Στην κορυφή η Ελλάδα σε ποσοστά φοιτητικού πληθυσμού

Φοιτητές ανά αντικείμενο σπουδών και φύλο

11/02/2024

Ενημερώθηκε: 12/02/2024, 10:11

Άκουσε το άρθρο

Η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά φοιτητικού πληθυσμού σε σχέση με τον πληθυσμό της, σύμφωνα με τη  νέα έκθεση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης για το έτος 2022, η  οποία επιδόθηκε από τον πρόεδρο Περικλή Μήτκα στον υπουργό Παιδείας Κυριάκο Πιερρακάκη.

Βεβαίως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι επειδή η μέτρηση γίνεται επί των εγγεγραμμένων φοιτητών και ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς θεωρούνται μη ενεργοί, η σύγκριση δεν αποτυπώνει ακριβώς την πραγματικότητα.

Η παραμονή μη ενεργών φοιτητών, οι οποίοι δηλαδή δεν αποφοιτούν από τα ελληνικά ΑΕΙ, δημιουργεί δυσμενείς επιδόσεις για τη χώρα σε μια σειρά από τους σχετικούς διεθνείς δείκτες, όπως:

 • Το ποσοστό των αποφοίτων στο σύνολο των φοιτητών ετησίως παραμένει το χαμηλότερο μεταξύ των χωρών της Ευρώπης.
 • Η δυσμενής ποσοστιαία κατανομή μεταξύ προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών αποτελεί βασική συνέπεια της παραπάνω στρέβλωσης.

Η Ελλάδα διαθέτει το 4ο υψηλότερο ποσοστό ανδρών έναντι των γυναικών στον πρώτο κύκλο σπουδών.

Ο δείκτης αυτός, επίσης, επηρεάζεται από το γεγονός ότι η πλειονότητα των μη ενεργών φοιτητών είναι άνδρες. Ωστόσο, στις μεταπτυχιακές σπουδές οι γυναίκες υπερτερούν αριθμητικά των ανδρών.

Ως προς τα αντικείμενα σπουδών, οι φοιτητές στην Ελλάδα ακολουθούν, στην πλειονότητά τους, τις επιστήμες μηχανικής και τις επιστήμες διοίκησης και νομικής με τελευταίες στην προτίμησή τους τις υπηρεσίες.

Στην Ευρώπη οι περισσότεροι φοιτητές είναι ενταγμένοι στις επιστήμες διοίκησης και τις νομικές σπουδές και οι λιγότεροι στις γεωτεχνικές επιστήμες.

Ο φοιτητικός πληθυσμός στην Ευρώπη

Συγκρίνοντας το μέγεθος του φοιτητικού πληθυσμού στην Ευρώπη των 27 κρατών μελών, από έτος σε έτος, διαπιστώνεται αύξηση της τάξης 1,05% (από 18.010.290 άτομα το 2020 σε 18.200.162 το 2021).

 Και στα δύο έτη, ποσοστό περίπου 7% αφορά φοιτητές επιπέδου 5, το 60% αφορά φοιτητές επιπέδου 6, το 29% περιλαμβάνει φοιτητές επιπέδου 7 και το υπόλοιπο 4% αφορά υποψήφιους διδάκτορες.

 Αντίστοιχα, ο φοιτητικός πληθυσμός από το 2020 στο 2021 αυξήθηκε και στη χώρα μας κατά 41.467 άτομα (δηλαδή ποσοστό 5,16%). 

Δεδομένου ότι στην Ελλάδα δεν λειτουργούν προγράμματα σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης επιπέδου 5, το μεγαλύτερο ποσοστό του φοιτητικού πληθυσμού είναι προπτυχιακοί φοιτητές (84,75%) και ακολουθούν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές (11,25%) και οι υποψήφιοι διδάκτορες (4%).

 Σχετικός είναι ο παρακάτω πίνακας (Πίνακας 16):


Στην ΕΕ των 27, οι εγγεγραμμένοι φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 2021 ανέρχονταν σε 18.200.162 (Πίνακας 17).

 Από αυτούς, οι 1.421.017, δηλαδή το 7,81% του συνόλου, παρακολουθούσε σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης βραχείας ή διετούς διάρκειας, οι 10.818.969, δηλαδή το 59,44%, ήταν φοιτητές πρώτου κύκλου, οι 5.310.368, δηλαδή το 29,18%, ήταν μεταπτυχιακοί και οι 649.808, δηλαδή το 3,57%, ήταν φοιτητές διδακτορικών σπουδών.

Οι σπουδές που οδηγούν στην απόκτηση πτυχίου, μεταπτυχιακού διπλώματος και διδακτορικού τίτλου πραγματοποιούνται σε όλα τα κράτη μέλη. Αντίθετα, η τριτοβάθμια εκπαίδευση βραχείας διάρκειας απαντάται μόνο σε ορισμένα κράτη μέλη, ενώ, συνήθως, συνδέεται με την πρακτική άσκηση, η οποία στοχεύει στην προετοιμασία των σπουδαστών για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Ο Πίνακας 17 καταγράφει την κατανομή των φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών στην Ευρώπη.

Εδώ πρέπει να σημειωθούν δύο ιδιαιτερότητες της Ελλάδας:

α) Ο αριθμός των φοιτητών που αναφέρεται στον Πίνακα περιλαμβάνει το σύνολο των εγγεγραμμένων, μέρος των οποίων μπορεί να έχει υπερβεί κατά πολύ την τυπική διάρκεια σπουδών. Στο Μέρος Α της Έκθεσης παρατίθενται στοιχεία για το πλήθος ενεργών φοιτητών ανά ΑΕΙ που φοιτούν στα πρώτα ν+2 έτη (για 4-ετή προγράμματα σπουδών) ή στα πρώτα ν+3 έτη (για 5-ετή και 6-ετή προγράμματα σπουδών).

β) Σημαντικός αριθμός προγραμμάτων σπουδών πενταετούς διάρκειας οδηγεί σε ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών (Integrated Master) επιπέδου 6 και 7. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα ΠΠΣ Τμημάτων Μηχανικών, Γεωπονίας και Δασολογίας. Στον παρακάτω και σε επόμενους Πίνακες αυτής της ενότητας, οι φοιτητές και απόφοιτοι αυτών των Τμημάτων λογίζονται ως προπτυχιακοί (επιπέδου 6). Αν προσμετρηθούν στο επίπεδο 7, τότε τα ποσοστά των κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελλάδα βελτιώνονται σημαντικά.

 Σύμφωνα με τον πίνακα, στην Ευρώπη τα υψηλότερα ποσοστά φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης βραχείας διάρκειας, στο σύνολο των φοιτητών κάθε χώρας, απαντώνται στην Τουρκία (37,61%), την Ισπανία (23,19%), τη Γαλλία (20,14%), τη Λετονία (17,99%), την Αυστρία (16,89%), τη Μάλτα (13,03%) και τη Σλοβενία (12,77%). 

Οι σπουδές βραχείας διάρκειας δεν αποτελούσαν το 2021 μέρος του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Εσθονία, τη Λιθουανία, τη Ρουμανία, τη Φινλανδία, τη Σερβία, το Λιχτενστάιν και τη Βόρεια Μακεδονία, ενώ εφαρμόζονταν κατά περίπτωση σε χώρες όπως η Κροατία, η Γερμανία, η Πολωνία και η Πορτογαλία.

Όπως και το 2020, σε όλα τα κράτη, οι φοιτητές προπτυχιακού επιπέδου ήταν περισσότεροι από τους φοιτητές σε κάθε άλλο επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Τα υψηλότερα ποσοστά προπτυχιακών φοιτητών στο σύνολο φοιτητών της κάθε χώρας διαπιστώνονται στη Βόρεια Μακεδονία (92,13%), την Ελλάδα (84,75%), τη Σερβία (74,20%), τις Κάτω Χώρες (74%), τη Λιθουανία (71,8%) και τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη (71,4%).

Στον αντίποδα, στην Αυστρία (46,36%), το Λιχτενστάιν (44,59%), την Κύπρο (43,37%), τη Γαλλία (42,21%) και το Λουξεμβούργο (40,25%), το ποσοστό των προπτυχιακών φοιτητών ήταν μικρότερο από το 50% του συνόλου των φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Σε αρκετές χώρες, όπως στην Κύπρο (46,44%), την Κροατία (40,45%), την Ιταλία (37,95%), το Λουξεμβούργο (36,11%) και τη Γαλλία (35,33%), πάνω από το ένα τρίτο των φοιτητών ήταν εγγεγραμμένοι σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. 

Αντίθετα, λιγότεροι από το ένα πέμπτο του συνόλου των φοιτητών της κάθε χώρας καταγράφηκαν, μεταξύ άλλων, στην Τουρκία (6,21%), τη Βόρεια Μακεδονία (7,01%), την Ελλάδα (10,25%), την Ισπανία (16,71%) και την Ιρλανδία (16,88%).

Στον τρίτο κύκλο σπουδών, το υψηλότερο ποσοστό υποψήφιων διδακτόρων ως προς το σύνολο των φοιτητών κάθε χώρας καταγράφηκε στο Λιχτενστάιν (21,94%), στο Λουξεμβούργο (12,16%), την Ελβετία (8,02%) και τη Φινλανδία (6,13%).

Η Πορτογαλία (5,82%), η Γερμανία (5,74%), η Εσθονία (5,13%), η Σερβία (4,69%), η Σλοβακία (4,67%), η Αυστρία (4,43%) και η Ελλάδα (4%) ανήκουν στις χώρες με σχετικά χαμηλά ποσοστά διδακτορικών φοιτητών. 

Τέλος, στις χώρες με τους λιγότερους φοιτητές διδακτορικών σπουδών περιλαμβάνονται η Βόρεια Μακεδονία (0,87%), η Βοσνία και Ερζεγοβίνη (1,46%), η Ιταλία (1,59%), οι Κάτω Χώρες (1,71%) και η Τουρκία (1,76%).

Φοιτητές ανά κύκλο σπουδών και φύλο

Το 2021, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι γυναίκες αντιστοιχούσαν στο 54,18% του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Σχήμα 23). 

Το ποσοστό των γυναικών παρουσιάζεται ελαφρώς χαμηλότερο στις σπουδές βραχείας διάρκειας (48,44%), αρκετά υψηλότερο στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών (53,63%) και πολύ υψηλότερο στις μεταπτυχιακές σπουδές (57,48%), ενώ καταγράφεται επίσης χαμηλότερο στους υποψήφιους διδάκτορες (48,97%), όπου η πλειονότητα των φοιτητών ήταν άνδρες.

Οι αλλαγές στα ποσοστά ανά κατηγορία, σε σύγκριση με το 2020, είναι πολύ μικρές.
 

Τα πέντε υψηλότερα ποσοστά γυναικών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα) καταγράφονται στην Ισλανδία (65,83%), τη Σουηδία (60,52%), τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη (59,48%), τη Μάλτα (58,11%) και την Πολωνία (59,05%) (Πίνακας 18).

Η Γερμανία, η Τουρκία, η Ελλάδα και το Λιχτενστάιν ήταν οι μόνες χώρες στην Ευρώπη όπου οι άνδρες αποτελούσαν την πλειονότητα των φοιτητών τόσο στους σπουδαστές πρώτου κύκλου (Κύπρος 54,80%, Γερμανία 52,81%, Τουρκία 52,60%, Ελλάδα 51,97%, Λιχτενστάιν 51,73%) όσο και στο σύνολο (Γερμανία 50,36%, Ελλάδα 50,46%, Τουρκία 50,84%, Λιχτενστάιν 60,45%). 

Η Κύπρος (54,80%) περιλαμβάνεται, επίσης, στις χώρες όπου οι άνδρες υπερτερούσαν αριθμητικά των γυναικών στους προπτυχιακούς φοιτητές.

 Στον αντίποδα, στους προπτυχιακούς φοιτητές τα υψηλότερα ποσοστά γυναικών καταγράφονται στη Σουηδία (64,35%), την Ισλανδία (64,28%), τη Γαλλία (60,67%), τη Νορβηγία (60,31%) και τη Σλοβενία (59,33%).

Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές ποσοστό φοιτητριών πάνω από 60% καταγράφεται στην Κύπρο (69,72%), την Πολωνία (66,84%), τη Λιθουανία (64,78%), τη Σλοβενία (63,81%), την Εσθονία (63,65%), την Κροατία (62,72%), τη Σερβία (62,38%), τη Λετονία (61,88%), την Ελλάδα (61,49%), τη Σλοβακία (61,39%) και τη Ρουμανία (60,92%).

Ως προς τους υποψήφιους διδάκτορες, τα υψηλότερα ποσοστά στους άνδρες εμφανίζονται στο Λιχτενστάιν (75,12%), το Λουξεμβούργο (56,76%) και την Αυστρία (54,17%), ενώ τα χαμηλότερα διαπιστώνονται στην Ισλανδία (40,70%), την Κύπρο (41,10%), τη Σερβία (42,09%), την Κροατία (44,09%) και την Εσθονία (44,25%).

Φοιτητές ανά αντικείμενο σπουδών και φύλο

Το 2021, πάνω από το ένα πέμπτο του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ΕΕ (Σχήμα 24) επέλεξε τις επιστήμες διοίκησης επιχειρήσεων και τις νομικές σπουδές (22,03%). 

Η δεύτερη συνηθέστερη επιλογή για τους φοιτητές ήταν οι επιστήμες της μηχανικής, των κατασκευών και της δόμησης (15,59%). 

Ακολουθούν: 

 • οι επιστήμες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας (13,68%),
 •  οι τέχνες και οι ανθρωπιστικές επιστήμες (11,48%),
 •  οι κοινωνικές επιστήμες,
 •  η δημοσιογραφία και η πληροφόρηση (9,74%), 
 • η εκπαίδευση (7,36%), 
 • οι φυσικές επιστήμες, 
 • τα μαθηματικά και η στατιστική (6,83%),
 •  οι επιστήμες πληροφορικής και επικοινωνιακών συστημάτων (5%),
 •  οι υπηρεσίες (4,93%) και, τέλος,
 •  η γεωπονική επιστήμη,
 •  η δασοπονία, 
 • η ιχθυοκαλλιέργεια και 
 • η κτηνιατρική (1,89%). Από τη σύγκριση με τα δεδομένα του 2020 προκύπτει ότι αυξήθηκε το ποσοστό φοιτητών οι οποίοι επέλεξαν να σπουδάσουν αντικείμενα σχετικά με τη διοίκηση επιχειρήσεων και τις νομικές σπουδές, τις επιστήμες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, τις κοινωνικές επιστήμες, τη δημοσιογραφία και την πληροφόρηση, τις φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά και τη στατιστική, τα πληροφοριακά και τα επικοινωνιακά συστήματα.

 Αντίστοιχα υποχώρησε το ποσοστό των φοιτητών που σπουδάζουν μηχανική, κατασκευές και δόμηση, τέχνες και ανθρωπιστικές επιστήμες, εκπαίδευση, υπηρεσίες, γεωπονική επιστήμη, δασοπονία, ιχθυοκαλλιέργεια και κτηνιατρική.

Στο σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών στην ΕΕ για το 2021, οι γυναίκες υπερτερούν αριθμητικά των ανδρών σε επτά από τα δέκα πεδία σπουδών (Σχήμα 25): 

 • στις επιστήμες της διοίκησης επιχειρήσεων και τις νομικές σπουδές (12,04%), 
 • στις επιστήμες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας (9,85%),
 •  στις τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες (7,42%),
 •  στις κοινωνικές επιστήμες, 
 • τη δημοσιογραφία και την πληροφόρηση (6,33%),
 •  την εκπαίδευση (5,76%), 
 • τις φυσικές επιστήμες, 
 • τα μαθηματικά και τη στατιστική (3,47%), 
 • τη γεωπονική επιστήμη, τη δασοπονία,
 •  την ιχθυοκαλλιέργεια και την κτηνιατρική (0,95%).

Οι άνδρες φοιτητές υπερτερούν των γυναικών στις υπόλοιπες κατηγορίες: 

 • στις επιστήμες της μηχανικής,
 •  των κατασκευών και της δόμησης (11,38%), 
 • στις επιστήμες πληροφορικής και επικοινωνιακών συστημάτων (4,01%) και 
 • στις υπηρεσίες (2,54%).

 


Στην Ελλάδα (Σχήμα 26) οι περισσότεροι φοιτητές επιλέγουν τις επιστήμες της μηχανικής, των κατασκευών και της δόμησης (20,98%), ως αποτέλεσμα της πανεπιστημιοποίησης των πρώην ΤΕΙ στα οποία λειτουργούσε μεγάλος αριθμός Τμημάτων τεχνολογικής εκπαίδευσης.

 Στη δεύτερη θέση, σε αντίθεση με τον μέσο όρο των χωρών της ΕΕ, έρχονται οι επιστήμες της διοίκησης επιχειρήσεων και οι νομικές σπουδές (19,47%). 

Οι κοινωνικές επιστήμες, η δημοσιογραφία και η πληροφόρηση αποτελούν την τρίτη επιλογή των Ελλήνων φοιτητών (πέμπτη επιλογή στην Ευρώπη) και ακολουθούν:

 • οι τέχνες και οι ανθρωπιστικές επιστήμες (12,86%), 
 • οι φυσικές επιστήμες, 
 • τα μαθηματικά και η στατιστική (9,25%),
 •  οι επιστήμες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας (8,16%), 
 • οι γεωπονικές επιστήμες, 
 • η ιχθυοκαλλιέργεια και η κτηνιατρική (4,69%), 
 • η εκπαίδευση (4,66%), 
 • οι επιστήμες πληροφορικής και επικοινωνιακών συστημάτων (3,77%) και 
 • οι υπηρεσίες (2,99%). 

Η μεγαλύτερη απόκλιση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στις προτιμήσεις των Ελλήνων φοιτητών εντοπίζεται στις επιστήμες υγείας και  κοινωνικής πρόνοιας, οι οποίες βρίσκονται στην 6η θέση στη σειρά προτίμησης των Ελλήνων σε αντίθεση με την 3η θέση στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.


Σε σχέση με το 2020 δεν υπάρχει μεταβολή ως προς τη σειρά κατάταξης/επιλογής των αντικειμένων σπουδών από τους φοιτητές. Καταγράφονται μόνο οριακές και μικρές μεταβολές σε ορισμένα αντικείμενα.

Για παράδειγμα, το ποσοστό των φοιτητών που επιλέγει να σπουδάσει αντικείμενα μηχανικής, κατασκευών και δόμησης εμφανίζεται να έχει σημειώσει μείωση κατά 0,29% το 2021 σε σχέση με το 2020.

Θετική μεταβολή καταγράφεται στην περίπτωση της γεωπονικής επιστήμης, της δασοπονίας, της ιχθυοκαλλιέργειας και της κτηνιατρικής (+0,52%), των κοινωνικών επιστημών, της δημοσιογραφίας και της πληροφόρησης (+0,36%), των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων (+0,23%), των υπηρεσιών (+0,20%) και της εκπαίδευσης (+0,15%).

Αντίθετα, οριακή μείωση εμφανίζεται στο ποσοστό φοιτητών το οποίο σπουδάζει φυσικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική (-0,53%), διοίκηση επιχειρήσεων και νομική (-0,33%), τέχνες και ανθρωπιστικές επιστήμες (-0,18%) και επιστήμες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας (-0,13%).

Αναφορικά με το φύλο, στο σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα (843.832), οι γυναίκες υπερτερούν αριθμητικά των ανδρών σε τέσσερις από τις δέκα κατηγορίες με βάση το αντικείμενο σπουδών ως εξής (Σχήμα 27): στις τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες (8,5% γυναίκες, 4,36% άνδρες), στις κοινωνικές επιστήμες, τη δημοσιογραφία και την πληροφόρηση (7,57% γυναίκες, 5,59% άνδρες), στις επιστήμες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας (5,43% γυναίκες, 2,73% άνδρες) και στην εκπαίδευση (3,65% γυναίκες, 1,01% άνδρες).

Οι άνδρες υπερτερούν αριθμητικά των γυναικών στις επιστήμες διοίκησης και τις νομικές σπουδές (9,8% άνδρες, 9,68% γυναίκες), της μηχανικής, των κατασκευών και της δόμησης (15% άνδρες, 5,98% γυναίκες), στις φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά και τη στατιστική (5,10% άνδρες, 4,14% γυναίκες), στη γεωπονική επιστήμη, τη δασοπονία, την ιχθυοκαλλιέργεια και την κτηνιατρική (2,51% άνδρες, 2,18% γυναίκες), στις επιστήμες της πληροφορικής και των επικοινωνιακών συστημάτων (2,66% άνδρες, 1,11% γυναίκες) και στις υπηρεσίες (1,70% άνδρες, 1,29% γυναίκες).


Ποσοστό φοιτητικού πληθυσμού της ΕΕ27 ανά χώρα

Στην ΕΕ, την τελευταία τριετία, η Γερμανία είναι η χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών. Το 2021 είχε 3.351.573 φοιτητές, που αντιστοιχεί στο 18,42% του συνόλου των φοιτητών της ΕΕ (Σχήμα 28). 

Ακολουθούσαν η Γαλλία με 2.809.289 φοιτητές (15,44% του συνόλου), η Ισπανία με 2.261.063 φοιτητές (12,42% του συνόλου), η Ιταλία με 2.096.778 φοιτητές (11,52% του συνόλου) και η Πολωνία με 1.347.799 φοιτητές (7,41% του συνόλου). 

Η Ελλάδα με 843.832 εγγεγραμμένους φοιτητές αντιστοιχεί στο 4,64% του συνόλου των φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από εκείνο των χωρών αντίστοιχου πληθυσμιακού μεγέθους, όπως του Βελγίου (2,97% του συνόλου), της Πορτογαλίας (2,22% του συνόλου) ή της Ουγγαρίας (1,58% του συνόλου).

Ο Πίνακας 19 δείχνει τη μεταβολή του ποσοστού φοιτητικού πληθυσμού ανά χώρα στο σύνολο των φοιτητών στην ΕΕ από το 2020 στο 2021. 

Οι μεταβολές που καταγράφονται είναι οριακές. 

Οι μεγαλύτερες θετικές μεταβολές σημειώνονται στην Ισπανία (0,51%), την Ιταλία (0,25%) και τις Κάτω Χώρες (0,22%). Στον αντίποδα η μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται στην Πολωνία (-0,31%).

Ποσοστό αποφοίτων επί των φοιτητών

Το 2021, στο ποσοστό αποφοίτων επί των φοιτητών (Σχήμα 30), η Ελλάδα κατείχε την τελευταία θέση στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών, με ποσοστό μόλις 9,69%, το οποίο απέχει πολύ από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (23,28%).

 Και σε αυτή την περίπτωση παρατηρείται σημαντική στρέβλωση από τη συμπερίληψη των ανενεργών φοιτητών στο σύνολο του φοιτητικού πληθυσμού της Ελλάδας. 

Τη δεύτερη δυσμενέστερη επίδοση εμφανίζει η Τουρκία (14,09%), ενώ σε χαμηλές θέσεις βρίσκονται οι Κάτω Χώρες (18,23%) και η Σουηδία (18,04%). Τα υψηλότερα ποσοστά αποφοίτων επί των φοιτητών στην Ευρώπη εμφανίζουν η Ιρλανδία (38,94%) και η Γαλλία (31,47%). 

 Στο Σχήμα 31 παρουσιάζεται η εξέλιξη του ποσοστού αποφοίτων επί των φοιτητών στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ των ετών 2014-2021. 

Η μεγάλη απόκλιση της χώρας μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εμφανής. 

Το 2016 διαπιστώνεται η μικρότερη διαφορά (12,23%) της δεκαετίας. 

Έκτοτε και έως το 2020, η απόκλιση αυτή διευρύνεται συνεχώς φτάνοντας το 14,95%, ενώ το 2021 η απόκλιση μειώνεται (13,59%).

Σχόλια (2)

Ερμηνείες
|

Πρωτιά είχαμε αλλά βάλανε ΕΒΕ και θα μας την καταστρέψει. Θα χάσουμε και την πρωτιά στην ανεργία των πτυχιούχων. Κακές στατιστικές.

Πέφτω απ'τα σύννεφα
|

Λογικό να είμαστε στη κορυφή αφού γεμίζουμε μαζικά τα ΑΕΙ με εισακτέους και δεν τους διαγράφουμε ποτέ...

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ