Ποιοι έχουν δικαίωμα εγγραφής στα Μη Κρατικά Πανεπιστήμια

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

10/02/2024

Ενημερώθηκε: 10/02/2024, 19:32

Άκουσε το άρθρο

Το  κάθε Μη Κρατικό Πανεπιστήμιο θα τηρεί μητρώο φοιτητών, στο οποίο θα καταγράφονται τα στοιχεία των φοιτητών κατά την έναρξη των σπουδών τους, οι βαθμολογίες τους, οι ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις και κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο προβλέπεται με βάση τον Εσωτερικό Κανονισμό.

Δικαίωμα εγγραφής στα προγράμματα πρώτου κύκλου σπουδών των αναγνωρισμένων των Ν.Π.Π.Ε. έχουν:

α) οι Έλληνες ή αλλοδαποί πολίτες κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) με ελάχιστη βάση εισαγωγής (ΕΒΕ), η οποία προκύπτει από τον μικρότερο εκ των μέσων όρων των βαθμολογιών του συνόλου των εξεταζομένων ανά επιστημονικό πεδίο, πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή 0,8,

β) οι κάτοχοι ισότιμων απολυτηρίων τίτλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δ.Ε.) αναγνωρισμένων Ξένων σχολείων της ημεδαπής (επιπέδου 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων),

γ) οι κάτοχοι διεθνών απολυτήριων τίτλων Δ.Ε. που χορηγούνται από σχολεία της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι αλλοδαποί πολίτες κάτοχοι ισοδύναμου του Λυκείου απολυτήριου τίτλου Δ.Ε. ή ισοδύναμου τίτλου επαγγελματικής εκπαίδευσης που τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας στην οποία φοιτούν.

 Για τον σκοπό αυτό το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού τηρεί, ενημερώνει και δημοσιοποιεί στον ιστότοπο του καταλόγους με ισότιμους του Λυκείου απολυτήριους τίτλους δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης ανά χώρα της αλλοδαπής.

Δικαίωμα εγγραφής στα προγράμματα δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών έχουν οι κάτοχοι αναγνωρισμένων τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της ημεδαπής, καθώς και αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, τα οποία περιλαμβάνονται στα μητρώα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4957/2022 (Α ́124).

Οσοι τελείωσαν το Λύκειο πριν το 2021

Για τους αποφοίτους  ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που έλαβαν απολυτήριο πριν από το σχολικό έτος 2021, πριν δηλαδή τεθεί σε εφαρμογή η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής εφαρμόζονται  οι όροι και οι προϋποθέσεις που ισχύουν για το μητρικό ίδρυμα για την εισαγωγή φοιτητών.

Τι σημαίνει ΕΒΕ Επιστημονικού Πεδίου των Πανελλαδικών για την εγγραφή στα Μη Κρατικά Πανεπιστήμια

Ο όρος πρόσβασης των ενδιαφερομένων στα Μη Κερδοσκοπικά Μη Κρατικά Πανεπιστήμια που ανακοινώθηκε   από τον υπουργό Παιδείας Κυριάκο Πιερρακάκης σημαίνει ότι θα ταυτίζεται με το χαμηλότερο μέσο όρο Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής των Επιστημονικών Πεδίων, πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 0.8.

Δηλαδή από τα ακόλουθα τέσσερα επιστημονικά πεδία θα ισχύσει για όλα τα πεδία η χαμηλότερη  Ελάχιστη  Βάση Εισαγωγής, για λόγους συνταγματικής ισότητας. Με βάση τους παρακάτω υπολογισμούς την χαμηλότερη ΕΒΕ την έχει   το 4ο πεδίο με 8,34. Άρα η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής  , ως πορϋπόθση για την εγγραφή στα Μη Κρατικά πανεπιστήμια ,  θα είναι η μικρότερη όλων των πεδίων, που είναι  8,34.

Αυτό σημαίνει ότι η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, εάν κάνουμε τους υπολογισμούς, είναι η εξής ανά Επιστημονικό πεδίο

  • 9,42 για το 1ο Πεδίο
  • 9,87 για το 2ο Πεδίο
  • 9,31 για το 3ο Πεδίο
  • 8,34 για το 4ο Πεδίο

Πως προέκυψε η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

1o ΠΕΔΙΟ    

   Μέσος Όρος Πεδίου    11,78Χ 0,80=9,42
   Εάν το πολλαπλασιάζαμε με το μεγαλύτερο συντελεστή που είναι το 1,20 θα προέκυπτε το 
   14,14

2ο ΠΕΔΙΟ    

   Μέσος Όρος Πεδίου    12,34Χ0,80=9,87
   Εάν το πολλαπλασιάζαμε με το μεγαλύτερο συντελεστή που είναι το 1,20 θα προέκυπτε το     14,81

3ο ΠΕΔΙΟ    

   Μέσος Όρος Πεδίου    11,64 Χ0,80=9,31
   Εάν το πολλαπλασιάζαμε με το μεγαλύτερο συντελεστή που είναι το 1,20 θα προέκυπτε το     13,97

4ο ΠΕΔΙΟ    

   Μέσος Όρος Πεδίου    10,43Χ0,80=8,34
   Εάν το πολλαπλασιάζαμε με το μεγαλύτερο συντελεστή που είναι το 1,20 θα προέκυπτε το 12,54

Ωστόσο , όπως διευκρίνισε ο υπουργός Παιδείας, το κάθε μητρικό Πανεπιστήμιο που θα εγκαταστήσει παράρτημα στην Ελλάδα θα μπορεί να ορίσει βαθμό  ανώτερο από τη Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής. Θεωρείται βέβαιο ότι στις περιζήτητες σχολές , όπως Ιατρικές,  από τα μητρικά Πανεπιστήμια  , για λόγους φήμης, θα  τεθεί   ως προϋπόθεση εγγραφής τουλάχιστον κοντά στη   χαμηλότερη  βάση των Ιατρικών Σχολών στην Ελλάδα.

Εάν σε ένα Μη Κρατικό Πανεπιστήμιο γίνει παύση στη λειτουργία του οι φοιτητές θα μείνουν "ξεκρέμαστοι";

Από το ποσό της εγγυητικής επιστολής επιστρέφονται, κατά προτεραιότητα, τα καταβληθέντα δίδακτρα στους φοιτητές και καταβάλλονται οι αμοιβές του προσωπικού έως το τέλος του ακαδημαϊκού έτους. Στην περίπτωση αυτή μητρικό ίδρυμα καθίσταται πλέον υπεύθυνο για την ολοκλήρωση των σπουδών των εγγεγραμμένων φοιτητών και τη χορήγηση των σχετικών τίτλων σπουδών.

Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές στα εν λόγω προγράμματα σπουδών συνεχίζουν και ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στο παράρτημα πανεπιστημίου, χωρίς την καταβολή διδάκτρων.

Τίτλοι σπουδών

1. Κάθε Μη Κρατικό Πανεπιστήμιο, το οποίο παρέχει πρόγραμμα σπουδών πιστοποιημένο από το μητρικό ίδρυμα και εγκεκριμένο από την ΕΘ.Α.Α.Ε., χορηγεί στους αποφοίτους του τίτλο σπουδών του μητρικού ιδρύματος. Πριν από τη χορήγηση τίτλων σπουδών, το Μη Κρατικό Πανεπιστήμιο αποστέλλει στο αρμόδιο Τμήμα  του υπουργείου Παιδείας της Ελλάδος σχετική ενημέρωση με συνημμένο κατάλογο αποφοίτων, καθώς και το σώμα των τίτλων σπουδών και το αρμόδιο Τμήμα
προβαίνει στη σφράγισή τους.

2. Ο τίτλος σπουδών, που απονέμεται υπό τις προϋποθέσεις, αναγνωρίζεται από το ελληνικό κράτος υπό την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνεται στο Εθνικό Μητρώο τύπων τίτλων σπουδών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το οποίο τηρεί ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με το άρθρο 304 του ν. 4957/2022 (Α’ 141).

Ο απονεμηθείς τίτλος σπουδών δεν υποβάλλεται στη διαδικασία ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλου σπουδών στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..

Οι διδάσκοντες θα έχουν τα ίδια προσόντα με των ελληνικών δημοσίων ΑΕΙ;

Οι διδάσκοντας στα Μη Κρατικά Πανεπιστήμια θα είναι δυο κατηγοριών:

1. Σε κάθε Μη Κρατικό Πανεπιστήμιο υπηρετεί διδακτικό ερευνητικό προσωπικό στον τομέα διδασκαλίας και έρευνας, εκ των οποίων τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) είναι κάτοχοι διδακτορικού σε θέμα συναφές με το αντικείμενο της διδασκαλίας τους και διαθέτει τα ουσιαστικά προσόντα, που απαιτούνται για την κατοχή θέσης διδακτικού προσωπικού αντίστοιχης βαθμίδας, καθώς και ειδικό διδακτικό προσωπικό με προσόντα, τρόπους επιλογής και όρους υπηρεσίας, αντίστοιχους με εκείνους του μητρικού ιδρύματος. Κατ’ εξαίρεση, δεν είναι
απαραίτητη η κατοχή διδακτορικού διπλώματος για μέλη διδακτικού ερευνητικού προσωπικού, αν η προς πλήρωση θέση αφορά σε γνωστικό αντικείμενο εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης.

2. Τα κριτήρια εκλογής και εξέλιξης εγκρίνονται από το μητρικό ίδρυμα και τηρούν τις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της αξιοκρατίας, της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της ποιοτικής παροχής υπηρεσιών ανώτατης εκπαίδευσης.

3. Η οργάνωση και η παροχή ακαδημαϊκού έργου, στο οποίο περιλαμβάνεται κατεξοχήν το διδακτικό και το ερευνητικό έργο, πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την αρχή της ακαδημαϊκής ελευθερίας.

4. Ο αριθμός των μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού πλήρους απασχόλησης δεν μπορεί να είναι κατώτερος των τριάντα (30) για το Μη Κρατικό Πανεπιστήμιο  με προβλεπόμενο ανώτατο όριο ωρών διδασκαλίας, για κάθε μέλος, τις δώδεκα (12) ώρες εβδομαδιαίως.

5. Η επιλογή των μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού  εγκρίνεται από το μητρικό ίδρυμα, αποστέλλεται στο αρμόδιο Τμήμα προς έλεγχο  και τα στοιχεία τους αναρτώνται στον ιστότοπο του μητρικού ιδρύματος.

Ειδικό διδακτικό προσωπικό

1. Σε κάθε  Μη Κρατικό Πανεπιστήμιο  δύναται να υπηρετεί ειδικό διδακτικό προσωπικό με προσόντα, τρόπους επιλογής και όρους υπηρεσίας, αντίστοιχους με εκείνους του μητρικού ιδρύματος, εφόσον αυτό προβλέπεται ρητά στον Εσωτερικό Κανονισμό και εφόσον τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής και εξέλιξης συνάδουν με τις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της αξιοκρατίας, της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της ποιοτικής παροχής υπηρεσιών ανώτατης εκπαίδευσης.

2. Η επιλογή του ειδικού διδακτικού προσωπικού   εγκρίνεται από το μητρικό ίδρυμα.

Τα προγράμματα σπουδών θα περνούν από "φίλτρο" κάποιου ελληνικού φορέα;

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών  , που έχει πιστοποιηθεί από το μητρικό ίδρυμα, υπό τη μορφή δια ζώσης ή εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικασίας ή με συνδυασμό των μεθόδων αυτών ή άλλων διασυνοριακών μεθόδων προσφοράς εκπαίδευσης και οδηγεί στη χορήγηση αναγνωρισμένου τύπου τίτλων σπουδών, που εγκρίνεται από την ΕΘ.Α.Α.Ε..

Ποια όργανα θα διοικούν το Μη Κρατικό Πανεπιστήμιο;

Το Μη Κρατικό Πανεπιστήμιο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκησή του. Η σύγκληση, η συγκρότηση, η λειτουργία, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται στο καταστατικό του  

Πόσες σχολές θα λειτουργεί το κάθε Μη Κρατικό Πανεπιστήμιο;

α) Κάθε Μη Κρατικό Πανεπιστήμιο θα διαθέτει κατ ́ ελάχιστον τρεις (3) Σχολές, με ένα τουλάχιστον πρόγραμμα πρώτου κύκλου σπουδών η καθεμία. Εξαιρετικά και εφόσον το μητρικό ίδρυμα καταλαμβάνει μια από τις πρώτες είκοσι (20) θέσεις σε αναγνωρισμένη διεθνή παγκόσμια κατάταξη πανεπιστημίων,  δύναται να αποτελείται από μία κατ’ ελάχιστον Σχολή με ένα τουλάχιστον πρόγραμμα κύκλου σπουδών.  

Ποιες θα είναι οι υποδομές του;

Κάθε Μη Κρατικό Πανεπιστήμιο θα διαθέτει κατάλληλες κτιριακές υποδομές και υλικοτεχνικό εξοπλισμό.

Ειδικότερα, οι υποδομές πρέπει να είναι επαρκείς για την κάλυψη των αναγκών των φοιτητών σε διδασκαλία, μελέτη, και τηρούνται οι αντίστοιχοι κανόνες που εφαρμόζονται για τους χώρους εκπαιδευτηρίων, σύμφωνα με τον ισχύοντα Οικοδομικό και Κτιριοδομικό Κανονισμό και τον Κανονισμό Πυροπροστασίας.

Η εγκατάσταση πρέπει να είναι αυτοτελής, να διαθέτει 

  • λειτουργική βιβλιοθήκη, 
  • χώρους εργαστηρίων και έρευνας ανάλογα με τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών κατόπιν έγκρισης της ΕΘ.Α.Ε.Ε.,
  • οπτικοακουστικά  μέσα και εξοπλισμένη αίθουσα πολυμέσων με πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

Το Μη Κρατικό Πανεπιστήμιο  δύναται να διαθέτει δευτερογενή μη αυτοτελή κτίρια μόνο εντός των ορίων της ίδιας περιφερειακής ενότητας στην οποία έχει την έδρα του, ενώ δύναται να διαθέτει αυτοτελή κτίρια σε άλλη πόλη εκτός της περιφερειακής ενότητας της έδρας.

Ακαδημαϊκή ελευθερία;

Στα Μη Κρατικά Πανεπιστήμια  κατοχυρώνεται και προστατεύεται η ακαδημαϊκή ελευθερία στην έρευνα και τη διδασκαλία, η οποία αποτελεί θεσμική εγγύηση της αδέσμευτης και απαραβίαστης επιστημονικής σκέψης, έρευνας και διδασκαλίας.
 

 

Σχόλια (29)

Από άλλο πλανήτη?....
|

@12 Φεβ 2024 12:19
"Τα έχετε μπερδέψει, όλα στο μπλέντερ...". Θα τo λάβω σοβαρά υπόψιν, αν και είμαι υπέρ του παραδοσιακού fouet de cuisine.
Εσείς ξέρετε δηλαδή από τώρα, πόσα θα είναι τα δίδακτρα και πως θα καταβάλλονται?
Έχετε εσωτερική πληροφόρηση ή βασίζεστε στο ένστικτο και την εμπειρία σας?
Βγάλτε λοιπόν ένα τιμοκατάλογο, για να διαλέξω κι εγώ "και ο κάθε ένας μας όπως θεωρεί καλύτερο για την οικογένειά του". Μην μας αφήνετε στα σκοτάδια please....
Όταν δεις ότι το να σπουδάζεις σε ιδιωτικό ΑΕΙ made in Greece, είναι σαν να χτίζεις παλάτια στη νεοφιλελεύθερη άμμο, τότε θα είναι αργά για να ζητήσεις τα λεφτά σου πίσω.
ΥΓ. Όσο γράφετε εκτίθεστε και κανείς δεν ασχολείται στα σοβαρά με τις θεωρίες και τα σενάριά σας. Ούτε καν εγώ ο ίδιος που μου αρέσει το sport.

@Από άλλο πλανήτη?....
|

Τα έχετε μπερδέψει, όλα στο μπλέντερ...
Όσο για το cash χρήμα, ποιός σας είπε ότι τα δίδακτρα θα προπληρώνονται; Όλα τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια πληρώνονται με δόσεις, το ίδιο θα γίνει και στα ΑΕΙ. Όταν δεις ότι το να σπουδάζεις στην επαρχία θέλει περισσότερα έξοδα απ'ότι σε ιδιωτικό ΑΕΙ της πόλης σου, θα διαλέξεις εσύ και ο κάθε ένας μας όπως θεωρεί καλύτερο για την οικογένειά του.

Ποιοι έχουν πρόσβαση, μα μόνον όσοι έχουν να πληρώνουν
|

Σε μια χώρα που είναι ανεξέλεγκτη: η φοροδιαφυγή, η κερδοσκοπία, το έγκλημα, οι συγκοινωνίες-κυκλοφοριακό, το φακελάκι, λόγω ανεπάρκειας ελεγκτικών μηχανισμών και προσωπικού (η διαφθορά επιπρόσθετα), θα υπάρχει έλεγχος για τα παραρτήματα ιδιωτικών που θα ανήκουν σε fund;
Εδώ η κυβέρνηση παραβαίνει ευθέως το άρθρο 16 για να εξυπηρετήσει το fund, και θα ελέγχουν το fund για το ποιους και πόσους θα εγγράφουν; Ποιος κρατικός μηχανισμός έχει το προσωπικό και την δυνατότητα να ελέγχει τα κριτήρια εισαγωγής. Όποιος έχει την οικονομική δυνατότητα να πληρώσει το fund θα έχει και ελεύθερη πρόσβαση.

Αποπροσανατολισμός (στάχτη στα μάτια μας) είναι τα δήθεν κριτήρια και τα ποσοστά και τα "αυστηρά" κριτήρια, το ζήτημα είναι ότι κατά παράβαση του Συντάγματος η κυβέρνηση εκχωρεί άρον-άρον στα fund να πουλάνε πτυχία, δημιουργώντας τα επόμενα θύματα τους.
Δέστε τα στατιστικά που δημοσιεύει σήμερα το esos και θα καταλάβετε τι ρόλο μπορεί να έχουν τα ιδιωτικά παραρτήματα των fund στον πληθυσμό πτυχιούχων.

θαμώνας
|

πολλά τα σενάρια. Δραματικά, πολεμικά, συντεχνιακά, εκσυγχρονιστικά. Τι να πρωτοδιαλέξει κάποιος!

Αντικειμενικός σχολιασμός
|

1) Φυσιολογικές προβλέψεις για τον τρόπο πρόσβασης.
2) Συγκριτικά με τον αναπτυγμένο κόσμο, τα κριτήρια εισαγωγής είναι πολύ χαμηλά, αλλά το ίδιο αφορά στα δημόσια πανεπιστήμια. Για παράδειγμα, η Γερμανία απαιτεί για τους Έλληνες βάση 10/20 στις πανελλήνιες για εισαγωγή σε οποιοδήποτε είδος ιδρύματος (κρατικό, ιδιωτικό, TEI ή πανεπιστήμιο).
3) Η Ελάχιστη Βάση δεν σημαίνει ότι θα είναι και η Βάση των εισακτέων. Θα διαμορφώνονται ανάλογα με τα δημόσια. Δηλαδή δεν πρόκειται να μπαίνει κανείς Ιατρική με την ελάχιστη βάση, θα είναι μερικές 100άδες μόρια κάτω από τις δημόσιες Ιατρικές.
4) Μαθητές που εισάγονται κοντά στην κατώτερη βάση θα έπρεπε να πηγαίνουν στα ΙΕΚ (με δυνατότητα για κατατακτήριες σε παν/μιο αν πάνε καλά και έχουν όρεξη για σπουδές). Δεν έχουν νόημα οι πανεπιστημιακές σπουδές για αυτά τα παιδιά, και δεν θα πληρώνουν σε ιδιωτικά για "εικονικές σπουδές".
5) Αναιτιολόγητη η διαφοροποίηση ως προς τα δημόσια πανεπιστήμια της απαίτησης για διδακτορικό μόνο στο 80% των μελών ΔΕΠ. Μοιάζει για αντιγραφή τρόπου λειτουργίας αλλού (Κύπρο?), αλλά είναι απαράδεκτη η νομοθέτηση κατά παραγγελία. Οι ιδιαίτερες ειδικότητες (π.χ. καλλιτεχνικά) σωστά εξαιρούνται του διδακτορικού, όπως και στα δημόσια. Το Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό στα δημόσια πανεπιστήμια δεν απαιτείται να έχει διδακτορικό. Αντίστοιχες θέσεις θα πρέπει να έχει διδακτικό προσωπικό στα ιδιωτικά.

@Πρωτοτυπούμε και πάλι!
|

Στο σχόλιο σας φαίνονται πολλές παρανοήσεις. Παράδειγμα: ελάχιστα Τμήματα των Δημόσιων Πανεπιστημίων έχουν πάνω από 30 διδάσκοντες.

Από άλλο πλανήτη?....
|

@11 Φεβ 2024 11:09
Σωστός! Αν ΔΕΝ είσαι καλός μαθητής και ΔΕΝ δουλέψεις και ΔΕΝ πιάνεις τη βάση στα δημόσια ΑΕΙ.... αλλά επιμένεις να σπουδάσεις γιατί στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο θα σου έρθει η επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος.... τότε ουρά αύριο στις τράπεζες για "φοιτητοδάνεια", μην τυχόν και χάσουμε το κελεπούρι.
Όπως ακριβώς και με τα δάνεια που δόθηκαν απλόχερα για σπίτια, αυτοκίνητα, διακοπές, δώρα στις γιορτές, πιστωτικές κάρτες, ακόμα και για κόμματα.... και όταν ΔΕΝ μπόρεσαν να πληρωθούν(και λογικό ήταν).... ΚΑΙ τα πληρώσαμε όλοι οι υπόλοιποι για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.... ΚΑΙ μπήκαμε στα Μνημόνια.... ΚΑΙ ακόμα χρωστάμε στις Τράπεζες.... ΚΑΙ της Μιχαλούς....
Ο κόσμος δεν παίρνει δάνεια για να σπουδάσει ένα παιδί στην επαρχία ξέρετε. Κάνει το ψωμί του παξιμάδι και το σπουδάζει μήνα με το μήνα, αντί με το cash χρήμα που απαιτεί με το "καλημέρα" ένα ιδιωτικό. Το κόστος για να σπουδάζει σε ιδιωτικό στην Αθήνα, ένα παιδί από την επαρχία, εσείς το έχετε υπολογίσει μήπως? Δυο δάνεια θα χρειαστεί.... αλλά "ποιό είναι το πρόβλημα;" ε?
@11 Φεβ 2024 11:03
"Έχει γίνει σε άλλη χώρα;".... Σε καμία άλλη χώρα δεν γίνονται αυτά που γίνονται στην Ελλάδα. Είμαστε άλλωστε πρωτοπόροι και παγκόσμιοι πρωταθλητές στο "Πάμε κι όπου βγει".
Για τα "τμήματα ΑΕΙ τα οποία είναι στο πουθενά"..... Να ρωτήσετε καλύτερα αυτούς που τα δημιούργησαν εδώ και 20 χρόνια.... και αυτούς που τα συντηρούν και τα αυξάνουν εδώ και 4,5 χρόνια.
ΥΓ. Πιστεύω ότι ή γράφετε για να γράφετε ή δεν ζείτε στη χώρα ή έχετε άλλα κίνητρα-συμφέροντα.... ή και τα τρία ταυτόχρονα.

@Τα λαλάδικα του Πιερρακάκη
|

Ακου να δεις. Αν είσαι καλός μαθητής και δουλέψεις, πιάσε τη βάση και σπούδασε δωρεάν ότι θες. Αν δεν πιάνεις τη βάση στα δημόσια ΑΕΙ και επιμένεις να σπουδάσεις κάτι για το οποίο υπήρχαν άλλοι πολλοί καλύτεροι από σένα και δε στο παρέχουμε δωρεάν, και θές να παρεις δάνειο, ποιό είναι το πρόβλημα; Εσύ επιλέγεις, εσύ πληρώνεις.

Και κάτι άλλο: το κόστος του να σπουδάζει παιδί στην επαρχία το έχεις υπολογίσει; Για αυτό παίρνει δάνεια ο κόσμος; Τα δίδακτρα των ιδιωτικών ΑΕΙ πιθανότατα θα είναι φτηνότερα. Των κολλεγίων αυτή τη στιγμή είναι.

@ΠΕ19
|

Αα, ναι...τα 50 χιλιάρικα θα γίνουν 100, και θα κλείσουν και τα δημόσια ΑΕΙ. Εκτός από την κινδυνολογία, ποιά είναι τα στοιχεία που σας οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα; Έχει γίνει σε άλλη χώρα; Εκτός και αν εννοείτε ότι μπορεί να κλείσουν τμήματα ΑΕΙ τα οποία είναι στο πουθενά και κανείς δε θέλει να πάει, αυτά ΜΑΚΑΡΙ να κλείσουν και να σταματήσουμε να τα πληρώνουμε όλοι.
Ξεχάσατε και το ότι μπορεί να μας χτυπήσει κομήτης, ή και να πέσει ο ουρανός στα κεφάλια μας.

Τα λαλάδικα του Πιερρακάκη
|

Θα ανοίξει και η αγορά δανείων για φοιτητικά δάνεια τύπου αμερικα..

Master chef (ζητείται λαντζέρης με master)
|

"Ποιοι έχουν δικαίωμα εγγραφής στα Μη Κρατικά"???
Ρατσιστές δεν είμαστε, διακρίσεις δεν κάνουμε. Όλοι οι καλοί χωράνε αρκεί να μπορούν να πληρώσουν!
Και δάνεια θα πάρετε, και σε χρόνο dt θα σας γράψουμε, και τα μαθήματα θα περάσετε, και καλά θα περάσετε, και πτυχία-μεταπτυχιακά-διδακτορικά θα πάρετε, και θάλασσα θα σας φέρουμε, και για σκι θα σας πάμε, και πάλι στο εξωτερικό ή στη Μύκονο θα ψάχνετε για δουλειά*.
Τι είπατε? Αριστεία - αξιοκρατία - διαφάνεια? Ε καλά, είπαμε τότε και μια μακακία να γελάσουμε.... αυτά θα θυμόμαστε τώρα?
*Εξαιρούνται όσοι έχουν έτοιμο "μαγαζί" και απλά τους λείπει ένα πτυχίο για να το κρεμάσουν στον τοίχο.

Εκπαιδευτικός λυκείου
|

Κυβέρνηση κατώτερη των περιστάσεων. Επιτελείο είναι στην ουσία, που διευθετεί - προωθεί ετερόκλητα οικονομικά μεγαλοσυμφέροντα με την επίκληση του εκσυγχρονισμού της ελληνικής κοινωνίας. Σε βάρος βεβαίως των νέων, των μικροεπιχειρηματιών, των μισθωτών και των οικονομικά αδυάτων της κοινωνίας μας. Σε βάρος εν τέλει της ίδιας της χώρας, η οποία σταθερά αποδυναμώνεται και διολισθαίνει σε επικίνδυνους ατραπούς.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
|

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι.....
Εκείνο που πρέπει να γνωρίζουν είναι ότι το άρθρο 16 του συντάγματος δεν παλεύεται με αυτά που λένε. Είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια για να δημιουργηθούν πρέπει να γίνει αναθεώρηση του συντάγματος. Σε διαφορετική περίπτωση δύσκολα κάποιος θα επενδύσει και ακόμα ποιο δύσκολα κάποιος θα εγγραφεί, γιατί με μια αλλαγή στο κοινοβουλευτικό σύστημα θα βρεθούν ξεκρέμαστοι. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο υπουργός δεν το ξέρει, απλά προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα για να δει τι θα γίνει... Ακόμα μια απόφαση στο πάμε και θα δούμε.....
Εφόσον θέλετε ιδιωτικά πανεπιστήμια ο δρόμος είναι απλός ..αναθεώρηση του άρθρου 16...Δημοκρατία έχουμε θα αποφασίσει η βουλή.. Τα υπόλοιπα είναι ελληνικές ιστορίες...
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
Δ/ΝΤΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΗΛΕΩΝ
ΜΑΓΝΗΣΙΑ

@ΠΕ19
|

οταν κλείσουν; κλειστά είναι με καταλήψεις.

θαμώνας
|

Κάποιος απόφοιτος πανεπιστημίου που θέλει να πάρει ένα ακόμα πτυχίο, γίνεται; Με τι κριτήρια εγγράφεται; Πόσα μαθήματα του αναγνωρίζουν αν υπάρχει συνάφεια;

ΠΕ19
|

@@ΠΕ!9
50 χιλιάρικα για δείτε τιμές σε Κύπρο και Βουλγαρία εκεί παίζουν. Καλά κάνουν εεε όταν κλείσουν τα Δημόσια ΑΕΙ τότε τα 50 δεν θα είναι 50 αλλά 100 και για να μη γίνουν τα παιδιά μας εργάτες θα παίρνουμε δάνεια για να σπουδάζουν, δάνεια που πρακτικά δεν θα μπορούμε να ξεπληρώσουμε. Ξυπνάτεεεεεεε.

@ Ρατ
|

Ξαναδειτε τους υπολογισμους σας. Ειναι λανθασμενοι. Αν εχει σημασια για σας βεβαια.

@πε19
|

Που είδες τα 50 χιλιάρικα δίδακτρα; Επίσης, αν είναι να τα δώσω για να ζω στην Αθήνα ή στο πουθενά, προφανώς και προτιμώ να ζω στην Αθήνα όπου έχω πρόσβαση σε χίλια δυό πράγματα, πολιτιστικά, διασκέδαση, που στην επαρχία δεν τα βρίσκεις πουθενά.
Μην ανησυχείς, αυτοί θα κάνουν τον υπολογισμό τους. Το κόστος θα είναι λίγο λιγότερο από αυτό του να σπουδάζεις παιδί στην επαρχία. Και έτσι θα μαζέψουν όλο το χρήμα. Και καλά θα κάνουν.

Λεβιάθαν
|

Καλά

και αν θέλει να εγγραφεί σε προπτυχιακό πρόγραμμα κάποιος ή κάποια που έχει τελειώσει το λύκειο πριν από 5, 10, 15 χρόνια?

PAT
|

Ιατρική = 27.500 * 6 χρόνια = 165.000 ευρώ σε συνεργασία με Αγγλικό πανεπιστήμιο ή 108.000 ευρώ για πτυχίο και με βάση εισαγωγής 9,42.
Όσο για υποχρεωτικά εργαστήρια !!! εξετάσεις !!! κλπ σύμφωνα με το κερδοσκοπικό μαγαζί που θα διαλέξεις....
165.000 * 200 άτομα = 330.000.000 ευρώ από ένα τμήμα το χρόνο !!!
Τι δεν καταλαβαίνεται από το μη κερδοσκοπικό ???

πε19
|

Σωστή η ΕΒΕ πράγμα που σημαίνει ότι πέρα από ιατρικές νομικές και ψυχολογία δεν υπάρχει λόγος για ιδιωτικά ΑΕΙ. Τι να δώσεις 50000 να σπουδάσεις στο Χ ΗΜΜΥ στην Αθήνα σε δίδακτρα και να μη τα δώσεις (σε νοίκια) να σπουδάσεις στη Κρήτη ή στη Θράκη.

πε19
|

Σωστή η ΕΒΕ πράγμα που σημαίνει ότι πέρα από ιατρικές νομικές και ψυχολογία δεν υπάρχει λόγος για ιδιωτικά ΑΕΙ. Τι να δώσεις 50000 να σπουδάσεις στο Χ ΗΜΜΥ στην Αθήνα σε δίδακτρα και να μη τα δώσεις (σε νοίκια) να σπουδάσεις στη Κρήτη ή στη Θράκη.

Πρωτοτυπούμε και πάλι!
|

Πολλά συγχαρητήρια στους κυβερνώντες προηγούμενους και σημερινούς για το χάος που δημιουργούν και διαιωνίζουν στην χώρα σε σχέση με την εκπαίδευση των νέων. Αυτή τη στιγμή έχουμε τρεις διαφορετικές οδούς για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Κάθε μία με το δικό της σύστημα εισαγωγής, το δικό της νομικό πλαίσιο, τις δικές της λειτουργίες και τους δικούς της διδάσκοντες. Αν αυτό δεν λέγεται απορρύθμιση, τότε πως αλλιώς θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί; Εξηγούμαι:
(α) Δημόσια ΑΕΙ: Πανελλαδικές + ΕΒΕ (Τμήματος και μαθήματος) - Όλοι οι διδάσκοντες έχουν τουλάχιστον διδακτορικό τίτλο - για ένα τμήμα χρειάζονται τουλάχιστον 30 τέτοιοι διδάσκοντες (στις ιατρικές τουλάχιστον 300 τέτοιοι) - Λειτουργία με βάση Νόμο Πλαίσιο Τριτοβάθμιας
(β) Μη Κρατικά πανεπιστήμια: Πανελλαδικές + ΕΒΕ πεδίου (δηλαδή μέσο όρο περίπου 8,5 ή 9 στα εξεταζόμενα μαθήματα) ή ΙΒ (μπακαλορεά που μπορείς να παρακολουθήσεις σε ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια) χωρίς κάποιαν καθορισμό βάσης ή Απολυτήριο αλλοδαπής χωρίς καθορισμό κάποιας βάσης (το οποίο επίσης μπορείς να παρακολουθήσεις και να αγοράσεις από ιδιωτικά εκπαιδευτήρια στην Ελλάδα) - 8 στους 10 διδάσκοντες με διδακτορικό - τουλάχιστον 10 διδάσκοντες ανά σχολή - Λειτουργία με βάση Νόμο για ΝΠΠΕ - Παροχή επαγγελματικών και ακαδημαικών δικαιωμάτων ισότιμων με (α).
(γ) Ιδιωτικά Κολλέγια: Καμία απαίτηση σε σχέση με εισαγωγή - Καμία απαίτηση σε προσόντα διδασκόντων - Κανένας περιορισμός σε αριθμό διδασκόντων - Λειτουργία με βάση νόμους 4442/2016, 4763/2020 και άλλους - Παροχή ισότιμων επαγγελματικών δικαιωμάτων με (α) και (β).

Λυπάμαι, αλλά αυτό που δημιουργείται είναι χαοτικό, ανισότιμο, άδικο και ενάντιο στα εθνικά συμφέροντα της χώρας μας και της νέας γενιάς.

Σωτήρης
|

Ελπίζουμε σε λογικές τιμές σε όλους τους κύκλους... όχι σαν την Κύπρο που για να κάνει κανείς διδακτορικό θέλει μια περιουσία...

Άδικα ιδρώνετε, εδώ Ελλαδιστάν
|

θα έρθουν τα fund, να λειτουργήσουν κατά παράβαση του Συντάγματος παραρτήματα ιδιωτικών και θα μπορούν να τους ελέγχουν ποιον εγγράφουν; Αν υπάρχει το χρήμα, κι ότι πιστοποιητικό θέλεις σου εκδίδουν και ότι άλλο πληρώνει ο πελάτης, κι ας πάει κάποιος να τους ζητήσει τον λόγο.
Στo payroll μικροί-μεγάλοι, μην αδημονείτε, η διάδοχος κατάσταση των μνημονίων είναι τα fund, και ότι τους πληρώνει και κερδίζουν, το κράτος Δικαίου (για γέλια) θα τους βαράει παλαμάκια.

Τι το συζητάμε, το ΝΠΠΕ είναι αντισυνταγματικό, θα εκπέσει
|

Κατά παράβαση του ισχύοντος Συντάγματος, χτίζει ο Κυριάκος ανώγεια και κατώγια, δίνοντας υποσχέσεις στα fund που δεν πρόκειται να ισχύσουν και που αργά ή γρήγορα θα εκπέσουν ως παράβαση του άρθρου 16. Μην ξερογλείφεστε γιατί θα μείνετε με την όρεξη, και το πολύ πολύ τα fund να σας φάνε τα δίδακτρα έναντι πτυχίων άνευ αναγνώρισης.

θαμώνας
|

Δεν καταλαβαίνω γιατί ο απόφοιτος του ΙΒ να μη δίνει πανελλαδικές και να γίνεται δεκτός στο ιδιωτικά πανεπιστήμια ενώ ο απόφοιτος ελληνικού λυκείου να χρειάζεται την γραπτή εξέταση στις πανελλαδικές; Τι ντροπή είναι αυτή;

Ενήλικας
|

Τελικά, η εισαγωγή στα μη κρατικά πανεπιστήμια θα είναι ίδια όπως είναι
και για τα δημόσια πανεπιστήμια. Δηλαδή, πανελλαδικές εξετάσεις και απολυτήριο
λυκείου. Γιατί δεν εφαρμόζουν την δυνατότητα κατατακτήριων εξετάσεων για τους
απόφοιτους λυκείου; Θα μπορούσε η εισαγωγή στα δημόσια πανεπιστήμια, αλλά και
στα μη κρατικά πανεπιστήμια να γίνεται με δυο τρόπους: πανελλαδικές και κατατακτήριες.
Χωρίς να ισχύουν οι κατατακτήριες μόνο για τους απόφοιτους Α.Ε.Ι.

Ωραίος...
|

ΕΒΕ σε μη-κρατικά ΑΕΙ...ας γελάσω! Στο μητρικό ίδρυμα δε χρειάζεσαι ΕΒΕ. Στο παράρτημα της Ελλάδας...ΕΒΕ. Στο κρατικό μας ΕΑΠ γράφεσαι με διδακτρα και χωρίς ΕΒΕ. Στο μη-κρατικό....ΕΒΕ. Αν έχεις πολλά λεφτά και πάρεις ΙΒ....χωρίς ΕΒΕ. Αν τελείωσες το δημόσιο σχολείο...ΕΒΕ.
Είστε πολύ συνεπείς, δεν μπορώ να πω.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ