Ποια Πανεπιστήμια έχουν σειρά για Πρυτανικές εκλογές μέσα στο 2024

Οι πρώτες πληροφορίες για τους διεκδικητές της θέσης του Πρύτανη, ανά Πανεπιστήμιο

19/11/2023

Ενημερώθηκε: 20/11/2023, 09:56

Άκουσε το άρθρο

Έξι Πανεπιστήμια, των οποίων η θητεία των νυν Πρυτανικών Αρχών λήγει στις 31  Αυγούστου του 2024, θα πρέπει τον ερχόμενο Φεβρουάριο να εκδώσουν  τις  προκηρύξεις εκλογών για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών στων Συμβουλών Διοίκησης καθώς και γα την επιλογή των πέντε εσωτερικών μελών.

Ο νόμος ορίζει ότι:

  •     Ο υπηρετών Πρύτανης έχει την ευθύνη της οργάνωσης της εκλογικής διαδικασίας και είναι αρμόδιος για την έκδοση της προκήρυξης για την εκλογή των εσωτερικών μελών κατ’ ελάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της θητείας των αποχωρούντων μελών του Συμβουλίου Διοίκησης.
  •      Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων δεν δύναται να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών.
  •     Αν ο υπηρετών Πρύτανης είναι υποψήφιος για τη θέση εσωτερικού μέλους στο Σ.Δ., την ευθύνη της οργάνωσης της εκλογικής διαδικασίας αναλαμβάνει ο πρώτος σε σειρά αναπλήρωσης Αντιπρύτανης του Α.Ε.Ι. Αν δεν εκδοθεί η προκήρυξη για την εκλογή των εσωτερικών μελών από τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. εντός της προθεσμίας της παρούσας, η αρμοδιότητα έκδοσης της προκήρυξης περιέρχεται στον υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ειδικότερα, πρόκειται για τα εξής έξι  Πανεπιστήμια:

  1.         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Θητεία 01-09-2020 έως 31-08-2024 Πρύτανης: Καθ. Δημήτριος Μπουραντώνης,
  2.         ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Θητεία 01-09-2020 έως 31-08-2024 Πρύτανις: Καθ. Χριστίνα Κουλούρη,
  3.         ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Θητεία 01-09-2020 έως 31-08-2024  Πρύτανης: Καθ.  Χρήστος Ι. Μπούρας,
  4.         ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Θητεία 01-09-2020 έως 31-08-2024 Πρύτανης: Καθ. Γεώργιος Μ. Κοντάκης,
  5.         ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θητεία 01-09-2020 έως 31-08-2024 Πρύτανης: Καθ. Ανδρέας Φλώρος,
  6.         ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θητεία 01-09-2020 έως 31-08-2024 Πρύτανις: Καθ. Μαρία Νικολαϊδη.

Υποψήφιοι, σύμφωνα με πληροφορίες του esos:

Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ο νυν Πρύτανης Δ. Μπουραντώνης δεν θα είναι υποψήφιος, λόγω ορίου ηλικίας. Μέχρι στιγμής δεν έχει εκφραστεί η επιθυμία μέλους ΔΕΠ για τη διεκδίκηση της θέσης του Πρύτανη.

Στο Πανεπιστήμιο Πατρών τη θέση του Πρύτανη θα διεκδικήσουν ο νυν Πρύτανης Χρ. Μπούρας  και ο Καθηγητής Νίκος Καραμάνος της Σχολής Χημικών.

Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο τη θέση του Πρύτανη, θα διεκδικήσει εκ νέου η νυν Πρύτανης Χριστίνα Κουλούρη.

Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης ο νυν Πρύτανης Γ. Κοντάκης, αν και αποφεύγει να ανοίξει τα χαρτιά τους, λέγοντας ότι είναι νωρίς ακόμη, μάλλον θεωρείται βέβαιο ότι θα διεκδικήσει εκ νέου τη θέση του Πρύτανη.

Στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο  η νυν  Πρύτανις Μάρα  Νικολαίδη, λόγω του ότι έχει διανύσει ήδη δυο τετραετίες ο νόμος δεν της επιτρέπει να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα. Η ίδια σύμφωνα με πληροφορίες θα ήθελε να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα.

Στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο στις προθέσεις του νυν Πρύτανη Ανδρέα Φλώρου είναι να θέση εκ νέου υποψηφιότητα για τη θέση του Πρύτανη, ενώ ήδη έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την θέση αυτή και ο Καθηγητής Πληροφορικής Παναγιώτης Βλάμος.

Οι προκηρύξεις

Συμβούλιο Διοίκησης

Το Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, εκ των οποίων έξι (6) μέλη είναι εσωτερικά και εκλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 9, και πέντε (5) μέλη είναι εξωτερικά. Η θητεία των μελών του Σ.Δ. είναι τετραετής.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση εσωτερικού μέλους έχουν όλα τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), της βαθμίδας του Καθηγητή, που τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατ ́ ελάχιστον για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων. Ειδικά, για τα Α.Ε.Ι. στα οποία κατά τον χρόνο προκήρυξης των εκλογών υπηρετεί αριθμός μελών Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή ίσος ή μικρότερος από σαράντα (40), δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του εσωτερικού μέλους έχουν όλα τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, που τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατ ́ ελάχιστον για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων.

Η ιδιότητα εσωτερικού μέλους

Η ιδιότητα εσωτερικού μέλους του Σ.Δ. είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Αντιπρύτανη, του Κοσμήτορα, του Προέδρου Τμήματος και του Διευθυντή Τομέα.

Τα μέλη του Σ.Δ. δύνανται να κατέχουν παράλληλα τη θέση Διευθυντή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ή Ξενόγλωσσου Προγράμματος Σπουδών ή Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακής Κλινικής ή Πανεπιστημιακού Μουσείου ή Ερευνητικού Ινστιτούτου. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για τη θέση εσωτερικού μέλους:

α) όσοι αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία προκηρύσσεται η θέση,

β) όσοι έχουν διατελέσει στο αξίωμα του Πρύτανη για τουλάχιστον δύο (2) θητείες στο ίδιο ή άλλο Α.Ε.Ι.,

γ) όσοι έχουν διατελέσει αθροιστικά μία (1) φορά μέλος του Σ.Δ. και μία (1) φορά στο αξίωμα Πρύτανη,

δ) όσοι έχουν διατελέσει αθροιστικά τουλάχιστον τρεις (3) θητείες στα αξιώματα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη.

Εξωτερικά μέλη

Ως εξωτερικά μέλη δύνανται να επιλέγονται Καθηγητές Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, φυσικά πρόσωπα με ευρεία αναγνώριση ή συμβολή στον πολιτισμό, τις τέχνες, τα γράμματα ή τις επιστήμες, την οικονομία ή την κοινωνία, καθώς και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών ή κοινωνικών εταίρων.

Ένα (1) εκ των εξωτερικών μελών δύναται να προέρχεται από Ομότιμους Καθηγητές ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν αυξημένα τυπικά προσόντα και τουλάχιστον πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Αποκλείονται από εξωτερικά μέλη

Αποκλείονται για τη θέση εξωτερικού μέλους:

α) μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής,

β) Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του ίδιου Α.Ε.Ι.,

γ) ερευνητές κάθε βαθμίδας και ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών κέντρων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α ́ 258), μόνιμοι ερευνητές λοιπών ερευνητικών οργανισμών της ημεδαπής, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και λοιπό τακτικό προσωπικό άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής,

δ) φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα επισκέπτη Καθηγητή ή επισκέπτη Ερευνητή του Α.Ε.Ι. , εφόσον δεν έχουν παράλληλα την ιδιότητα Καθηγητή Πανεπιστημίου της αλλοδαπής, ή εντεταλμένου διδάσκοντα  ή ερευνητή επί συμβάσει  κατά τον χρόνο έκδοσης της πρόσκλησης,

ε) οποιοσδήποτε είχε οικονομική συναλλαγή με το Α.Ε.Ι., τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι. ή την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι. με σκοπό το κέρδος κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν από την έκδοση της πρόσκλησης, με εξαίρεση την απασχόληση σε έργα/προ- γράμματα που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε..

Δυνατότητα εκλογής έως δύο  φορές

Τα εσωτερικά και εξωτερικά μέλη του Σ.Δ. έχουν δυνατότητα εκλογής έως δύο (2) φορές συνολικά στο ίδιο Α.Ε.Ι..

Διαδικασία εκλογής εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης

1. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή των εσωτερικών μελών απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.). Η εκλογή των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) πραγματοποιείται με καθολική, άμεση και μυστική ψηφοφορία που διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). Η ψηφοφορία διεξάγεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει όλα τα ονόματα των υποψηφίων για τη θέση εσωτερικού μέλους, που πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας. Η ψηφοφορία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με τη χρήση του συστήματος ταξινομικής ψήφου και κάθε εκλογέας δηλώνει τη σειρά προτίμησης των υποψηφίων με διαδοχικούς ακέραιους αριθμούς.

2. Ο υπηρετών Πρύτανης έχει την ευθύνη της οργάνωσης της εκλογικής διαδικασίας και είναι αρμόδιος για την έκδοση της προκήρυξης για την εκλογή των εσωτερικών μελών κατ’ ελάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της θητείας των αποχωρούντων μελών του Συμβουλίου Διοίκησης. Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων δεν δύναται να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών. Αν ο υπηρετών Πρύτανης είναι υποψήφιος για τη θέση εσωτερικού μέλους στο Σ.Δ., την ευθύνη της οργάνωσης της εκλογικής διαδικασίας αναλαμβάνει ο πρώτος σε σειρά αναπλήρωσης Αντιπρύτανης του Α.Ε.Ι.. Αν δεν εκδοθεί η προκήρυξη για την εκλογή των εσωτερικών μελών από τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. εντός της προθεσμίας της παρούσας, η αρμοδιότητα έκδοσης της προ- κήρυξης περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Δεν δύναται να εκλεγούν περισσότερα από ένα (1) εσωτερικά μέλη ανά Σχολή του Α.Ε.Ι. στο Συμβούλιο Διοίκησης. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η ανάδειξη δύο (2) μελών στο Σ.Δ. από την ίδια Σχολή του Α.Ε.Ι., αν το Α.Ε.Ι. διαθέτει Σχολές που αντιστοιχούν σε μικρότερο αριθμό από έξι (6) ή αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι από έξι (6) διαφορετικές Σχολές του Α.Ε.Ι.. Ειδικά, στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) δεν ισχύουν οι περιορισμοί των δύο προηγούμενων εδαφίων, πλην όμως α- παιτείται η εκπροσώπηση κάθε Τμήματος της Α.Σ.Κ.Τ. στο Σ.Δ. με τουλάχιστον δύο (2) μέλη.

4. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., που εκδίδεται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων, συγκροτείται Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Α.Ε.Ι., με ισάριθμα αναπληρωματικά, της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, η οποία έχει την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας. Καθήκοντα Προέδρου εκτελεί το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. της Κ.Ε.Ε. στη βαθ- μίδα του Καθηγητή. Κατά την τελευταία ημέρα υποβολής των υποψηφιοτήτων και τρεις (3) ώρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας, η Κ.Ε.Ε. συνεδριάζει με σκοπό τον έλεγχο των υποψηφιοτήτων που έχουν υποβληθεί, την εξέταση των προϋποθέσεων εκλογιμότητας των υποψηφίων και την ανακήρυξη των υποψηφίων κατά τη λήξη της προθεσμίας. Αν η Κ.Ε.Ε. κατά τη συνεδρίασή της δια- πιστώσει ότι ο αριθμός των υποψηφίων δεν επαρκεί για την πλήρωση των θέσεων των εσωτερικών μελών του Σ.Δ., εισηγείται προς τον Πρύτανη την παράταση της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για επτά (7) ημέ- ρες και με πράξη του Πρύτανη που εκδίδεται πριν τη λή-ξη της προθεσμίας, παρατείνεται υποχρεωτικά για άλλες επτά (7) ημέρες η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων.

5. Αν κατά την εκλογική διαδικασία δεν πληρωθεί το σύνολο των θέσεων των εσωτερικών μελών, για την πλήρωση των υπόλοιπων θέσεων αναδεικνύονται ως μέλη του Σ.Δ. οι πρώτοι σε αριθμό ψήφων υποψήφιοι, ακόμη και αν δεν έλαβαν τον απαιτούμενο αριθμό σταθμισμένων ψήφων, σύμφωνα με την παρ. 3, κατά σειρά μεγέθους της Σχολής που δεν εκπροσωπείται ήδη στο Σ.Δ..

Για το κριτήριο του μεγέθους της Σχολής λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των υπηρετούντων μελών Δ.Ε.Π. κατά τη διενέργεια της εκλογικής διαδικασίας.

6. Αν η εκλογική διαδικασία αποβεί άγονη, η διαδικασία εκλογής επαναλαμβάνεται μετά από επτά (7) ημέρες. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας ή έλλειψης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων που καλύπτουν τον αριθμό των θέσεων του Σ.Δ. ως εσωτερικά μέλη διορίζονται τα αρχαιότερα μέλη Δ.Ε.Π. του Α.Ε.Ι. στη βαθμίδα του Καθηγητή, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποχωρούν από την υπηρεσία πριν από τη λήξη της θητείας για την οποία προκηρύσσεται η θέση. Αν υφίστανται περισσότερα μέλη Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή με την ί- δια αρχαιότητα από τον απαιτούμενο αριθμό για τη συμπλήρωση των θέσεων, διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ αυτών έως τη συμπλήρωση των απαιτούμενων θέσεων.

Διαδικασία εκλογής εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης

1. Τα εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) αναδεικνύονται κατόπιν διεθνούς δημόσιας πρόσκλησης, που εκδίδεται με ευθύνη του υπηρετούντος Πρύτανη του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.).

Η πρόσκληση εκδίδεται κατ ́ ελάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της θητείας των αποχωρούντων μελών του Συμβουλίου Διοίκησης παράλληλα με την έκδοση της πρόσκλησης για την εκλογική διαδικασία των εσωτερικών μελών του Σ.Δ..

Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων είναι κατ ́ ελάχιστον τριάντα (30) ημέρες και δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του εξωτερικού μέλους έχουν φυσικά πρόσωπα.

Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων δύναται να παρατείνεται άπαξ με πράξη του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες ακόμη, αν έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δεν έχει υποβληθεί επαρκής αριθμός υποψηφιοτήτων.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για τη θέση των εξωτερικών μελών ολοκληρώνεται το αργότερο έως την ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών.

Ο Πρύτανης λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της πρόσκλησης. Αν δεν εκδοθεί η προκήρυξη για την εκλογή των εξωτερικών μελών από τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. εντός της προθεσμίας της παρούσας, η αρμοδιότητα έκδοσης της προκήρυξης περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, οι υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης της παρ. 1 διαβιβάζονται, με επιμέλεια της αρμόδιας διοικητικής υπηρεσίας του Α.Ε.Ι., στα μέλη Δ.Ε.Π. που αναδείχτηκαν ως εσωτερικά μέλη του Σ.Δ. και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

3. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ολοκλήρωση της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, ο Πρύτανης του Α.Ε.Ι. συγκαλεί σε συνεδρίαση τα μέλη Δ.Ε.Π. που αναδείχτηκαν ως εσωτερικά μέλη του Σ.Δ., προκειμένου να αξιολογήσουν τις υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί και να αναδείξουν τα εξωτερικά μέλη.

Την ευθύνη για τον συντονισμό των εργασιών κατά τη συνεδρίαση έχει το πρώτο σε σειρά προτίμησης αναδειχθέν εσωτερικό μέλος στο Σ.Δ..

Ο υπηρετών Πρύτανης του Α.Ε.Ι. δεν συμμετέχει στη συνεδρίαση των εσωτερικών μελών, εκτός αν ο ίδιος έχει εκλεγεί ως εσωτερικό μέλος, οπότε και συμμετέχει με την ιδιότητα αυτή.

4. Τα εσωτερικά μέλη επιλέγουν με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία πέντε έκτων (5/6) τα φυσικά πρόσω- πα που κρίνονται ως καταλληλότερα για την πλήρωση των θέσεων των εξωτερικών μελών.

Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία για το σύνολο των θέσεων των εξωτερικών μελών, η διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα για τον αριθμό των θέσεων για τον οποίο δεν επετεύχθη η ως άνω απαιτούμενη πλειοψηφία, οπότε και απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εσωτερικών μελών.

5. Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης των εξωτερικών μελών εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Α.Ε.Ι., με την οποία συγκροτείται το Συμβούλιο Διοίκησης.

Διαδικασία ανάδειξης Πρύτανη

1. Πρύτανης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) αναδεικνύεται ένας (1) εκ των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος.

2. Εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης των εξωτερικών μελών του Σ.Δ., ο υπηρετών Πρύτανης προσκαλεί τα εσωτερικά μέλη που ενδιαφέρονται να υποβάλουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του Πρύτανη να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους ενώπιον της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι..

Αν ο υπηρετών Πρύτανης έχει εκλεγεί ως εσωτερικό μέλος του Σ.Δ., η πρόσκληση πραγματοποιείται με ευθύνη του επόμενου σε σειρά αναπλήρωσης Αντιπρύτανη, που δεν έχει σχετικό κώλυμα. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι κατ ́ ελάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες.

3. Η υποψηφιότητα κάθε ενδιαφερόμενου εσωτερικού μέλους συνοδεύεται απαραιτήτως από:

α) τεκμηριωμένη πρόταση του υποψηφίου με το προτεινόμενο σχέδιο ανάπτυξης του Α.Ε.Ι. σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την ιδιαίτερη φυσιογνωμία και την αποστολή του Α.Ε.Ι. κατά την προκηρυσσόμενη θητεία, το οποίο περιλαμβάνει τους τομείς:

αα) ακαδημαϊκής πολιτικής, και ειδικότερα της εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής, αβ) δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης, αγ) εξωστρέφειας και διεθνοποίησης του Α.Ε.Ι., αδ) σύνδεσης με την κοινωνία και την οικονομία και ενίσχυσης της καινοτομίας και αε) αναβάθμισης της ποιότητας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος του Α.Ε.Ι. και

β) κατάλογο των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, πλήρους απασχόλησης του Α.Ε.Ι., που προτείνονται από κάθε υποψήφιο να αναλάβουν το αξίωμα του Αντιπρύτανη, καθώς και τους τομείς ευθύνης που προτείνεται να τους ανατεθούν, οι οποίοι δύνανται να αφορούν σε θέματα ακαδημαϊκά, φοιτητικής μέριμνας, έρευνας και καινοτομίας, δια βίου μάθησης, οικονομικών, ανάπτυξης, διοικητικών υποθέσεων και διεθνών σχέσεων και εξωστρέφειας. Ο αριθμός των υποψήφιων Αντιπρυτάνεων δεν δύναται να υπερβαίνει τους τέσσερις (4).

4. Δεν επιτρέπεται να προταθούν ως υποψήφιοι για το αξίωμα του Αντιπρύτανη:

α) μέλη Δ.Ε.Π., τα οποία αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας της θέσης που προκηρύσσεται,

β) μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν διατελέσει στο αξίωμα του Πρύτανη για τουλάχιστον δύο (2) θητείες στο ίδιο ή άλλο Α.Ε.Ι.,

γ) μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν διατελέσει ως εσωτερικά μέλη του Σ.Δ. για τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις θητείες στο ίδιο ή άλλο Α.Ε.Ι.,

δ) μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν διατελέσει τουλάχιστον μία (1) θητεία ως εσωτερικά μέλη του Σ.Δ. και τουλάχιστον μία (1) θητεία στο αξίωμα του Πρύτανη,

ε) μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν διατελέσει αθροιστικά τουλάχιστον τρεις (3) θητείες στα αξιώματα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη.

5. Ο υπηρετών Πρύτανης ή ο πρώτος σε σειρά αναπλήρωσης μη κωλυόμενος Αντιπρύτανης, αν ο υπηρετών Πρύτανης έχει εκλεγεί ως εσωτερικό μέλος του Σ.Δ., προσκαλεί τους υποψηφίους για την παρουσίαση των προτάσεών τους στα υπόλοιπα μέλη του Σ.Δ. και στη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι., μεριμνά για τη δημοσίευση των προτάσεών τους και τους καλεί σε ανοικτή ακρόαση από την ακαδημαϊκή κοινότητα, στην οποία δύνανται να συμμετέχουν και οι υποψήφιοι για το αξίωμα του Αντιπρύτανη. Η διαδικασία ακρόασης και αξιολόγησης των υποψηφίων και των προτάσεων δεν δύναται να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες, οι οποίες υπολογίζονται από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

6. Τα μέλη του Σ.Δ. αξιολογούν τα διοικητικά, ακαδημαϊκά και ερευνητικά προσόντα των υποψηφίων, τις προτάσεις αναπτυξιακών σχεδίων που υποβλήθηκαν και τα αντίστοιχα προσόντα των υποψήφιων Αντιπρυτάνεων, που προτείνονται ανά υποψήφιο. Μετά από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, με απόφαση του Σ.Δ., που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία οκτώ ενδεκάτων (8/11), εκλέγεται ο Πρύτανης μεταξύ των υποψηφίων. Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, η διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε απαιτείται η πλειοψηφία επτά ενδεκάτων (7/11).

Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, η διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών. Αν κανείς υποψήφιος δεν λάβει την απόλυτη πλειοψηφία, η διαδικασία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίους. Αν στη δεύτερη θέση ισοψηφούν δύο (2) υποψήφιοι, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται, και εφόσον το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο, διενεργείται κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν.

7. Αν υπάρχει μόνο ένας (1) υποψήφιος εκ των εσωτερικών μελών για το αξίωμα του Πρύτανη, για την εκλογή του απαιτείται κατ ́ ελάχιστον πλειοψηφία οκτώ ενδεκάτων (8/11). Αν δεν συμπληρωθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία του πρώτου εδαφίου από τα μέλη του Σ.Δ., ο υποψήφιος δεν εκλέγεται Πρύτανης και επαναλαμβάνεται η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Πρύτανη από την αρχή. Για την εκλογή του Πρύτανη στην περίπτωση αυτή απαιτείται η συγκέντρωση της απόλυτης πλειοψηφίας του συνόλου των μελών του Σ.Δ..

8. Η ιδιότητα του Πρύτανη είναι ασυμβίβαστη με κάθε επαγγελματική ενασχόληση εκτός του Α.Ε.Ι.. Η ύπαρξη ασυμβίβαστου ελέγχεται καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του Πρύτανη και αν διαπιστωθεί η ύπαρξη τέτοιου, ο Πρύτανης παύεται από το Σ.Δ.. Ο Πρύτανης μπορεί να κατέχει παράλληλα τη θέση Διευθυντή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ξενόγλωσσου Προγράμματος Σπουδών, Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου, Πανεπιστημιακής Κλινικής, Πανεπιστημιακού Μουσείου και Ερευνητικού Ινστιτούτου.

Αντιπρυτάνεις

1. Οι Αντιπρυτάνεις έχουν θητεία παράλληλη με αυτήν του Πρύτανη. Η ιδιότητα του Αντιπρύτανη είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του εσωτερικού μέλους Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι., του Κοσμήτορα, του Προέδρου Τμήματος και του Διευθυντή Τομέα, καθώς και με κάθε επαγγελματική ενασχόληση εκτός του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.). Η ύπαρξη ασυμβίβαστου ελέγχεται καθ ́ όλη τη διάρκεια της θητείας του Αντιπρύτανη. Οι Αντιπρυτάνεις δύνανται να κατέχουν παράλληλα τη θέση Διευθυντή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ξενόγλωσσου Προγράμματος Σπουδών, Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου, Πανεπιστημιακής Κλινικής, Πανεπιστημιακού Μουσείου και Ερευνητικού Ινστιτούτου.

2. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) ορίζονται οι Αντιπρυτάνεις που προτάθηκαν από το υποψήφιο μέλος που εξελέγη ως Πρύτανης του Α.Ε.Ι.. Αν ένας Αντιπρύτανης παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο, με απόφαση του Σ.Δ., κατόπιν πρότασης του Πρύτανη, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία οκτώ ενδέκατων (8/11), ορίζεται νέος Αντιπρύτανης έως τη λήξη της θητείας του Πρύτανη.

3. Με πράξη του Πρύτανη, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Σ.Δ. καθορίζονται οι τομείς ευθύνης των Αντιπρυτάνεων και οι αρμοδιότητες   που μεταβιβάζονται προς κάθε Αντιπρύτανη ανάλογα με τον τομέα ευθύνης που του ανατίθεται.

4. Οι Αντιπρυτάνεις υποχρεούνται να παρέχουν προς το Σ.Δ. κάθε αναγκαία πληροφορία ή στοιχείο σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί και να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Σ.Δ. χωρίς δικαίωμα ψήφου.

5. Με απόφαση του Σ.Δ., η οποία λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία οκτώ ενδέκατων (8/11), δύναται να παύεται από τα καθήκοντά του ένας Αντιπρύτανης για σπουδαίο λόγο, όπως η ύπαρξη ασυμβίβαστου στο πρόσωπό του, η τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος, η μη εφαρμογή της νομοθεσίας ή του εσωτερικού κανονισμού ή των αποφάσεων του Σ.Δ. ή του στρατηγικού σχεδίου του Α.Ε.Ι..

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ