγράφονται σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου Τμημάτων/ Μονοτμηματικών Σχολών των Α.Ε.Ι. μετά από κατατακτήριες εξετάσεις, δύνανται να απαλλαγούν από την υποχρέωση παρακολούθησης και αξιολόγησης σε μαθήματα ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος σπουδών, εφόσον αξιολογήθηκαν επιτυχώς στο πλαίσιο του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας και να αιτηθούν την αναγνώρισή τους και την προσμέτρηση των αντίστοιχων πι-στωτικών μονάδων (ECTS), ανεξαρτήτως αν τα μαθήματα και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες προσμε-τρήθηκαν για τη λήψη πτυχίου, εφόσον η ύλη τους συμπίπτει με την ύλη μαθημάτων/εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής.

2. Για την αναγνώριση μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής που έχει την επιμέλεια οργάνωσης του προ- γράμματος, κατόπιν αιτήματος του/ης φοιτητή/τριας που υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήμα- τος/της Μονοτμηματικής Σχολής. Με την απόφαση του παρόντος καθορίζονται τα μαθήματα και οι εκ- παιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος σπουδών που αναγνωρίζονται και απαλλάσσεται ο/η φοιτητής/τρια από την υποχρέωση παρακολούθησης και επιτυχούς αξιολόγησης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Σχόλια (5)

MPAR. AIKATERINI
|

Πήρα στο υπουργείο και ούτε καν έχει ετοιμαστεί η πλατφορμα!

Γιώργος
|

Ποτέ θα ανοίξει αυτή η πλατφόρμα;

Polar_Fish
|

Υπάρχουν πολλοι περιορισμοί για μετακινήσεις αυτού του είδους.

Κώστας
|

Αυτό μας έλειπε τώρα. Βουλιάζουν που βουλιάζουν τα κεντρικά ΑΕΙ από υπερπληθώρα φοιτητών που τους φορτώνει με μεταγραφές το Υπουργείο θα έρθουν κι άλλοι τώρα να δέσει το γλυκό.

Θύμιος
|

Να δείτε πόσοι θα μετακινούνται για να περάσουν ένα μάθημα που χρωστάνε σε "εύκολο"καθηγητή άλλου τμήματος...

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ