Έπιασε "πάτο" η Ελλάδα σε ποσοστά αποφοίτων επί των φοιτητών

Ανεργία αποφοίτων ΑΕΙ στην Ελλάδα

11/02/2024

Ενημερώθηκε: 12/02/2024, 10:09

Άκουσε το άρθρο

Το 2021, στο ποσοστό αποφοίτων επί των φοιτητών (Σχήμα 30), η Ελλάδα κατείχε την τελευταία θέση στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών, με ποσοστό μόλις 9,69%, το οποίο απέχει πολύ από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (23,28%), σύμφωνα με τη  νέα έκθεση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης για το έτος 2022, η  οποία επιδόθηκε σπό τον πρόεδρο Περικλή Μήτκα στον υπουργό Παιδείας Κυριάκο Πιερρακάκη.

Και σε αυτή την περίπτωση παρατηρείται σημαντική στρέβλωση από τη συμπερίληψη των ανενεργών φοιτητών στο σύνολο του φοιτητικού πληθυσμού της Ελλάδας.

Τη δεύτερη δυσμενέστερη επίδοση εμφανίζει η Τουρκία (14,09%), ενώ σε χαμηλές θέσεις βρίσκονται οι Κάτω Χώρες (18,23%) και η Σουηδία (18,04%).

Τα υψηλότερα ποσοστά αποφοίτων επί των φοιτητών στην Ευρώπη εμφανίζουν η Ιρλανδία (38,94%) και η Γαλλία (31,47%).

Στο παρακάτω Σχήμα 31 παρουσιάζεται η εξέλιξη του ποσοστού αποφοίτων επί των φοιτητών στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ των ετών 2014-2021. Η μεγάλη απόκλιση της χώρας μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εμφανής. 

Το 2016 διαπιστώνεται η μικρότερη διαφορά (12,23%) της δεκαετίας.

 Έκτοτε και έως το 2020, η απόκλιση αυτή διευρύνεται συνεχώς φτάνοντας το 14,95%, ενώ το 2021 η απόκλιση μειώνεται (13,59%).


Ανεργία πτυχιούχων ΑΕΙ στην Ευρώπη

Συγκριτικά με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα είχε, το 2022, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας (12,8%) -αν και μειωμένο από το 17% το 2021- στους πτυχιούχους ΑΕΙ ηλικίας 25-39, αρκετά πιο πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (ΕΕ27) 4,3%. 

Μετά την Ελλάδα, τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας εμφάνισε 

  • η Ισπανία (9,2%) και ακολουθούν 
  • η Σερβία (8,3%), 
  • η Κροατία (7,4%) και 
  • η Κύπρος (7%). 

Τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας στους πτυχιούχους ΑΕΙ ηλικίας 25-39 εμφανίζουν

  •  η Τσεχία (μόλις 1%),
  •  η Πολωνία (1,5%), 
  • η Ουγγαρία (1,8%), 
  • η Ρουμανία και 
  • η Μάλτα (2%) (Σχήμα 18). Την τελευταία πενταετία, 2018 – 2022, το ποσοστό ανεργίας των νέων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας 25-39 ετών, στις χώρες της ΕΕ ελαττώνεται από 5,4% το 2018, σε 4,3% το 2022 (Πίνακας 13). 

Η Ελλάδα εμφανίζει τη μεγαλύτερη μείωση από όλες τις χώρες της ΕΕ (-7,1%), αλλά το συνολικό ποσοστό ανέργων πτυχιούχων παραμένει ιδιαίτερα υψηλό. 

Ακολουθούν η Σερβία (-6,7%) και η Ιταλία (-3,6%).

 Μικρή αύξηση της ανεργίας σημειώνεται την περίοδο αυτή στη Λιθουανία (+0,8%) και σε ορισμένες άλλες χώρες (π.χ. Κάτω Χώρες (0,7%), Ισλανδία (0,5%), Μάλτα (0,4%), Εσθονία (0,3%), Αυστρία και Ουγγαρία (0,2%).

Όσο και αν η ανεργία των νέων πτυχιούχων υποχωρεί σε όλη την Ευρώπη, ως αποτέλεσμα της ύφεσης που έφερε η πανδημία, το υψηλό ποσοστό της Ελλάδας θα πρέπει να ενεργοποιήσει ή να εντείνει πολιτικές για την αύξηση της απασχόλησης των νέων επιστημόνων. 

Πίνακας 13 Ποσοστά ανεργίας πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 25-39 (επίπεδο 5-8) στην Ευρώπη, 2018-2022 (με βάση δεδομένα της Eurostat30)


Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 2022, η Ελλάδα εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στις χώρες της ΕΕ (Σχήμα 19) στους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 25-39 ετών (12,8%) και το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας του ενεργού πληθυσμού (12,5%).31

Σε ορισμένες χώρες, οι νέοι πτυχιούχοι δυσκολεύονται περισσότερο στην εξεύρεση εργασίας.

 Αυτό παρατηρείται, για παράδειγμα, εκτός από την Ελλάδα, και στην Κροατία (7% ανεργία στον συνολικό πληθυσμό, 7,4% ανεργία στους πτυχιούχους 25-39), την Κύπρο (6,8% ανεργία στον συνολικό πληθυσμό, 7% ανεργία στους πτυχιούχους 25-39) και τη Δανία (4,5% ανεργία στον συνολικό πληθυσμό, 4,9% ανεργία στους πτυχιούχους 25-39).


Αντίστοιχα, την περίοδο 2018-2022, το ποσοστό ανεργίας των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας 25-64, στις χώρες της ΕΕ περιορίζεται (-0,7%) από 4,2% το 2018, σε 3,5% το 2022 (Πίνακας 14). 

Η Ελλάδα εμφανίζει και πάλι τη μεγαλύτερη μείωση από όλες τις χώρες της ΕΕ (-5,1%). Ακολουθούν η Σερβία (-4,4%), η Ιταλία (-1,9%), η Κύπρος (-1,7%) και η Σλοβενία (-1%).

 Μικρή αύξηση της ανεργίας παρατηρείται στη Λιθουανία (+0,8), την Ισλανδία (+0,5%), τη Λετονία (+0,5%), τη Μάλτα (+0,4%), τη Γερμανία (+0,1%) και τις Κάτω Χώρες (+0,1%).


Ανεργία αποφοίτων ΑΕΙ στην Ελλάδα

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, την περίοδο 2018-2022, στο σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων της χώρας, οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι αριθμητικά λιγότεροι από τους αποφοίτους όλων των άλλων βαθμίδων εκπαίδευσης συγκεντρωτικά (Δευτεροβάθμια και Μετα-Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και μη φοίτηση σε σχολείο).

 Το 2022 οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αναλογούσαν στο 38,64% του συνόλου των ανέργων της χώρας, ποσοστό μειωμένο σε σχέση με το 40,67%, το οποίο καταγράφηκε το 2021 (Σχήμα 20). 

Την περίοδο 2018-2022, το ποσοστό των ανέργων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επί του συνόλου των εγγεγραμμένων ανέργων της χώρας παρουσίασε μείωση κατά 0,37%, από 39,01% το 2018 σε 38,64% το 2022.

Ανεργία αποφοίτων ΑΕΙ στην Ελλάδα με βάση το φύλο

Σε απόλυτους αριθμούς, στην Ελλάδα την περίοδο 2018-2022, οι άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και για τα δυο φύλα μειώθηκαν συνολικά κατά 129.700 άτομα (από 357.000 το 2018, σε 227.300 το 2022). 

Λαμβάνοντας υπόψη την αριθμητική υπεροχή των γυναικών μεταξύ των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το ποσοστό των ανέργων γυναικών με πτυχίο ΑΕΙ, το 2022, παραμένει στο 63,84% (145.100 γυναίκες επί του συνόλου 227.300 ανέργων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης), έναντι του 36,16% των ανδρών (Σχήμα 21).

Ωστόσο, την τελευταία πενταετία, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν μικρή βελτίωση στη θέση της γυναίκας στην αγορά εργασίας. 

Μεταξύ των ετών 2018-2022, ο αριθμός των ανέργων γυναικών πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μειώθηκε κατά 86.300 άτομα, σε ποσοστό 37,3% (από 231.400 το 2018, σε 145.100 το 2022), ενώ αντίστοιχα των ανδρών κατά 43.400, σε ποσοστό 34,55% (από 125.600 το 2018 σε 82.200 το 2022). 

Ανεργία αποφοίτων ΑΕΙ στην Ελλάδα ανά ηλικιακή ομάδα

Βάσει των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, το 2022, οι άνεργες γυναίκες πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα υπερτερούν σημαντικά των ανδρών σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, εκτός από τις ηλικίες ≥65 ετών (Σχήμα 22).

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Σχόλια (16)

Μπλέξαμε τα πορτοκάλια με τα καρπούζια
|

@14 Φεβ 2024 00:44
Όπου θα αποσκοπούσε, εάν κάνατε κι εσείς μια έκθεση που θα συγκρίνατε πχ τη φέτα, μ' ένα Parmigiano 11 ετών ωρίμανσης.
"Στο εξωτερικό τα πανεπιστήμια είναι κοιτίδες τεχνολογίας του μέλλοντος", γιατί εκεί οι κυβερνήσεις τους τα προσέχουν "ως κόρη οφθαλμού" και δεν τα υποβαθμίζουν-απαξιώνουν σκόπιμα, για να κάνουν business με εταιρίες και offshore (non-profit βεβαίως βεβαίως).

Ποιός δεν θέλει διαγραφές; @13 Φεβ 2024 16:28
|

Λύσεις "πονάει χέρι, κόβει χέρι". Υπάρχουν προγράμματα σπουδών που είναι πιο απαιτητικά απο άλλα , πιο δύσκολα ως ακαδηαϊκά αντικείμενα. Ενα φάρμακο, ν+2, για όλα; Τώρα, αν πληρώσει το χέρι, θα κάνουμε πως δεν πονάει;
Ειναι πιο σοβαρό να λύσεις το πρόβλημα στην πηγή του πριν δημιουργηθεί

@ Μπλέξαμε τα πορτοκάλια με τα καρπούζια | 13 Φεβ 2024 10:42
|

Που αποσκοπεί δηλαδή; Ακόμα και για τα προφανή προβλήματα υπάρχει πάντα ο "συνωμοσιολόγος". Αν δεν οριμάσουμε, θα χαθούμε. Στο εξωτερικό τα πανεπιστήμια είναι κοιτίδες τεχνολογίας του μέλλοντος κι εμείς κατεβάζουμε server για να κάνουμε "της γενιάς μας τα πολυτεχνεία". Ό,τι να 'ναι...

Οποιος δε θέλει διαγραφές
|

Το πρόβλημα με τους αιώνιους φοιτητές είναι πως τους πληρώνουμε όλοι μας.
Αν όλοι οι φοιτητές πλήρωναν για τις σπουδές τους αυτομάτως θα βλέπαμε ποσοστά αποφοίτησης όμοια με αυτά των σοβαρών ΑΕΙ του εξωτερικού.
'Αρα η μόνη λύση είναι η εξ'ιδίων χρηματοδότηση των σπουδών.
Αν κάποιος ενοχλείται και θέλει αιώνιους φοιτητές, ας το κάνει χρηματοδοτώντας τις σπουδές φοιτητών που δυσκολεύονται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Ο ίδιος ή ο φορέας που τον εκπροσωπεί.
Με τα λεφτά που πληρώνουμε όλοι σε φόρους είναι εύκολο να κάνουν κάποιοι πολιτική.

Διαγραφές
|

Διαγραφές πως; Γιατί στα ν+2 και όχι ν+3, ν+4, 2*ν κλπ; Φοιτητές με 1-2 μαθήματα στα ν+2 να διαγράφονται; Θα ήταν πιο σοβαρή η αντιμετώπιση του προβλήματος στη πηγή του. Υπάρχει λόγος να κρατας εναν φοιτητη για 6-9 χρόνια πριν τον διαγράψεις;
Ισως η ΕΒΕ να βελτιώσει λίγο την κατάσταση, αλλα υπάρχουν πολλοί αιώνιοι και στα τμήματα με υψηλές βάσεις.
Κατι που μπορεί να συμβάλει στην σημερινή κατάσταση είναι ειναι η χαλαρότητα που προσφέρει η δυνατότητα άπειρης επανεξέτασης σε καθε μάθημα. Να μπούν όρια σε αυτή τη δυνατότητα και φοιτητές που τα ξεπερνούν να παίρνουν το δρόμο της διαγραφής.
Η νοοτροπία της "φοιτητικής ζωάρας", ειδικά τα πρώτα εξάμηνα μετα την επιτυχία στις πανελλαδικές , με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανταπεξέλθει ο φοιτητής στον όγκο των χρωστούμενων μαθημάτων. Ισως να πρέπει να υπάρχει μια πίεση στο να τελειώνουν με τα μαθήματα του καθε εξαμήνου πριν προχωρήσουν στο επομενο. πχ επανάληψη του έτους αν δεν εχει πετύχει το πχ 60-80% των υποχρεώσεων του, και πολλαπλη επανάληψη του ίδιου έτους να σε βάζει στο δρόμο της διαργαφής.
Τέλος τα τμήματα πρεπει να αποκτήσουν τρόπους να διαχειρίζονται κακόβουλους διδάσκοντες ή όσους έχουν καβαλήσει το καλάμι και νομίζουν οιτ οι φοιτητές τους είναι νομπελίστες.

Μπλέξαμε τα πορτοκάλια με τα καρπούζια
|

Καταγραφή αριθμών από ετερόκλιτα-ανόμοια-άνισα δεδομένα και στοιχεία. Η εργαλειοποίηση της έκθεσης για να γίνονται συγκρίσεις, για να εξάγονται δήθεν συμπεράσματα και για να γράφονται τίτλοι για τα δελτία των 8, προφανώς κάπου αποσκοπεί....

NN
|

Κάποιες ερμηνείες (πχ διάρκεια σπουδών 3 χρόνια) δείχνουν την ανάγκη να εκφράζονται τα ποσοστά των αποφοιτούντων όχι στο σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών (ενεργών ή μη) αλλά σε μέρος αυτών, ανάλογα με τη διάρκεια σπουδών των τμημάτων. Ίσως αρκετά πιο αντιπροσωπευτικός να είναι ο αριθμός των εισαγομένων (και όχι εισαγΩμένων, που μου ξέφυγε στο προηγούμενο σχόλιο) κάθε χρονιάς ή έστω της χρονιάς που μπήκαν στη σχολή - πριν 3, 4, 5, 6 χρόνια.
Με τον υπολογισμό στο σύνολο των φοιτητών όσοι καθυστερούν πέρα από την τυπική διάρκεια υπολογίζονται περισσότερες από μια φορές και για κάθε χρόνο καθυστέρησης.
Το πιο πιθανό είναι να μην αλλάξει η θέση της Ελλάδας στη συνολική κατάταξη, όμως σίγουρα θα αλλάξει α) η σχετική θέση αρκετών άλλων χωρών και β) το φαινόμενο να υπάρχουν τόσο τρομακτικές διαφορές, πχ 40% μια χώρα και 20% μια άλλη που θεωρείται ότι έχει ένα καλό σύστημα.

Ενήλικας
|

Οι μόνες σχολές που δεν έχουν καθόλου ανεργία είναι τα σώματα ασφαλείας.
Κατευθίαν εργάζονται μετά την σχολή. Επίσης, το καλό είναι οι άνθρωποι να
σπουδάζουν κάτι το οποίο θα τους δίνει το δικαίωμα να γίνονται και ελεύθεροι
επαγγελματίες. Όχι μόνο δημόσιος υπάλληλος και ιδιωτικός. Πάντως, δεν έχω ακούσει
για άνεργους πτυχιούχους ιατρικής. Στραβά, κουτσά, ένα ιατρείο το ανοίγουν.
Το βασικότερο είναι να σπουδάζεις αυτό που σου αρέσει, ασχέτως από την ανεργία.
Αλλά, μην περιμένουμε να διοριστούμε στο δημόσιο μόνο.

Εμμονή
|

Με τις διαγραφές. Αντί να δει κανένας την υποβάθμιση που τεχνηέντως προκαλεί η κυβέρνηση στην ανώτατη παιδεία, διψάτε για αίμα και οριζόντιες λύσεις. Λες και ζούμε στο μεσαίωνα. Απάνθρωποι.

Δεν έχει νόημα
|

Τα στατιστικά θα είναι ορθά εφόσον γίνουν οι διαγραφές.

Ερμηνείες
|

Θεωρώντας ότι τα πτυχία είναι 3ετή προγράμματα σπουδών στη Γαλλία και λοιπή Ευρώπη, το 31,47% στη Γαλλία σημαίνει ότι αποφοιτά κάθε χρόνο περίπου το 1/3 των φοιτητών. Προφανώς θα σχετίζεται με το τρόπο εισαγωγής και διαγραφές.
Στην Ελλάδα που τα περισσότερα πτυχία είναι από 4ετή προγράμματα σπουδών, θα έπρεπε να έχουμε 20-25% αποφοίτους κάθε χρόνο και έχουμε μόνο 9.69%. Βασικός λόγος είναι η μέση διάρκεια σπουδών για πτυχίο είναι 6-7 χρόνια σύν οι "αιώνιοι".
Η στερεότυπη εξήγηση των υπερασπιστών της αποτυχίας του συστήματος είναι ότι τα παιδιά δεν έχουν χρήματα και εργάζονται. Όχι η εισαγωγή στο πανεπιστήμιο, ακόμα και με την ύπαρξη της ΕΒΕ, ατόμων που είτε δεν ξέρουν ούτε στοιχειώδη ανάγνωση και αριθμητική είτε αδιαφορούν για τις σπουδές. Για το τελευταίο και την ανεργία, πρωταγωνιστική ευθύνη έχει η πληθώρα αχρείαστων τμημάτων και προγραμμάτων σπουδών και οι τεράστιοι αριθμοί εισακτέων του πρόσφατου παρελθόντος.

Νικος
|

Μην αγχωνεστε. Θα ανεβει θεσεις η χωρα με τα ιδιωτικα πανεπιστημια.

Αντώνης, ΔΕΠ
|

Τα ποσοστά αποφοίτησης είναι τραγικά, ειδικά για κάποια πανεπιστήμια. Παρακαλώ δείτε την ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των ΑΕΙ με μεγάλη διασπορά σε διαφορετικές πόλεις και του ρυθμού αποφοίτησης. Τα ΑΕΙ με απομονωμένα τμήματα σε διάφορες πόλεις εμφανίζουν τα χαμηλότερα ποσοστά αποφοίτησης...

NN
|

Κάτι δεν βγαίνει με τα ποσοστά των αποφοιτούντων.
Πώς είναι δυνατόν σε μια χώρα με διάρκεια σπουδών τα 4 χρόνια να υπάρχουν πάνω από 25% αποφοιτούντες (κατά μέσο όρο και υποθέτοντας ότι ο αριθμός εισαγωμένων είναι σχεδόν σταθερός);
Βλέπω ότι υπάρχει χώρα με ποσοστό κοντά στο 40% που σημαίνει διάρκεια σπουδών τα 2.5 χρόνια και ακόμη 7 με πάνω από 25% άρα με διάρκεια σπουδών (αρκετά) μικρότερη από τα 4 χρόνια.

Πέφτω απ'τα σύννεφα
|

Όλο το σύστημα στα Ελληνικά ΑΕΙ είναι στημένο για χαλαρότητα και σπουδές "όσο πάει".

Σε πόσες από τις χώρες της ΕΕ:
1) μπορείς να είσαι φοιτητής χωρίς χρονικό όριο (μην ακούσω ότι και καλά θα γίνουν διαγραφές του χρόνου, ήδη άρχισαν να τα "μαζεύουν" με δηλώσεις τους);
2) μπορείς να εξετάζεσαι στο μάθημα απεριόριστες φορές;
3) στη γενική βαθμολογία σου υπολογίζεται μόνο ο βαθμός με τον οποίον πέρασες τελικά το μάθημα και όχι οι άλλοι 2,3,5 βαθμοί όταν αποτύχαινες;

Polar_Fish
|

Γινεται παράθεση στοιχείων.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ