Σε διαβούλευση για 10 ημέρες το πολυνομοσχέδιο για τα δημόσια ΑΕΙ και τα μη Κρατικά Πανεπιστήμια

Περιλαμβάνει διατάξεις και για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

08/02/2024

Ενημερώθηκε: 08/02/2024, 19:52

Άκουσε το άρθρο

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έθεσε από σήμερα μέχρι και 18 Φεβρουρίου ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης το πολυνομοσχέδιο τ  «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου –Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων»

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το πολυνομοσχέδιο

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την αιτιολογική έκθεση

Πατήστε εδώ για να συνδεθείτε με τη δημόσια διαβούλευση

Το πολυνομοσχέδιο νόμου αποτελείται από  πέντε  (5) Μέρη για την τριτοβάθμια εκπαίδευση  και  την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Ειδικότερα

Α) Οργανωσιακές αλλαγές στη δομή του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης (Δ.Π.Θ.):  Με το παρόν Μέρος θεσπίζονται οργανωσιακές αλλαγές στη δομή του Δ.Π.Θ., βελτιωτικές παρεμβάσεις στον εκπαιδευτικό πυλώνα και  βιώσιμες ρυθμίσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται η ένταξη σε αυτό, τμημάτων και ερευνητικών ινστιτούτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), η ίδρυση νέων σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων και τέλος η συγχώνευση  και η μετονομασία τμημάτων του Ιδρύματος.

Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η ενίσχυση του Δ.Π.Θ. και γενικότερα η ποιοτική αναβάθμιση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και η διοικητική και γεωγραφική ταύτιση του Ιδρύματος με την ανωτέρω Περιφέρεια, προς όφελος του συνόλου του πληθυσμού αυτής. Το παρόν Μέρος θα συμβάλει καταλυτικά στην αξιοποίηση και αναβάθμιση των διαθέσιμων δομών έρευνας και καινοτομίας, καθώς και στην προσβασιμότητα στους διαθέσιμους πόρους, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε επίπεδο αλυσίδων αξίας και την επιτυχημένη εφαρμογή της Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης  Εξειδίκευσης (RIS3) για τη διασφάλιση του εθνικού συμφέροντος στην ευρύτερη περιοχή.

Β) Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου (Ε.Α.Π.)

Το δεύτερο Μέρος του σχέδιο νόμου αποσκοπεί α)  στην υπαγωγή του Ε.Α.Π. στο πλαίσιο του ν. 4957/2022, β) στην ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των συλλογικών οργάνων του Ε.Α.Π., γ) στην ενδυνάμωση της διαφάνειας και της εξωστρέφειας αυτού δ)  στον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του Ε.Α.Π., μέσω της σύστασης εταιρείας αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας, καθώς και του Ερευνητικού Κέντρου και Κέντρου Ανάπτυξης Πιστοποίησης και Αξιολόγησης καθώς και της θεσμοθέτησης της δυνατότητας της διά ζώσης διδασκαλίας.

Γ) Ενίσχυση Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)

Μετά την πρόσφατη και ευρεία νομοθετική ρύθμιση του ν. 4957/2022, το παρόν Μέρος νόμου προβαίνει σε περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας των Α.Ε.Ι. της χώρας μέσω: α) της έμπρακτης ενίσχυσης του αυτοδιοίκητου με τις διατάξεις για τη διευκόλυνση της διαδικασίας ανάδειξης και λειτουργίας των οργάνων διοίκησής τους β) της ενίσχυσης της οικονομικής και της διοικητικής αυτοτέλειάς τους, μεταξύ άλλων, και με την αναβάθμιση του ρόλου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), γ) της εξωστρέφειας των Α.Ε.Ι. με τη χρηματοδότηση κοινών προγραμμάτων σπουδών β’ κύκλου και της παροχής δυνατότητας σε φοιτητές τρίτων χωρών να παρακολουθούν Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών για βραχείες περιόδους σπουδών, δ) της απλοποίησης και της ευελιξίας της λειτουργίας των οργάνων διοίκησης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους ε) της προώθησης του ψηφιακού μετασχηματισμού των διαδικασιών των Α.Ε.Ι. και τέλος στ) της αποτελεσματικότερης αξιοποίησης της περιουσίας τους μέσω της υποχρεωτικής καταγραφής της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους.

Δ) Εγκατάσταση και λειτουργία Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.)

Σε εναρμόνιση με τις επιταγές της νομολογίας του ΣτΕ και υπό το σύγχρονο πρίσμα του ενωσιακού δικαίου, ρυθμίζεται με το παρόν Μέρος η εγκατάσταση, η οργάνωση και η λειτουργία στην Ελλάδα παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό τη μορφή Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.). Τα Ν.Π.Π.Ε., μετά από αδειοδότηση, αξιολόγηση και  πιστοποίηση  από κρατικά όργανα των προγραμμάτων σπουδών τους και των κτιριακών, εργαστηριακών και ερευνητικών υποδομών τους, θα απονέμουν ακαδημαϊκά αναγνωρισμένους τίτλους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται όχι μόνο η προσέλκυση ξένων φοιτητών στην Ελλάδα, αλλά και η κάλυψη της διαρκώς αυξανόμενης εγχώριας ζήτησης για πανεπιστημιακές σπουδές, η αύξηση των δεικτών οικονομικής ανάπτυξης μέσω του ανθρώπινου κεφαλαίου, νέων γνώσεων, ιδεών και νέων τεχνολογιών που θα παραμείνουν στη χώρα, η ανάσχεση της τάσης εκπατρισμού των νέων  για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού καθώς και ο επαναπατρισμός Ελλήνων ακαδημαϊκών και επιστημόνων.

Ε) ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Τέλος, στο τελευταίο Μέρος περιλαμβάνονται ρυθμίσεις διαφόρων θεμάτων: 

α) για την εύρυθμη λειτουργία και τη μεγαλύτερη ευελιξία της συγκρότησης των οργάνων του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), 

β) για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως η ενιαία ρύθμιση για το πιστοποιητικό ελληνομάθειας για την ένταξη στους κλάδους εκπαίδευσης των απόφοιτων ξένων πανεπιστημίων και των προϋποθέσεων επιλογής προϊστάμενων σε μονοθέσια δημοτικά και νηπιαγωγεία, 

γ) για την κάλυψη θέσεων στην ειδική αγωγή καθώς και

δ) για εποπτευομένους φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, όπως η ίδρυση Κέντρων Καινοτομίας στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος.
 

Σχόλια (22)

"τὴν δὲ κάμηλον καταπίνοντες"
|

@12 Φεβ 2024 10:35
"Όμως δε βλέπω πως αφορούν το esos και το συγκεκριμένο άρθρο".
Προφανώς οι υπόλοιποι αναγνώστες και το esos το βλέπουν.
Είχαμε πρόβλημα με την πέψη, τώρα αντιμετωπίζουμε και θεματάκι με την όραση φαίνεται.

@ "τὴν δὲ κάμηλον καταπίνοντες" | 11 Φεβ 2024 12:…
|

είπα κι εγώ. Δε θα έχουμε το σύνηθες "αλλάζω θέμα και γράφω 30 διαφορετικά κακώς κείμενα" Το σχόλιο είναι επί του προκειμένου. Για τα υπόλοιπα που γράφετε υπάρχουν θεσμοί ευρωπαϊκοί στους οποίους μπορείτε να απευθυνθείτε αν νιώθετε έτσι. Όμως δε βλέπω πως αφορούν το esos και το συγκεκριμένο άρθρο.

"τὴν δὲ κάμηλον καταπίνοντες"
|

@10 Φεβ 2024 22:38
Μπορείτε να χαίρεστε όσο θέλετε, εάν δεν αντιλαμβάνεστε ότι ένα πραξικόπημα (δηλ. η κατάλυση του Συντάγματος και της Δημοκρατίας) δεν γίνεται απαραίτητα με τανκς.
- Προφανώς σας είναι παντελώς άγνωστο το πρόσφατο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, για την υποβάθμιση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, της ελευθερίας του τύπου, της διαφάνειας και των ατομικών θεμελιωδών δικαιωμάτων.
- Όπως άγνωστη θα σας είναι μάλλον και η "Διεθνής Διαφάνεια", που κατατάσσει τα κράτη αναλόγως με τον βαθμό της διαφθοράς και που τοποθέτησε την Ελλάδα στην 24η θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών της Ε.Ε.
- Όπως άγνωστη θα σας είναι επίσης και η λίστα των "Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα", που κατατάσσει την Ελλάδα στην ντροπιαστική 107η θέση (η χειρότερη επίδοση στην Ε.Ε.) σχετικά με την ελευθερία του Τύπου.
- Γνωρίζετε τουλάχιστον ότι κλείσαμε ένα χρόνο από το έγκλημα στα Τέμπη.... και ότι η δικαιοσύνη δήθεν αναζητείται στην "Εξεταστική" της Βουλής?
ΥΓ. Για το "μεταξύ αστείου και σοβαρού", ξέρετε τι λέει ο λαός φαντάζομαι....

@ "τὴν δὲ κάμηλον καταπίνοντες" | 10 Φεβ 2024 15:…
|

Χαίρομαι ιδιαίτερα με το σχόλιό σας. Είναι αλήθεια, λοιπόν, ότι πιστεύετε ότι το νομοσχέδιο είναι ένα βήμα πιο κοντά σε πραξικόπημα. Το έγραψα μεταξύ αστείου και σοβαρού, αλλά πράγματι επιβεβαιώνεται. Καλό είναι να διαβάζουν οι αναγνώστες τέτοιες ακραίες απόψεις.

Allons en fund de la partire
|

Η απόφαση 922/2023 του ΣτΕ Τμήμα Γ, παράγραφος 7, ερμηνεύει το άρθρο 16 και κατά λέξη αποφαίνεται ότι η «ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται στην Ελλάδα αποκλειστικώς από Ιδρύματα που αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, πλήρως αυτοδιοικούμενα και άρα απαγορεύεται απολύτως η σύσταση σχολών ανώτατης εκπαίδευσης από ιδιώτες, ασχέτως του προορισμού ή του χαρακτήρα των σχολών αυτών».
Κύριοι της κυβερνήσεως, allez-vous en τα fund από την ανώτατη παιδεία, αν υφίσταται ακόμη κράτος Δικαίου επί της διακυβέρνησις σας.

"τὴν δὲ κάμηλον καταπίνοντες"
|

@10 Φεβ 2024 13:26
Σιγά το ένα σιγά το άλλο.... να μην ξυπνήσουμε ξαφνικά μία πρωία, υπό τους ήχους εμβατηρίων....

Fund και εταίροι A.E., από κολέγια σε πανεπιστήμια
|

ΠΡΟΣ: @ Η αντιμεταρύθμιση και το fund της Υγείας | 10 Φεβ 2024 12:|10 Φεβ 2024 13:26
Αν λανθάνουσα γλώσσα λέει την αλήθεια, τότε (επάνω στον οίστρο σας) μας το ξεφουρνίσατε, "μερικά κολέγια που θα γίνουν πανεπιστήμια".
Φυσικά για εσάς δεν είναι πραξικόπημα να αναλάβουν την Υγεία, την Παιδεία, την Στέγαση, την Ασφάλιση, και ότι άλλο κοινωνικό αγαθό τα fund, αλλά business as usual στις χώρες που έχουν κατακτηθεί οικονομικά, και έχετε τους καλύτερους σπόνσορες στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Έλα μωρέ, ένα σουλτάν μερεμέτ ακόμη είναι, πως κάνουμε έτσι, χαλαρώστε και απολαύστε το, όπως Αμερική.

@ Η αντιμεταρύθμιση και το fund της Υγείας | 10 Φεβ 2024 12:
|

Το τερματίσατε! Σιγά μην είμαστε ένα βήμα πριν από πραξικόπημα επειδή μερικά κολλέγια θα γίνουν πανεπιστήμια. Με τέτοια μηνύματα δε μου προκαλεί εντύπωση η απόλυτη επικράτηση της ΝΔ εδώ και 5 χρόνια. Σε λίγο θα μας πείτε ότι το νομοσχέδιο φταίει για τον υποσιτισμό στη Μυανμάρ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
|

@ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΜΥΡΝΙΟΥΔΗΣ
Αντικαταστήστε εάν θέλετε τις λέξεις "ΑΕΙ, πανεπιστήμια, Εκπαιδευση, Φροντιστηρια", με τις λέξεις τρένα, λιμάνια, αεροδρόμια, ενέργεια, τράπεζες, νοσοκομεία..... και πείτε μας το αποτέλεσμα που προκύπτει.
Τα δημόσια αγαθά και οι δημόσιες υπηρεσίες ενός κράτους προς τους πολίτες του (που πληρώνουν μάλιστα υψηλούς φόρους γι' αυτά) ΔΕΝ είναι κονσέρβες αρακά για να προσφέρονται με "ιδιωτικοοικονομικα κριτηρια".

Η αντιμεταρύθμιση και το fund της Υγείας
|

Την ίδια αντιμεταρρύθμιση είχε επιχειρήσει το 1991 και ο πατήρ Μητσοτάκης. Κατά μάνα κατά κύρη, ο διάδοχος (“Άμμες δε γ΄ εσσόμεθα πολλώ κάρρονες) επιχειρεί κατά παράβαση του άρθρου 16 την αντιμεταρρύθμιση του. Υποστηρικτές του εγχειρήματος το γνωστό fund της ιδιωτικής Υγείας, ο τραπεζίτης ιδιωτικού πτυχίου (τράπεζας που της πληρώνει ενοίκιο το ΥΠΑΙΘΑ), ΔΕΠ του "επιχηρείν", και νέοι που προσβλέπουν σε εξαγορά πτυχίων από παραρτήματα ιδιωτικών πανεπιστημίων της αλλοδαπής δίχως κόπο.
Η απάντηση είναι απλή: Επί του παρόντος το ισχύον άρθρο 16 επιτάσσει τα πανεπιστήμια να είναι ΝΠΔΔ και το ΝΠΠΕ δεν είναι, καθόσον ιδρυτής τους είναι ιδιώτες, άρα είναι αντισυνταγματικό. Για το ΕΑΠ, ο ιδρυτής του είναι το κράτος επομένως δεν αντιβαίνει το άρθρο 16. Το ίδιο τα μεταπτυχιακά με δίδακτρα, παρέχονται από ΝΠΔΔ που είναι τα πανεπιστήμια.
Η επιχειρούμενη εκτροπή του Συντάγματος (όπως οι αποστασίες που οδήγησαν στην κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος το 1967) μέσω ενός νομιμοφανούς νομοσχεδίου εφ' όλης της ύλης, εισάγεται ως νέος "Δούρειος ίππος", για να καταδείξει τι; Ότι τα fund είναι η διάδοχη κατάσταση των μνημονίων, και ως τέτοια μπορούν να αλωνίζουν ανεξέλεγκτα ως εκκαθαριστές. Αυτό είναι το συμπέρασμα που εξάγεται από αυτή την πραξικοπηματική δράση της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
Αν υπάρχει κράτος Δικαίου στην Ελλάδα (προχθές αμφισβητήθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο) τότε το σύνολο του σχεδίου αυτού θα εκπέσει ως αντισυνταγματικό, και όσοι καταθέσουν δίδακτρα θα είναι τα νέα θύματα των fund, γιατί τα πτυχία τους δεν θα αναγνωρίζονται.

@ Μέλος ΔΕΠ | 10 Φεβ 2024 09:22
|

Το ΕΑΠ και τα μεταπτυχιακά έχουν ήδη δίδακτρα εδώ και περισσότερα από 10 χρόνια. Αυτό οφείλεται σε "ερμηνεία" όπως γράφετε. Είδατε να πραγματοποιούνται οι φόβοι σας;

Μέλος ΔΕΠ
|

Δεν θα σχολιάσω τα τεχνικά χαρακτηριστικά του νομοσχεδίου αλλά θα σταθώ στην πιο μεγάλη εικόνα και στην ουσία του προβλήματος. Αυτό το νομοσχέδιο αποτελεί κατάφορη παραβίαση του συντάγματος, επειδή το άρθρο 16 είναι σαφές και ξεκάθαρο. Η απόφαση της κυβέρνησης για την "ερμηνεία" του, ανοίγει επικίνδυνες οδούς. Σήμερα είναι το άρθρο 16 αύριο θα είναι η ελευθερία του Τύπου και μεθαύριο το δικαίωμα του λαού να συναθροίζεται. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε κάτι τέτοιο να συμβεί.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΜΥΡΝΙΟΥΔΗΣ
|

Τα ιδιωτικα ΑΕΙ τουλαχισυον θα λειτουργησουν με ιδιωτικοοικονομικα κριτηρια με οργανωση και αξιολολγηση μακρυα απο τον κρατισμο τον κομματισμο και το μπαχαλο που αντικρυζουμε σημερα. Αν δεν πανε καλα ..κλεινουν . Αυτοι που δεν θελουν και παρασυρουν τα παιδια φοβουνται την συγκριση και τον εκσυγχρονισμο. Αυτα με τα κριτηρια και την δηθεν υποβαθμιση ειναι προφασεις. Οσοι εχουμε παει εξω στα πανεπιστημια{ και οχι στα κα΄λυτερα.}..ντρεπομαστε στη χωρα μας...Η Κυπρος μας εβαλε τα γυαλια και τωρα εμειε θα ανακαλυψουμε τον τροχο ...παγκοσμιοι ουραγοι !!!
Οσοι θελουν να γινουν δημοσιοι υπαλληλοι στην Εκπαιδευση η εχουν Φροντιστηρια καταλαβαινω τι φοβουνται. Στον Ιδιωτικο τομεα ΟΜΩς οι μη ικανοι δεν κρυβονται .Καποιοι Φοβουνται την συγκριση και την αποκομματικοποιηση και την απομπαχαλοποιηση οταν ολοι οι πολιτες μπορουν απο κοντα να ΣΥΓΚΡΙΝΟΥΝ

Η διαβούλευση μας έχει ανάγκη!
|

Αν κάνετε τον κόπο να ρίξετε μια ματιά στα σχόλια της διαβούλευσης για τον νέο νόμο (ιδιαίτερα όσον αφορά τα ΝΠΠΕ) θα δείτε ότι η ποιότητα των επιχειρημάτων είναι πολύ χειρότερη από αυτή που απολαμβάνουμε καθημερινά στο esos. Πολλές κραυγές, ελάχιστες προτάσεις, πολλές μπαλιές στην εξέδρα. Όσοι έχουν άποψη και μπορούμε να πούμε μια λογική κουβέντα στη διαβούλευση, ας το κάνουμε, έστω και με copy-paste, γιατί η εικόνα μέχρι στιγμής είναι άκρως απογοητευτική: δίνει την εντύπωση ότι όλη η "φασαρία" γίνεται αφ' ενός για κομματικά ιδεολογήματα και αφ' ετέρου για επικοινωνιακούς λόγους (όπως για το ποιος θα φανεί πρώτος στο χθεσινό συλαλλητήριο).

Εθνικά επικίνδυνο
|

Είναι ανοικτή η δυνατότητα ίδρυσης τουρκικού πανεπιστημίου στη Δ. Θράκη (ο υπουργός δεν το διέψευσε, είπε απλά ότι το Δημοκρίτειο θα είναι καλύτερο). Τα Σαουδαραβικά κεφάλαια, που ήδη δίνουν υποτροφίες για φοίτηση σε τουρκικά πανεπιστήμια, είναι απίθανο να μη σπεύσουν. Συγχρόνως η κατεξοχήν ελληνική σχολή, Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας καταργείται και συγχωνεύεται με το Ιστορίας-Αρχαιολογίας και -προσοχή! με το Τμήμα Παρευξείνιων. Τυχαίο;

Γηγενής ομιλητής ελληνικών
|

Δεν χρειάζεται καμιά επιστημοσύνη για να καταλάβεις αυτό που λέει το άρθρο 16. Όσοι μιλούν ελληνικά το καταλαβαίνουν: μόνο δημόσια πανεπιστήμια επιτρέπεται να υπάρχουν.
Έρχονται τώρα και 8 κορυφαίοι επιστήμονες συνταγματολόγοι και μας το λένε με τα δικά τους λόγια. Το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ.
Η κυβέρνηση που κουρελιάζει το Σύνταγμα και ο πρωθυπουργός θα πέσουν νομοτελειακά θύματα της ύβρεως την οποία διαπράττουν. Λίγα είναι τα ψωμιά τους, όσο κι αν αυτό μοιάζει τώρα απίθανο. Πάντα έτσι γινόταν και πάντα έτσι θα γίνεται. Ο υβριστής γκρεμίζεται από το ύψος της αλαζονείας του.

ΕΔΙΠ
|

Παρακαλώ θερμά να μην μας κακομαθαίνετε. Μια μέρα αρκετή είναι. Εξάλλου, δεν χρειάζονται παραπάνω από 5 λεπτά και καμία άλλη άποψη από απολύτως κανένα συνταγματολόγο, για να αντιληφθεί αυτός που ξέρει ανάγνωση και είναι το κύριο υποκείμενο της ερμηνείας του Συντάγματος (δηλαδή ο λαός: "Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία", "Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα." και "O σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων."), δηλαδή ότι το νομοσχέδιο εισάγει αντισυνταγματικές διατάξεις, αντίθετες με τις εξής συνταγματικές προβλέψεις:
1. Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια. 2 Oι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι δημόσιοι λειτουργοί. 3. H σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται. Αν θέλετε την ίδρυση ιδιωτικών ΑΕΙ, κανένα απολύτως πρόβλημα. Τροποποιείτε τα ανωτέρω με νόμιμο και συνταγματικό τρόπο και περίπου το 2028 μπορείτε να προχωρήσετε σε νόμο για την ίδρυσή τους.

Για τα λεφτά τα κανεις ολα
|

Και το μυαλό μου είναι θολό
και το δικό σας πιο λειψό
Και σας τρέλαναν τα.λεφτα
Γεια σου φανφάρα φαφλατα

Θέλω γιατρούς και δικηγόρους εισακτεους με κάτω από τη βάση, έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει αληθινή δικαιοσύνη, ούτε και στα.νοσοκομεια υπάρχουν αναισθησιολογοι.

Σε έξι εργάσιμες 200 άρθρα, διαδικασία Wash & Go
|

"Πλύσ' και τσακίσ'" που λένε στον κάμπο. Το έλλειμμα δημοκρατικών διαδικασιών το διαπίστωσε χθες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και δεν φαίνεται ακόμη μέσω της "αλγοριθμικής ανάγνωσης" που εφαρμόζει το ΥΠΑΙΘΑ στο ChatGBT.
Δικαιοσύνη με κυβερνητικές "παρωπίδες", αντιπολίτευση στο Ναδίρ: "Δημοκρατίας πεσούσης πας ανήρ ξυλεύεται".
Δεν υπάρχει ένας "Σαρτζετάκης" να επέμβει άμεσα.
Στυγνός εκβιασμός στα πανεπιστήμια καθόσον όταν θα κριθεί αντισυνταγματικό το σχέδιο, τότε θα εκπέσει όλο το νομοσχέδιο, οπότε ότι αποφάσεις θα έχουν ληφθεί με βάση αυτό θα είναι άκυρες!
Εξαπάτηση όσων ενδιαφέρονται να σπουδάσουν σε παράρτημα ξένου ιδιωτικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα, που εξορισμού είναι ΝΠΙΔ και το άρθρο 16 ευθέως το απαγορεύει.
Όσοι τους ψήφισαν να τους χαίρονται τώρα! Για τον Μάη θυμηθείτε τουλάχιστον ότι το "δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού, και το τρις εξαμαρτείν ουκ ανδρός".

Δημοκρατία
|

Κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι η ρίζα του κακού είναι ο κοινοβουλευτισμός, η παράλογη αυτή ιδέα ότι κάποιος δικαιούται να λάβει μια στιγμιαία έγκρισή του λαού και στην συνέχεια για 4 χρόνια να έχει το δικαίωμα να διαλύει και να γκρεμίζει το σύμπαν. Στην ακραία περίπτωση αυτής της ιδέας κρύβεται ο ίδιος ο ναζισμός, ας μην ξεχνάμε ότι και ο Χίτλερ κοινοβουλευτικός ήταν.

Κάποια στιγμή αυτό το αστείο με την δημόσια διαβούλευση πρέπει να τελειώνει, και να αρχίσει η δημόσια ψήφιση (δημοψήφισμα)

Γιατί πάγωσαν τα επαγγελματικά δικαιώματα των νέων 5ετών τμ.
|

Πρώτα νοικοκύρευσε το σπίτι σου.

Λίγη ντροπή δεν βλάπτει
|

Η ελάχιστη βάση εισαγωγής στα ιδιωτικά ΑΕΙ θα είναι σε γενικές γραμμές στα 9.300 μόρια ακόμη και για σχολές όπως η Ιατρική και η Νομική που για να περάσει ένα νέο παιδί στο δημόσιο πανεπιστήμιο θέλει τουλάχιστον τα διπλάσια μόρια. Επόμένως τα φτωχά παιδιά θα πρέπει να γράψουν άριστα για να περάσουν στο δημόσιο πανεπιστήμιο, και αν περάσουν, και τα πλούσια παιδιά θα σπουδάζουν όπου θέλουν με τα χρήματα που διαθέτουν.
Και θέλετε και μέσα σε 10 μόλις μέρες να ψηφίσετε αυτήν την ανισότητα και για ποιο λόγο; Για να ανοίξουν κυρίως παραρτήματα του πανεπιστημίου της Κύπρου στην Ελλάδα και τούρκικο πανεπιστήμιο στη Θράκη.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ