Το κείμενο αιτιολόγησης από το υπουργείο Παιδείας της Συνταγματικότητας ίδρυσης των Μη Κρατικών Πανεπιστημίων

Οι ρυθμίσεις των παρ. 5 και 8 του άρθρου 16 του Συντάγματος εισήχθησαν το 1975 στο Σύνταγμα από την Ε’ Αναθεωρητική Βουλή, η δε νομική φύση των πανεπιστημίων ως Ν.Π.Δ.Δ. θεσπίστηκε για πρώτη φορά το 1968 με το δικτατορικό Σύνταγμα

11/02/2024

Ενημερώθηκε: 11/02/2024, 11:04

Άκουσε το άρθρο

Τη Συνταγματικότητα της ίδρυσης Μη Κρατικών Πανεπιστημίων, το υπουργείο Παιδείας την αιτιολογεί ως εξής:

Με το θεσπιζόμενο νομοθετικό πλαίσιο η ελληνική έννομη τάξη ενισχύει την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, με την ενεργοποίηση της ελευθερίας ίδρυσης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, της επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής ελευθερίας, ενώ ρυθμίζεται μία κατάσταση με αμιγώς διασυνοριακό σύνδεσμο, τη σύνδεση, δηλαδή, του μητρικού ιδρύματος με το παράρτημα υπό τη μορφή Ν.Π.Π.Ε.. Σε κάθε δε περίπτωση με το θεσπιζόμενο νομοθετικό πλαίσιο γίνεται εφαρμογή ενωσιακού δικαίου, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 51 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Αρχές της ελεύθερης εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών: Ως εκ τούτου, η εγκατάσταση και λειτουργία των Ν.Π.Π.Ε. εναρμονίζεται πλήρως με τις αρχές της ελεύθερης εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, όπως αυτές κατοχυρώνονται στα άρθρα 49 επ. της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ε.Ε. (ΣΛΕΕ), την ελευθερία ίδρυσης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (άρθρο 14 παρ. 3 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων), την επιχειρηματική ελευθερία (άρθρο 16 ΧΘΔ) και την ακαδημαϊκή ελευθερία (άρθρο 13 εδάφιο δεύτερο του ΧΘΔ). 

Αξιοκρατία, διαφάνεια, προσβασιμότητα, ακαδημαϊκή ελευθερία, υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης, σεβασμός της ιδιαιτερότητας: Περαιτέρω, το παρόν ρυθμιστικό πλαίσιο βρίσκεται σε αρμονία προς τις θεμελιώδεις αρχές, τις οποίες αποτυπώνει το άρθρο 16 του Ελληνικού Συντάγματος για την παιδεία και ιδίως για την ανώτατη εκπαίδευση: αξιοκρατία, διαφάνεια, προσβασιμότητα, ακαδημαϊκή ελευθερία, υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης, σεβασμός της ιδιαιτερότητας, του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και των κοινωνικών χαρακτηριστικών της ανώτατης παιδείας. 

Επιτάσσει το Σύνταγμα: Με τις συγκεκριμένες διατάξεις δεν θίγεται η απαγόρευση το πρώτον ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων, την οποία επιτάσσει το Σύνταγμα, αλλά αντιμετωπίζεται μόνο η εγκατάσταση και η λειτουργία στην Ελλάδα παραρτημάτων αλλοδαπών ανώτατων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ζήτημα το οποίο δεν είχε τύχει σχετικής ρύθμισης.

Ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών: Ειδικότερα, ρυθμίζεται η εγκατάσταση, οργάνωση και λειτουργία Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, από αναγνωρισμένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που εδρεύουν στα κράτη μέλη και τρίτες χώρες, μετά από αξιολόγηση και πιστοποίηση της ποιότητας οργάνωσης και λειτουργίας αυτών, των προγραμμάτων σπουδών και των κτιριακών και εργαστηριακών υποδομών τους από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο, την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. 

Στόχος του παρόντος ρυθμιστικού πλαισίου αποτελεί επίσης η αναβάθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης βάσει συμφωνιών μεταξύ του μητρικού ιδρύματος και του παραρτήματος. 

Σύμφωνο  με τις επιταγές του Συντάγματος: Το εν λόγω κανονιστικό πλαίσιο στηρίζεται σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την ανώτατη εκπαίδευση, είναι σύμφωνο δε, με τις επιταγές του Συντάγματος, ερμηνευόμενου σε αρμονία προς τις αρχές και ελευθερίες, οι οποίες κατοχυρώνονται στη συνθήκη της Ε.Ε. και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου: Στο πλαίσιο αυτό εισάγονται ρυθμίσεις που θέτουν όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι είναι αναγκαίοι για την «ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου» σύμφωνα με το άρθρο 165 ΣΛΕΕ, καθώς και για τη διασφάλιση της κρατικής εποπτείας επί των Ν.Π.Π.Ε., η οποία επιτάσσεται βάσει της παρ. 2 του άρθρου 16 του Συντάγματος και της επιταγής περί χαρακτηρισμού της παιδείας ως «βασικής αποστολής του κράτους». 

Αυστηρή και αδιάλειπτη εποπτεία: Ειδικότερα, εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν στην αποστολή του Ν.Π.Π.Ε., τον σκοπό και την ιδιαίτερη νομική φύση του, στην οποία ενυπάρχουν χαρακτηριστικά τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού δικαίου. 

Πρόκειται για νομικά πρόσωπα ειδικού σκοπού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με αποκλειστικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών ανώτατης εκπαίδευσης, δηλαδή δημόσιας υπηρεσίας υπό λειτουργική έννοια, τα οποία τελούν υπό την αυστηρή και αδιάλειπτη εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Επιπλέον, εισάγονται ρυθμίσεις αναφορικά με το όργανο διοίκησης του Ν.Π.Π.Ε..

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι ρυθμίσεις, με τις  οποίες καθορίζονται η αυστηρή διοικητική διαδικασία για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας του Ν.Π.Π.Ε., υποκείμενου σε διαρκές καθεστώς κρατικής εποπτείας. 

Με τις ρυθμίσεις αυτές διασφαλίζονται η ποιότητα και τα δημοσιολογικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας τους κατά το στάδιο της έκδοσης της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας τους, δεδομένου ότι αφενός μεν απαιτείται έγκριση της ΕΘ.Α.Α.Ε. ως προς την ικανοποίηση των ακαδημαϊκών προϋποθέσεων, αφετέρου απαιτείται η διατύπωση γνώμης του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων. 

Η απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού περί χορήγησης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας του Ν.Π.Π.Ε. επέχει θέση συστατικής πράξης.

Ενωσιακό δίκαιο: Με τις διατάξεις  αντιμετωπίζονται για πρώτη φορά κατά τρόπο συνεκτικό επί τη βάσει των σχετικών συνταγματικών επιταγών, ερμηνευόμενων σε συνδυασμό με το ενωσιακό δίκαιο, τα ζητήματα που άπτονται της παροχής υπηρεσιών ανώτατης εκπαίδευσης στο σύγχρονο και διασυνοριακό πλαίσιο αυξημένης κινητικότητας. 

Ειδικότερα, θεσπίζεται το νομοθετικό πλαίσιο για την εγκατάσταση, οργάνωση και λειτουργία στην Ελλάδα παραρτημάτων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής υπό τη μορφή Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.) με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ανώτατης εκπαίδευσης και την απονομή τίτλων σπουδών ενόψει του άρθρου 16 του Συντάγματος και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Δικτατορικό Σύνταγμα: Οι ρυθμίσεις των παρ. 5 και 8 του άρθρου 16 του Συντάγματος εισήχθησαν για πρώτη φορά το 1975 στο Σύνταγμα από την Ε’ Αναθεωρητική Βουλή, η δε νομική φύση των πανεπιστημίων ως Ν.Π.Δ.Δ. θεσπίστηκε για πρώτη φορά το 1968 με το δικτατορικό Σύνταγμα. 

Πάντειος Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών, οι Ανώτατες Βιομηχανικές Σχολές Θεσσαλονίκης και Πειραιώς: Από τα πρακτικά των συζητήσεων του δικτατορικού Υπουργικού Συμβουλίου προκύπτει ότι το στρατιωτικό καθεστώς, προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα πανεπιστημιακά ιδρύματα θα τελούν υπό τον έλεγχό του, ανήγαγε σε συνταγματικό κανόνα τη νομική φύση των πανεπιστημίων ως Ν.Π.Δ.Δ., παρότι ορισμένα από αυτά προήλθαν από μη κρατικές/ιδιωτικές πρωτοβουλίες (όπως η Πάντειος Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών, οι Ανώτατες Βιομηχανικές Σχολές Θεσσαλονίκης και Πειραιώς).

Δεν είναι   στατικές οι διατάξεις του Συντάγματος: Οι διατάξεις του Συντάγματος παρουσιάζουν εξελικτική πορεία, δεν είναι σε καμία περίπτωση στατικές, και επιβάλλεται να ερμηνεύονται δυναμικά, ώστε το Σύνταγμα να προσαρμόζεται στις σύγχρονες μεταβαλλόμενες οικονομικές, κοινωνικές, τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις. 

Η δυναμική, άλλωστε, ερμηνεία των συνταγματικών διατάξεων πραγματοποιείται μέσω της ιστορικό- εξελικτικής και τελολογικής ερμηνείας τους, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβαλλόμενες συνθήκες στην εθνική, αλλά και στην ενωσιακή έννομη τάξη.

Δίδακτρα στα Μεταπτυχιακά: Σε αυτό το εξελισσόμενο πλαίσιο, το Συμβούλιο της Επικρατείας, ως ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο, και πυλώνας της ερμηνείας των συνταγματικών διατάξεων υπό το πρίσμα των ενωσιακών αρχών και ελευθεριών, ήδη με σειρά αποφάσεών του, παρά τη γραμματική διατύπωση του συνταγματικού κειμένου, ερμήνευε τελολογικά ενόψει των σύγχρονων δεδομένων την παρ. 4 του άρθρου 16 του Συντάγματος, όταν ετέθη ζήτημα συνταγματικότητας της επιβολής διδάκτρων στα μεταπτυχιακά προγράμματα των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων (ΣτΕ Ολ. 2411/2012).

Ειδικότερα, κρίθηκε ότι όταν ο συντακτικός νομοθέτης θέσπισε με το Σύνταγμα του 1975 το εν λόγω κοινωνικό δικαίωμα και για την ανώτατη εκπαίδευση είχε υπόψη το θεσμικό πλαίσιο και το κόστος λειτουργίας των προπτυχιακών σπουδών ενώ απουσίαζαν από τα ελληνικά πανεπιστήμια οι μεταπτυχιακές σπουδές και το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο. 

Ενόψει αυτού, ως προς τις μεταπτυχιακές σπουδές εναπόκειται στην εκτίμηση του κοινού νομοθέτη, να επιβάλλει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές δίδακτρα, για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών. 

Προσφυγές κατά της Ελλάδας: Περαιτέρω, τα τελευταία, ιδίως, εικοσιπέντε χρόνια το ΣτΕ καλλιεργεί την εξωστρέφειά του, έχοντας αναπτύξει διάλογο με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) μέσω διατύπωσης προδικαστικών ερωτημάτων και της απάντησης σε αυτά ή μετά από προσφυγές κατά της Ελλάδας.

Πτυχία Κολλεγίων: Ειδικά ως προς την αναγνώριση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, το ΣτΕ, με πιο πρόσφατες τις υπ’ αρ. 178-179/2023 αποφάσεις του, έχει αναγνωρίσει την επαγγελματική ισοδυναμία τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίοι χορηγούνται από αρχές κρατών-μελών, ορισθείσες ως αρμόδιες από τη νομοθεσία του οικείου κράτους-μέλους, που πιστοποιούν πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών. 

Η δυνατότητα δε αυτή αναγνώρισης της «επαγγελματικής ισοδυναμίας» των τίτλων παρέχεται ακόμη και όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της οδηγίας 2005/36/ΕΚ.

Με τα δεδομένα αυτά το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει δεχθεί ότι, υπό το πρίσμα του ενωσιακού δικαίου, η ως άνω αναγνώριση δεν αντίκειται στο άρθρο 16 παρ. 5 και 8 του Συντάγματος, μεταβάλλοντας με τον τρόπο αυτό την παλαιότερη απόλυτη ερμηνεία των άνω συνταγματικών διατάξεων.

Πιο συγκεκριμένα, ερμήνευσε τις επίμαχες διατάξεις με τρόπο, ώστε να «είναι, κατά το Δημόσιο, σύμφωνες με το άρθρο 16 του Συντάγματος και με το ενωσιακό δίκαιο», με σκοπό την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τους κανόνες του ενωσιακού δικαίου. 

Ως εκ τούτου, το Σύνταγμα, αναντίρρητα, αποτελεί ένα ζωντανό εργαλείο («living instrument»), το οποίο εξελίσσεται διαρκώς και πρέπει να ερμηνεύεται δυναμικά, ιδίως εντός του πλαισίου του δικαίου της Ε.Ε., με αποτέλεσμα κανόνες του δικαίου της Ε.Ε. να επανακαθορίζουν το νόημα και το περιεχόμενο ορισμένων διατάξεων του Συντάγματος. 

Δεκτοί σε όλες τις δημόσιες λειτουργίες: Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί επίσης η παρ. 4 του άρθρου 4 του Συντάγματος που ορίζει ότι μόνο Έλληνες πολίτες είναι δεκτοί σε όλες τις δημόσιες λειτουργίες, εκτός από τις εξαιρέσεις που εισάγονται με ειδικό νόμο, το οποίο ερμηνεύεται σε συνδυασμό με το άρθρο 48 της Συνθήκης ΕΟΚ, με συνέπεια να επιτρέπεται σε πολίτες των άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να διορίζονται σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών, ν.π.δ.δ. ή οργανισμών και επιχειρήσεων υπό τις ίδιες προϋποθέσεις και διαδικασίες που προβλέπονται για τους Έλληνες πολίτες, με εξαίρεση την προϋπόθεση της ελληνικής ιθαγένειας (ΣτΕ ΠΕ 522/2001 κ.α.).

Eυρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ουγγαρίας: Τέλος, η απόφαση του ΔΕΕ (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 6ης Οκτωβρίου 2020 στην υπόθεση C-66/18, Eυρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ουγγαρίας, αποτελεί από τις πλέον πρόσφατες χαρακτηριστικές αποφάσεις του ΔΕΕ. 

Στην εν λόγω υπόθεση, το ΔΕΕ έκρινε ότι η επ’ αμοιβή διοργάνωση μαθημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που ασκείται από υπήκοο ενός κράτους μέλους εντός άλλου κράτους μέλους, αποτελεί οικονομική δραστηριότητα, που εμπίπτει στο δικαίωμα της ελεύθερης εγκατάστασης, η οποία δεν επιδέχεται περιορισμών (άρθρο 49 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ε.Ε. – ΣΛΕΕ). Επιπροσθέτως, με την επίκληση αφενός μεν των άρθρων 13 («η ακαδημαϊκή ελευθερία είναι σεβαστή»), 14 παρ. 3 (περί ελευθερίας ίδρυσης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με σεβασμό στις δημοκρατικές αρχές), αφετέρου δε του άρθρου 16 (επιχειρηματική ελευθερία) του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., το ΔΕΕ κατέδειξε το εξής: ο ερμηνευτής και εφαρμοστής του εθνικού Συντάγματος, όταν καλείται να εφαρμόσει συνταγματικές διατάξεις, στην περίπτωση της ίδρυσης πανεπιστημιακών σχολών ή της εγκατάστασης παραρτημάτων πανεπιστημίων άλλων χωρών, οφείλει να τις ερμηνεύει σε αρμονία με το νόημα που έχουν και αποκτούν κατά τη συνδυαστική εφαρμογή τους με τις θεμελιώδεις ελευθερίες του δικαίου της Ένωσης.

Η  υπό διαμόρφωση νομική κατάσταση: Με το νέο κανονιστικό πλαίσιο, η υπό διαμόρφωση νομική κατάσταση έχει ως εξής: παρέχεται η δυνατότητα σε ένα κρατικό ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης, το οποίο λειτουργεί σε χώρα άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας, να αιτηθεί μόνο του ή από κοινού με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, που έχει συνάψει συμφωνίες με το μητρικό ίδρυμα τη σύσταση παραρτήματος πανεπιστημίου υπό τη μορφή Ν.Π.Π.Ε., και να παρέχει προγράμματα σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου ανώτατης εκπαίδευσης ή κατ' ελάχιστον ενός εκ των τριών, καθώς και να απονέμει αντίστοιχους τίτλους σπουδών, το δε μητρικό ίδρυμα είναι αναγνωρισμένο στη χώρα του και πιστοποιημένο για την παροχή προγραμμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και τη χορήγηση τίτλων σπουδών. 

Το μητρικό ίδρυμα με το Ν.Π.Π.Ε. συνδέονται με εσωτερική σχέση, η οποία αντανακλάται επί του κεφαλαίου ή επί τη βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation) ή δικαιόχρησης (franchising). 

Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του μητρικού ιδρύματος προσδιορίζεται σε αυστηρό πλαίσιο η εσωτερική τους σχέση, ενώ το μητρικό ίδρυμα διατηρεί την αποφασιστική του αρμοδιότητα σε θέματα που άπτονται των ακαδημαϊκών ζητημάτων του παραρτήματος πανεπιστημίου υπό τη μορφή Ν.Π.Π.Ε., κατόπιν σχετικής έγκρισης από την Ανεξάρτητη Αρχή με την επωνυμία «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης» (ΕΘ.Α.Α.Ε.). 

Η δυνατότητα δε του μητρικού ιδρύματος να ιδρύσει παράρτημα στην Ελλάδα υπό τη μορφή Ν.Π.Π.Ε. βρίσκεται υπό την αδιάλειπτη και αυστηρή κρατική εποπτεία, ενώ διαρκής είναι η παρουσία της ΕΘ.Α.Α.Ε., η οποία ήδη, προ της συστάσεως του Ν.Π.Π.Ε., προβαίνει σε έγκριση των ακαδημαϊκών όρων και προϋποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας του, αλλά και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ελέγχει, αξιολογεί και εγκρίνει τα εσωτερικά συστήματα διασφάλισης της ποιότητας των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών. 

Το δε παράρτημα βρίσκεται σε σχέση εξάρτησης προς το μητρικό ίδρυμα, δεδομένου ότι το τελευταίο καθορίζει τον αριθμό των Σχολών, τα προσφερόμενα πιστοποιημένα από το ίδιο προγράμματα σπουδών, καθώς και τη σχέση, με την οποία συνδέονται μεταξύ τους.

Τα χαρακτηριστικά των Ν.Π.Π.Ε.: Mε τη θέσπιση των επίμαχων κανόνων δικαίου μετουσιώνεται η ως άνω ανάγκη εναρμόνισης των συνταγματικών επιταγών υπό το πρίσμα των αρχών του ενωσιακού δικαίου προβλέποντας τη σύσταση και λειτουργία Ν.Π.Π.Ε., τα οποία έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

α) τα Ν.Π.Π.Ε. αποτελούν νομικά πρόσωπα ειδικού σκοπού, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 

β) αποκλειστικός σκοπός των Ν.Π.Π.Ε. αποτελεί η παροχή υπηρεσιών ανώτατης εκπαίδευσης, 

γ) τα Ν.Π.Π.Ε. έχουν διφυή χαρακτήρα, δεδομένου ότι απονέμεται σ’ αυτά η ρυθμιστική αρμοδιότητα να προβαίνουν στην έκδοση ατομικών εκτελεστών διοικητικών πράξεων διά της χορήγησης τίτλων σπουδών στους οποίους ενσωματώνεται η κρατική αναγνώριση, χωρίς πλέον να υποβάλλεται ο απονεμηθείς τίτλος σπουδών στη διαδικασία της κρατικής αναγνώρισης, 

δ) τα Ν.Π.Π.Ε. υπόκεινται στην αδιάλειπτη αυστηρή κρατική εποπτεία του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, από την εξέταση πλήρωσης κριτηρίων για τη σύστασή του, καθώς και καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του, ο δε Υπουργός αποτελεί το μόνο αρμόδιο όργανο αφενός για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας τους, αφετέρου για την ανάκληση της εν λόγω άδειας και τη λύση του Ν.Π.Π.Ε., καθώς και αρμόδιο όργανο προς επιβολή των προβλεπόμενων από τον νόμο κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης των όρων εγκατάστασης και λειτουργίας τους,

ε) τα Ν.Π.Π.Ε. βρίσκονται υπό τον συνεχή και αδιάλειπτο έλεγχο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), η οποία εγκρίνει τους ακαδημαϊκούς όρους και τις προϋποθέσεις για τη σύσταση του Ν.Π.Π.Ε., πιστοποιεί τα προγράμματα σπουδών τους κατά το στάδιο σύστασής τους, καθώς και σε μεταγενέστερο χρόνο, προβαίνοντας σε περιοδική αξιολόγηση και πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών κάθε πέντε χρόνια, εγκρίνει τη συγχώνευση, κατάτμηση, κατάργηση και μετονομασία των Ν.Π.Ε.Ε. και των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους και αξιολογεί και πιστοποιεί την Επιτροπή Έρευνας, ενώ τέλος ελέγχει και αξιολογεί τα συστήματα διασφάλισης της ποιότητάς τους. 

H ΕΘ.Α.Α.Ε.: H ΕΘ.Α.Α.Ε. εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό του Ν.Π.Π.Ε. ελέγχοντας τη νομιμότητα των διατάξεων του, η εγκριτική δε πράξη κανονισμού ν.π.ι.δ. εντάσσεται, κατά πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, στο πεδίο του ιδιωτικού δικαίου (ΣτΕ 1303/2008, 4101/1995, 3301/1989 Ολομ. κ.α.) και ως εκ τούτου δεν αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη.

Ο νόμος 4957/2022 (Α’ 141): Εξάλλου, ο νόμος 4957/2022 (Α’ 141), ήδη, έχει αποτελέσει το εναρκτήριο λάκτισμα για την εξωστρέφεια των ελληνικών πανεπιστήμιων, ιδίως μέσω του άρθρου 6, σύμφωνα με το οποίο δίνεται η δυνατότητα ίδρυσης στην αλλοδαπή παραρτήματος ελληνικού πανεπιστήμιου, εφόσον το επιτρέπει το εθνικό δίκαιο της χώρας όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το παράρτημα. 

Επομένως, εφόσον καθίσταται επιτρεπτό το ως άνω για τα πανεπιστήμια της χώρας μας, εύλογα με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο δίνεται η δυνατότητα ίδρυσης αλλοδαπών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης για την Ελλάδα, ως χώρα υποδοχής υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.

Σχόλια (19)

ΕLENI P
|

Ακρίτας Καϊδατζής - Αν. καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Α.Π.Θ. 👉 Το Σύνταγμα δεν απαγορεύει απλώς τα ιδιωτικά πανεπιστήμια (παρ. 8). Απαγορεύει κάθε είδους, μορφής και ονομασίας πανεπιστήμιο που δεν λειτουργεί ως πλήρως αυτοδιοικούμενο ν.π.δ.δ. (παρ. 5) με καθηγητές δημόσιους λειτουργούς (παρ. 6). Δεν χρειάζεται να είναι κανείς νομικός ή συνταγματολόγος για να αντιληφθεί ότι αυτή είναι μια απόλυτη απαγόρευση.

ΕLENI P
|

Απόψεις: Κωνσταντίνος Θ. Γιαννακόπουλος - Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών 👉 (...) Δεν ισχύουν, ως προς την Ελλάδα, όσα δέχτηκε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) στην απόφαση της 6ης Οκτωβρίου 2020, Επιτροπή κατά Ουγγαρίας (C-66/18), σχετικά με τη δέσμευση των κρατών μελών από τις απαιτήσεις του ενωσιακού δικαίου όταν αυτά εκτελούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη Γενική Συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (General Agreement on Trade in Services, άλλως GATS). Διότι, η Χώρα μας, με ρητή δήλωσή της στη στήλη του πίνακα Συγκεκριμένων Υποχρεώσεων (Schedule of Specific Commitments) της GATS που αναφέρεται στους «περιορισμούς όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά» και σε συνάρτηση με τις υπηρεσίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχονται μέσω εμπορικής παρουσίας, έχει επιφυλαχθεί του δικαιώματός της για επιβολή κάθε είδους περιορισμών, χωρίς δεσμεύσεις, ως προς τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που χορηγούν κρατικώς αναγνωρισμένα διπλώματα (...)

ΕLENI P
|

Επίκαιρη τοποθέτηση του Κωνσταντίνου Β. Μποτόπουλου - Διδάκτορος Συνταγματικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Paris I, Sorbonne αναφορικά με το Άρθρο 16 👉 «Το Άρθρο 16 του Συντάγματος όπως έχει σε δύο μάλιστα σημεία και στην παράγραφο 5 και στην παράγραφο 8 με απόλυτα ρητό και κατηγορηματικό τρόπο απαγορεύει τη σύσταση. Στη μια περίπτωση λεει «με άλλη μορφή εκτός από Νομικά Δημοσίου Δικαίου», στην άλλη λεει από «ιδιώτες οποιαδήποτε μορφής», αυτό κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί να παρακαμφθεί με οποιουδήποτε είδους ερμηνεία γιατί η λειτουργία της ερμηνείας είναι να ξεκαθαρίζει εκεί που υπάρχει πρόβλημα κατανόησης ή να συμπληρώνει κάτι εκεί που μπορεί να συμπληρωθεί όχι να παραμερίζει και να αντιστρέφει ρητές διατάξεις. Η γνώμη μου είναι ότι χωρίς αναθεώρηση του Άρθρου 16 και με τον τρόπο αυτό που παρουσιάζεται δηλαδή των παραρτημάτων αλλοδαπών πανεπιστημίων εφόσον αυτά τα παραρτήματα θα οδηγήσουν σε ίδρυση στην Ελλάδα μη Δημοσίου Δικαίου Νομικών Προσώπων ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΕΥΘΕΩΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ»

ΕLENI P
|

Ιφιγένεια Καμτσίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Α.Π.Θ. 👉 Η παραβίαση του άρθρου 16 Συντ. δεν είναι ένας απλός ερμηνευτικός νεωτερισμός & (...) Καταρχάς θα πρέπει να επισημανθεί ότι το ενωσιακό δίκαιο δεν υπέρκειται του εθνικού δικαίου γενικά, παρά υπερέχει, ορθότερα εφαρμόζεται κατά προτεραιότητα στα πεδία που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Ένωσης, σε εκείνους τους τομείς, δηλαδή, όπου εκδίδουν πράξεις τα ενωσιακά όργανα. Επομένως και επειδή η ΕΕ είναι αναρμόδια για τα θέματα εκπαίδευσης, για να υπαχθεί και η ανώτατη παιδεία στο ενωσιακό δίκαιο, πρέπει να αναγνωρίζεται και προστατεύεται νομικά ως οικονομική δραστηριότητα (...)

Thrasymachos
|

Λογικές και πολιτικές ακροβασίες. Ο κυβερνήτης παραβιάζοντας τον θεμελιώδη νόμο της χώρας δίνει το χείριστο παράδειγμα στον κυβερνώμενο.

Φιλόλογος απών
|

Με τη στοιχειώδη νομική γνώση και αντίληψη που μπορώ να διαθέτω ως φιλόλογος, όση πάνω κάτω δηλαδή μπορεί να διαθέτει αντικειμενικά κι ένας μαθηματικός ανεξαρτήτως αν καμώνεται τον ειδήμονα, δεν είναι δύσκολο να αντιληφθώ τις καταφανείς αυθαιρεσίες στο σκεπτικό του υπουργείου, για να αιτιολογήσει την ακατανόητη βουλιμία του να ιδρύσει ιδιωτικά πανεπιστήμια, τόσο που δε διστάζει να χαρακτηρίσει τα ενοχλητικά σημεία του Συντάγματος των Ελλήνων ως χουντικά κατάλοιπα αμαυρώνοντας ακόμη και την τιμή του ιστορικού ιδρυτή του κυβερνώντος κόμματος!
Εν πάση περιπτώσει, όπως έχω ξαναγράψει, ο νόμος θα περάσει, το ΣτΕ θα τον κρίνει "συνταγματικό", αλλά είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσει ένα ανεξέλεγκτο κύμα αντιδράσεων που εκτιμώ ότι θα εξαναγκάσει την κυβέρνηση να αναστείλει την εκτέλεσή του μέχρι νεωτέρας, μέχρι δηλαδή νόμιμα και δημοκρατικά τροποιηθεί το επίμαχο άρθρο 16.
Πάντως, διαβάζοντας όλο αυτό το παιδαριώδες σκεπτικό με γεννήθηκε μια απλή απορία και πολύ θα ήθελα μια απάντηση του υπουργείου επ' αυτής: Ωραία λοιπόν, ας πάρουμε στα σοβαρά όλα αυτά τα "επιχειρήματα". Μπορείτε, παρακαλώ, να μας πείτε σε τι αναφέρεται τελικά το άρθρο 16 του Συντάγματος, αφού θεωρείτε ότι δεν αφορά την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων; Τι ακριβώς δηλαδή απαγορεύει μια τόσο ρητή διατύπωση;

Σύνταγμα Άρθρο 15, παρ. 5
|

Προσπαθώντας να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα αναφέρουν ότι η χούντα τα έκανε τα Πανεπιστήμια ΝΠΔΔ αλλά δεν αναφέρουν το παραμικρό ότι στο ισχύον Σύνταγμα του 1975 αναφέρει στο Άρθρο 16, παρ. 5

5. H ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση.

Θύμιος
|

Με την 922/2023 απόφαση Σ.τΕ. κρίθηκε αντισυνταγματική η ίδρυση καθ' οιονδήποτε τρόπο και χαρακτήρα ιδιωτικών ΑΕΙ. Φρέσκο είναι, ας αφήσει λοιπόν τα μαγειρέματα το Υπουργείο Παιδείας.

Και να θυμίσω ότι ο σύνταγμα λέει:
"H ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση."
Αλλά και:
"Oι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι δημόσιοι λειτουργοί. Tο υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό τους επιτελεί επίσης δημόσιο λειτούργημα, με τις προϋποθέσεις που νόμος ορίζει."

παραλήρημα περί χουντικών διατάξεων
|

Καταλαβαίνω καλά γιατί η χούντα θέλοντας τον έλεγχο της εκπαίδευσης εισήγαγε για πρώτη φορά την απαγόρευση μη κρατικών πανεπιστημίων στο σύνταγμα του 1968. Οπως καταλαβαίνω και όσους με αριστερές ολοκληρωτικού χαρακτήρα πεποιθήσεις θελουν να το διατηρήσουν. Ως αντίθεση, το γερμανικό σύνταγμα υπο την σκιά της ναζιστικοποίηση της κοινωνίας στο παρελθόντος, καθιέρωσε την ελευθερία ιδιωτικής εκπαίδευσης.
Εμείς απλα φοβόμαστε τους εχθρούς της τουρκίας και των funds

Πώς μπορούν να λένε τέτοια πράγματα;
|

Αν υπήρχε πρόβλημα με το Ενωσιακό δίκαιο τότε σίγουρα θα είχε υπάρξει κάποια καταδίκη από το Ευρωπαϊκό δικαστήριο. Και τέτοια καταδίκη ΔΕΝ υπάρχει (για αυτό άλλωστε και δεν την επικαλούνται).

Αντικειμενικός και αντιαριστερός ok, αντισυνταγματικός όμως;
|

"Ψιλές λεπτομέρειες" το άρθρο 16, το παραλήρημα περί χουντικών διατάξεων στο Σύνταγμα, απόδειξη για το έλλειμμα Παιδείας στα ιδιωτικά πανεπιστήμια που εστιάζουν στην "όπερα της Πεντάρας", διδάσκοντας ότι τα πάντα μπορούν να γίνουν εμπόριο.

ΔΕΠ
|

Η γενική αρχή της ελεύθερης εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών είναι πολύ σημαντική και καθόλα σεβαστή. Είναι όμως γενική αρχή. Εδώ δυστυχώς για αυτούς που την επικαλούνται, υπάρχει ρητή ειδική διάταξη που ρυθμίζει αλλιώς το θέμα. Η υπερίσχυση του γενικού έναντι του ειδικού είναι παρεκτροπή από τις βασικές αρχές του δικαίου. Και με την ευκαιρία να θέσω το απλό ερώτημα. Μπορεί η κρατική υπηρεσία πυρηνικής ενέργειας της Γαλλίας, επικαλούμενη την αρχή ελεύθερης εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών να ανοίξει παράρτημα πυρηνικού σταθμού παραγωγής ενέργειας στην Ελλάδα;

Άρθρο 16
|

Γελάνε και τα τσιμέντα της πλατείας Συντάγματος.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|

Αντιγράφω από το site της ΒΟΥΛΗΣ των ΕΛΛΗΝΩΝ που παρουσιάζει το Σύνταγμα:
'Άρθρο 16: (Παιδεία, τέχνη, επιστήμη)
...........
5. H ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. ............................
6. Oι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι δημόσιοι λειτουργοί ..................

Ας αφήσουν τη λοιπόν δημιουργική ρητορική....

Αντικειμενικός σχολιασμός
|

Τις ψιλές λεπτομέρειες ερμηνειών και υποχρεώσεων καλό είναι να τις αφήσουμε στους νομικούς, συνταγματολόφους ... το ΣτΕ.

Η ουσία είναι αν αποδεχόμαστε ή όχι τη συμμετοχή της χώρας στην ΕΕ. Εκτός ΚΚΕ και εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς κανένας δεν θέλει Grexit. Θεωρώ λοιπόν παράλογο και υποκριτικό να αποδεχόμαστε, ως εφαρμογή Ενωσιακού Δικαίου που δεν παραβιάζει το σύνταγμα, την ύπαρξη ιδιωτικών κολεγίων - παραρτημάτων αναγνωρισμένων πανεπιστημίων που δίνουν πτυχία με ισότιμα επαγγελματικά δικαιώματα με τα πανεπιστήμιά μας και να βλέπουμε την παραβίαση μόνο αν τα ιδιωτικά παραρτήματα των αναγνωρισμένων πανεπιστημίων δίνουν πτυχία που έχουν και ακαδημαϊκή αναγνώριση.

Τα πολιτικά και ψηφοθηρικά παιχνίδια πρέπει να τελειώνουν, να έχουμε μια ξεκάθαρη κατάσταση. Είναι δυνατόν να ξέρω την επιστήμη για να ασκήσω επιστημονικό επάγγελμα, αλλά να μην την ξέρω για να γίνω δεκτός σε ελληνικό μεταπτυχιακό? Μου είναι αδιανόητο να υπάρχουν άνθρωποι που το υποστηρίζουν.

Φέιγβολάν αντισυνταγματικού παραληρήματος
|

Όσοι έχουν ορκιστεί πίστη στο Σύνταγμα της χώρας τους και το παραβιάζουν ονομάζονται επίορκοι. Δυστυχώς, για τους υπουργούς και τους βουλευτές όσοι είναι επίορκοι και παραβάτες του Συντάγματος και των νόμων η άλλη ανεξάρτητη αρχή, που λέγεται Δικαιοσύνη, δεν μπορεί να ασκήσει απευθείας την δίωξη τους. Ευτυχώς όμως η Δικαιοσύνη μπορεί να κρίνει τα Νομικά Πρόσωπα και να απορρίπτει τους νόμους που παραβιάζουν το Σύνταγμα.
Ειδικά τα επιχειρήματα περί χουντικών διατάξεων στα άρθρα του Συντάγματος της μεταπολίτευσης είναι ευθεία βολή στο πολίτευμα, στην ΝΔ και τον ιδρυτή της και πρώτο πρωθυπουργό της μεταπολίτευσης, και καθαρός καιροσκοπισμός (η εκμετάλλευση κάθε ευκαιρίας χωρίς ολοκληρωμένο σχέδιο για το μέλλον και χωρίς αρχές).
Κι όλα αυτά γιατί; Για να ρίξουν ακόμη ένα δημόσιο αγαθό που είναι η ανώτατη παιδεία στους κερδοσκόπους των fund.
Η Δικαιοσύνη θα κρίνει, οι πολίτες όμως θα καταλάβουν με ποιους πολιτικούς έχουν να κάνουν;

ΔΕΠ
|

Πολλές λογικές και νομικές ακροβασίες στην "αιτιολόγηση". Παραπλανητικό.

1) Το 16 λεει ξεκάθαρα "H ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου". Η λέξη "αποκλειστικά" ξέρετε εκεί στο Υπουργείο τι σημαίνει; Αποκλειστικά. Δεν είσαι ΝΠΔΔ, τέλος. Ούτε ιδιωτικά εσωτερικού, ούτε παραρτήματα δεν ξέρω ποιών ούτε τίποτα. Δεν είναι ΝΠΔΔ.
2) Το 16 λεει ξεκάθαρα "Oι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι δημόσιοι λειτουργοί." Πάει και αυτό μόλις ιδρυθούν μη-κρατικά ΑΕΙ.

Η κοινή λογική το δείχνει ξεκάθαρα ότι αυτό που πάει να γίνει είναι αντισυνταγματικό. Αντί να αλλάξετε το Σύνταγμα πρώτα και να εναρμονιστούμε με τους καιρούς, πάτε να κάνετε αυτό που κάνετε. Κατά τη γνώμη μου είναι επικίνδυνη στάση και καθόλου έντιμη.

@Αριστείδης
|

Είμαι υπέρ της ύπαρξης ιδιωτικών αλλά έχεις 100% δίκιο. Και δε λέει μόνο ότι δεν επιτρέπονται τα ιδιωτικά αλλά λέει ότι επιτρέπονται ΜΟΝΟ τα κρατικά/δημόσια. Επίσης λέει ότι οι καθηγητές πρέπει να είναι ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ. Που ούτε αυτό δε θα ισχύει προφανέστατα στα μη-κρατικά. Γενικά μας δουλεύουν, ήθελαν ένα αποτέλεσμα και δεν τους νοιάζει πως θα το πετύχουν. Κακό προηγούμενο. Αύριο-μεθαύριο μια άλλη κυβέρνηση θα καταπατήσει κάποιο άλλο άρθρο, και θα δείχνουν αυτούς.

Αριστείδης
|

Το Σύνταγμα λέει με απλά λόγια ότι δεν επιτρέπονται τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Ο μόνος δρόμος για να ιδρυθούν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι να γίνει πρώτα αναθεώρηση του Συντάγματος.
Διαφορετικά η κάθε κυβέρνηση θα μπορεί να παρακάμπτει το Σύνταγμα με αστείες δικαιολογίες και θα καταντήσουμε μια χώρα χωρίς Σύνταγμα. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο για τη Δημοκρατία και για το μέλλον της πατρίδας μας.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ