Διευκρινίσεις για τον προγραμματισμό των θέσεων των μελών Δ.Ε.Π. και την κατάρτιση των μητρώων γνωστικών αντικειμένων

Η εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας

19/01/2024

Άκουσε το άρθρο

Α. Με δεδομένο ότι η προθεσμία της διάταξης του άρθρου 138 του ν. 4957/2022 (Α ́ 141) για την κατάρτιση των μητρώων γνωστικών αντικειμένων των μελών Δ.Ε.Π. παρατάθηκε έως την 30η Σεπτεμβρίου 2024, η προκήρυξη των θέσεων που κατανεμήθηκαν στα Α.Ε.Ι. με τη β) σχετική απόφαση θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση νεώτερων αποφάσεων δυνάμει του προηγούμενου του ν. 4957/2022 νομικού πλαισίου.
 
Β. Όσο δε αφορά την έκδοση των αποφάσεων του άρθρου 138 του ν. 4957/2022 για τον προγραμματισμό των θέσεων των μελών Δ.Ε.Π. ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2024 -2025 θα πρέπει να εκδοθούν μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας (30.9.2024) και σε κάθε περίπτωση έως την 30η Νοεμβρίου 2024 κατά παρέκκλιση των αναφερόμενων στις διατάξεις του ως άνω άρθρου προθεσμιών, επισημαίνοντας την υποχρέωση των Ιδρυμάτων για την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 (Α ́ 133).

Τα παραπάνω ορίζει εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας Οδυσσέα Ζώρα, την οποία δημοσιεύει κατ΄αποκλειστικότητα το esos .

Πανεπιστήμια: Έξι παρατάσεις για Μητρώα γνωστικών αντικειμένων και εκλεκτόρων, εκλογής και εξέλιξης μελών ΔΕΠ

Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση την οποία υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης  και δημοσιεύθηκε  στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, παρατείνεται για ένα χρόνο ακόμη η εφαρμογή έξι διατάξεων του νόμου 4957  για τα Πανεπιστήμια, που ψηφίστηκε το έτος 2022.

Ειδικότερα, πρόκειται για τις εξής παρατάσεις :

1. Η διαδικασία κατάρτισης των μητρώων γνωστικών αντικειμένων του άρθρου 144 των Τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) παρατείνεται έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2024. Έως την ημερομηνία  αυτή  τα μητρώα αναρτώνται στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης εκλογής και εξέλιξης μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.).

2. Η διαδικασία κατάρτισης των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. παρατείνεται έως την 31η Οκτωβρίου 2024. Έως την ημερομηνία αυτή  τα μητρώα αναρτώνται στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης εκλογής και εξέλιξης μελών Δ.Ε.Π. του άρθρου 142.

3. Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις εκλογής νέων μελών Δ.Ε.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΖ’ εφαρμόζονται στις θέσεις νέων μελών Δ.Ε.Π. που προκηρύσσονται όχι από την 1η.1.2024 (όπως ίσχυε)  αλλά από την 1η Ιανουαρίου 2025 και εξής.

4. Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις εξέλιξης των υπηρετούντων μελών Δ.Ε.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΖ’ εφαρμόζονται κατά τη διαδικασία εξέλιξης των υπηρετούντων μελών Δ.Ε.Π. όχι από την 1η.1.2024 (όπως ίσχυε)  αλλά από την 1η Ιανουαρίου 2025 και εξής.

5. Διαδικασίες εκλογής σε θέσεις νέων μελών Δ.Ε.Π. που έχουν προκηρυχθεί ή προκηρύσσονται όχι έως  την 31η.12.2023  (όπως ίσχυε) αλλά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024 ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις για την εκλογή μελών Δ.Ε.Π. που ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος.

6. Οι εξελίξεις των υπηρετούντων μελών Δ.Ε.Π. που πραγματοποιούνται κατόπιν αιτημάτων, που υποβάλλονται το αργότερο όχι έως  την 31η.12.2023 (όπως ίσχυε)   αλλά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024, πραγματοποιούνται τόσο ως προς τη διαδικασία, όσο και ως προς τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν για την εξέλιξη των μελών Δ.Ε.Π. κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Μητρώο Γνωστικών Αντικειμένων- Η διαδικασία

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος θα πρέπει να καταρτιστεί  Μητρώο Γνωστικών Αντικειμένων που θεραπεύει το Τμήμα σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου που οργανώνει.

Τα γνωστικά αντικείμενα του μητρώου ομαδοποιούνται ανά επιστημονικό πεδίο σύμφωνα με τους Τομείς του Τμήματος, αν υπάρχουν, αποτελούν υποσύνολο ενός πεδίου μιας επιστήμης και δεν δύνανται να έχουν πολύ στενό εύρος, καθώς και να αποτελούν υποσύνολο άλλου γνωστικού αντικειμένου του μητρώου.

Το μητρώο περιλαμβάνει όλα τα γνωστικά αντικείμενα των επιστημών που θεραπεύει το Τμήμα ανεξαρτήτως αν υπηρετούν μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) σε κάθε γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.

Η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος αποστέλλεται προς έγκριση στην Κοσμητεία της Σχολής .

Με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής εγκρίνεται το Μητρώο Γνωστικών Αντικειμένων των Τμημάτων της Σχολής.

Η Κοσμητεία δύναται να απορρίψει την ένταξη γνωστικού αντικειμένου στο μητρώο, ιδίως αν αυτό είναι πολύ στενό ή πολύ ευρύ σε σχέση με τα λοιπά γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος και τα συναφή γνωστικά αντικείμενα άλλων ομοειδών Τμημάτων.

 Οι αποφάσεις της Κοσμητείας κοινοποιούνται αμελλητί στη Σύγκλητο και το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Ε.Ι.

 Η Σύγκλητος ελέγχει τη διαδικασία κατάρτισης των Μητρώων Γνωστικών Αντικειμένων των Τμημάτων του Α.Ε.Ι. και δύναται να τα αναπέμπει προς τη Συνέλευση του Τμήματος και την Κοσμητεία, αν διαπιστώνει ότι δεν έχουν καταρτιστεί με διαφανή και αξιοκρατικό τρόπο εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών.

Στην περίπτωση αυτή  η Συνέλευση του Τμήματος οφείλει να τροποποιήσει την απόφαση της και να την αποστείλει εκ νέου στην Κοσμητεία της Σχολής .

Τροποποίηση του μητρώου για την ένταξη νέων γνωστικών αντικειμένων ή την κατάργηση ή μεταβολή των υφιστάμενων γνωστικών αντικειμένων ισχύει αποκλειστικά μετά από τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από την τελευταία ημερομηνία κατάρτισης ή επικαιροποίησής του.

Κατάργηση γνωστικού αντικειμένου από το Μητρώο Γνωστικών Αντικειμένων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπηρετεί μέλος Δ.Ε.Π. στο Τμήμα στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο.

Η διαδικασία κατάρτισης του Μητρώου Γνωστικών Αντικειμένων ολοκληρώνεται με την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας αναπομπής της απόφασης έγκρισης από τη Σύγκλητο, άλλως από την έκδοση της απόφασης έγκρισης του μητρώου από την Κοσμητεία της Σχολής, αν ζητηθεί η τροποποίησή του.

Με επιμέλεια της Γραμματείας του Τμήματος, τα Μητρώα Γνωστικών Αντικειμένων των Τμημάτων της Σχολής αναρτώνται στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης εκλογής και εξέλιξης μελών ΔΕΠ.

Μεταβολή του μητρώου γνωστικών αντικειμένων ενός Τμήματος πριν από την πάροδο της τριετίας καταχωρίζεται υποχρεωτικά στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης με επιμέλεια του Κοσμήτορα.

Στις Μονοτμηματικές Σχολές, η αρμοδιότητα κατάρτισης και έγκρισης του Μητρώου Γνωστικών Αντικειμένων ασκείται από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής.

Σχόλια (6)

ΕΛΕΟΣ
|

@έλεος και έλεος20 Ιαν 2024 13:02
Τα μέλη ΕΤΕΠ ΔΕΝ έχουν γνωστικό αντικείμενο αφού δεν είναι διδακτικό προσωπικό. Είναι τεχνικό προσωπικό. Τα μέλη ΕΕΠ και ΕΔΙΠ φυσικά και έχουν. Δεν είναι κακό να μη γνωρίζεις. Κακό είναι να μη θες να μάθεις.

ΕΕΠ & ΕΔΙΠ
|

@ΕΛΕΟΣ... Δεν έχουν γνωστικό αντικείμενο τα μέλη ΕΕΠ και ΕΔΙΠ???
Πραγματικά 'Ελεος.... Τι σχολιάζετε σε θέματα που δεν έχετε την παραμικρή ιδέα?

έλεος και έλεος
|

μια χαρά γνωστικό έχουν τα ΕΤΕΠ και με τη βούλα, μας έχει φάει η ξερολίαση

ΕΛΕΟΣ
|

@Σκεπτόμενος19 Ιαν 2024 12:57
Τα μέλη ΕΤΕΠ δεν έχουν γνωστικό αντικείμενο. Μην γράφετε ανακρίβειες και μη σχολιάζετε θέματα που δεν ξέρετε.

@Σκεπτόμενος
|

Η διαδικασία είναι η ίδια για ΕΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ (διάβασε τα αντίστοιχα άρθρα στον ν. 4957/22). Άρα, αφού παρατείνονται οι προθεσμίες για τα ΔΕΠ, θα παραταθούν και για τα ΕΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ.

Σκεπτομενος
|

Μονο μελη ΔΕΠ; Μελη ΕΕΠ δεν θα προσληφθουν; Δεν σημαινει οτι επειδη δεν ακουγονται δεν επιτελουν αυτονομο διδακτικο εργο. Εαν γινεται, ας εισακουστει η προταση.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ