Μαθητικές εκδρομές: Ριζικές αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο προανήγγειλε η Δ. Μχαηλίδου μέσω του esos

Στο "τραπέζι" η αποζημίωση των εκπαιδευτικών , οι ευθύνες τους και η επίλυση σειράς προβλημάτων τα οποία έχουν καταγραφεί από εκπαιδευτικούς και στελέχη εκπαίδευσης

21/11/2023

Άκουσε το άρθρο

Ριζικές αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο για την πραγματοποίηση των μαθητικών εκδρομών προανήγγειλε η υφυπουργός Παιδείας, σε συζήτηση με το esos.

Στόχος του νέου νομοθετικού πλαισίου το οποίο βρίσκεται υπό επεξεργασία,   τόνισε η υφυπουργός στο esos, είναι να μπει ένα τέλος σε φαινόμενα που αλλάζουν τον πραγματικό χαρακτήρα των μαθητικών εκδρομών, αλλά και να μπει "φραγμός" σε σειρά προβλημάτων τα οποία έχουν καταγραφεί από εκπαιδευτικούς και στελέχη εκπαίδευσης.

Σε ερώτηση του  esos εάν μελετάται  το πλαίσιο ευθυνών των εκπαιδευτικών στις μαθητικές εκδρομές , αλλά και η υποχρεωτική συμμετοχή τους η Δόμνα Μιχαηλίδου απάντησε : "Και αυτό το μελετάμε, όπως και όλο το πλαίσιο, δεδομένου ότι είναι αρκετά παρωχημένο".

esos: Συζητάτε και τη  θεσμοθέτηση αποζημίωσης των εκπαιδευτικών για τη συμμετοχή τους στις μαθητικές εκδρομές;

Δόμνα Μιχαηλίδου: Όλα τα βλέπουμε.

Μαθητικές εκδρομές: Τι ισχύει σήμερα

Ποιος παίρνει την απόφαση για την πραγματοποίηση της εκδρομής: Για κάθε εκδρομή-επίσκεψη-μετακίνηση μαθητών και μαθητριών απαιτείται απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών της σχολικής μονάδας που πραγματοποιεί τη μετακίνηση με αιτιολόγηση του σκοπού και της επιλογής του τόπου προορισμού.

Πότε πρέπει να παίρνεται η απόφαση: Με εξαίρεση την περίπτωση του περιπάτου χωρίς μεταφορικό μέσο , η ως άνω απόφαση λαμβάνεται, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την πραγματοποίηση των πολυήμερων εκδρομών και μετακινήσεων και δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την πραγματοποίηση των ημερήσιων εκδρομών και μετακινήσεων.

Τεκμηριωμένη ένσταση: Σε περίπτωση κατά την οποία εκφράζεται τεκμηριωμένη ένσταση για την υλοποίηση της εκδρομής-μετακίνησης από μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, ο/η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας στο ίδιο πρακτικό αιτιολογεί το σκεπτικό της πραγματοποίησής της. Ειδικά για τις ΣΜΕ- ΑΕ Δ/θμιας Εκπ/σης απαιτείται η αιτιολογημένη λήψη απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών για όλες τις περιπτώσεις μετακινήσεων μαθητών και μαθητριών.

Ο αρχηγός της εκδρομής-Συνοδοί: Με την απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών ορίζονται απαραιτήτως:

α. Ο αρχηγός της εκδρομής-μετακίνησης και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι πρέπει να είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί.

Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση που δεν υπάρχει μόνιμος εκπαιδευτικός, ο αρχηγός της εκδρομής-μετακίνησης ή/και ο αναπληρωτής του δύναται να είναι αναπληρωτής εκπαιδευτικός πλήρους ωραρίου.

β. Οι συνοδοί καθηγητές/τριες, οι οποίοι είναι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πλην των αναπληρωτών καθηγητών μειωμένου ωραρίου και ωρομισθίων και σε αναλογία ένας/μία (1) εκπαιδευτικός ανά είκοσι πέντε (25) μαθητές/τριες για μετακινήσεις στο εσωτερικό και ένας/μία (1) εκπαιδευτικός ανά είκοσι (20) μαθητές/τριες για μετακινήσεις στο εξωτερικό, σε κάθε περίπτωση εκτός του αρχηγού.

Επίσης, ορίζονται τουλάχιστον δύο (2) εκπαιδευτικοί ως αναπληρωτές των συνοδών.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οποίες θα πρέπει να αιτιολογούνται πλήρως, και εφόσον ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών το κρίνει απαραίτητο, μπορούν να συνοδεύουν εκδρομή- μετακίνηση μέχρι και δύο (02) επιπλέον εκπαιδευτικοί.

Ειδικά για τις ΣΜΕΑΕ Δ/θμιας Εκπ/σης ορίζεται κατ’ ελάχιστον ανά τμήμα ένας/μία (1) συνοδός, εκτός κι αν οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών και μαθη- τριών απαιτούν μεγαλύτερο αριθμό συνοδών.

Ο αρχηγός της εκδρομής-μετακίνησης, καθώς και οι συνοδοί καθηγητές/τριες, θα πρέπει να ανήκουν στον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών του σχολείου που πραγματοποιεί την εκδρομή, ενώ προηγούνται οι διδάσκοντες/ουσες στην αντίστοιχη τάξη.

Στην περίπτωση μετακινήσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων, οι συνοδοί εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι οπωσδήποτε μέλη της παιδαγωγικής ομάδας, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, οπότε μπορεί να συνοδεύσει και εκπαιδευτικός που δεν συμμετέχει στην παιδαγωγική ομάδα.

Η συνοδεία μαθητών/τριών σε διασχολικές ομάδες δύναται να γίνεται από εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε άλλο σχολείο και σε περιπτώσεις συμμετοχής σε διεθνείς διαγωνισμούς δύναται να επικουρούνται από μέλη του Δ.Σ. της αρμόδιας Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης ανάλογα με τις ανάγκες του σκοπού της εκδρομής- εκ- παιδευτικής μετακίνησης.

γ. Η ημερομηνία αναχώρησης και επιστροφής.

δ. Ο τόπος όπου θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή/εκπαιδευτική μετακίνηση.

ε. Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής/εκπαιδευτικής μετακίνησης, το οποίο πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα, για να επιτυγχάνεται τόσο ο σκοπός της, που είναι εκπαιδευτικός και μορφωτικός, όσο και η ασφαλής μετακίνηση των μαθητών και μαθητριών. Στο αναλυτικό πρόγραμμα θα πρέπει να αναγράφονται οι ακριβείς ώρες αναχώρησης και άφιξης στον προορισμό, τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη μετακίνηση, οι αριθμοί πτήσεων για αεροπορικές μετακινήσεις, τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια για θαλάσσιες μετακινήσεις κ.ο.κ., όπως, επίσης και το ημερήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων και μετακινήσεων στον τόπο προορισμού, ξεχωριστά για κάθε ημέρα.

ζ. Στις περιπτώσεις μετακινήσεων  εφόσον οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εγκεκριμένων προγραμμάτων, στο πρακτικό αναγράφεται απαραιτήτως η απόφαση έγκρισης του προγράμματος.

Συμμετοχή γονέων στις εκδρομές:  Με αιτιολογημένη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών του σχολείου είναι δυνατό να συμμετέχουν στην εκδρομή έως και δύο (2) μέλη του Συλλόγου των Γο- νέων και Κηδεμόνων, με δική τους δαπάνη, χωρίς σ` αυτή την περίπτωση να μειώνεται ο αριθμός των συνοδών καθηγητών/τριών.

Ειδικά για τις ΣΜΕΑΕ ο αριθμός των μελών του Συλλόγου των Γονέων και Κηδεμόνων δύναται να είναι μεγαλύτερος των δύο (2) με αιτιολογημένη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών του σχολείου, με δική τους δαπάνη, χωρίς σ` αυτή την περίπτωση να μειώνεται ο αριθμός των συνοδών καθηγητών/τριών.

Μαθητής με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Σε περίπτωση που στο σχολείο φοιτά μαθητής/τρια με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ο/η οποίος/α υποστηρίζεται από Σχολικό Νοσηλευτή/τρια ή Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην υπουργική απόφαση 88348/Δ3/30-05-2018 (ΦΕΚ 1585/τ. Β ́/08-05-2018) «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης.».

Επιπλέον, με αιτιολογημένη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών των Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. και ΣΜΕΑΕ είναι δυνατό μαθητής/μαθήτρια με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να συμμετέχει σε εκδρομή-μετακίνηση με συνοδεία ενήλικου συγγενικού ή άλ- λου ενήλικου προσώπου που εισηγείται και διαθέτει η οικογένεια, με δική της δαπάνη.

Αυστηρή απαγόρευση: Απαγορεύεται αυστηρά σε οποιοδήποτε άλλο άτομο, πλην των ρητά αναφερόμενων στην πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, με οικονομική ή χωρίς οικονομική επιβάρυνση, να συμμετέχει σε σχολική εκδρομή- μετακίνηση.

Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα/Κηδεμόνα: Με εξαίρεση την περίπτωση του περιπάτου χωρίς μεταφορικό μέσο, είναι απαραίτητο ο γονέας/κηδεμόνας να καταθέτει στον/η Διευθυντή/ντρια του σχολείου αυτοπροσώπως ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του, ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση, με την οποία συναινεί ή όχι για τη συμμετοχή του παιδιού του στη σχεδιαζόμενη εκδρομή-μετακίνηση, αφού προηγουμένως ενημερωθεί εγγράφως για το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής- μετακίνησης συμφωνώντας ως προς την πιστή τήρησή του, καθώς και τις υποχρεώσεις των μαθητών και μαθητριών.

Τυχόν χρόνιο πρόβλημα υγείας του/της μαθητή/τριας: Επίσης, στην ίδια υπεύθυνη δήλωση, ο γονέας/κηδεμόνας αναφέρει τυχόν χρόνιο πρόβλημα υγείας του/της μαθητή/τριας.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο μαθητής/τρια έχει χρόνιο πρόβλημα υγείας η υπεύθυνη δήλωση συνοδεύεται από ενημερωτικό σημεί- ωμα στο οποίο αναγράφονται: α) τα φάρμακα που πρέπει να λαμβάνει ο συγκεκριμένος/η μαθητής/τρια (πρέπει να ελέγχεται το απόθεμα για τη διάρκεια της εκδρομής- μετακίνησης), β) οι πρώτες ενέργειες σε περίπτωση ανάγκης και γ) το τηλέφωνο του θεράποντος ιατρού. Οι υπεύθυνες δηλώσεις κατατίθενται εντός προθεσμίας που ορίζεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου. Οι ενήλικες μαθητές/τριες υπογράφουν και καταθέτουν οι ίδιοι/ες την ως άνω υπεύθυνη δήλωση.

Για τις ΣΜΕΑΕ Δ/θμιας Εκπ/σης: Ειδικά για τις ΣΜΕΑΕ Δ/θμιας Εκπ/σης απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων για όλες τις περιπτώσεις μετακινήσεων μαθητών και μαθητριών.

Συμπράξεις Σχολικών Μονάδων: Σχολεία με μικρό αριθμό μαθητών/τριών είναι δυνατό να πραγματοποιούν πολυήμερες εκδρομές στο εσωτερικό ή εξωτερικό, μετά από σύμπραξη-συνεργασία με άλλα σχολεία της ίδιας ή άλλης Διεύθυνσης (ακόμη και διαφορετικών Περιφερειακών Διευθύνσεων) μετά από ενημέρωση των οικείων Διευθυντών/ντριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αρχηγός ορίζεται ο/η εκπαιδευτικός του σχολείου με τους/τις περισσότερους/ες συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες. Η έγκριση δίνεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της σχολικής μονάδας με τους/τις περισσότερους/ες συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες.

Ειδικές Υποχρεώσεις Ασφαλούς Διενέργειας Μαθητικών Μετακινήσεων

Μyschool:  Μετά τον προγραμματισμό των πολυήμερων εκδρομών-μετακινήσεων, με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, καταχωρίζεται η εκδρομή-μετακίνηση στο Πληροφοριακό Σύστημα “Μyschool” του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Όροι ασφαλείας: Οι εκδρομές-μετακινήσεις των μαθητών και μαθητριών είναι δυνατό να πραγματοποιούνται με τα εναέρια, θαλάσσια, οδικά και σιδηροδρομικά μέσα μεταφοράς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι ασφαλείας για καθένα από αυτά.

Ώρα εκκίνησης των εκδρομών-μετακινήσεων:  Για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών και μαθητριών, η εκκίνηση των εκδρομών-μετακινήσεων γίνεται από το χώρο του σχολείου ή σε χώρο που καθορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, δεν πραγματοποιείται πριν από τις 6 π.μ.,

Ώρα άφιξης: Η άφιξη στον τόπο προορισμού ή η επιστροφή στο σχολείο ή σε χώρο που καθορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, πραγματοποιείται το αργότερο έως τις 10 μ.μ., όταν η εκδρομή πραγματοποιείται οδικώς.

Διαφοροποίηση τω  παραπάνω  ωρών: Σε περίπτωση χρήσης δεύτερου μεταφορικού μέσου, είναι δυνατό να διαφοροποιηθούν τα παραπάνω προβλεπόμενα χρονικά όρια εκκίνησης-άφιξης με απόφαση του κατά περίπτωση οργάνου που εγκρίνει τη μετακίνηση. Επίσης, κάθε είδους μετακίνηση των μαθητών και μαθητριών στον τόπο διαμονής τους κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησης των εκδρομών γίνεται σε χρόνο σύμφωνο με το εγκεκριμένο πρόγραμμα της εκδρομής.

Οδηγίες προς μαθητές: Πριν από την αναχώρηση, ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου, σε συνεργασία με τον αρχηγό της εκδρομής- μετακίνησης και τους συνοδούς καθηγητές/τριες, τονίζει στους μαθητές και μαθήτριες την ανάγκη για τη σχολαστική τήρηση του προγράμματος της εκδρομής και την υποδειγματική συμπεριφορά τους, έτσι ώστε να επιτευχθούν σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής η ασφαλής μετακίνηση, η διαμονή και η ψυχαγωγία, καθώς και οι εκπαιδευτικοί στόχοι.

Ανάρτηση στα λεωφορεία πινακίδας: Σε περίπτωση μετακίνησης με τουριστικά λεωφορεία, ο αρχηγός της εκδρομής-μετακίνησης φροντίζει να αναρτηθεί στα οχήματα ευανάγνωστη πινακίδα με την ένδειξη «Σχολική Εκδρομή - (όνομα σχολείου)» σε εμφανή σημεία στο πρόσθιο και οπίσθιο μέρος του οχήματος, η οποία διατηρείται έως το τέλος της εκδρομής.

Τήρηση του προγράμματος της εκδρομής: Η τήρηση του προγράμματος της εκδρομής, καθώς και η ασφάλεια των μαθητών και μαθητριών σε όλη τη διάρκεια της μετακίνησης, από την αναχώρηση έως και την επιστροφή τους, αποτελεί ευθύνη του αρχηγού της εκδρομής και των συνοδών εκπαιδευτικών.

Ενημέρωση της τροχαίας: Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου, εφόσον η μετακίνηση γίνεται με τουριστικά λεωφορεία, απευθύνεται εγγράφως στη Διεύθυνση Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να διενεργηθεί έλεγχος των οχημάτων (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, έγγραφα οδηγού κ.λπ.), λίγο πριν την αναχώρηση των εκδρομέων.

Όρια ταχύτητας του λεωφορείου: Οι συνοδοί καθηγητές/τρι- ες επιβλέπουν τα όρια ταχύτητας και, εφόσον κρίνουν σκόπιμο, απευθύνονται στις αστυνομικές διευθύνσεις του τόπου προορισμού, για επανάληψη των ελέγχων.

Εστιατόρια-ψυχαγωγία: Οι χώροι που επιλέγονται για τη διαμονή, εστίαση και ψυχαγωγία των μαθητών και μαθητριών πρέπει να διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας και να πληρούν τους όρους ασφάλειας και υγιεινής.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης:  Σε έκτακτη ανάγκη ή ανυπέρβλητη δυσκολία που τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια της εκδρομής-μετακίνησης, ο αρχηγός απευθύνεται στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή στις κατά τόπο αρμόδιες αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης για το εσωτερικό και ζητά τη συνδρομή τους, ενώ για το εξωτερικό ζητά τη συνδρομή των πλησιέστερων πρεσβευτικών ή προξενικών αρχών, καθώς και του αρμόδιου Συντονιστή Εκπαίδευσης Εξωτερικού, των οποίων τα τηλέφωνα και τις διευθύνσεις έχει φροντίσει να πληροφορηθεί πριν την αναχώρηση.

Ασφαλιστική κάλυψη: Για κάθε εκδρομή-μετακίνηση στο εξωτερικό των συνοδών εκπαιδευτικών, των μαθητών και μαθητριών είναι απαραίτητη η ασφαλιστική κάλυψη για τη διάρκεια του ταξιδιού και της διαμονής.

Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης: Για εκδρομές - μετακινήσεις σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εκπαιδευτικοί απευθύνονται στην αρμόδια ασφαλιστική υπηρεσία για την έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ).

Για τους μαθητές και μαθήτριες θα πρέπει να μεριμνήσουν έγκαιρα οι γονείς τους, απευθυνόμενοι στον ασφαλιστικό τους φορέα, προκειμένου να έχουν τη σχετική πληροφόρηση και να προβούν στην έκδοση ΕΚΑΑ για τα παιδιά τους.

Αδυναμία  έκδοσης Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας: Σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης ΕΚΑΑ λόγω υπαγωγής στη νομοθεσία περί ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (άρ- θρο 33 ν. 4368/2016), ο γονέας ή κηδεμόνας υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στον/στη Διευθυντή/ντρια του Σχολείου, δηλώνοντας επίσης ότι δεν διαθέτει ούτε ιδιωτική ασφάλιση προκειμένου να αποφασίσει ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών για τη δυνατότητα συμμετοχής του/της μαθητή/τριας στην εκδρομή-μετακίνηση. Αν ο μαθητής/ τρια διαθέτει ιδιωτική ασφάλιση, ο γονέας ή κηδεμό- νας θα πρέπει να καταθέσει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με συνημμένο αντίγραφο συμβολαίου ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα.

Ενημέρωση της Πρεσβείας: Σε περίπτωση εκδρομής-εκπαιδευτικής μετακίνησης στο εξωτερικό, ο/η Διευθυντής/τρια του σχολείου ή ο/η υπεύθυνος της ομάδας ενημερώνει εγκαίρως την Πρεσβεία ή το πλησιέστερο Προξενείο της Ελλάδας στη χώρα μετάβασης με κοινοποίηση της σχετικής Απόφασης μετακίνησης στη Διεύθυνση Ε1 του Υπουργείου Εξωτερικών (στην ηλεκτρονική διεύθυνση e01@mfa.gr ή στο φαξ 210 - 3682 277).

Έκθεση: Μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής-μετακίνη- σης ο αρχηγός, σε συνεργασία με τους/τις συνοδούς καθηγητές/τριες, συντάσσει λεπτομερή έκθεση σχετικά με τη διεξαγωγή της, την τήρηση του προγράμματος και το βαθμό επίτευξης των εκπαιδευτικών στόχων της.

Η ως άνω έκθεση υποβάλλεται στον/στη Διευθυντή/ ντρια του σχολείου για ενημέρωση του/της ιδίου/ας και του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών και κοινοποιείται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο/Η Διευθυντής/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλει συγκεντρωτική έκθεση των σχολείων της περιοχής ευθύνης του στον/στη Περιφερειακό/ή Διευθυντή/ντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο/η οποίος/α με τη σειρά του/της συντάσσει την τελική έκθεση για τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειάς του/της και την υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Φάκελος εκδρομών: Επισημαίνεται ότι στο Σχολείο πρέπει να τηρείται πλήρης φάκελος εκδρομών, με αντίγραφα των συμβάσεων του Σχολείου με τα τουριστικά γραφεία και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αφορά σε κάθε μετακίνηση-εκδρομή.

Έγκριση εκδρομών-μετακινήσεων: Μετακινήσεις μαθητών/τριών, με διανυκτέρευση ή χωρίς, που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό εγκρίνονται από τον/την αρμόδιο/α Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση του/της Διευθυντή/ντριας και του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών της σχολικής μονάδας, που πραγματοποιεί τη μετακίνηση.

Έγγραφα: Για τη χορήγηση της έγκρισης πρέπει να πληρούνται όλες οι κατά περίπτωση  προϋποθέσεις και να υποβληθούν τα παρακάτω συνοδευτικά έγγραφα στον/ην οικείο/α Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου ή τον/την αρχηγό της ομάδας, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την πραγματοποίησης της μετακίνησης:

i. Ακριβές αντίγραφο της απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών.

ii. Βεβαίωση του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου ότι καλύπτεται ο προβλεπόμενος αριθμός συμμετοχής των μαθητών και μαθητριών όπου αυτό απαιτείται, βάσει των υπεύθυνων δηλώσεων των γονέων/κηδεμόνων τους.

Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου βεβαιώνει, επίσης, ότι έχουν κατατεθεί και τηρούνται στο αρχείο του σχολείου οι ενυπόγραφες δηλώσεις των γονέων/κηδεμόνων όλων των μαθητών και μαθητριών που συμμετέχουν στην εκδρομή-μετακίνηση ή των ιδίων, αν είναι ενήλικοι.

iii. Το εγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα εκδρομής- εκπαιδευτικής μετακίνησης.

Αναβολή εκδρομής: Εφόσον υπάρχουν σοβαροί λόγοι εξαιτίας των οποί- ων καθίσταται αδύνατη η πραγματοποίηση της εκδρομής- μετακίνησης στην ημερομηνία που είχε αρχικά αποφασιστεί, είναι δυνατή η πραγματοποίησή της σε άλλη ημερομηνία με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ ουσών και σε συνεννόηση με το τουριστικό γραφείο, με βάση τις αντικειμενικές δυνατότητες, αλλά εντός των προβλεπόμενων   χρονικών περιόδων.

Επίσης, είναι δυνατή η αλλαγή των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, μαθητών και μαθητριών, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις όσον αφορά στον αριθμό των συμμετεχόντων μαθητών/ τριών και των συνοδών εκπαιδευτικών. Σε κάθε περίπτωση ενημερώνεται εγγράφως η αρμόδια για την έγκριση της εκδρομής αρχή.

Εκδρομή χωρίς διανυκτέρευση: Πραγματοποιείται μία (1) ημερήσια εκδρομή χωρίς διανυκτέρευση για τους/τις μαθητές/τριες όλων των τάξεων των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος, έως και δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων. Η ημερήσια εκδρομή δύναται να πραγματοποιηθεί κατά τάξη ή τμήματα τάξεων σε διαφορετικούς προορισμούς, αλλά την ίδια ημέρα.

Οι χώροι να είναι πιστοποιημένοι και να διαθέτουν σχετική άδεια λειτουργίας: Σε περίπτωση που για την πραγματοποίηση της ως άνω ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής, επιλέγονται οργανωμένοι χώροι όπως αθλητικά κέντρα, τουριστικές εγκαταστάσεις, παιδικές κατασκηνώσεις και άλλα, θα πρέπει αυτοί να είναι πιστοποιημένοι και να διαθέτουν σχετική άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες και κατάλληλες προδιαγραφές για την υποδοχή μαθητών και μαθητριών.

Αρμόδιος για τον έλεγχο της καταλληλότητας του χώρου υποδοχής είναι ο αρχηγός της εκδρομής.

Ειδικά για χώρους άθλησης-δραστηριοτήτων ο αρχηγός της εκδρομής ζητά αντίγραφα των σχετικών αδειών και πιστοποιητικών τόσο των εγκαταστάσεων όσο και των παρεχόμενων υπηρεσιών τις οποίες εγκρίνει ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών.

Μαθητές που δεν συμμετέχουν: Μαθητές/τριες οι οποίοι/ες δεν συμμετέχουν στην ημερήσια εκδρομή παραμένουν στο σχολείο και συμμετέχουν σε σχολικές δραστηριότητες, σύμφωνα με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών.

Συμμετοχή του 70% του αριθμού των φοιτώντων μαθητών: Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της ημερήσιας εκδρομής είναι η συμμετοχή του 70% του αριθμού των φοιτώντων μαθητών και μαθητριών του σχολείου.

Χρονικοί περίοδοι εκδρομών: Πραγματοποιείται μία (1) πολυήμερη εκδρομή από τους/τις μαθητές/τριες της τελευταίας τάξης των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) Ειδικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.), στο εσωτερικό της χώρας ή σε χώρα/χώρες του εξωτερικού, κατά το χρονικό διάστημα από 15 Οκτωβρίου έως 19 Δεκεμβρίου (ημέρα επιστροφής) και από 1 Φεβρουαρίου έως και δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων, η οποία έχει διάρκεια συνολικά μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.

Η εκδρομή αυτή, ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση από τον τόπο προορισμού και τον τρόπο μετακίνησης των μαθητών και μαθητριών, μπορεί να έχει διάρκεια έως επτά (7) ημέρες, εάν συμπεριληφθούν έως δύο (2) αργίες, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών.

Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση, που η εκδρομή έχει διάρκεια πέντε (5) εργάσιμες ημέρες δεν συνυπολογίζονται οι διανυκτερεύσεις κατά τη διάρκεια της μετακίνησής τους με πλοία, όταν αυτά εκτελούν αποκλειστικά και μόνο βραδινά δρομολόγια.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της πολυήμερης εκδρομής είναι η συμμετοχή του 70% του αριθμού των φοιτώντων μαθητών και μαθητριών της τάξης. Μαθητές/τριες οι οποίοι/ες δεν συμμετέχουν στην εκδρομή παραμένουν στο σχολείο και παρακολουθούν ειδικά διαμορφωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ ουσών.

Διαφορετικοί προορισμοί: Η πολυήμερη εκδρομή είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί σε διαφορετικούς προορισμούς ανά ομάδες τμημάτων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της πολυήμερης εκδρομής είναι η συμμετοχή του 70% του αριθμού των φοιτώντων μαθητών και μαθητριών της τάξης ή της ομάδας τμημάτων που μετακινείται.

Μαθητές που δεν συμμετέχουν στην πολυήμερη εκδρομή:  Μαθητές/μαθήτριες οι οποίοι δεν συμμετέχουν στην εκδρομή παραμένουν στο σχολείο και παρακολουθούν ειδικά διαμορφωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών.

Σχόλια (7)

Δημήτριος Μαυρομ.
|

Τι αλλάζει; μόνο το ξεροκοματο που θα δείχνουν για αποζημίωση. Συνάδελφοι μη βάζετε το κεφάλι στον Τουρβά . Η εκδρομή έχει καταντήσει ένα τεράστιο ρίσκο.

Λόγω οικονομικής αδυναμίας...
|

...πολλά παιδιά αδυνατούν να συμμετέχουν και πράγματι επί 6 ώρες εξαναγκάζονται τιμωρητικά να παραμένουν στο σχολείο χωρίς καμία ουσιώδη δραστηριότητα κ ιδιαίτερα για τη Γ' Λυκείου..

Νηπιαγωγός
|

Παρακαλούμε μεριμνήστε για τα νηπιαγωγεία. Τόση γραφειοκρατική δουλειά είναι απαγορευτική για τις Προϊστάμενος. Επίσης απαγορευτική είναι η διάταξη για λεωφορεία με μόνιμα καθίσματα με ζώνες πέντε σημείων. Σκεφτείτε ότι η καθημερινή μετακίνηση νηπίων με λεωφορείο από το σπίτι τους στο σχολείο, γίνεται με λεωφορείο με κανονικά καθίσματα. Η διάταξη αυτή έχει εγκλωβίσει τα νηπιαγωγεία της βόρειας Ελλάδας και δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε μια μετακίνηση. Τα επαρχιακά σχολεία έχουν εγκλωβιστεί. Οι μαθητές μας ετσι κι αλλιώς στερούνται ερεθισματων και η κατασταση αυτή πραγματικά μας καθηλώνει. Υποτίθεται ότι επιδιώκουμε εξωστρέφεια.

ΓΕΩΡΓΙΑ
|

Η παραμονή των μαθητών, που δεν πηγαίνουν εκδρομή, στο σχολείο, τι νόημα έχει, κυρίως για το Λύκειο; Αυτό είναι τιμωρητικό, ρατσιστικό... Άλλωστε, ούτε να προχωρήσουν στην ΄ύλη μπορούν, ούτε να δουλέψουν. Απλώς, δημιουργούν αναστάτωση στο πρόγραμμα και στοχοποιούνται...
Απαράδεκτο αυτό το μέτρο...

Διευκρινίσεις
|

Όταν αναφέρεστε στις εκδρομές, να ξεχωρίζετε αυτές της Πρωτοβάθμιας. Διέπονται αε πολλά σημεία από διαφορετικές διατάξεις (υπάρχει και διαφορετικό νομικό πλαίσιο)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΑΛΛΑΓΗ
|

Θα πρέπει να καταργηθούν οι εκδρομές-περίπατοι στο προαύλιο των σχολείων κάθε πρώτη του μήνα συνήθως με βροχή ή στις παρακείμενες καφετέριες.

ΕκπαιδευτικόςΧ
|

Για να δούμε τι θα δούμε

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ