Στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου για το νέο σύστημα διορισμού και πρόσληψης εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

Το Σχέδιο Νόμου θα συζητηθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, και θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή

08/12/2023

Άκουσε το άρθρο

Κατατέθηκε σήμερα , προς ψήφιση, στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου για το νέο σύστημα διορισμού και πρόσληψης εκπαιδευτικών  της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Το Σχέδιο Νόμου θα συζητηθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, και θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή.

Ειδικότερα το Σχέδιο Νόμου έχει ως εξής:

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ ́
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.ΥΠ.Α. ΜΕΡΟΣ A ́
ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 157
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας Ενότητας είναι: α) η παροχή ποιοτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών και η αναβάθμιση των μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και η κάλυψη των λειτουργικών κενών στις θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), β) η βελτίωση της επιχειρησιακής λειτουργίας της Δ.ΥΠ.Α. και η απλούστευση και επιτάχυνση της διαδικασίας πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της Δ.ΥΠ.Α., γ) η διαφύλαξη των δικαιωμάτων των μαθητευόμενων και η ομαλή λειτουργία των προγραμμάτων μάθησης σε εργασιακό χώρο, δ) η αποτελεσματική επίτευξη των σκοπών και των αρμοδιοτήτων με τις οποίες είναι επιφορτισμένη η Δ.ΥΠ.Α. και η εύρυθμη λειτουργία της.

Άρθρο 158
Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος είναι ιδίως: α) η θέσπιση ενός συστήματος διορισμού και προσλήψεων μόνιμων εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Δ.ΥΠ.Α., ώστε να διασφαλίζονται η επιλογή των καταλληλότερων για τις προκηρυσσόμενες θέσεις υποψηφίων, β) η δημιουργία ενός μητρώου προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της Δ.ΥΠ.Α., γ) η ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με τις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α., τις παροχές και τα προγράμματα της Δ.ΥΠ.Α., δ) η απρόσκοπτη καταβολή των επιδομάτων, η επιτάχυνση των διαδικασιών και η διοικητική αποφόρτιση καθώς και η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, ε) η διατήρηση του προσωπικού στη Δ.ΥΠ.Α. ώστε να είναι δυνατή η
αποτελεσματική υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνει.

ΜΕΡΟΣ Β ́
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Άρθρο 159

Επιλογή εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης με σειρά προτεραιότητας

Οι κενές οργανικές θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) καλύπτονται με επιλογή προσωπικού που διενεργείται από τη Δ.ΥΠ.Α. και το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), βάσει σειράς προτεραιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

Άρθρο 160
Προκήρυξη – τυπικά προσόντα υποψηφίων – κριτήρια επιλογής

1. Για την πλήρωση των κενών θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, η Δ.ΥΠ.Α., με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, τηρώντας τις αρχές της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότητας, εκδίδει σχετική προκήρυξη, η οποία εγκρίνεται από το Α.Σ.Ε.Π. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η προκήρυξη και η συνακόλουθη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Με την προκήρυξη καθορίζονται ο αριθμός των προς πλήρωση θέσεων, η περιγραφή αντικειμένου των προκηρυσσόμενων θέσεων (περίγραμμα), καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη διεξαγωγή της διαδικασίας και για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου.

2. Στη διαδικασία επιλογής μπορούν να συμμετέχουν όσοι εκπαιδευτικοί διαθέτουν, πέραν των γενικών προσόντων διορισμού που προβλέπονται στο Κεφάλαιο Α’ του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26), τα τυπικά προσόντα διορισμού, δηλαδή όσοι διαθέτουν α) για θέσεις της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ή σχολής πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.), της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμο ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, β) για θέσεις της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), πτυχίο ή δίπλωμα Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β’ κύκλου, Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και γ) για θέσεις της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Α’ κύκλου, Επαγγελματικής Σχολής Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας), Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (Τ.Ε.Σ.) ή Σχολής Μαθητείας του ν. 1566/1985 (Α ́ 167) ή Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας εκπαιδευτικών δομών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και με τριετή (3ετή) εργασιακή εμπειρία μετά την κτήση του βασικού τίτλου. Στην περίπτωση που λόγω της φύσης της ειδικότητας, οι υποψήφιοι κατηγορίας ΔΕ δεν διαθέτουν απολυτήριο ή πτυχίο της προκηρυσσόμενης ειδικότητας, απαιτείται να διαθέτουν εμπειρία έξι (6) ετών στο αντικείμενο της προς κάλυψη θέσης μετά την περάτωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Για όσους κλάδους και ειδικότητες απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις άδεια άσκησης του αντίστοιχου επαγγέλματος ή ταυτότητα μέλους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου σωματειακής μορφής, απαιτείται για τον διορισμό ή την πρόσληψη η εν λόγω άδεια ή η ταυτότητα μέλους.

3. Πρόσθετα προσόντα πλήρωσης των κενών θέσεων εκπαιδευτικών αποτελούν η γνώση πληροφορικής ή χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και η γνώση ξένης γλώσσας, για την απόδειξη των οποίων εφαρμόζονται τα άρθρα 9 και 10 του π.δ. 85/2022 (Α’ 232), καθώς και η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, η οποία πιστοποιείται είτε πριν από τον διορισμό, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), είτε μετά τον διορισμό, μέσω επιτυχούς παρακολούθησης ειδικών επιμορφωτικών προγραμμάτων. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης. Ειδικά για τις θέσεις της κατηγορίας ΠΕ, πρόσθετα προσόντα αποτελούν η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και η κατοχή διδακτορικού διπλώματος, τα οποία μοριοδοτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 162.

4. Επιπλέον προσόν το οποίο συνιστά βαθμολογούμενο κριτήριο κατάταξης είναι η εμπειρία, η οποία διακρίνεται σε διδακτική και εργασιακή.

5. Με την προκήρυξη της παρ. 1 είναι δυνατόν να ζητούνται, για κλάδους και ειδικότητες, πρόσθετα ειδικά προσόντα. Ειδικά για την προκήρυξη θέσεων αναφορικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ατόμων με αναπηρία, απαιτείται η εξειδίκευση των υποψηφίων στην ειδική αγωγή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008 (Α’ 199).

6. Για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών λαμβάνεται, επίσης, υπόψη ο αριθμός τέκνων του υποψηφίου, τα οποία μοριοδοτούνται σύμφωνα με το άρθρο 162.

7. Επιπλέον, μοριοδοτούμενο κριτήριο, σύμφωνα με το άρθρο 162, αποτελεί και η αναπηρία, όπως διαπιστώνεται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω του υποψηφίου ή του/της συζύγου, εφόσον ο έγγαμος βίος έχει διάρκεια τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη, ή τέκνου. Σε περίπτωση αναπηρίας περισσότερων προσώπων του πρώτου εδαφίου, λαμβάνεται υπόψη μόνο το ανώτερο ποσοστό αναπηρίας του ενός εξ αυτών. Η αναπηρία του υποψηφίου μοριοδοτείται εφόσον δεν οφείλεται κατά κανένα ποσοστό σε ψυχικές παθήσεις.

8. Για τη διακρίβωση της εν γένει καταλληλότητας του υποψηφίου για τα καθήκοντα της προκηρυσσόμενης θέσης, διενεργείται και ατομική δομημένη συνέντευξη.

Άρθρο 161
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής και απαιτούμενων δικαιολογητικών

1. Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της δημόσιας διοίκησης (Ε.Ψ.Π.- gov.gr), σύμφωνα με τον τρόπο και τις προθεσμίες που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται στην οικεία προκήρυξη. Οι αιτήσεις συμμετοχής υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης
και οι υποψήφιοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη ορθής συμπλήρωσής τους.

2. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλει μία (1) μόνο αίτηση για την ίδια προκήρυξη και για θέσεις μίας (1) μόνο κατηγορίας προσωπικού. Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει και τη σειρά των προτιμήσεών του για τις θέσεις κατά κλάδο ή ειδικότητα και Περιφερειακή Ενότητα ή Περιφερειακή Διεύθυνση της Δ.ΥΠ.Α. ή άλλη ειδικότερη περιοχή σύμφωνα με την προκήρυξη, στις οποίες επιθυμεί να διορισθεί. Η υποβολή περισσότερων της μιας (1) αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση στην αίτηση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού, συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

3. Με τις αιτήσεις συμμετοχής συνυποβάλλονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά καθορίζονται αναλυτικά στην οικεία προκήρυξη, με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα και τα κριτήρια που επικαλούνται οι υποψήφιοι. Η υποβολή των δικαιολογητικών διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, εκτός αν με την προκήρυξη ορισθεί κατ' εξαίρεση άλλος τρόπος υποβολής. Δικαιολογητικά που δεν έχουν καταχωρηθεί, δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν αξιολογούνται, ακόμη και αν τα προσόντα ή κριτήρια στα οποία αφορούν έχουν δηλωθεί στην αντίστοιχη αίτηση. Δικαιολογητικά που προσκομίζονται εκπροθέσμως, ακόμη και αν συμπληρώνουν ή διευκρινίζουν αυτά που έχουν κατατεθεί εμπροθέσμως, δεν γίνονται δεκτά. Η προσκόμιση ψευδών δικαιολογητικών που επηρεάζουν την κατάταξη του υποψηφίου, πέραν των ποινικών κυρώσεων, επιφέρει την αποβολή του υποψηφίου από τη διαδικασία.

4. Οι τίτλοι σπουδών οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας της αλλοδαπής γίνονται δεκτοί μόνον εφόσον είναι αρμοδίως αναγνωρισμένοι.

Άρθρο 162
Κριτήρια κατάταξης

1. Κάθε υποψήφιος, εφόσον κατέχει τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα διορισμού/συμμετοχής, κατατάσσεται σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας ανά κλάδο/ειδικότητα, όπως αυτή προκύπτει από την αθροιστική
βαθμολόγηση των προσόντων και των κριτηρίων του άρθρου 160, ως ακολούθως:

α) Ακαδημαϊκά προσόντα, τα οποία για τους κλάδους της κατηγορίας ΠΕ μοριοδοτούνται με χίλιες τριακόσιες σαράντα (1340) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες αναλύονται ως εξής: αα) βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών, εφόσον είναι αντίστοιχης ειδικότητας με αυτήν που προκηρύσσεται και ο οποίος για πτυχία Α.Ε.Ι. με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως δέκα (10), υπολογίζεται ως το γινόμενο των μονάδων που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του βαθμού του πτυχίου, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, με συντελεστή δέκα μονάδων (10) και με ανώτατο όριο τις εκατό (100) μονάδες. Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.

αβ) Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι., το οποίο υπολογίζεται με εβδομήντα (70) μονάδες.

αγ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους ή ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) κατά το άρθρο 78 του ν. 4957/2022 (Α ́ 141) και την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α' 114), ο οποίος υπολογίζεται με διακόσιες (200) μονάδες.

αδ) Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους, ο οποίος υπολογίζεται με ογδόντα (80) μονάδες.

αε) Διδακτορικό δίπλωμα το οποίο υπολογίζεται με τετρακόσιες (400) μονάδες.

αστ) Άριστη γνώση ξένης γλώσσας υπολογίζεται με ογδόντα (80) μονάδες.

αζ) Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας υπολογίζεται με εξήντα (60) μονάδες.

αη) Καλή γνώση ξένης γλώσσας υπολογίζεται με σαράντα (40) μονάδες.

αθ) Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α ́ επιπέδου (ενότητες Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου) υπολογίζεται με ογδόντα (80) μονάδες.

αι) Πιστοποιημένη επιμόρφωση φορέα στο πλαίσιο προγραμμάτων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ή από άλλο δημόσιο φορέα με σχετική αρμοδιότητα, η οποία υπολογίζεται με πέντε δέκατα της μονάδας ανά ώρα επιμόρφωσης (0,5 μονάδα/ώρα) και με ανώτατο όριο τις πενήντα (50) μονάδες.

αια) Πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, η οποία υπολογίζεται με διακόσιες (200) μονάδες.

β) Ακαδημαϊκά προσόντα, τα οποία για τους κλάδους της κατηγορίας ΤΕ μοριοδοτούνται με εξακόσιες σαράντα (640) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες αναλύονται ως εξής:
β

α) βαθμός του πτυχίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β’ κύκλου, Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ο οποίος για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως είκοσι (20), υπολογίζεται ως το γινόμενο των μονάδων που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του βαθμού του πτυχίου, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, με συντελεστή πέντε (5) μονάδων και με ανώτατο όριο τις εκατό (100) μονάδες.

ββ) βαθμός πτυχίου ή διπλώματος Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.Κ.), ο οποίος για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως είκοσι (20), υπολογίζεται ως το γινόμενο των μονάδων που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του βαθμού του πτυχίου, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, με συντελεστή επτά (7) μονάδων και με ανώτατο όριο τις εκατό σαράντα (140) μονάδες.

Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.

βγ) Δεύτερος τίτλος σπουδών των υποπερ. βα) και ββ) υπολογίζεται με δέκα (10) μονάδες. βδ) Οι υποπερ. αστ) έως αια) της περ. α) εφαρμόζονται ομοίως και στην παρούσα.

γ) Ακαδημαϊκά προσόντα, τα οποία για τους κλάδους της κατηγορίας ΔΕ μοριοδοτούνται με εξακόσιες σαράντα (640) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες αναλύονται ως εξής:

γα) Βαθμός πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Α’ κύκλου, Επαγγελματικής Σχολής Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας), Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (Τ.Ε.Σ.) ή Σχολής Μαθητείας του ν. 1566/1985 (Α ́ 167), ο οποίος για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως είκοσι (20), υπολογίζεται ως το γινόμενο των μονάδων που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του βαθμού του πτυχίου, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, με συντελεστή πέντε (5) μονάδων και με ανώτατο όριο τις εκατό (100) μονάδες.

γβ) Βαθμός πτυχίου ή διπλώματος Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.Κ.), ο οποίος για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως είκοσι (20), υπολογίζεται ως το γινόμενο των μονάδων που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του βαθμού του πτυχίου, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, με συντελεστή επτά (7) μονάδων και με ανώτατο όριο τις εκατό σαράντα (140) μονάδες.

Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.
γγ) Δεύτερος τίτλος σπουδών των υποπερ. γα) και γβ) υπολογίζεται με δέκα (10) μονάδες. γδ) Οι υποπερ. αστ) έως αια) της περ. α) εφαρμόζονται ομοίως και στην παρούσα.

δ) Εμπειρία, η οποία αφορά τους κλάδους των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ και μοριοδοτείται ως εξής:
δα) Διδακτική εμπειρία, η οποία υπολογίζεται με δέκα (10) μονάδες ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας έως κατ' ανώτατο όριο εκατόν είκοσι έξι (126) μήνες. Στην περίπτωση που οι προκηρυσσόμενες θέσεις αφορούν στην κάλυψη θέσεων στις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας) ή τις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας (Π.ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας) της Δ.ΥΠ.Α., και εφόσον η διδακτική εμπειρία έχει αποκτηθεί σε φορείς που εφαρμόζουν το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης, σύμφωνα με την περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), ο υπολογισμός των μονάδων προσαυξάνεται κατά πέντε (5) μονάδες, οπότε και υπολογίζεται με δεκαπέντε (15) μονάδες ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας έως κατ' ανώτατο όριο εκατόν είκοσι έξι (126) μήνες. Στην περίπτωση που οι προκηρυσσόμενες θέσεις αφορούν στην κάλυψη θέσεων στις εκπαιδευτικές μονάδες για την κατάρτιση Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) της Δ.ΥΠ.Α., και εφόσον η προϋπηρεσία έχει αποκτηθεί στην εκπαίδευση ή στην κατάρτιση ειδικής αγωγής, στην τυπική ή άτυπη εκπαίδευση ή κατάρτιση σε φορείς του δημοσίου τομέα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, ο υπολογισμός των μονάδων προσαυξάνεται κατά πέντε (5) μονάδες, οπότε και υπολογίζεται με δεκαπέντε (15) μονάδες ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας έως κατ' ανώτατο όριο εκατόν είκοσι έξι (126) μήνες.
δβ) Εργασιακή εμπειρία, η οποία υπολογίζεται με δεκαπέντε (15) μονάδες ανά μήνα πραγματικής προϋπηρεσίας έως κατ' ανώτατο όριο εκατόν είκοσι (120) μήνες.

ε) Κοινωνικά κριτήρια, τα οποία αφορούν τους κλάδους των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ και μοριοδοτούνται ως εξής:

εα) Αναπηρία: το γινόμενο των μονάδων το οποίο προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσοστού αναπηρίας με συντελεστή πέντε δεκάτων (0,5) της μονάδας.

εβ) Αριθμός τέκνων: δέκα (10) μονάδες για κάθε ανήλικο τέκνο για το οποίο ο υποψήφιος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια ή άγαμο τέκνο που δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας ή που σπουδάζει σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή σε ομοταγές ίδρυμα της αλλοδαπής ή εκπληρώνει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας του.

στ) Ατομική συνέντευξη η οποία αφορά τους κλάδους των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ και βαθμολογείται κατ' ανώτατο όριο με διακόσιες (200) μονάδες.

2. Για την κατάταξη των υποψηφίων στους αξιολογικούς πίνακες, σύμφωνα με τα κριτήρια του παρόντος:

α) Ως πτυχίο Α.Ε.Ι. νοείται το πτυχίο ιδρύματος του πανεπιστημιακού ή του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Ως δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. ή ως δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών νοείται το πτυχίο ή ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, αντίστοιχα, ο οποίος δεν αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού για τον κλάδο για τον οποίο τίθεται υποψηφιότητα. Αξιολογείται ένας (1) τίτλος διδακτορικού διπλώματος.

β) Το πτυχίο ή δίπλωμα των Ι.Ε.Κ. μοριοδοτείται, εφόσον είναι αντίστοιχης ειδικότητας με αυτήν που προκηρύσσεται. Ο βαθμός του αναγράφεται στη βεβαίωση του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

γ) Τα πτυχία ΕΠΑ.Λ. ή Τ.Ε.Ε. Β’ κύκλου, Τ.Ε.Λ. ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ή Τ.Ε.Ε. Α’ κύκλου ή ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ή Τ.Ε.Σ. ή Σχολής Μαθητείας του ν. 1566/1985 λαμβάνονται υπόψη και αξιολογούνται εφόσον είναι αντίστοιχης ειδικότητας με αυτήν που προκηρύσσεται.

δ) Μοριοδοτούνται μέχρι δύο (2) ξένες γλώσσες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε προκήρυξη. Σε περίπτωση κατοχής περισσότερων του ενός τίτλων της ίδιας ξένης γλώσσας μοριοδοτείται μόνο ο ανώτερος. Η γνώση της γαλλικής, αγγλικής, γερμανικής, ιταλικής και ισπανικής γλώσσας δεν μοριοδοτείται στους αξιολογικούς πίνακες των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ34 και ΠΕ40, αντίστοιχα.

ε) Η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή δεν μοριοδοτείται για τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν στον κλάδο ΠΕ86 ή στην ειδικότητα ΤΕ01.13.

στ) Η μοριοδότηση πιστοποιημένης επιμόρφωσης μπορεί να αφορά και παραπάνω από μία (1) επιμορφώσεις υπό την προϋπόθεση ότι το ανώτατο όριο μονάδων ανέρχεται στις πενήντα (50). Για να μοριοδοτηθούν οι επιμορφώσεις είναι απαραίτητο να είναι πιστοποιημένες από ανεξάρτητους φορείς.

ζ) Η διδακτική εμπειρία αφορά πραγματική διδακτική προϋπηρεσία που έχει πραγματοποιηθεί σε δευτεροβάθμια, μεταδευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση και συγκεκριμένα σε κλάδο της ίδιας εκπαιδευτικής κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) με τον κλάδο για τον οποίο τίθεται η υποψηφιότητα και σε μαθήματα των ειδικοτήτων που αντιστοιχούν στον βασικό τίτλο σπουδών με τον οποίο είναι κάποιος υποψήφιος και οπωσδήποτε μετά την απόκτηση του τίτλου αυτού.

Στην περίπτωση που οι προκηρυσσόμενες θέσεις αφορούν στην κάλυψη θέσεων στις εκπαιδευτικές μονάδες για την κατάρτιση Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) της Δ.ΥΠ.Α., ως διδακτική εμπειρία νοείται αυτή που έχει αποκτηθεί στην εκπαίδευση ή στην κατάρτιση ειδικής αγωγής, στην τυπική ή άτυπη εκπαίδευση ή κατάρτιση σε φορείς του δημοσίου τομέα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, στην ειδικότητα για την οποία προκηρύσσεται η θέση και απαραίτητα μετά την κτήση του πτυχίου. Η διδακτική εμπειρία που έχει αποκτηθεί σε εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) ή σε αναγνωρισμένα πλαίσια ειδικής αγωγής ή κατάρτισης ΑμΕΑ, βεβαιώνεται για την ακρίβεια του περιεχομένου της, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην εκάστοτε προκήρυξη.

η) Ως εργασιακή εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, όπως αυτό περιγράφεται στην προκήρυξη, μετά από την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαδικασία επιλογής και, αν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά από τη λήψη της άδειας. Ως εργασιακή εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία που σχετίζεται με διδακτικό έργο, η οποία λογίζεται και μοριοδοτείται ως διδακτική εμπειρία, καθώς και η προϋπηρεσία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας ή που αποκτήθηκε από συμμετοχή σε προγράμματα προεργασίας, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ή πρακτικής άσκησης.

3. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων, προηγείται κατά σειρά ο υποψήφιος ο οποίος έχει περισσότερες μονάδες στα ακαδημαϊκά κριτήρια και, αν και αυτές συμπίπτουν, ο υποψήφιος με τον μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου ή διπλώματος. Αν και σε αυτό συμπίπτουν, τότε προηγείται ο υποψήφιος με τη μεγαλύτερη εργασιακή εμπειρία. Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η επιλογή με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, προηγείται ο υποψήφιος ο οποίος λαμβάνει περισσότερες μονάδες στη συνέντευξη του άρθρου 164.

Άρθρο 163
Όργανο επιλογής και αρχικοί προσωρινοί πίνακες κατάταξης

1. Οι διαδικασίες πλήρωσης των προκηρυσσόμενων θέσεων διεξάγονται από τριμελή Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α. και αποτελείται από έναν (1) Πρόεδρο, μέλος του Α.Σ.Ε.Π. που υποδεικνύεται από το Α.Σ.Ε.Π. και δύο (2) μέλη από το προσωπικό της Δ.ΥΠ.Α. με την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και οι αναπληρωτές τους. Η λειτουργία της Επιτροπής διέπεται από τον Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α ́ 45).

2. Η επιτροπή διενεργεί τον έλεγχο των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων και, με αιτιολογημένη απόφασή της, προβαίνει στη μοριοδότηση των τιθέμενων κριτηρίων και καταρτίζει αρχικούς προσωρινούς πίνακες συμμετεχόντων κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί για τη συμμετοχή στη διαδικασία, καθώς και πίνακα υποψηφίων που αποκλείονται από τη διαδικασία για τους λόγους που διαλαμβάνονται στο άρθρο 166. Οι πίνακες αποκλειομένων αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο της Δ.ΥΠ.Α. και περιλαμβάνουν σχετική αιτιολογία αποκλεισμού των υποψηφίων, με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

3. Από το διδακτικό έτος 2025 – 2026, η Δ.ΥΠ.Α. δύναται, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Α.Σ.Ε.Π., να εκκινεί τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων με τη διεξαγωγή δοκιμασίας διακρίβωσης των δεξιοτήτων τους, οι οποίες σχετίζονται, ενδεικτικά, με τον συλλογισμό, την αποτελεσματικότητα, την ανάλυση, την οργάνωση, τη δημιουργικότητα, την προσαρμοστικότητα, την επίλυση προβλημάτων και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων στο χώρο εργασίας. Η δοκιμασία διενεργείται είτε με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών ή άλλου είδους κλειστού τύπου ερωτήσεων είτε με συνδυασμό και των δύο και βαθμολογείται σε κλίμακα από μία (1) έως οκτακόσιες (800) μονάδες. Η βαθμολογία κάθε υποψηφίου αποστέλλεται αμελλητί από το αρμόδιο όργανο βαθμολόγησης στην επιτροπή του παρόντος, η οποία προβαίνει σε κατάρτιση πίνακα κατάταξης με βάση τα αποτελέσματα της δοκιμασίας δεξιοτήτων. Ενστάσεις κατά της βαθμολογίας της δοκιμασίας δεξιοτήτων δεν επιτρέπονται.

4. Σε περίπτωση εφαρμογής της παρ. 3, η επιτροπή του παρόντος διενεργεί τον έλεγχο των αιτήσεων και των δικαιολογητικών και προβαίνει στη μοριοδότηση των τιθέμενων κριτηρίων τριπλάσιου αριθμού υποψηφίων από τον αριθμό των προκηρυχθεισών θέσεων, βάσει της σειράς τους στον πίνακα κατάταξης που καταρτίζεται σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δοκιμασίας δεξιοτήτων. Αν τα απαιτούμενα προσόντα δεν συντρέχουν για έναν ή περισσότερους εκ των ανωτέρω υποψηφίων, ελέγχεται η συνδρομή τους για αντίστοιχο αριθμό υποψηφίων κατά σειρά κατάταξης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων υποψηφίων, τα απαιτούμενα προσόντα ελέγχονται για όλους τους ισοβαθμήσαντες υποψηφίους. Η βαθμολογία της δοκιμασίας δεξιοτήτων προσαυξάνεται στη μοριοδότηση των υποψηφίων.

Άρθρο 164
Διενέργεια ατομικής δομημένης συνέντευξης

1. Οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις έγιναν δεκτές σύμφωνα με τους αρχικούς προσωρινούς πίνακες κατάταξης του άρθρου 163, καλούνται σε ατομική δομημένη συνέντευξη από μία (1) ή περισσότερες τριμελείς Επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α. και αποτελούνται από έναν (1) Πρόεδρο, μέλος του Α.Σ.Ε.Π. και υποδεικνύεται από το Α.Σ.Ε.Π. και δύο (2) μέλη από το προσωπικό της Δ.ΥΠ.Α., με τους αναπληρωτές τους, που διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία. Η λειτουργία των Επιτροπών διέπεται από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α ́ 45). Σκοπός της δομημένης συνέντευξης είναι να διαπιστωθεί η καταλληλότητα του κάθε υποψηφίου για τα καθήκοντα της προκηρυσσόμενης θέσης, καθώς και η επικοινωνιακή τους ικανότητα.

2. Η Επιτροπή καλεί σε συνέντευξη μόνο εκείνους τους υποψηφίους, που, σύμφωνα με τα δηλούμενα στην αίτησή τους στοιχεία, προηγούνται στη σειρά στον πίνακα κατάταξης και σε αριθμό τουλάχιστον διπλάσιο από τον αριθμό των προκηρυχθεισών θέσεων.

3. Η δομημένη συνέντευξη περιλαμβάνει δύο (2) θεματικές ενότητες ως εξής:

α) Δομημένη συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με το αντικείμενο του φορέα και της προκηρυσσόμενης θέσης σε συνάρτηση με το γνωστικό αντικείμενο, την εμπειρία και τα λοιπά προσόντα του υποψηφίου.

β) Ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου γενικού διοικητικού ή διδακτικού ενδιαφέροντος που έχει, ιδίως, ως σκοπό να αξιολογήσει τις διοικητικές ή εκπαιδευτικές ικανότητες του υποψηφίου να προγραμματίζει, να συντονίζει, να διδάσκει, να μεταδίδει γνώσεις, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις.

4. Για τη μοριοδότηση λαμβάνονται, επίσης, υπόψη η προσωπικότητα του υποψηφίου, η προσαρμοστικότητα και η ευελιξία του, οι επικοινωνιακές του δεξιότητες, η ικανότητα διαχείρισης χρόνου, καθώς και τα χαρακτηριστικά ηγεσίας, ιδίως, υπό συνθήκες πίεσης, η ικανότητα συντονισμού ομάδων ατόμων και η δημιουργικότητά του.

5. Κάθε σκέλος της συνέντευξης μοριοδοτείται κατ' ανώτατο όριο με εκατό (100) μονάδες. Το σύνολο των μονάδων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από κάθε μέλος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις διακόσιες (200) μονάδες. Η τελική μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών των μελών της Επιτροπής. Το περιεχόμενο της συνέντευξης με τα κρίσιμα και ουσιαστικά σημεία της αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό της Επιτροπής, το οποίο είναι στη διάθεση όλων των υποψηφίων, και η μοριοδότηση για τον εκάστοτε υποψήφιο αιτιολογείται συνοπτικά από κάθε μέλος ως προς κάθε ένα από τα δύο σκέλη της συνέντευξης.

6. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι που καλούνται σε συνέντευξη είναι άτομα με αναπηρία, αυτή διενεργείται από την Επιτροπή της παρ. 1, με πρόβλεψη της αναγκαίας βοήθειας, ενδεικτικά διερμηνέων νοηματικής, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για τη διεξαγωγή της διαδικασίας.

7. Από το διδακτικό έτος 2025 – 2026, η Δ.ΥΠ.Α. δύναται, κατόπιν αιτήματός της και έγκρισης του Α.Σ.Ε.Π., να διεξάγει, παράλληλα με τη δομημένη συνέντευξη του παρόντος, πρακτικές δοκιμασίες οι οποίες περιλαμβάνουν, ιδίως, ψυχομετρικά τεστ, τα οποία στοχεύουν στη διακρίβωση της καταλληλότητας και της προσωπικότητας του εκάστοτε υποψηφίου και τα οποία αξιολογούνται ως επιτυχή ή μη επιτυχή. Αν ο υποψήφιος αποτύχει στην πρακτική δοκιμασία, διαγράφεται από τους πίνακες κατάταξης για τις συγκεκριμένες θέσεις.

Άρθρο 165
Κατάρτιση τελικών προσωρινών και οριστικών πινάκων κατάταξης – Ενστάσεις

1. Μετά το πέρας της δομημένης συνέντευξης, η Επιτροπή του άρθρου 163 συντάσσει τους τελικούς προσωρινούς πίνακες κατάταξης, διοριστέων/προσληπτέων και αποκλειομένων για τυπικούς λόγους. Οι πίνακες διοριστέων/προσληπτέων συντάσσονται κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη και κατά σειρά αξιολόγησης με βάση τον συνολικό αριθμό μονάδων κάθε υποψηφίου. Στους πίνακες αποκλειομένων για τυπικούς λόγους περιλαμβάνονται πλέον και οι υποψήφιοι οι οποίοι, ενώ προσκλήθηκαν, δεν προσήλθαν σε συνέντευξη. Όλοι οι πίνακες αναρτώνται στους διαδικτυακούς τόπους της Δ.ΥΠ.Α. και του Α.Σ.Ε.Π..

2. Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών. Η προθεσμία αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων στους διαδικτυακούς τόπους της Δ.ΥΠ.Α. και του
Α.Σ.Ε.Π. και ορίζεται ρητώς στην οικεία ανάρτηση. Για να εξεταστούν οι υποβληθείσες ενστάσεις, είναι απαραίτητο να έχουν υποβληθεί μέσα στην προβλεπόμενη χρονική προθεσμία και να περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου, την ειδικότητα για την οποία ήταν υποψήφιος και τους συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους ενίσταται αναλυτικά. Κανένα νέο δικαιολογητικό δεν λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων.

3. Το Α.Σ.Ε.Π. αποφαίνεται επ’ αυτών εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών και ενημερώνεται ο ενιστάμενος. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η ένσταση θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.

4. Η Επιτροπή του άρθρου 163 προβαίνει, αν απαιτείται, στις αναγκαίες διορθώσεις, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. επί των ενστάσεων και καταρτίζει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης και απορριπτέων, οι οποίοι αναρτώνται στους διαδικτυακούς τόπους του Α.Σ.Ε.Π., της Δ.ΥΠ.Α. και του προγράμματος «Διαύγεια», εφαρμοζομένου αναλογικά του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 163 και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με την περ. ιε) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 (Α ́131). Οι πίνακες κατάταξης δεν μπορούν να περιλαμβάνουν αριθμό υποψηφίων μεγαλύτερο του αριθμού των θέσεων που προκηρύχθηκαν.

5. Αν, κατόπιν της εξέτασης ενστάσεων επέρχεται μεταβολή της σειράς του υποψηφίου στον πίνακα κατάταξης, είτε διότι διαγράφεται είτε διότι τίθεται σε σειρά κατώτερη εκείνης που είχε ήδη, δύναται να ασκήσει ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. την προβλεπόμενη από την παρ. 1 του άρθρου 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α' 45), αίτηση θεραπείας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών , αρχομένης από την επομένη της δημοσίευσης των οριστικών πινάκων κατάταξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ομοίως, αίτηση θεραπείας, εντός οριζόμενης προθεσμίας, αρχομένης από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής απόφασης, μπορεί να υποβάλει και ο υποψήφιος που θίγεται κατόπιν αποδοχής αίτησης θεραπείας άλλου υποψηφίου. Η υποβολή της ως άνω αίτησης θεραπείας διακόπτει την προθεσμία για την άσκηση ενδίκου βοηθήματος.

6. Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης ισχύουν έως τη λήξη του τρίτου σχολικού έτους που έπεται της λήξης του σχολικού έτους κατά το οποίο έλαβε χώρα η δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τη διάρκεια ισχύος τους, οι οριστικοί πίνακες κατάταξης δεν τροφοδοτούνται με νέα στοιχεία.

Άρθρο 166
Αποκλεισμός από τη διαδικασία επιλογής

1. Από τη διαδικασία επιλογής, αρχικά, αποκλείονται όσοι εκπαιδευτικοί διαθέτουν τα κωλύματα διορισμού που προβλέπονται στο Κεφάλαιο Α’ του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26).

2. Επιπλέον, αποκλείονται όσοι:

α) Δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα σύμφωνα με την αντίστοιχη προκήρυξη κλάδων και ειδικοτήτων.

β) Δεν έχουν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά καθορίζονται στην οικεία προκήρυξη.

γ) Υποβάλλουν εκπρόθεσμα αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά ή διαπιστώνεται ότι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι μη γνήσια.

δ) Δεν έχουν υποβάλλει αναγνώριση του βασικού τίτλου σπουδών αλλοδαπής από τα σχετικά αρμόδια όργανα (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης, Συμβούλιο Ισοτιμιών και τυχόν λοιπά αρμόδια προς τούτο όργανα).

ε) Υποβάλλουν περισσότερες της μιας αιτήσεις για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή σωρεύουν στην αίτηση θέσεις διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού.

στ) Δεν προσέρχονται στη συνέντευξη του άρθρου 164, παρότι προσκλήθηκαν.

ζ) Κατέχουν δεύτερη θέση σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ..

η) Δεν επιτυγχάνουν στην πρακτική δοκιμασία της παρ. 7 του άρθρου 164, εφόσον διενεργείται.

Άρθρο 167
Διορισμός/πρόσληψη εκπαιδευτικών

1. Οι υποψήφιοι που εντάσσονται στους οριστικούς πίνακες κατάταξης μπορούν να διορίζονται ή να προσλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της ισχύος τους, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών, εφόσον πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα διορισμού στο Δημόσιο. Ο διορισμός/πρόσληψη τους είναι υποχρεωτικός/-ή και διενεργείται με απόφαση του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α., βάσει της σειράς κατάταξής τους στους οριστικούς πίνακες της παρ. 4 του άρθρου 165, καθώς και των δηλωθεισών προτιμήσεων, έως την εξάντληση των κενών
θέσεων.

2. Περίληψη της πράξης διορισμού ή πρόσληψης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στον διοριζόμενο το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση.

3. Η κοινοποίηση στον διοριζόμενο/προσληπτέο γίνεται με έγγραφο της Δ.ΥΠ.Α., στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύθηκε η περίληψη της πράξης διορισμού ή πρόσληψης και το οποίο επιδίδεται επί αποδείξει στην κατοικία του είτε στον ίδιο είτε σε πρόσωπο που συνοικεί με αυτόν. Με το έγγραφο αυτό τάσσεται και εύλογη προθεσμία έως τριάντα (30) ημερών για ορκωμοσία του διοριζομένου/προσληπτέου και ανάληψη υπηρεσίας. Αν δεν καθορίζεται τέτοια προθεσμία, θεωρείται ότι έχει ταχθεί προθεσμία τριάντα (30) ημερών.

4. Μετά από την έκδοση πράξης διορισμού ή πρόσληψης, η Δ.ΥΠ.Α. υποχρεούται να διενεργήσει εντός τριών (3) μηνών αυτεπάγγελτο έλεγχο της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και είναι απαραίτητα για τον διορισμό του, ή επηρεάζουν την κατάταξή του κατά τη διαδικασία διορισμού ή τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή του μετά από τον διορισμό.

5. Σε περίπτωση κωλύματος διορισμού, ή μη γνησιότητας δικαιολογητικών διορισμού, ή μη αποδοχής του διορισμού ή παραίτησης ή θανάτου υποψηφίου, ακολουθεί ο διορισμός/πρόσληψη του πρώτου κατά σειρά από τους υποψηφίους που δεν έχουν διορισθεί, υπό την επιφύλαξη ότι οι οριστικοί πίνακες κατάταξης από τους οποίους αντλείται είναι σε ισχύ.

6. Η πλήρωση νέων θέσεων είναι δυνατό να πραγματοποιείται χωρίς νέα προκήρυξη από πίνακα επιλαχόντων προηγούμενου διαγωνισμού, υπό την προϋπόθεση ότι οι νέες προς κάλυψη θέσεις αφορούν σε όμοιους κλάδους και ειδικότητες και πρόσθετα προσόντα και ότι δεν έχει παρέλθει η ισχύς των αντίστοιχων πινάκων διοριστέων/προσληπτέων σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 165. Η επιλογή των διοριστέων/προσληπτέων στις νέες θέσεις από τους επιλαχόντες γίνεται κατόπιν ελέγχου των προσόντων των επιλαχόντων υποψηφίων που βρίσκονται στους πίνακες κατάταξης των αντίστοιχων κλάδων και ειδικοτήτων.

7. Ο υποψήφιος που επιλέγεται για διορισμό/πρόσληψη διαγράφεται από τους πίνακες κατάταξης διοριστέων, ανεξάρτητα αν αποδεχθεί ή όχι τον διορισμό του ή κωλυθεί ο διορισμός του λόγω έλλειψης νόμιμης προϋπόθεσης. Οι πίνακες με τους εναπομείναντες υποψηφίους κατά σειρά κατάταξης αναρτώνται στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Δεν απαιτείται δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως συμπληρωματικού πίνακα διοριστέων/προσληπτέων.

8. Οι νεοδιοριζόμενοι υπηρετούν επί δύο (2) έτη ως δόκιμοι. Με τη συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας οι νεοδιοριζόμενοι μονιμοποιούνται αυτοδίκαια, με εξαίρεση εκείνους στους οποίους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή ή για τους οποίους υφίσταται πειθαρχική εκκρεμότητα ή υπάρχει δυσμενής έκθεση αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων. Στις τελευταίες αυτές περιπτώσεις, για τη μονιμοποίηση ή μη αποφαίνεται το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο εντός δύο (2) μηνών από τη συμπλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσίας. Για την αυτοδίκαιη μονιμοποίηση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οργάνου που είναι αρμόδιο για τον διορισμό.

Άρθρο 168
Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης εκπαιδευτικών Δ.ΥΠ.Α.

1. Οι εκπαιδευτικοί που διορίζονται στη Δ.ΥΠ.Α. επιτρέπεται να μετατίθενται είτε μετά από αίτησή τους είτε αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία, μόνο όταν υπάρχει κενή θέση. Η μετάθεση διενεργείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης, μέσα στον μήνα Ιούνιο εκάστου έτους, με την επιφύλαξη της παρ. 4. Με το έγγραφο, με το οποίο ανακοινώνεται στον εκπαιδευτικό η μετάθεσή του, τάσσεται ανάλογα με την απόσταση, η αναγκαία προθεσμία για τη μετάβαση στη νέα του θέση. Η μετάθεση δεν είναι δυνατή πριν από τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από τον διορισμό τους. Μετάθεση πριν από την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση είτε σε περίπτωση αμοιβαίας
αίτησης εκπαιδευτικών είτε για σοβαρούς υπηρεσιακούς ή προσωπικούς λόγους.

2. Οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών πραγματοποιούνται:

α) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών ή των μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της Δ.ΥΠ.Α. και την επίτευξη της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας τους. Η μετάθεση σε άλλη περιφερειακή ενότητα γίνεται με δαπάνη της υπηρεσίας, με την εξαίρεση των περιφερειακών ενοτήτων που βρίσκονται εντός των Περιφερειών Αττικής και Θεσσαλονίκης,

β) σε περίπτωση που είναι υπεράριθμοι στις μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της εκάστοτε Περιφερειακής Διεύθυνσης της Δ.ΥΠ.Α. και με δαπάνη της υπηρεσίας,

γ) κατόπιν αίτησής τους και χωρίς δαπάνη της υπηρεσίας, εφόσον εξυπηρετείται και το συμφέρον της Δ.ΥΠ.Α.. Η μετά από αίτησή του μετάθεσή του σε παραμεθόρια περιοχή με σκοπό τη συνυπηρέτηση συζύγων είναι υποχρεωτική.

δ) Κατόπιν αίτησής τους και χωρίς δαπάνη της υπηρεσίας, για αμοιβαία μετάθεση που επιτρέπεται αν κανένας από τους αιτούντες δεν έχει συμπληρώσει υπηρεσία τριάντα (30) ετών.

3. Για τη διενέργεια των μεταθέσεων λαμβάνονται υπόψη, παράλληλα με τις ανάγκες τις υπηρεσίας, τα κριτήρια του συνολικού χρόνου υπηρεσίας του εκπαιδευτικού, του χρόνου υπηρεσίας κατά περιοχή, της οικογενειακής του κατάστασης, της ηλικίας, της συνυπηρέτησης και της εντοπιότητας.

4. Μεταθέσεις κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους επιτρέπονται, μόνο κατ’ εξαίρεση, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) για τοποθέτηση διευθυντών και υποδιευθυντών μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της Δ.ΥΠ.Α. και

β) για ανάγκες της υπηρεσίας, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της αρμόδιας οργανικής μονάδας της Δ.ΥΠ.Α.

5. Κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών μπορούν να καλύπτονται με μετατάξεις. Για την κάλυψη των θέσεων αυτών εκδίδεται σχετική πρόσκληση για μετάταξη στην οποία ορίζονται τα τυπικά προσόντα ανά κλάδο και ειδικότητα. Η πρόσκληση μετάταξης μπορεί να απευθύνεται είτε σε εκπαιδευτικούς άλλων φορέων είτε σε υφιστάμενο εκπαιδευτικό προσωπικό της Δ.ΥΠ.Α. άλλου κλάδου. Μετατάξεις εκπαιδευτικών της Δ.ΥΠ.Α. σε κενές οργανικές θέσεις άλλου κλάδου ή άλλου φορέα, για τις οποίες έχουν αποκτήσει τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού, είναι επιτρεπτές, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας στον κλάδο που υπηρετούν και με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης που εποπτεύει την εκάστοτε μονάδα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της Δ.ΥΠ.Α. Οι μετατάξεις διενεργούνται κατόπιν της διαδικασίας των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται το άρθρο 68 του ν. 3996/2011 (Α’ 170) και τα άρθρα 69, 70 και 73 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α ́ 26). 6. Απόσπαση εκπαιδευτικού της Δ.ΥΠ.Α. από την οργανική μονάδα στην οποία ανήκει η οργανική του θέση σε άλλη οργανική μονάδα της Δ.ΥΠ.Α. είναι δυνατή για ορισμένο χρονικό διάστημα, εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση στην οποία αποσπάται και εφόσον ανακύπτει ανάγκη κάλυψης εξαιρετικών ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών. Το χρονικό όριο των αποσπάσεων ορίζεται σε δύο (2) μήνες. Με απόφαση του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α. που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, είναι δυνατή η παράταση της απόσπασης αυτής ή ο καθορισμός της απόσπασης για διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών και μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους. Αντίστοιχα, μπορούν να αποσπαστούν και προσωρινοί αναπληρωτές στις μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης της Δ.ΥΠ.Α., εφόσον δεν υπάρχουν κατά τον χρόνο της απόσπασης οι λόγοι που επέβαλαν την πρόσληψή τους στη μονάδα που υπηρετούν. Μετά το πέρας των τιθέμενων χρονικών ορίων η απόσπαση παύει αυτοδικαίως και ο εκπαιδευτικός επανέρχεται υποχρεωτικά στη θέση του χωρίς άλλη διατύπωση. Η απόσπαση μπορεί να παύει οποτεδήποτε και πριν από τη λήξη των ανωτέρω χρονικών ορίων για λόγους αναγόμενους στην υπηρεσία. Η απόσπαση δεν είναι δυνατή στις κάτωθι περιπτώσεις:

α) πριν από τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από τον διορισμό τους,

β) στις περιπτώσεις που αφορούν προϊστάμενο οργανικής μονάδας, εκτός εάν πρόκειται για αμοιβαίες αποσπάσεις,

γ) πριν την πάροδο δύο (2) ετών από τη λήξη της προηγούμενης απόσπασης, με εξαίρεση την απόσπαση για συνυπηρέτηση συζύγων και την απόσπαση σε υπηρεσία απομακρυσμένης- παραμεθόριας περιοχής.

7. Κατά τα λοιπά, για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών που διορίζονται στη Δ.ΥΠ.Α., τα οποία δεν ρυθμίζονται με το παρόν, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 16 του ν. 1566/1985 (Α ́167), σύμφωνα και με τις παρ. 4, 6 και 7 του άρθρου 94 του ν. 1566/1985.

8. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 3687/2008 (Α’ 159), σχετικά με την αυτοδίκαιη απόλυση λόγω ορίου ηλικίας, εφαρμόζονται αναλογικά και για τους εκπαιδευτικούς της Δ.ΥΠ.Α.

Άρθρο 169
Μητρώο προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της Δ.ΥΠ.Α.

1. Για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της Δ.ΥΠ.Α. σε έκτακτο προσωπικό, είτε επειδή για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από τις ανωτέρω μονάδες εκπαιδευτικοί, είτε επειδή δημιουργούνται έκτακτα λειτουργικά κενά κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, η Δ.ΥΠ.Α. δύναται να προσλαμβάνει προσωρινούς αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου ή ωρομισθίους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού έτους. Για την πρόσληψη του ανωτέρω έκτακτου προσωπικού συγκροτείται στη Δ.ΥΠ.Α. «Μητρώο Προσωρινών Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών» (εφεξής Μητρώο), στο οποίο δύνανται να εντάσσονται όσοι εκπαιδευτικοί διαθέτουν τα προσόντα και πληρούν τα κριτήρια των άρθρων 160 και 162.

2. Για την εγγραφή του έκτακτου προσωπικού στο Μητρώο, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της Δ.ΥΠ.Α., αίτηση ένταξης συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ο ενδιαφερόμενος, με την αίτηση, η οποία υποβάλλεται μία (1) φορά και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) για τα στοιχεία που διαλαμβάνονται σε αυτήν, συναινεί για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Παράλληλα, με την αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει και τη σειρά των προτιμήσεών του για τις θέσεις κατά κλάδο ή ειδικότητα και Περιφερειακή Ενότητα ή Περιφερειακή Διεύθυνση της Δ.ΥΠ.Α. ή άλλη ειδικότερη περιοχή σύμφωνα με την πρόσκληση, στις οποίες επιθυμεί να απορροφηθεί.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο Μητρώο οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Οι αιτήσεις συλλέγονται και προωθούνται με μέριμνα της αρμόδιας οργανικής μονάδας της Δ.ΥΠ.Α. προς τριμελή Επιτροπή αξιολόγησης, η οποία συγκροτείται, εντός του μηνός Φεβρουαρίου εκάστου έτους, με απόφαση του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α. και αποτελείται από έναν (1) Πρόεδρο και δύο (2) μέλη από το προσωπικό της Δ.ΥΠ.Α. με την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία.

Με την ίδια απόφαση ορίζονται και οι αναπληρωτές τους. Η λειτουργία της Επιτροπής διέπεται από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α ́ 45). Η Επιτροπή αξιολόγησης εξετάζει τις αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά και έχει τη δυνατότητα να ζητά από τους ενδιαφερόμενους περαιτέρω διευκρινίσεις και δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση της αίτησης.

4. Ακολούθως, όσοι εκ των αιτούντων διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και πληρούν τα κριτήρια που τίθενται με το παρόν, καλούνται σε ατομική δομημένη συνέντευξη από την Επιτροπή αξιολόγησης, ώστε να κριθεί η καταλληλότητα των υποψηφίων για την ένταξη τους στο Μητρώο. Για τη δομημένη συνέντευξη του παρόντος εφαρμόζονται αναλογικά οι παρ. 3 έως 6 του άρθρου 164. Κατόπιν της διενέργειας της συνέντευξης, η Επιτροπή κατατάσσει τους υποψηφίους σε πίνακες κατά κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα και κατά σειρά βαθμολογίας καθώς και Περιφερειακή Ενότητα ή Περιφερειακή Διεύθυνση της Δ.ΥΠ.Α., στη βάση του συνολικού αριθμού μονάδων που συλλέγουν.

5. Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή εισηγείται την ένταξη ή μη των ενδιαφερόμενων στο Μητρώο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.ΥΠ.Α., το οποίο και λαμβάνει τη σχετική απόφαση. Επιπλέον, στο Μητρώο εντάσσονται, κατόπιν αίτησής τους, και οι υποψήφιοι κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, για τους οποίους ισχύει παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 61/19.5.1989 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2190/1994 (Α’ 28). Τα ενταγμένα στο Μητρώο μέλη λαμβάνουν έναν μοναδικό αριθμό μητρώου, με τον οποίο μπορούν να παρακολουθούν τη σειρά κατάταξης την οποία κατέχουν, καθώς και να ενημερώνουν για τη διαθεσιμότητά τους για τις προς πλήρωση κάθε φορά θέσεις. Οι ενδιαφερόμενοι των οποίων οι αιτήσεις απορρίπτονται, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση ένταξης στο Μητρώο.

6. Με αποφάσεις του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α. ορίζεται για κάθε διδακτικό έτος ο αριθμός ανά μονάδα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των απασχολούμενων αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών. Το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα Μαρτίου εκάστου έτους, καθώς και όποτε κρίνεται αναγκαίο για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, η Δ.ΥΠ.Α. αντλεί από το Μητρώο, τόσα μέλη όσα και οι προς κάλυψη θέσεις, αντίστοιχων κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων με τις αυτές που απαιτούνται για την εκάστοτε θέση, και τους καλεί να παρουσιαστούν εντός ταχθείσας προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης στους ενδιαφερόμενους. Στην περίπτωση κωλύματος ή μη αποδοχής της θέσης, ή παραίτησης ή θανάτου υποψηφίου, αποστέλλεται πρόσκληση στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης υποψήφιο που πληροί τις προϋποθέσεις για την προς πλήρωση θέση. Αν ο αριθμός των υποψηφίων αυτών έχει εξαντληθεί, δημοσιοποιείται εκ νέου σχετική πρόσκληση για ένταξη στο Μητρώο και επαναλαμβάνεται η σχετική διαδικασία.

7. Οι προσωρινοί αναπληρωτές και οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία διαρκεί από την ημερομηνία πρόσληψής τους μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

8. Τα μέλη που είναι ενταγμένα στο Μητρώο, έχουν τη δυνατότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους: α) να επικαιροποιούν τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξή τους στο Μητρώο, β) να επικαιροποιούν τα λοιπά προσωπικά στοιχεία. Η αρμόδια οργανική μονάδα της Δ.ΥΠ.Α. επικυρώνει τα υποβληθέντα στοιχεία και εισηγείται προς το Δ.Σ. την επικαιροποιημένη κατάταξη των μελών του Μητρώου. Με την απόφαση του Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α. οριστικοποιούνται οι αλλαγές στο Μητρώο.

9. Για την αξιοποίηση των εκπαιδευτικών που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο και έχουν ήδη επιλεγεί μια (1) τουλάχιστον φορά, δύναται να λαμβάνεται υπόψη η αρχική και συνεχής αξιολόγησή τους από την υπηρεσία. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μετά το πέρας της ανάθεσης έργου και τα αποτελέσματα αυτής, λαμβάνονται υπόψη τόσο για την εκ νέου επιλογή τους, όσο και για την παραμονή τους στο Μητρώο.

10. Η υπηρεσία που προσφέρθηκε με την ιδιότητα του αναπληρωτή ή του ωρομισθίου λογίζεται ως πραγματική δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία και λαμβάνεται υπόψη μετά τον μόνιμο διορισμό στη δημόσια εκπαίδευση για κάθε συνέπεια.

11. Το ωράριο διδασκαλίας των αναπληρωτών πλήρους ωραρίου ορίζεται ίδιο με αυτό του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού. Το ωράριο διδασκαλίας των αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου ορίζεται από εννέα (9) έως δεκαπέντε (15) ώρες την εβδομάδα.

12. Η απασχόληση των προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών που εντάσσονται στο Μητρώο εκκινεί από το διδακτικό έτος 2024 – 2025.

Άρθρο 170
Λόγοι απένταξης από το Μητρώο και λόγοι προσωρινού αποκλεισμού από την πρόσληψη

1. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο Μητρώο του άρθρου 169, διαγράφονται και απεντάσσονται από αυτό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α., στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) εφόσον παύουν να πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξής τους όπως ορίζονται στο άρθρο 169,
β) εφόσον διαπιστωθεί πλημμελής εκτέλεση του έργου που έχουν αναλάβει, το οποίο αποδεικνύεται τόσο από την αξιολόγησή τους, όσο και από σχετική εισήγηση του Διευθυντή της μονάδας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην οποία υπηρετούν,
γ) μετά από σχετική αίτησή τους στην αρμόδια οργανική μονάδα της Δ.ΥΠ.Α.,
δ) εφόσον έχουν προβεί σε σοβαρή παραβίαση των καθηκόντων και υποχρεώσεών τους, όπως εξειδικεύονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της εκάστοτε μονάδας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην οποία υπηρετούν,
ε) εφόσον επιδεικνύουν αποδεδειγμένα ανάρμοστη συμπεριφορά ή έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη,
στ) εφόσον έχουν προσκληθεί τρεις (3) φορές για κάλυψη θέσης και δεν έχουν αποδεχθεί καμία.

2. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση της πρόσληψης ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτούνται, αποκλείονται από τις προσλήψεις κατά το διδακτικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, καθώς και κατά το επόμενο διδακτικό έτος, με εξαίρεση όσους αποχωρούν λόγω κύησης ή λοχείας ή ασθένειας δικής τους ή συζύγου/μέρους συμφώνου συμβίωσης ή συγγενών α' βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Άρθρο 171
Ρυθμίσεις για τις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. – Τροποποίηση άρθρων 9, 11Α, 15, προσθήκη άρθρου 11Β στον ν. 4763/2020

1. Στο άρθρο 9 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), περί του σκοπού των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) Στον τίτλο και στην παρ. 1 επικαιροποιείται η αναφορά στο αρμόδιο όργανο, β) η περ. δ) της παρ. 2 τροποποιείται ώστε να εμπλουτιστεί ο σκοπός των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. και το άρθρο 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 9
Σκοπός των Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης και των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α.

1. Η μεταγυμνασιακή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, επιπέδου τρία (3), παρέχεται από τις Ε.Σ.Κ. και τις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α.

2. Σκοπός των ανωτέρω σχολών είναι:
α) η παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε αποφοίτους με τίτλο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή τίτλο ισότιμο προς αυτόν,
β) η αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής, η αναβάθμιση των βασικών δεξιοτήτων των κατόχων τίτλων υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή ισότιμων προς αυτούς και η ένταξή τους στην αγορά εργασίας και
γ) η μέριμνα για την ένταξη στην επαγγελματική ζωή ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε ό,τι αφορά στις Ε.Σ.Κ.,
δ) ειδικότερα, οι ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. παρέχουν μεταγυμνασιακή επαγγελματική εκπαίδευση επιπέδου τρία (3), εφαρμόζοντας το δυικό σύστημα, που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στην τάξη με την μαθητεία σε εργασιακό χώρο, μεριμνώντας για την ανταπόκριση των επαγγελματικών ειδικοτήτων στις ανάγκες της αγοράς εργασίας με στόχο την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων.

3. Οι Ε.Σ.Κ. μπορεί να είναι δημόσιες ή ιδιωτικές, ημερήσιες ή εσπερινές.».

2. Στο άρθρο 11Α του ν. 4763/2020, περί των ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) ο τίτλος τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται και στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α., β) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο σχετικά με τις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. και το άρθρο 11Α διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 11Α
Ειδικότητες των Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης και των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α.
Στις Ε.Σ.Κ. παρέχονται ειδικότητες, οι οποίες καθορίζονται με βάση τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της εθνικής οικονομίας, σύμφωνα με την παρ. 19 του άρθρου 15. Ομοίως, παρέχονται και οι ειδικότητες στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α., σύμφωνα με την παρ. 20 του άρθρου 15. Με την ίδια διαδικασία, δύναται να παρέχονται πειραματικές ειδικότητες ή ειδικότητες με πιλοτικό πρόγραμμα για την ικανοποίηση εστιασμένων αναγκών της οικονομίας ή την εφαρμογή καινοτομικών μεθόδων
ή πιλοτικών θεματικών ενοτήτων.».

3. Στον ν. 4763/2020, μετά από το άρθρο 11Α προστίθεται άρθρο 11Β, ως εξής:

«Άρθρο 11Β
Οργάνωση και λειτουργία ξενόγλωσσων τμημάτων στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. Στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. είναι δυνατόν να οργανώνονται και να λειτουργούν ξενόγλωσσα τμήματα που απευθύνονται σε αλλοδαπούς πολίτες χωρών εντός ή εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 21 του άρθρου 15.».

4. Στο άρθρο 15 του ν. 4763/2020 περί των εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους Α’ του νόμου αυτού, προστίθενται παρ. 20 και 21, ως εξής:

«20. Mε κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α. και του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ., καθορίζονται, προστίθενται, τροποποιούνται, αντιστοιχίζονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται οι ειδικότητες που παρέχονται από τις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α..

21. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η οποία εκδίδεται κατόπιν γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α., δύνανται να καθορίζονται οι ειδικότητες και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας της εκπαίδευσης στα ξενόγλωσσα τμήματα του άρθρου 11Β, καθώς και η γλώσσα διδασκαλίας, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εγγραφής, τα κριτήρια επιλογής, τα δικαιολογητικά εγγραφής των μαθητευόμενων, το ύψος των διδάκτρων φοίτησης, ο προϋπολογισμός του προγράμματος και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.».

Άρθρο 172
Αρμοδιότητα ελέγχου της τήρησης των υποχρεώσεων των εργοδοτών στο πλαίσιο των προγραμμάτων μάθησης σε εργασιακό χώρο

Αρμόδια για τον έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων των εργοδοτών στο πλαίσιο της υλοποίησης των προγραμμάτων μάθησης σε εργασιακό χώρο τα οποία διέπονται από τον ν. 4763/2020 (Α’ 254), ήτοι α) του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας, β) των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) και των Πειραματικών Επαγγελματικών Σχολών (Π.ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. και γ) των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και των Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (ΕΣΚ) εφόσον η επαγγελματική κατάρτιση παρέχεται με τη μεθοδολογία της μαθητείας σε εργασιακό χώρο, καθώς και για τον έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων των εργοδοτών στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών, ορίζεται η Επιθεώρηση Εργασίας. Για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου η Επιθεώρηση Εργασίας ασκείτις αρμοδιότητες του άρθρου 103 του ν. 4808/2021 (Α' 101).

Σχόλια (4)

Άννα Μαρία
|

Στο άρθρο 162 , όπου αναφέρεται μεταξύ των κοινωνικών κριτηρίων, η φράση «γονική μέριμνα και επιμέλεια», θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι στην πραγματικότητα με την συγκεκριμένη διατύπωση γίνεται διαχωρισμός μεταξύ του ασκούντος την γονική μέριμνα και του ασκούντος την γονική μέριμνα με αποκλειστική επιμέλεια. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, αντιβαίνει στην κοινή αντίληψη περί γονικής ιδιότητας, καθώς και σε όσα ρητώς προβλέπονται από το Ν.4800/21.
Δεδομένων των ανωτέρω, ο εν λόγω διαχωρισμός που γίνεται στον Νομοσχέδιο πλήττει το ισότιμο δικαίωμα ως προς την δυνατότητα διορισμού υποψηφίων εκπαιδευτικού προσωπικού, ενώ αντιβαίνει στις συνταγματικές και ρητές Αρχές περί ισότητας.

Στο άρθρο 162 του παρόντος νομοσχεδίου διακρίνεται ανισότητα μεταξύ δύο υποψήφιων για διορισμό εκπαιδευτικών με τον ίδιο αριθμό τέκνων, από τους οποίους ο ένας ασκεί γονική μέριμνα και ο έτερος, ασκεί τη γονική μέριμνα από κοινού και εξίσου με τον άλλο γονέα του τέκνου του αλλά δεν ασκεί την αποκλειστική επιμέλεια ή τη συνεπιμέλεια των τέκνων του.

Ως εκ τούτου, υποψήφιος για διορισμό ως μόνιμος ή αναπληρωτής εκπαιδευτικός, που δεν έχει την αποκλειστική επιμέλεια ή τη
συνεπιμέλεια του/των τέκνων του, εξισώνεται στα κοινωνικά κριτήρια με τον εκπαιδευτικό άτεκνο γονέα και όχι με τον υποψήφιο εκπαιδευτικό με τον ίδιο αριθμό τέκνων με εκείνον.

Λίτσα
|

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΟΑΕΔ

Αθήνα : 03/12/2023

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης και λοιπές διατάξεις.».

Στα πλαίσια του σχεδίου νόμου «Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις», τα άρθρα 156 έως 167 αναφέρονται στο σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της Δ.ΥΠ.Α.
Η ΟΕΛ θεωρεί θετικό το γεγονός ότι μετά το 2007 που έγιναν οι τελευταίες προσλήψεις εκπαιδευτικών στη ΔΥΠΑ, ορίζονται τα κριτήρια και προγραμματίζονται προσλήψεις κατά τη διάρκεια του έτους 2024. Το οργανόγραμμα της ΔΥΠΑ, Π.Δ. 11/2022 (ΦΕΚ 25Α/15-2-2022), προβλέπει 738 οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών: 448 θέσεις κλάδου ΠΕ, 256 κλάδου ΤΕ και 34 κλάδου ΔΕ σύνολο. Το 2022 καλύπτονταν οι 380 περίπου θέσεις του τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού, αυτή την περίοδο είναι ζήτημα αν καλύπτονται οι 340 με τάση μείωσης μέχρι το τέλους του 2024 στις 200. Ο αριθμός των προγραμματισμένων προσλήψεων διαφαίνεται να μην είναι άνω των 35, πολύ μικρός για τις ανάγκες των Σχολών μας αλλά είναι μια αρχή.
Ωστόσο πιστεύουμε ότι στα συγκεκριμένα άρθρα πρέπει να υπάρξουν σημαντικές αλλαγές και συγκεκριμένα:
Στο άρθρο 159 “ Κριτήρια κατάταξης” με έκπληξή μας διαπιστώσαμε ότι τα κριτήρια είναι διαφορετικά από αυτά της ισχύουσας Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3552/Β/03.08.2021) για την επιλογή ωρομισθίων και αναπληρωτών, που εκδόθηκε υπό την παρούσα διοίκηση της Δ.ΥΠ.Α(πρώην Ο.Α.Ε.Δ) και εγκρίθηκε από το Α.Σ.Ε.Π. Συγκεκριμένα στο παρόν σχέδιο νόμου, στο εδάφιο δ του άρθρου 159 που αφορά την εμπειρία αναφέρεται ότι η διδακτική εμπειρία θα αξιολογείται με:
• 10 μονάδες/μήνα και μέχρι 120 μήνες (ανώτερο όριο 1200 μόρια) προσμετρώντας και την εμπειρία στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση που αποτελεί κατάρτιση και όχι εκπαίδευση
• 12 μονάδες/μήνα και μέχρι 120 (ανώτατο όριο 1440 μόρια), αν έχει πραγματοποιηθεί σε φορείς που εφαρμόζουν το δυικό σύστημα εκπαίδευσης .
Στο ίδιο εδάφιο αναφέρεται ότι η εργασιακή εμπειρία θα αξιολογείται με:
• 15 μονάδες/μήνα και μέχρι 120 μήνες (ανώτατο όριο 1800 μόρια)
χωρίς να αναφέρεται πουθενά ότι είναι απαραίτητη η προηγούμενη διδακτική εμπειρία και ότι δεν θα πρέπει κατά τη διάρκεια του ίδιου χρονικού διαστήματος να συνυπάρχουν τόσο η διδακτική όσο και επαγγελματική εμπειρία, αλλά και να μην συνυπολογίζεται διδακτική εμπειρία που αντιστοιχεί σε περισσότερες ώρες από αυτές που προβλέπονται για τον αντίστοιχο κλάδο του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού ανά εβδομάδα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Αν τελικά ισχύσει η παραπάνω μοριοδότηση, θα οδηγήσει στον διορισμό ως μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού, ατόμων με επαγγελματική εμπειρία που δεν θα έχουν καθόλου διδακτική εμπειρία και επιπλέον καμία γνώση σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των σχολών της ΔΥΠΑ ή ατόμων που εργάστηκαν ελάχιστα στις δομές εκπαίδευσης της ΔΥΠΑ. Η εμπειρία των εκπαιδευτικών που δουλεύουν συνεχόμενα και μάλιστα τα τελευταία τουλάχιστον 7 χρόνια ως αναπληρωτές και έχουν αξιολογηθεί με κριτήρια στα πρότυπα του Α.Σ.Ε.Π., αποτελεί ένα άυλο διδακτικό και εργασιακό προσόν που δεν προσμετράται, αν και αυτοί οι εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία των Σχολών, αφού εκτός από το διδακτικό τους έργο εφαρμόζουν άριστα το θεσμό της μαθητείας και εκτελούν μεταξύ άλλων και διοικητικό έργο (έκδοση βεβαιώσεων, μισθοδοσία έκτακτων εκπαιδευτικών, σίτιση-στέγαση, οικονομική τακτοποίηση προγράμματος μάθησης στο χώρο εργασίας).
Είναι λοιπόν επιβεβλημένο να αντικατασταθούν τα κριτήρια στο σχέδιο νόμου με αυτά που υπήρχαν στην τελευταία υπουργική απόφαση ΦΕΚ 3552/Β/03.08.2021,δηλαδή:
• διδακτική εμπειρία 10 μονάδες/μήνα , (ανώτατο όριο 1600 μονάδες)
• να μην προσμετράται η διδακτική εμπειρία στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση
• επαγγελματική εμπειρία 0,25 μονάδες/ημέρα (ανώτατο όριο 900 μονάδες).
Διαφορετικά θα χαθεί η εμπειρία τόσων ετών των εκπαιδευτικών που εργάζονται στις σχολές. Εάν, όπως φαίνεται ότι ο στόχος των νέων κριτηρίων, είναι να αντικατασταθεί η συντριπτική πλειοψηφία του σημερινού έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού, που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες, η εύρυθμη λειτουργία των Σχολών θα επηρεαστεί.
Το σχέδιο νόμου έρχεται να “τιμωρήσει” όλους τους εκπαιδευτικούς που στηρίζουν για πολλά χρόνια τη λειτουργία των σχολείων μας παρόλο που η εκπαιδευτική τους προϋπηρεσία στη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) δεν αναγνωρίζεται στους πίνακες του Υπουργείου Παιδείας, επομένως δεν έχουν και αυτή τη διέξοδο.

Το άρθρο 161 “Διενέργεια ατομικής δομημένης συνέντευξης” ζητούμε να καταργηθεί:
• Τυπικά δεν υπάρχει ανάλογη διαδικασία που να εφαρμόζεται στο Υπουργείο Παιδείας, δεδομένου ότι η δομημένη συνέντευξη εφαρμόζεται μόνο όταν πρόκειται να αξιολογηθούν τακτικοί εκπαιδευτικοί σε θέσεις ευθύνης και όχι ως προαπαιτούμενο προσόν για διορισμό
• Ουσιαστικά η διαδικασία αυτή και μάλιστα από επιτροπή πλήρως ελεγχόμενη από τη Διοίκηση της Δ.ΥΠ.Α. (3μελής 2 ΔΥΠΑ-1ΑΣΕΠ) ακυρώνει τα τυπικά προσόντα και τις διαδικασίες που προβλέπει ο κώδικας δημοσίων υπαλλήλων στις προσλήψεις και στην αξιολόγηση για οριστική τοποθέτηση σε οργανική θέση.
Στο άρθρο 163 “Αποκλεισμός από την διαδικασία επιλογής” θα πρέπει να τονιστεί ότι θα αποκλείονται και όσοι έχουν ποινή κατά το σχολικό έτος 2023 – 2024.
Στο άρθρο 166 “Μητρώο προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών της Δ.ΥΠ.Α.” Οι παράγραφοι 4 και 5 που αφορούν διαδικασίες δομημένης συνέντευξης για ένταξη στο μητρώο προτείνεται να καταργηθούν, και οι πίνακες να επικαιροποιούνται με βάση τα τυπικά προσόντα ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Προτείνουμε επίσης να υπάρξει πρόβλεψη για υποβολή ενστάσεων και αίτησης θεραπείας κατά των πινάκων του μητρώου.
Στο άρθρο 168 “Λοιπές Διατάξεις άρθρο 11Β) Ξενόγλωσσα τμήματα Η διάταξη είναι ασαφής. Ως χώρα μέλος της Ε.Ε., αν πρόκειται για πρόσφυγες, μετανάστες έχουμε υποχρεώσεις που αναφέρονται στο διεθνές δίκαιο. Η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας αποτελεί σημαντικό βήμα ένταξης των αλλοδαπών στην αγορά εργασίας. Οι αλλοδαποί μαθητές πρέπει να γνωρίζουν άριστα την ελληνική γλώσσα για να ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας τόσο στο χώρο του σχολείου όσο και στο χώρο της μαθητείας. Συνεπώς διαφωνούμε με τη συγκεκριμένη διάταξη και ζητούμε να συμπληρωθεί ότι για τα ξενόγλωσσα τμήματα, η εκμάθηση αφορά την ελληνική γλώσσα και όχι γενικώς και αόριστα.
Στο άρθρο 169 “Αρμοδιότητα ελέγχου των προγραμμάτων μάθησης σε εργασιακό χώρο” Διαφωνούμε με τη μεταφορά της αρμοδιότητας ελέγχου του προγράμματος μάθησης στον εργασιακό από την σχολική μονάδα στην Επιθεώρηση Εργασίας. Το σχολείο αλληλοεπιδρά με το χώρο εργασίας και αυτό αποτελεί βασική παράμετρο πολλαπλασιαστικής μάθησης για τους μαθητευόμενους και διεργασία μάθησης, που μόνο το σχολείο ως δομή και λειτουργία μπορεί να παρακολουθήσει και να ελέγξει. Η επιθεώρηση εργασίας μπορεί να ελέγχει τις συνθήκες εργασίας και την τήρηση των όρων της σύμβασης μαθητείας κατόπιν υποδείξεων σχολείου, μαθητευομένων εργοδοτών.
Συμπερίληψη Διατάξεων.
Επιπρόσθετα να συμπεριληφθεί διάταξη με την οποία θα αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία των ωρομίσθιων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών της.Δ.ΥΠ.Α (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.) από το Υπουργείο Παιδείας και έτσι θα μπορούν κι αυτοί να εντάσσονται με βάση αυτή την προϋπηρεσία στους πινάκες διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π.
Τέλος, να συμπεριληφθεί διάταξη με την οποία, οι εκπαιδευτικοί που έχουν θετικές δικαστικές αποφάσεις σε οποιοδήποτε βαθμό της ελληνικής δικαιοσύνης να καταλαμβάνουν κενές οργανικές θέσεις ή να συστήνονται προσωποπαγείς.

ΟΜΟΦΩΝΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΏΝ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.

Τύφλα ναχει η εκλογή πρύτανη,
|

ατέρμονη και ατελέσφορη διαδικασία, άνευ ουσίας, με πάρτι εγγράφων και προσφυγών. Όχι άλλους "ειδικούς" εκεί στο υπουργείο, έναν κανονικό ρε παιδιά, έναν φυσιολογικό άνθρωπο να σας συμβουλεύει, τι είναι όλο αυτό το χαρτομάνι και συνεντεύξεις (100.000 υποψήφιοι-αδιόριστοι εκπαιδευτικοί).
Φτιάξτε ένα ορθολογικό και λειτουργικό πρόγραμμα σπουδών με 6 μαθήματα ανά έτος που να αποσκοπεί στην εκπαίδευση των μαθητών και όχι στην φροντιστηριακή παιδεία, φτιάξτε βιβλία που να διαβάζονται, να είναι σωστά και να εκπαιδεύουν αντί να στραβώνουν, και οι εκπαιδευτικοί ξέρουν (και όλοι οι νέο-προσλαμβανόμενοι μαθαίνουν στην τάξη).
Τι πιστοποιήσεις και εκατό πτυχία και σφραγίδες και συνεντεύξεις, αν δεν μπει κάποιος σε μια τάξη (πραγματικού και όχι εικονικού σχολείου) δεν κάνουν τίποτα όλα αυτά που ζητάτε. Απλές γνώσεις είναι που διδάσκονται, δεν χρειάζονται εκατό εξειδικεύσεις. Σωστό πρόγραμμα μαθημάτων και σωστά βιβλία χρειάζονται, εκεί πάσχει το σύστημα.
Που ζείτε εκεί στο υπουργείο, σε άλλη χώρα?

Τύφλα ναχει η εκλογή πρύτανη,
|

ατέρμονη και ατελέσφορη διαδικασία, άνευ ουσίας, με πάρτι εγγράφων και προσφυγών. Όχι άλλους "ειδικούς" εκεί στο υπουργείο, έναν κανονικό ρε παιδιά, έναν φυσιολογικό άνθρωπο να σας συμβουλεύει, τι είναι όλο αυτό το χαρτομάνι και συνεντεύξεις (100.000 υποψήφιοι-αδιόριστοι εκπαιδευτικοί).
Που ζείτε εκεί, σε άλλη χώρα?

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ