Το Σχέδιο για την επαγγελματική και τεχνική εκπαίδευση

18/02/2024

Ενημερώθηκε: 18/02/2024, 16:19

Άκουσε το άρθρο

 Σχέδιο  για την επαγγελματική και τεχνική εκπαίδευση περιλαμβάνεται στο έγγραφο 120 σελίδων του υπουργείου Παιδείας

Ειδικότερα το σχέδιο περιλαμβάνει τα εξής:  

Αύξηση των μαθητών που φοιτούν στην Επαγγελματική Εκπαίδευση (έτος αναφοράς: 2020)

35% (αύξηση κατά 3,1 μονάδες)

 • 4ο τρίμηνο 2024

Στην Ελλάδα οι μαθητές απόφοιτοι Γυμνασίου επιλέγουν σε ποσοστό:

 • 68.9% περίπου το Γενικό Λύκειο
 • 31.9% περίπου τις δομές της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Μέσω των δράσεων ενίσχυσης της ελκυστικότητας το ποσοστό αναμένεται να αυξηθεί μειώνοντας την απόκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Αύξηση του αριθμού των νέων καταρτιζομένων/μαθητευομένων που φοιτούν στην Επαγγελματική Κατάρτιση κατά 6.300 (έτος αναφοράς: 2020)

Αύξηση του πλήθους κατά 6.300

 • 4ο τρίμηνο 2024

Αύξηση του πλήθους κατά 6.300

 • 4ο τρίμηνο 2024

Εξορθολογισμός της διαδικασίας και ανάπτυξη μηχανισμού αποτύπωσης της συμμετοχής των ενηλίκων σε προγράμματα Διά Βίου Μάθησης

Διαδικασία και μηχανισμός με στόχο τη βελτίωση της κατάταξης της Ελλάδας (26η θέση) συγκριτικά με τον ΜΟ των Ευρωπαϊκών ΚΜ

 • 4ο τρίμηνο 2024

Προκειμένου να υπάρχει η πραγματική αποτύπωση του ποσοστού συμμετοχής σε προγράμματα Διά Βίου Μάθησης, οργανώνεται στο ΥΠΑΙΘΑ σύστημα συλλογής των απαιτούμενων στοιχείων από όλους τους παρόχους ΔΒΜ (Υπουργεία, Οργανισμοί, ΔΥΠΑ, ΕΚΔΔΑ, ΕΑΠ, Ιδιωτικοί φορείς, ΚΔΒΜ, ΚΕΔΙΒΙΜ, ΙΕΠ κ.ά.) και συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ.

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών ειδικοτήτων ΕΠΑΛ και Κατάρτισης ΙΕΚ

Επιμόρφωση 7.499 εκπαιδευτικών / εκπαιδευτών ειδικοτήτων ΕΠΑΛ και κατάρτισης ΙΕΚ, μέσω προγραμμάτων επιμόρφωσης, με στόχο την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό

α) των επιστημονικών γνώσεων των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα της ειδικότητάς τους και

β) των ήπιων δεξιοτήτων των εκπαιδευτών

Αναβάθμιση και επικαιροποίηση της εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων

Το έργο αφορά σε σχεδιασμό πολιτικής για επιμέρους κατηγορίες εκπαιδευτών (εκπαιδευτές ενηλίκων, εκπαιδευτές πρακτικής άσκησης, εκπαιδευτές στον χώρο εργασίας) για τις οποίες απαιτείται εστιασμένη και διαφορετική προσέγγιση ανάλογα με την κατηγορία

Ανάπτυξη/επικαιροποίηση και πιστοποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων και πλαισίων
εκπαιδευτικών προδιαγραφών προγραμμάτων

Επικαιροποίηση πιστοποιηθέντων ή και ανάπτυξη και πιστοποίηση νέων σύγχρονων επαγγελματικών περιγραμμάτων, βάσει του ESCO 08, συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων πλαισίων προγραμμάτων (ΕΣΠΑ)

Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης ΙΕΚ

Ολοκλήρωση (πρόγραμμα κατάρτισης, εγχειρίδια, τράπεζα θεμάτων) των οδηγών κατάρτισης για τις περίπου 130 εγκεκριμένες και νέες ειδικότητες των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)

Πιστοποίηση οδηγών κατάρτισης από τον ΕΟΠΠΕΠ σε σχέση με το επιδιωκόμενο επαγγελματικό περιεχόμενό τους

Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων με βάση τις εκροές του υφιστάμενου συστήματος (συνεχής δράση)

Σύστημα Πιστοποίησης αποφοίτων ΕΕΚ (επιπέδων 3 και 5)

 • Διεξαγωγή κοινών εξετάσεων πιστοποίησης προσόντων των αποφοίτων ΕΣΚ και ΕΠΑΣ Μαθητείας ΔΥΠΑ
 • Διεξαγωγή κοινών εξετάσεων πιστοποίησης προσόντων των αποφοίτων ΙΕΚ και «Μεταλυκειακού Έτους – τάξης Μαθητείας»

Ενσωμάτωση Οδηγού προσβασιμότητας στους κανονισμούς λειτουργίας των Δημοσίων ΙΕΚ

 • Θα διαμορφωθεί Οδηγός προσβασιμότητας από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής της Γενικής Γραμματείας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, ο οποίος, μόλις οριστικοποιηθεί, θα συμπεριληφθεί στους κανονισμούς λειτουργίας των Δημοσίων ΙΕΚ (ΕΣΔΑμεΑ)
 • Αύξηση παρεχόμενων ειδικοτήτων Μεταλυκειακού Έτους- τάξης Μαθητείας και ανάπτυξη αντίστοιχων οδηγών Κατάρτισης
 • Θα αυξηθούν οι ειδικότητες που προσφέρονται στο Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας και θα εκπονηθούν Οδηγοί Κατάρτισης για το σύνολο των ειδικοτήτων.

Ανάπτυξη συστήματος πιστοποίησης συμβούλων σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού (πιλοτική εφαρμογή)

 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικασίας πιστοποίησης συμβούλων σταδιοδρομίας / επαγγελματικού προσανατολισμού
 • Στόχος η επαγγελματική ανάπτυξη των συμβούλων σταδιοδρομίας / επαγγελματικού προσανατολισμού και η αναβάθμιση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και πιστοποίησης των προσόντων
 • Δέσμη ενεργειών για την πιλοτική εφαρμογή της διαδικασίας πιστοποίησης, μέσα από εξεταστική διαδικασία, των συμβούλων σταδιοδρομίας / επαγγελματικού προσανατολισμού με σκοπό την
  ένταξή τους στο αντίστοιχο Μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ.

Επέκταση υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού, και διά βίου διαχείρισης σταδιοδρομίας με την αξιοποίηση των ΤΠΕ

 • Παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας
 • Κάλυψη αναγκών όλων των ομάδων στόχων και ηλικιών. Καλλιέργεια δεξιοτήτων αυτοδιαχείρισης της σταδιοδρομίας τους και κουλτούρα διά βίου μάθησης

Ρυθμίσεις για τη λειτουργία Πρότυπων ΕΠΑΛ 

 • Στα ΠΕΠΑΛ θα εφαρμοστεί, σταδιακά και με συστηματικό τρόπο, σειρά ρυθμίσεων, όπως για παράδειγμα τροποποιημένα προγράμματα σπουδών, λαμβανομένων υπόψη των πραγματικών αναγκών σε επαγγελματικά προσόντα της οικονομίας, νέων μεθοδολογιών, κριτηρίων ποιότητας σε πόρους και διαδικασίες
 •  Ίδρυση και λειτουργία Κέντρων επιμόρφωσης εντός των ΠΕΠΑΛ
 • Πρακτική Άσκηση μαθητών ΠΕΠΑΛ

Πειραματικά ΙΕΚ και Θεματικά ΙΕΚ 

 • Τα 10 Πειραματικά ΙΕΚ, που ήδη λειτουργούν και τα οποία στοχεύουν στην εφαρμογή καινοτομιών στο σύστημα της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, συμβάλλουν στον καλύτερο σχεδιασμό και την εφαρμογή μεθόδων κατάρτισης
 • Στα Πειραματικά ΙΕΚ θα δίνεται η δυνατότητα παροχής εξ αποστάσεως κατάρτισης του θεωρητικού τμήματος της ειδικ ξη νέων ειδικοτήτων που θα ενταχθούν και στο ΙΕΚ Μεγαλόπολης στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης (Δίκαιη Μετάβαση)

Επέκταση του δικτύου των ΕΣΚ και ίδρυση ΕΣΚ Ειδικής Αγωγής

 • Στόχος η επέκταση του δικτύου των Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης από τρεις (3) το έτος 2022 σε έξι (6) για το έτος κατάρτισης 2024-2025
 • Συντονισμός και συνέργειες μεταξύ των τριών επιπέδων ΕΕΚ (3, 4, 5) με την ενίσχυση των οργάνων διακυβέρνησης του συστήματος σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
 • Σκοπός είναι ο αποτελεσματικός εντοπισμός των αναγκών της εθνικής και τοπικής οικονομίας, καθώς και η εξάλειψη των επικαλύψεων μεταξύ των δομών ΕΕΚ

Ενίσχυση και επέκταση του θεσμού των Δημοσίων ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής

 • Επέκταση του δικτύου των Δημοσίων ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής, δεδομένου ότι στην παρούσα φάση λειτουργούν μόνο δύο (Αθήνα, Θεσσαλονίκη)
 • Σταδιακή ανάπτυξη και υλοποίηση νέων πρόσθετων ειδικοτήτων που θα καλύπτουν τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία
 • Έκδοση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των Δημοσίων ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής (ΕΣΔΑμεΑ)

Ενιαίος τρόπος λειτουργίας όλων των ΕΠΑΛ σύμφωνα με το μοντέλο των Πρότυπων ΕΠΑΛ

Ο ενιαίος τρόπος λειτουργίας όλων των ΕΠΑΛ θα περιλαμβάνει:

α) ενίσχυση του βαθμού αυτονομίας τους με ενεργό ρόλο των εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας

β) προαγωγή της εκπαιδευτικής έρευνας στην πράξη

γ) επιμόρφωση των εκπαιδευτικών επαγγελματικών ειδικοτήτων

δ) παροχή νέων προγραμμάτων σπουδών, σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες της οικονομίας

ε) καινοτόμες διδακτικές πρακτικές

στ) νέα πρότυπα διοίκησης και λειτουργίας

ζ) εισαγωγή νέων επαγγελματικών τομέων και ειδικοτήτων

Εφαρμογή Μαθητείας
(συνεχής δράση) στο πλαίσιο υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους – τάξης Μαθητείας

Εφαρμογή Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης Καταρτιζόμενων ΙΕΚ (συνεχής δράση)

Η βασική διασύνδεση των καταρτιζόμενων των Δημόσιων και Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) με την αγορά εργασίας επιτυγχάνεται με τον θεσμό της εξάμηνης αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης σε χώρους εργασίας, μέσω της οποίας οι καταρτιζόμενοι ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτισή τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Επαγγελματική κατάρτιση σπουδαστών των Δημοσίων ΙΕΚ αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘΑ

Αφορά σε παροχή αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και εξασφάλιση για τους καταρτιζόμενους απόκτησης ουσιαστικών και τυπικών επαγγελματικών προσόντων με σκοπό τη διευκόλυνση της μετάβασής τους από την εκπαίδευση στην απασχόληση (MIS 5189726), (Περιλαμβάνει και την Πρακτική Άσκηση)

Ειδικά Προγράμματα Διεξαγωγής Πρακτικής Άσκησης και Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας

Πρόκειται για έργο που δρομολογείται από τους κοινωνικούς εταίρους και αφορά σε καταρτιζόμενους παλαιότερων ετών που δεν είχαν ολοκληρώσει την πρακτική άσκηση

Περαιτέρω ενίσχυση της Ελκυστικότητας της ΕΕΚ

Μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη καμπάνιας επικοινωνίας για την ανάπτυξη της ελκυστικότητας της ΕΕΚ και δράσεις ενίσχυσης της ελκυστικότητας

Rebranding IEK και πλήρης ψηφιοποίηση των διοικητικών και εκπαιδευτικών διαδικασιών (ηλεκτρονική γραμματεία, πρακτική άσκηση, εκπαιδευτικό προσωπικό, καταρτιζόμενοι)

Πλήρης αναβάθμιση και ανανέωση του προφίλ των ΙΕΚ με σκοπό οι καταρτιζόμενοι της μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης να μπορούν να αντιληφθούν άμεσα τη μετακίνησή τους από το επίπεδο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ένα ανώτερο και διαφορετικό επίπεδο σπουδών

Λειτουργία ξενόγλωσσων τμημάτων στα Δημόσια ΙΕΚ

Ενίσχυση της εξωστρέφειας με τη λειτουργία ξενόγλωσσων τμημάτων στα ΙΕΚ και την ανάπτυξη ξενόγλωσσων Οδηγών Κατάρτισης

Ενίσχυση της εξωστρέφειας (Συνεργασία με Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και Γαλλική Δημοκρατία) στους τομείς της ΕΕΚ

Αφορά στην αρχική υπογραφή συμφωνίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Ελληνικής Κυβέρνησης για συνεργασία στον τομέα της ΕΕΚ, καθώς και συμφωνία με τη Γαλλική Δημοκρατία

Ίδρυση νέων Κλαδικών Συμβουλίων Δεξιοτήτων
(συνεχής δράση)

Η ίδρυση Κλαδικών Συμβουλίων Δεξιοτήτων αποσκοπεί στη συστηματική παρακολούθηση των αναγκών του αντίστοιχου κλάδου σε επαγγελματικές δεξιότητες για τη βελτίωση της σύζευξης μεταξύ ζήτησης και προσφοράς δεξιοτήτων

Παρατηρητήριο Μετάβασης των Αποφοίτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης προς την αγορά εργασίας – Έργο ΕΟΠΠΕΠ

Ανάπτυξη και λειτουργία ενός μηχανισμού παρακολούθησης της πορείας των αποφοίτων:

α) των εκπαιδευτικών διαδρομών μετα-γυμνασιακού επιπέδου επαγγελματικής κατάρτισης,

β) του "Μεταλυκειακού Έτους-τάξης Μαθητείας", και

γ) των ΙΕΚ προς την αγορά εργασίας, καθώς και στην καταγραφή και ανάλυση του ρόλου της πιστοποίησης τόσο κατά τη διαδικασία μετάβασης των αποφοίτων από την εκπαίδευση στην απασχόληση όσο και κατά την επιλογή των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών τους διαδρομών

Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των Συμβουλίων Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας ως προς τη διάγνωση των τοπικών αναγκών (οικονομική και διοικητική, τυποποίηση διαδικασιών)

Η αποτελεσματικότητα θα επιτευχθεί με οικονομική και διοικητική τυποποίηση των διαδικασιών όλων των ΣΣΠΑΕ.

Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τα Εργαστηριακά Κέντρα (RRP ID 16933.1) (ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, Μεταλυκειακό Έτος – τάξη Μαθητείας, ΕΣΚ) και σχολικά εργαστήρια (ΕΠΑΛ, Μεταλυκειακό Έτος – τάξη Μαθητείας (RRP ID 16933.1))

Δράσεις

Επιμόρφωση συντελεστών ΕΕΚ (εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών/στελεχών)

Ενίσχυση των συντελεστών ΕΕΚ και του έργου τους μέσω προγράμματος επιμορφώσεων σε στοχευμένους τομείς

Επικαιροποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων – Νέοι Οδηγοί Κατάρτισης - Επικαιροποίηση παλαιών Οδηγών Κατάρτισης – Συμπερίληψη Επικαιροποίηση πιστοποιηθέντων περιγραμμάτων, καθώς και ανάπτυξη και πιστοποίηση νέων περιγραμμάτων

Επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική

Επέκταση και αναβάθμιση προσανατολισμού και συμβουλευτικής μέσω ενδυνάμωσης υφιστάμενων και δημιουργία νέων υπηρεσιών

Ρυθμίσεις για τη λειτουργία νέων δομών, επέκταση υφιστάμενων και συνένωση δυνάμεων των επιμέρους μονάδων ΕΕΚ

Ενδυνάμωση νέων δομών (ΠΕΠΑΛ, Πρότυπα και Θεματικά ΔΙΕΚ, ΕΣΚ) μέσω βελτιωτικών αλλαγών στο πλαίσιο λειτουργίας τους, συντονισμός και συνέργεια μεταξύ μονάδων ΕΕΚ επιπέδων 3, 4 και 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων

Ενίσχυση Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης

Επέκταση και ενίσχυση του θεσμού Μαθητείας / Πρακτικής Άσκησης με στόχο την καλλιέργεια δεξιοτήτων για καταρτιζόμενους και σπουδαστές

Ενίσχυση εξωστρέφειας της ΕΕΚ

Ενδυνάμωση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ

Ουσιαστική Διασύνδεση με την Αγορά Εργασίας

Ενίσχυση μηχανισμών διασύνδεσης με την αγορά εργασίας για βέλτιστη επαγγελματική απορρόφηση αποφοίτων ΕΕΚ

Αναβάθμιση εργαστηριακού εξοπλισμού ΕΕΚ

Ολοκληρωμένη αναβάθμιση εξοπλισμού εργαστηρίων ΕΕΚ

Αξιολόγηση δομών και συντελεστών ΕΕΚ

Δημιουργία και υλοποίηση μηχανισμών αξιολόγησης δομών ΕΕΚ με στόχο τη διασφάλιση ποιότητας

Ενίσχυση καταρτιζομένων ΕΕΚ

Ανάπτυξη μηχανισμών ενίσχυσης καταρτιζόμενων ΕΕΚ με παροχή στοχευμένων προγραμμάτων και υπηρεσιών

Δράσεις για την περαιτέρω ενίσχυση και αναβάθμιση της ΔΒΜ

Υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων για την απόκτηση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον γενικό πληθυσμό, καθώς και ενίσχυση των δομών ΔΒΜ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Σχόλια (5)

@ολο αυτο το σχεδιο@
|

εισαι του υπουργείου υπευθυνος επαγγελματικων δικαιωματων?

Μάλιστα....
|

@Από ΕΠΑΛ, όπως είναι και σήμερα τα Π.ΕΠΑΛ. Ποια είναι η απορία;

@ολο αυτο το σχεδιο
|

Ποια είναι ακριβώς η ειδικότητά σου και που σε περιορίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα "λυκείου" όπως τα περιγράφεις, που έχεις;

ολο αυτο το σχεδιο
|

εμενα σαν αποφοιτο ΙΕΚ ξερετε σε τι μου αλλαξε την ζωη στο δικαιωμα μο στην εργασία ΣΕ ΤΙΠΟΤΑ, επαγγελματικα δικαιωματα λυκείου ειχα και εχω. ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΟΝΤΑΙ

Από ΕΠΑΛ
|

πως θα εισάγονται στην τριτοβάθμια;
Πως θα λαμβάνουν Εθνικό Απολυτήριο;

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ