Προϋπόθεση η ΕΒΕ του Επιστημονικού Πεδίου των Πανελλαδικών για την εγγραφή στα Μη Κρατικά Πανεπιστήμια-Δείτε οτο Σχέδιο

Επιδίωξη του υπουργείου Παιδείας είναι τα πρώτα Μη Κερδοσκοπικά- Μη Κρατικά Πανεπιστήμια να λειτουργήσουν από τον Σεπτέμβρη του 2025

07/02/2024

Ενημερώθηκε: 07/02/2024, 22:14

Άκουσε το άρθρο
Ο  Βαθμός Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής του επιστημονικού πεδίου των αντίστοιχων σχολών των δημοσίων ελληνικών Πανεπιστημίων, θα αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στα υπό ίδρυση Μη Κερδοσκοπικά- Μη Κρατικά Πανεπιστήμια, σύμφωνα με τα σημεία του Σχεδίου Νόμου που παρουσίασε σε σημερινή συνέντευξη τύποιυ ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης.

Διευκρινίζεται ότι ο όρος πρόσβασης  "Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής"   θα ταυτίζεται με το χαμηλότερο μέσο όρο ΕΒΕ των επιστημονικών πεδίων, πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 0.8.

Δηλαδή από τα  τέσσερα επιστημονικά πεδία θα ισχύσει για όλα τα πεδία η χαμηλότερη  Ελάχιστη  Βάση Εισαγωγής, για λόγους συνταγματικής ισότητας. Με βάση τους υπολογισμούς την χαμηλότερη ΕΒΕ την έχει   το 4ο πεδίο με 8,34. Άρα η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής για όλα τα πεδία θα είναι 8,34 (Διαβάστε εδώ σχετικό ρεπορτάζ).

Ωστόσο το κάθε μητρικό Πανεπιστήμιο που θα εγκαταστήσει παράρτημα στην Ελλάδα θα μπορεί να ορίσει βαθμό  ανώτερο από τη Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής. Θεωρείται βέβαιο ότι στις περιζήτητες σχολές , όπως Ιατρικές, δεν θα ορισθεί βαθμός μεγαλύτερος από την  Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Δείτε εδώ πως προκύπτει η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής)

Επιδίωξη του υπουργείου Παιδείας είναι τα πρώτα Μη Κερδοσκοπικά- Μη Κρατικά Πανεπιστήμια  να λειτουργήσουν από τον Σεπτέμβρη του 2025

Οι τίτλοι σπουδών θα είναι  οι ίδιοι με το μητρικό Πανεπιστήμιο σφραγίζονται από το ελληνικό υπουργείο Παιδείας  

Τα Μη Κερδοσκοπικά- Μη Κρατικά Πανεπιστήμια θα  φέρουν τον τίτλο Νομικά   Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Προϋπόθεση αδειοδότησης και λειτουργίας Μη Κρατικού πανεπιστημίου θα είναι εκτός από τα κτηριακά κριτήρια τα οποία θα πιστοποιούνται από τον ΕΟΠΠΕΠ:

Α. Η λειτουργία τουλάχιστον τριών Σχολών,και,

Β. Να έχει στο δυναμικό 30 καθηγητές πλήρους απασχόλησης.
Το 80% των καθηγητών θα πρέπει να έχει διδακτορικό. 

Γ. Να κατατεθεί εγγυητική επιστολή 500.000 ευρώ για κάθε Σχολή

Εξαίρεση αποτελούν τα 20 τοπ Πανεπιστήμια του εξωτερικού στα οποία θα δίνεται η δυνατότητα ίδρυσης μόνο μιας Σχολής, χωρίς να παρεκκλίνουν οι υπόλοιπες προϋποθέσεις που θα θέτει ο νόμος.

Τα Μη Κρατικά Πανεπιστήμια θα είναι υποχρεωμένα να χορηγούν υποτροφίες σε ενδιαφερόμενος, οι οποίες θα ασντιτοιχούν στο 5% του τζίρου από τα δίδακτρα.

Ορισμός

Νομικό πρόσωπο ειδικού σκοπού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με αποκλειστικό στόχο την παροχή υπηρεσιών ανώτατης εκπαίδευσης. Το ΝΠΠΕ συνδέεται απευθείας με το μητρικό του ίδρυμα και αποτελεί παράρτημά του στην Ελλάδα

Μητρικό Ίδρυμα

Κρατικό ή μη ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης το οποίο λειτουργεί σε χώρα κράτους μέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας

Δημιουργία

Δημιουργείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κατόπιν έγκρισης της ΕΘΑΑΕ και γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το μητρικό ίδρυμα να είναι αναγνωρισμένο στη χώρα του και πιστοποιημένο για την παροχή προγραμμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και τη χορήγηση τίτλων σπουδών με τη μέθοδο που αυτά προσφέρονται, καθώς και από το ΔΟΑΤΑΠ.

Η συμμετοχή του μητρικού ιδρύματος ορίζεται είτε με απευθείας συμμετοχή του επί του κεφαλαίου ίδρυσης, είτε μαζί με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα μέσω συμφωνιών ακαδημαϊκής συνεργασίας που θεμελιώνουν τη σχέση εποπτείας του μητρικού ιδρύματος επί του παραρτήματός του.

Οι τίτλοι σπουδών σφραγίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και αποκτούν χαρακτήρα εκτελεστής διοικητικής πράξης, προσδίδοντας διφυή χαρακτήρα στα ΝΠΠΕ. Δεν απαιτείται αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ.

Εγκριτική διαδικασία
 

Για την έκδοση της άδειας λειτουργίας των Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης - ΝΠΠΕ κρατών μελών και τρίτων χωρών, απαιτείται:

1 Υποβολή αίτησης στο ΥΠΑΙΘΑ για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας με κατάθεση πλήρους φακέλου

2 Διαβίβαση φακέλου στην ΕΘΑΑΕ για έγκριση ή μη εντός 120 ημερών (με δυνατότητα παράτασης υπό προϋποθέσεις)

3 Διαβίβαση φακέλου στον ΕΟΠΠΕΠ για χορήγηση γνώμης όσον αφορά τις κτηριολογικές προϋποθέσεις εντός της ίδιας προθεσμίας

4 Το Υπουργείο μετά τη λήψη έγκρισης και γνώμης από την ΕΘΑΑΕ και ΕΟΠΠΕΠ, αντίστοιχα, και τον έλεγχο των λοιπών δικαιολογητικών προβαίνει στην έκδοση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας του Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης - ΝΠΠΕ

5 Έναρξη λειτουργίας από το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026

Φάκελος αίτησης ΝΠΠΕ για χορήγηση άδειας  

Ο φάκελος αίτησης ΝΠΠΕ για χορήγηση άδειας πρέπει να περιλαμβάνει ενδεικτικά:

Θεωρημένη οικοδομική άδεια για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφελείας για την παροχή υπηρεσιών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Καταστατικό του ΝΠΠΕ που ορίζει ενδεικτικά επωνυμία, έδρα, σκοπό, όργανα διοίκησης, διαδικασία λήψης αποφάσεων, ύψος κεφαλαίου, ύψος συμμετοχής καθενός συμμετέχοντος κ.λπ., το οποίο εγκρίνεται από την ΕΘΑΑΕ

Υπεύθυνη δήλωση πρόθεσης σύστασης ΝΠΠΕ στην οποία πρέπει να δηλώνονται από τους συμμετέχοντες κατ’ελάχιστο η έδρα, η επωνυμία, το ύψος κεφαλαίου, ο αριθμός Σχολών, τα προσφερόμενα πιστοποιημένα από το μητρικό Ίδρυμα προγράμματα σπουδών και η σχέση του μητρικού Ιδρύματος με το ΝΠΠΕ

Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΝΠΠΕ, ο οποίος εγκρίνεται από την ΕΘΑΑΕ και ο οποίος ορίζει τα όργανα διοίκησης και τις αρμοδιότητές τους, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του ακαδημαϊκού οργάνου, τον τρόπο επιλογής και εξέλιξης του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού καθώς και τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις του, τον τρόπο λειτουργίας των βιβλιοθηκών, των εργαστηρίων και των λοιπών εγκαταστάσεων, το καθεστώς συνεργασίας με επισκέπτες διδάσκοντες, τα κριτήρια παροχής υποτροφιών προς τους φοιτητές, τον εσωτερικό πειθαρχικό έλεγχο κ.ά.

Όλες τις σχετικές πρόσφατες και εν ισχύ πιστοποιήσεις και αξιολογήσεις που έχουν γίνει για το μητρικό εκπαιδευτικό ίδρυμα από την αντίστοιχη ΕΘΑΑΕ της χώρας προέλευσης

Τις διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες που θα προσφέρονται στους φοιτητές Πλήρη έκθεση κριτηρίων επιλογής και εισαγωγής, αξιολόγησης και αποφοίτησης

Φάκελος αίτησης ΝΠΠΕ για χορήγηση άδειας  

Ο φάκελος αίτησης ΝΠΠΕ για χορήγηση άδειας πρέπει να περιλαμβάνει ενδεικτικά:

Το ύψος των διδάκτρων και κάθε άλλης οικονομικής επιβάρυνσης που προτείνεται για κάθε φοιτητή/τρια

Δήλωση δέσμευσης του ΝΠΠΕ να ενημερώνει τους/τις φοιτητές/τριες για το ύψος των διδάκτρων και άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων που πρέπει να καταβάλλουν καθ ́ όλη τη διάρκεια του προγράμματος των σπουδών τους

Πλήρη καθορισμό της διάρκειας σπουδών των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών Μελέτη ερευνητικής δραστηριότητας
 

Κατάλογο των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού μετά των πιστοποιητικών ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων τους και γνωστοποίηση της σχέσης εργασίας τους με το ΝΠΠΕ

Πενταετή οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας στην οποία καταγράφεται όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία της νομικής οντότητας που υποβάλλει την αίτηση και ο αριθμός του εκτιμώμενου προσωπικού (διοικητικού/τεχνικού και διδακτικού) που πρόκειται να απασχοληθεί και των σπουδαστών που πρόκειται να φοιτήσουν

Αξιοπιστία και Οικονομική Δυνατότητα

Ορίζονται εγγυητικές επιστολές και παράβολα για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας

Απαιτείται εγγυητική επιστολή ποσού πεντακοσίων χιλιάδων (€ 500.000) ευρώ για κάθε σχολή (ελάχιστο. 3 σχολές)

Προβλέπεται κλιμακούμενο παράβολο για νομική οντότητα για περισσότερες από τρεις σχολές

Για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας παράβολο πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 500.000)

Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών - Διπλή πιστοποίηση

Κάθε ΝΠΠΕ πρέπει:

  • να περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις σχολές (εξαίρεση: επιτρέπεται να περιλαμβάνει μια κατ’ελάχιστον σχολή εφόσον το μητρικό ίδρυμα καταλαμβάνει μια από τις πρώτες 20 θέσεις σε διεθνή κατάταξη – με όλες τις άλλες προβλέψεις του νόμου ενεργείς)
  • να οργανώνει και προσφέρει τουλάχιστον ένα - για κάθε σχολή - πρόγραμμα σπουδών, που έχει πιστοποιηθεί από το μητρικό Ίδρυμα και από την ΕΘΑΑΕ

Κάθε ΝΠΠΕ απονέμει στην ημεδαπή τίτλους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κρατών μελών ή τρίτων κρατών, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις, οι οποίες ελέγχονται από την ΕΘΑΑΕ:

(α) το εκπαιδευτικό ίδρυμα κράτους μέλους ή τρίτου κράτους είναι αναγνωρισμένο στη χώρα του και πιστοποιημένο για την παροχή προγραμμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και τη χορήγηση τίτλων σπουδών με τη μέθοδο που αυτά προσφέροντα

(β) το πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί στην απονομή τίτλου έχει πιστοποιηθεί επίσημα στη χώρα του μητρικού ιδρύματος

(γ) ο τίτλος που εκδόθηκε είναι ίδιος με εκείνον που θα είχε χορηγηθεί εάν η εκπαίδευση είχε πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου στο κράτος μέλος ή στο τρίτο κράτος, από το οποίο προέρχεται ο τίτλος

(δ) ο τίτλος που εκδόθηκε προσδίδει στην ημεδαπή τα ίδια δικαιώματα με αυτά που ισχύουν στην επικράτεια του κράτους μέλους ή του τρίτου κράτους, από το οποίο προέρχεται αυτός

Κτιριακές υποδομές, συνθήκες υγιεινής και υλικοτεχνικός εξοπλισμός

Οι εγκαταστάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν:

Ένα αυτοτελές κτίριο ή κτιριακό συγκρότημα αποκλειστικής χρήσης

Μπορεί να διαθέτει και δευτερογενή κτίρια μόνο στα όρια του ίδιου νομού

Οι υποδομές ελέγχονται βάσει της θεωρημένης οικοδομικής άδειας και πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του κτιριοδομικού κανονισμού
  
Σύγχρονη βιβλιοθήκη

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός

Εργαστήρια ανάλογα με τις ειδικότητες που παρέχονται

Προϋποθέσεις Διδακτικού Προσωπικού & Διοικητικής Στελέχωσης

Τα μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σε ποσοστό τουλάχιστον 80% επί του συνόλου, σε θέμα συναφές με το αντικείμενο της διδασκαλίας τους και να κατέχουν τα ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται για την κατοχή θέσης διδακτικού ερευνητικού προσωπικού αντίστοιχης βαθμίδας στο μητρικό ίδρυμα

Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού είναι εγκεκριμένα από το μητρικό ίδρυμα

Ο αριθμός των μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού πλήρους απασχόλησης δεν μπορεί να είναι κατώτερος των τριάντα (30) για το παράρτημα των τριών Σχολών, με προβλεπόμενο όριο ωρών διδασκαλίας, για κάθε μέλος, τις δώδεκα (12) ώρες εβδομαδιαίως

Ο αριθμός των μελών του διδακτικού προσωπικού συναρτάται με τα κριτήρια πιστοποίησης του εκάστοτε προγράμματος από την ΕΘΑΑΕ

Σε κάθε παράρτημα μπορεί να υπηρετεί ειδικό διδακτικό προσωπικό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού

Για την εύρυθμη λειτουργία κάθε παραρτήματος, προσλαμβάνεται ικανοποιητικός αριθμός διοικητικών υπαλλήλων σε κατάλληλη διοικητική δομή

Ακαδημαϊκά κριτήρια

Θα πρέπει να διεξάγεται συστηματικά έρευνα στο Παράρτημα, η δε ποιότητα και ποσότητα του ερευνητικού έργου θα αναδεικνύεται μέσα από επιστημονικές δημοσιεύσεις (scholarly publications, journal publications, research-based bulletins, monographs, books, plays, poems and musical compositions), τις ερευνητικές υποδομές, τα ερευνητικά προγράμματα, την επίδραση της έρευνας στην κοινωνία, τη συμμετοχή των φοιτητών και σπουδαστών στην έρευνα. Υποχρεωτικά ένα ποσοστό των πόρων του Παραρτήματος θα πρέπει να διατίθεται στην έρευνα

Ο τρόπος και τα όργανα ακαδημαϊκής διοίκησης του Παραρτήματος και των επί μέρους μονάδων του καθορίζονται ή εγκρίνονται από το μητρικό Ίδρυμα

Τα κριτήρια πρόσληψης και οι διαδικασίες εξέλιξης του ακαδημαϊκού προσωπικού θα πρέπει να είναι αντίστοιχα με αυτά που ισχύουν στο μητρικό Ίδρυμα και να εγκρίνονται από αυτό

Τα παραρτήματα χορηγούν υποχρεωτικά το ισόποσο του 5% των διδάκτρων σε υποτροφίες προς τους φοιτητές με τρόπο που καθορίζουν τα ίδια και με βάση τις αρχές της διαφάνειας, λαμβανομένων δε υπόψη και κοινωνικών κριτηρίων

Πρόβλεψη για ολοκλήρωση σπουδών των ήδη φοιτούντων σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας. Υπεύθυνο στην περίπτωση αυτή είναι το μητρικό Ίδρυμα

Οι όροι φοίτησης, αξιολόγησης, εξέλιξης και αποφοίτησης των φοιτητών πρέπει να είναι ίδιοι με αυτούς που ισχύουν στο μητρικό πανεπιστήμιο. Η αξιολόγηση και η πρόοδος των φοιτητών ακολουθεί τα ίδια πρότυπα, διαδικασίες και κανονισμούς του μητρικού Ιδρύματος

Διακυβέρνηση ΝΠΠΕ

Το όργανο διοίκησης του παραρτήματος είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση του ΝΠΠΕ. Οι σχετικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων ορίζονται από το εγκριθέν καταστατικό

Σε κάθε ΝΠΠΕ λειτουργεί Ακαδημαϊκό όργανο που εισηγείται στρατηγικές που σχετίζονται με την εκπαιδευτική και την ερευνητική στρατηγική του, έχοντας την εποπτεία των εκπαιδευτικών θεμάτων

Κάθε ΝΠΠΕ υποστηρίζεται για τη λειτουργία του από 

α) Επιτροπές και Συμβούλια που αποτελούνται κυρίως από ακαδημαϊκό προσωπικό και 

β) Μονάδες που στελεχώνονται με διοικητικό προσωπικό του παραρτήματος

Τα ΝΠΠΕ λειτουργούν σύμφωνα με τον Εσωτερικό τους Κανονισμό που εγκρίνει η ΕΘΑΑΕ

Τα ΝΠΠΕ υπόκεινται ετησίως σε οικονομικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή

Υποβάλλεται ετήσια έκθεση πεπραγμένων του ΝΠΠΕ στην ΕΘΑΑΕ και στο ΥΠΑΙΘΑ

Προβλέπεται η ανάκληση άδειας από τον Υπουργό Παιδείας κατόπιν σύμφωνης γνώμης της ΕΘΑΑΕ ιδίως σε περίπτωση μη συμμόρφωσης/ μη τήρησης των όρων πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών κατόπιν τήρησης αρχής προηγούμενης ακρόασης με πρόβλεψη για δυνατότητα προσωρινής αναστολής έκδοσης τίτλων σπουδών

Προβλέπεται η επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης των όρων άδειας και λειτουργίας τόσο στο ΝΠΠΕ όσο και τον νόμιμο εκπρόσωπο

Κριτήρια εισόδου στα ΝΠΠΕ

Δικαίωμα εγγραφής θα έχουν:

  • Οι κάτοχοι ελληνικού απολυτηρίου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ και ΕΒΕ του επιστημονικού πεδίου που αντιστοιχεί το πρόγραμμα
  • Οι κάτοχοι International Baccalaureate ή αντίστοιχου τίτλου
  • Οι κάτοχοι ισότιμου απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής

 

Σχόλια (32)

Υποτιμάτε τη νοημοσύνη μας
|

Σε ποιά άλλη χώρα υποχρεώνονται μη-κρατικά/ιδιωτικά πανεπιστήμια να παίρνουν εισακτέους με τέτοια συστήματα, εθνικού επιπέδου εξετάσεις και ΕΒΕ; Σε καμία!
Τι πατέντες είναι αυτές κ. Υπουργέ; Μήπως για να εξασφαλίσουμε το "ψωμάκι" των φροντιστηρίων; Είτε θέλεις δημόσιο είτε με δικά σου λεφτά στο ιδιωτικό, θα "περάσεις" απ'το ταμείο; Ντροπή, δεν υπάρχουν πουθενά αυτά που πάτε να κάνετε. Υποτίθεται έχετε ζήσει στο εξωτερικό, που τα έχετε δει αυτά;

Ερώτηση
|

Ποιοι είναι οι αντίστοιχοι τίτλοι του ΙΒ και ποιοι τους χορηγούν; Μπορεί ένα δημόσιο σχολείο να χορηγήσει τέτοιο τίτλο;

International Baccalaureate ή αντίστοιχου τίτλου?
|

Ποιά ΕΒΕ, μας δουλεύει ο Πιερ και ο Ζωρ? Σύμφωνα με το powerpoint (όχι σχέδιο νόμου ακόμη), στα ιδιωτικά θα εισάγονται και "Οι κάτοχοι International Baccalaureate ή αντίστοιχου τίτλου".
Το "IB" έχει βάση το 24 με άριστα το 45, οπότε αν κάποιος έχει κάτω από τη βάση ΙΒ (24 δηλαδή), τότε εισάγεται στα ιδιωτικά.

Το κλειδί όμως της απάτης και της άνευ όρων εισαγωγής στα ιδιωτικά ιδρύματα είναι αυτό το "ή αντίστοιχου τίτλου". Γιατί να τρέχεις να πιάσεις την ΕΒΕ ή τη βάση του ΙΒ. Θα βγουν πιστοποιητικά "αντίστοιχα" του ΙΒ, και θα μπαίνεις χαλαρά, χωρίς Πανελλήνιες (χωρίς ΕΒΕ δηλαδή) και χωρίς ΙΒ. "Αντίστοιχοι τίτλοι" θα πωλούνται ελεύθερα, χωρίς έλεγχο, μαζί με το απολυτήριο των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δεν θα χρειάζονται να κουραστούν με την ΕΒΕ ή το ΙΒ. Όσοι δεν πιάσουν την ΕΒΕ ή το ΙΒ, θα έχουν αγοράσει τον "αντίστοιχο τίτλο" από το ιδιωτικό σχολείο.

Τέλος, το σχέδιο που παρουσιάστηκε είναι προφανέστατα αντισυνταγματικό, διότι:
1. Προβλέπει ίδρυση ιδρυμάτων ΝΠΕΥ με αντισυνταγματική διάταξη, διότι το Σύνταγμα αναφέρει ότι "H ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση." (παρ. 5, άρθρο 16), και
2. Προβλέπει ότι κάθε σχολή θα έχει 10 καθηγητές, όπου οι 8 θα έχουν διδακτορικό και οι 2 όχι, και δεν θα είναι δημόσιοι λειτουργοί, σε αντίθεση με το Σύνταγμα που αναφέρει ότι "Oι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι δημόσιοι λειτουργοί. " (παρ. 6, άρθρο 16).

Import export
|

@@Όχι άλλο κουτόχορτο 7 Φεβ 2024 20:16
Κι εγώ κοιμάμαι ξυπνάω, αυτή ακριβώς την έννοια έχω στο μυαλό μου και βασανίζομαι. Γιατί να πηγαίνουν Βουλγαρία, Κύπρο, Ρουμανία οι μαθητές του 15-14-13-12-11-10 που θέλουν να γίνουν γιατροί με τα δικά τους φράγκα και να μην τους τα παίρνουμε εμείς εδώ? Γιατί να χρειάζεται να ζορίζονται τα παιδιά στην ξενιτιά και να μην σπουδάζουν στο σπιτάκι τους?
Γιατί να ξοδεύουμε χρήματα και για το ΔΟΑΤΑΠ, για να ελέγχει τα δικαιολογητικά σπουδών των γιατρών και λοιπόν επιστημόνων?
"Για αυτούς που παίρνουν πτυχία" ή οτιδήποτε άλλο στο εξωτερικό, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, πλην για όσα το απαγορεύουν οι νόμοι.... και πάλι δεν ελέγχεται πάντα ή εύκολα....

Εκπαίδευση
|

ως πότε θα αποφασίζουν για την Εκπαίδευση άνθρωποι που δεν την έχουν ζήσει, δεν την έχουν υπηρετήσει, δεν τη γνωρίζουν; Νομικοί, πληροφορικοί και λοιποι.... τερατουργήματα όλα τα τελευταία τεκτενόμενα, σε όλα τα επίπεδα.... η εκπαίδευση στη χειρότερη φάση τα τελευταία 50 χρόνια....ζούμε ιστορικές στιγμές

Έχει και στο 3ο πεδίο βάση με 8000 μόρια
|

Αν οι κυβερνώντες είχαν από την αρχή αποσαφηνίσει ότι όλη η ιστορία γίνεται για να σπουδάσουν τα παιδιά των γιατρών και των φαρμακοποιών Ιατρική και Φαρμακευτική στην Ελλάδα αντί να τρέχουν στην Ιταλία και την Κύπρο, οι αντιδράσεις θα είχαν εύκολα καμφθεί. Δεν χρειαζόταν όλη αυτή η επίθεση στα υφιστάμενα ΑΕΙ και η στοχοποίηση των αδύναμων μαθητών και φοιτητών.

Σανοπώλης
|

Θα διεξάγεται, λέει, έρευνα από το "Παράρτημα" που θα έχει μέλη ΔΕΠ χωρίς διδακτορικό. Μιλάμε για τιτάνες της σκέψης. Θέλω να κάνω διδακτορικό κι εγώ σε ένα τέτοιο μέλος ΔΕΠ!!!!

@Όχι άλλο κουτόχορτο
|

Δεν έχεις καταλάβει κάτι. Αν θέλει Ιατρική και είναι μαθητής του 15 θα παει να πληρώσει ΜΕ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΑ, όχι δικά μας. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή αν πας Βουλγαρία, Κύπρο, Ρουμανία και ένα σωρό άλλες χώρες. Και επιστρέφεις "αναγνωρισμένος" από ΔΟΑΤΑΠ και τέλος. Η μόνη διαφορά τώρα είναι ότι δε θα χρειάζεται να πας στο εξωτερικό. Ποιό το πρόβλημα; Όσοι σκούζουν τώρα γιατί δε φώναζαν δεκαετίες για αυτούς που παίρνουν πτυχία στο εξωτερικό; Μήπως να τους το απαγορέψουμε και αυτό;

Μιχάλης δεπ
|

Μας κοροϊδεύουν. Το ΙΒ με 24

ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΑΑΑ
|

"Τα μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σε ποσοστό τουλάχιστον 80% επί του συνόλου"
Δηλαδή 20% θα είναι ΔΕΠ χωρίς διδακτορικό!!!!!!!!!!!!!!!!

Όχι άλλο κουτόχορτο
|

ΕΒΕ ιατρικής περίπου 14. Βάση 18500. Δηλαδή αν κάποιος έχει πιάσει το 15 και έχει φράγκα μπορεί να γίνει γιατρός και ας μην έπιασε ούτε 15000 μόρια. Ενώ ο άλλος που μπορεί να πιάσει 18000 μόρια και δεν τα βγάζει πέρα, έχασε.

Όχι άλλο κουτόχορτο
|

ΕΒΕ ιατρικής περίπου 14. Βάση 18500. Δηλαδή αν κάποιος έχει πιάσει το 15 και έχει φράγκα μπορεί να γίνει γιατρός και ας μην έπιασε ούτε 15000 μόρια. Ενώ ο άλλος που μπορεί να πιάσει 18000 μόρια και δεν τα βγάζει πέρα, έχασε.

Παραμυθι
|

Το γνωστό παραμυθι.θα γίνει την πρώτη χρόνια για σχολές που έχουν πολύ χαμηλή ΕΒΕ στην επαρχία και θα γραφτούν σε ιδιωτικά στην Αθήνα και μετά θα το καταργήσουν.Άμα πιάσει ο άλλος την ΕΒΕ της ιατρικής η της νομικησ των σχολών του Μετσόβειου σιγά μην γραφτεί σε ιδιωτικό της πλάκας χωρίς υποδομές και εργαστηρια.

Γιάννης
|

Εσείς δεν λέγατε ότι θα προσελκύσετε φοιτητές από το εξωτερικό;.

Αυτοί πως θα μπαίνουν στα μη κρατικά πανεπιστήμια; Θα δίνουν και αυτοί εξετάσεις; ποιος θα καθορίζει αν επιτρέπεται να δώσουν όπως συμβαίνει με τους μαθητές της Γ λυκείου;

Εκτός και αν εννοούσατε να μπαίνουν μόνο σε μεταπτυχιακά προγράμματα.....

Διάλεξε και την μέρα που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
|

πέρασε το καταδικαστικό ψήφισμα για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα και τις ανησυχητικές εξελίξεις που απειλούν την δημοκρατία, καλώντας την Επιτροπή να αναλάβει δράση.
Από σήμερα θα προσθέσουν και την παράβαση του Συντάγματος. Διεθνές ανέκδοτο θα γίνει αυτό το Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
Αυτό μωρέ σκεφτόσασταν τόσο καιρό;;;!!!

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΕΙ;;;
|

Το μόνο που μπορεί να γίνει ειναι το ΣΤΕ να βγαλει αντισυνταγματικά τα Ιδιωτικά ως προς το αρθρο 16 του Συντ/τος. Το να τα βγαλει συνταγματικά τοτε τι;;; θα καταργουν ενα βασικό αρθρο το οποίο υπάρχει 1 αιώνα;;;; και ξαφνικά το θυμήθηκαν;;; Ή θα βγουν αντισυνταγματικά τα ιδιωτικά ΑΕΙ μετα απο 10 χρόνια (βλέπε αυθαίρετα στις κατασκευές πολεοδομίες κ.α.). Πάντως η δικαιοσύνη με ενα τοσο μεγαλο θέμα κατώτερη των περιστάσεων.

Κυριακος
|

500.000€ η καθε σχολή

Ιδιοφυιές!
|

Έχει πολύ έξυπνους συνεργάτες ο κ. Υπουργός. Με μια κίνηση-ματ αφαίρεσε κάτω από τα πόδια μας το επιχείρημα ότι η ΕΒΕ θα σπρώξει τους αποτυχόντες υποψήφιους στα ιδιωτικά. Δεν το είδε κανείς μας να έρχεται, και κανείς δεν θα φανταζόταν ότι η ΕΒΕ θα γίνει τώρα δεκτή πανηγυρικά ως πανάκεια δια πάσαν νόσον.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΕΙ
|

Το όραμα του Υπουργείου για ένα ποιοτικό ιδιωτικό ΑΕΙ είναι 10 μέλη ΔΕΠ/ Τμήμα από τους οποίους οι 2 μπορεί και να μην έχουν διδακτορικό! Αυτό μάλλον θα είναι και το πρότυπο για το Δημόσιο ΑΕΙ οπότε όσοι γκρινιάζουν για υποστελέχωση των Τμημάτων τους δεν ξέρουν τι τους περιμένει...

@ριστεία, όχι αστεία
|

H ελληνική αργόσχολη τάξη, αφού επέζησε της οικονομικής κρίσης, αποθρασυνόμενη εστερνίζεται πλήρως το ¨πάμε και όπου βγει¨. Χαρτί να πάρει το παιδί για το μαγαζί, ώστε να μην μας κοροϊδεύουν οι πραγματικοί αριστούχοι και βλέπουμε. Κατάντια της ελληνικής κοινωνίας!
¨Να έχει στο δυναμικό 30 καθηγητές πλήρους απασχόλησης.
Το 80% των καθηγητών θα πρέπει να έχει διδακτορικό. "
Δώσε κι εμένα μπάρμπα. Άριστα.

Συμπέρασμα
|

ΕΒΕ, ξε-ΕΒΕ, αν έχεις λεφτά την παρακάμπτεις. Ή πληρώνεις και πας ΙΒ, ή πληρώνεις και σπουδάζεις σε ΑΕΙ της αλλοδαπής εξ αποστάσεως πληρως αναγνωρισμένο εδώ. Όπως πάντα τα "μέτρα" είναι για τους φτωχούς.

Νικος
|

Αυτο ελειπε να μην ισχυει και η εβε.

Πλουσιοπαιδα στα ΕΠΑΛ!
|

Ποιος θα το περίμενε, αυτά είναι... (η ΕΒΕmin στα ΕΠΑΛ κυμαίνεται λίγο κάτω-λιγο πάνω από το 6!)

ΝΠΠΕ
|

Τι άλλο θα ακούσουμε;

Φιλόλογος απών (και απορών)
|

Μερικές πρώτες σκέψεις από τις συγκεκριμένες ανακοινώσεις του υπουργείου:
α) Δεν καταλαβαίνω γιατί τόση εμμονή στο χαρακτηρισμό "μη κρατικά" ως αντιδιαστολή στο φυσικό αντώνυμο "κρατικά", όταν τα υφιστάμενα πανεπιστήμια δεν είναι κρατικά, αλλά δημόσια, πράγμα που έχει τεράστια διαφορά. Αν οι προθέσεις λοιπόν ήταν αγνές, όφειλε το υπουργείο να τα ονομάσει "ιδιωτικά", ώστε να μιλάμε με καθαρούς και τίμιους όρους.
β) Δεν καταλαβαίνω επίσης την εμμονή στο χαρακτηρισμό "μη κερδοσκοπικά" (θυμίζει εκείνο το ιστορικό "μη πόλεμος" του Ανδρέα Παπανδρέου!), όταν ήδη στις παραπάνω ανακοινώσεις γίνεται καθαρά λόγος για τζίρους από τα δίδακτρα, ελάχιστο μέρος των οποίων θα επανεπενδύεται για υποτροφίες σπουδαστών, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό θα καταλήγει στα ταμεία των ιδιοκτητών!
γ) Θετική έκπληξη μου προκάλεσε η επιστράτευση της ΕΒΕ των πανελλαδικών εξετάσεων για τα δημόσια πανεπιστήμια ως ελάχιστου κριτηρίου εισαγωγής στα ιδιωτικά. Αυτό εν μέρει αίρει το αθέμιτο της λειτουργίας τους σε σχέση με τα δημόσια που αποτελεί βασική μου ένσταση, αν και παραμένει πάντα η ειδοποιός διαφορά των πανελλαδικών εξετάσεων.
δ) Έχω την εντύπωση ότι το αναφερόμενο ποσό των 50.000€ ως εγγυητικής επιστολής θα πρέπει να είναι λανθασμένο, γιατί αλλού διάβασα για 500.000€.
ε) Ουδεμία αναφορά στο μείζον ζήτημα της ρητής συνταγματικής απαγόρευσης για την ίδρυση ιδιωτκών πανεπιστημίων, πέρα από τις γνωστές νομικίστικες μεθοδεύσεις που αναμένεται ν' ανοίξουν τον ασκό του Αιόλου και να αναβιώσουν το κλίμα του 114. Αλήθεια, προεξοφλεί το υπουργείο ότι το νομοθέτημα θα κριθεί συνταγματικό προκαταλαμβάνοντας την κρίση του ανωτάτου δικαστηρίου; Κι αν παρ' ελπίδα το περίφημο άρθρο 16 κριθεί ότι παραβιάζεται, είναι έτοιμο το υπουργείο να ζητήσει μια μεγαλοπρεπή συγνώμη για την άσκοπη αναστάτωση της ελληνικής κοινωνίας και να περιμένει τη νόμιμη τροποποίηση του Συντάγματος ή θα πράξει όπως συχνά κάνει η κυβέρνηση και με άλλες αποφάσεις αντισυνταγματικότητας για ήσσονος σημασίας ζητήματα προχωρώντας στην υλοποίηση των προειλημμένων της αποφάσεων;

μια χαρά μου ακούγεται
|

Δεν είναι τίποτα άλλο από μια διεύρυνση του Ανοιχτού Πανεπιστημίου που λειτουργεί εδώ και χρόνια στην Ελλάδα.
Στο ΕΑΠ (να θυμίσω ότι ο ΓΓ υπήρξε πρόεδρος) οι φοιτητές γίνονται δεκτοί χωρίς εξετάσεις, κυρίως με κλήρωση αν είναι περισσότεροι από τις προσφερόμενες θέσεις.
Στο ΕΑΠ διδάσκει πλήθος από καθηγητές σε Ελληνικά Πανεπιστήμια, οι οποίοι δεν θα μπορούσαν να διαμαρτυρηθούν για το σύστημα εισόδου στα ιδιωτικά κατά την ταπεινή μου γνώμη.

Τασος
|

Τι ιδιωτικά θα'ναι με πανελληνιες και εβε?? Μας δουλευετε? Το θέμα είναι να μη δίνουμε εξετάσεις με τ απολυτήριο και μόνο όπως γίνεται στη Κυπρο να δίνουμε λεφτά για φροντιστήριο να πληρωνουμε και το ιδιωτικό ωραίοι είστε!!!!

Του πεδιου
|

Του πεδιου όχι της σχολής.

Maria
|

Μόνο στα όνειρα μόνο στα όνειρα
μόνο στα όνειρα μπορώ να σε αγγίζω
Μόνο στα όνειρα μόνο στα όνειρα
αφήνεις χρώμα πάνω στο δικό μου γκρίζο

;;;;
|

Δηλαδη θα δίνουν Πανελλαδικές και μετα θα γράφονται στα μη κρατικα;;;;;

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ