Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα: Σχολικός Εκφοβισμός: Πρόληψη, Αντιμετώπιση και Στρατηγικές Παρέμβασης

Νέο Πρόγραμμα από το E-Learning του ΕΚΠΑ

10/02/2024

Ενημερώθηκε: 10/02/2024, 09:09

Άκουσε το άρθρο

Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης του νέου Προγράμματος Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στο γνωστικό αντικείμενο:  Σχολικός Εκφοβισμός: Πρόληψη, Αντιμετώπιση και Στρατηγικές Παρέμβασης  .

Σκοπός του προγράμματος είναι η προσέγγιση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού με στόχο την πρόληψη, την έγκαιρη παρέμβαση και την αντιμετώπισή του. Η διεθνής βιβλιογραφία και έρευνα επισημαίνει ότι μια ολοκληρωμένη «ολιστική εκπαιδευτική προσέγγιση» συνιστά καθοριστικό παράγοντα για την αποτελεσματική μείωση του σχολικού εκφοβισμού και καταγράφει τα ακόλουθα εννέα στοιχεία ως βασικά συστατικά αυτής της προσέγγισης:

1.    Ισχυρή πολιτική ηγεσία και νομοθετικό πλαίσιο.
2.    Εκπαίδευση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών.
3.    Πρόγραμμα σπουδών, διδασκαλία και μάθηση σε ένα σχολικό κλίμα αγάπης και φροντίδας.
4.    Ασφαλές ψυχολογικό και φυσικό περιβάλλον της τάξης και του σχολείου.
5.    Μηχανισμοί αναφοράς, υπηρεσίες υποστήριξης και παραπομπής.
6.    Συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στη σχολική κοινότητα (εκπαιδευτικοί, γονείς, διευθυντές, κ.ά.).
7.    Ενδυνάμωση και συμμετοχή των μαθητών.
8.    Συνεργασίες και συνέργειες του σχολείου με διάφορους φορείς (π.χ. ΜΚΟ, ακαδημαϊκή κοινότητα, ψηφιακές πλατφόρμες).
9.    Παρακολούθηση του φαινομένου με χρήση δεδομένων.

Το παρόν πρόγραμμα διαμορφώθηκε στη βάση των παραπάνω εννέα στοιχείων και επιδιώκει την ανάλυση του σχολικού εκφοβισμού, όπως αυτός εκδηλώνεται στην παραδοσιακή του μορφή μέχρι τις σύγχρονες τάσεις του. Επίσης, αποσκοπεί στην περιγραφή του θεσμικού πλαισίου σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και την ανάδειξη του ρόλου της δυναμικής των ομάδων, της διαχείρισης του σχολείου και της σχολικής τάξης, της συνεργασίας μεταξύ των επαγγελματιών στο φαινόμενο, δίνοντας έμφαση στην αναγκαιότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων ζωής για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Τέλος, παρουσιάζονται κατάλληλες προσεγγίσεις και μέθοδοι παρέμβασης και επιχειρείται η ανάδειξη καλών πρακτικών πρόληψης και αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Πιο αναλυτικά, το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

•    εν ενεργεία αλλά και μελλοντικούς εκπαιδευτικούς διαφόρων βαθμίδων στη Δημόσια και Ιδιωτική Εκπαίδευση (Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας), 
•    απόφοιτους Παιδαγωγικών και Καθηγητικών Σχολών όλων των γνωστικών αντικειμένων και ειδικοτήτων σε τυπικές δομές εκπαίδευσης και υποστήριξης,
•    στελέχη εκπαίδευσης,
•    ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και σε όσους επαγγελματίες επιθυμούν να επιμορφωθούν σε θέματα διαχείρισης περιστατικών σχολικού εκφοβισμού σε προληπτικό και παρεμβατικό επίπεδο,
•    όσους ενδιαφέρονται να επιμορφωθούν σε θέματα που αφορούν τη σχολική βία, τον σχολικό εκφοβισμό, το θετικό σχολικό κλίμα και την ψυχοπαιδαγωγική ενδυνάμωση των επαγγελματιών στον σχολικό χώρο.
Προαπαιτούμενα: Απαιτείται Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν, επίσης, τελειόφοιτοι και επί πτυχίω φοιτητές Παιδαγωγικών Τμημάτων, Τμημάτων Ψυχολογίας και Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας.

Η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση του  προγράμματος "Σχολικός Εκφοβισμός" εξασφαλίζει:  

•    Δύο (2) μόρια σε υποψήφιους για διορισμό ως μόνιμοι  εκπαιδευτικοί στην γενική εκπαίδευση, την ειδική αγωγή και το  ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό.
 •    Δύο (2) μόρια σε υποψήφιους για διορισμό ως αναπληρωτές  εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, με το  σύστημα του ΑΣΕΠ, Κεφάλαιο Ε’ του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13, Α’,  29.01.2019) 
•    Δέκα (10) μόρια για προσλήψεις εκπαιδευτικών των  κατηγοριών TE και ΔΕ της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής  Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) σύμφωνα με την υπ’αριθμ  Υπουργική Απόφαση 48190/E1 (ΦΕΚ 1088, Β’, 2.04.2019). 
•    Ένα (1) και έως δύο (2) μόρια στην επιλογή Περιφερειακών  Διευθυντών Εκπαίδευσης, Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και  Υποστήριξης, Συμβούλων Εκπαίδευσης, και Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και  Προϊσταμένων των Τμημάτων  Εκπαιδευτικών Θεμάτων  σύμφωνα  με τον Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136, Α’, 3.08.2021).

ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Κατά τη διάρκεια του 7μηνου Μοριοδοτούμενου Προγράμματος παρέχεται συνεχής εκπαιδευτική υποστήριξη, βασιζόμενη στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Θωμάς Μπαμπάλης, Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Υπάρχουν ειδικές εκπτώσεις για ανέργους (30%), νέους ηλικίας έως και 30 ετών που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑμεΑ (25%), πολύτεκνους (20%), άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ (20%), άτομα που έχουν συμμετάσχει σε e-learning προγράμματα στο παρελθόν (15%), εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στα προγράμματα των κατευθύνσεων παιδαγωγικών και ειδικής αγωγής (15%), άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών (20%), κ.ά.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην κοινωνία λόγω περιορισμού στο διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουμε σε όλους ειδική έκπτωση 15% στα δίδακτρα για αιτήσεις έως και 12/02/2024 & προεγγραφή με 80€. Η εν λόγω έκπτωση εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων εφόσον, έχουν αφαιρεθεί τυχόν άλλες εκπτώσεις.

Για πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:  
https://elearningekpa.gr/courses/sxolikos-ekfobismos-prolipsi-antimetop…

Λήξη Αιτήσεων: 12/2/2024
Έναρξη Μαθημάτων: 19/2/2024

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 210.36.89.354 ή στο email:
elearn-secretariat@elearningekpa.gr 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ