Σχέδιο "Πιερρακάκη" για ΑΕΙ: Αναδιάρθρωση ακαδημαϊκού χάρτη- Επανασχεδιασμό πιστοποίησης της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας- Νέα Προγράμματα Σπουδών α, β και γ κύκλου,

Χρηματική επιβράβευση νέων ιδεών της ακαδημαϊκής κοινότητας

17/02/2024

Άκουσε το άρθρο

 Η Αναδιάρθρωση του  ακαδημαϊκού χάρτη , οι προγραμματικές συμφωνίες Α.Ε.Ι.-Πολιτείας  οι νέοι κανόνες χρηματοδότησης και ο  εκσυγχρονισμός και βελτιστοποίηση της γεωγραφικής κατανομής των Α.Ε.Ι. με σκοπό την ενδυνάμωση της ακαδημαϊκής του επίδοσης, είναι τα θέματα που κυριαρχούν στο σχέδιο του υπουργού Παιδείας Κυριάκου Πιερρακάκη για τα ΑΕΙ,για το 2024,  στο έγγραφο 120 σελίδων για τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Επίσης προγραμματίζεται:   

Α. Ο επανασχεδιασμός ολόκληρου του έργου για την πιστοποίηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

Β. Ο σχεδιασμός νέων προγραμμάτων σπουδών α, β και γ κύκλου, που είναι συμβατά με την εισήγηση της ΕΘ.Α.Α.Ε. για την εθνική στρατηγική σε συνεργασία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. με την ΕΘ.Α.Α.Ε. και με έμφαση στη διεπιστημονικότητα.

Γ. Δράσεις εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, ανάπτυξη και ωρίμανση νέων ιδεών της ακαδημαϊκής κοινότητας, σύνδεση με την αγορά (Κέντρα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας)

Δ.Σύσταση μονάδας αλλοδαπών φοιτητών για την υποστήριξή τους σε θέματα σχετικά με τις σπουδές και την επικοινωνία με άλλους φορείς του δημοσίου, απλοποίηση διαδικασιών, μείωση γραφειοκρατίας

Ε. Πρόγραμμα προώθησης της συνεργασίας ανάμεσα στα ελληνικά Α.Ε.Ι. και 29 κορυφαίων αμερικανικών ιδρυμάτων.

Ζ. Πρόγραμμα προώθησης της συνεργασίας μεταξύ κινεζικών και ελληνικών Πανεπιστημίων. Στόχος η δημιουργία κοινών προγραμμάτων, η ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Η. Πρόγραμμα για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών και βρετανικών Πανεπιστημίων με στόχο τη δημιουργία κοινών μεταπτυχιακών, ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Θ. Διερεύνηση ζητημάτων που άπτονται της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αναγνώρισης στην Ελλάδα σε σχέση με το πλαίσιο της Ε.Ε. και την πιθανή αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. Προσχώρηση της Ελλάδας στη σύμβαση της Λισαβόνας για την αναγνώριση.

Ι. Εκπόνηση σχεδίου Οργανισμού – Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για έκδοση σχετικού ΠΔ (άρθρο 444, Ν. 4957/2022, Α’ 141). Ένταξη του Οργανισμού στην κινητικότητα. Ενίσχυση διεθνούς παρουσίας και εξωστρέφειας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Σχεδιασμός και υλοποίηση έργου για την απόκτηση πιστοποιητικού ISO 9001, 27001 και 37001. Αξιολόγηση Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Έκδοση (1) ΥΑ και (1) ΚΥΑ για τη συγκρότηση και την αποζημίωση των μελών Επιτροπής Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., (άρθρα 316 και 444 Ν. 4957/2022, Α’ 141). Υιοθέτηση διπλογραφικού συστήματος, συστήματος αποθήκης και παγίων, εκπαίδευση προσωπικού στα πακέτα μισθοδοσίας, διπλογραφικού, αποθήκης και παγίων.

Κ. Εφαρμογή Ν. 4957/2022 (Α ́141) για την προώθηση της ισότιμης πρόσβασης των Ατόμων με Αναπηρία στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Μονάδες Ισότιμης Πρόσβασης, Επιτροπές Ισότιμης Πρόσβασης στα ΑΕΙ, Στρατηγικό Σχέδιο Ισότιμης Πρόσβασης).

Εφαρμογή Εθνικής Στρατηγικής και άρση θεσμικών αγκυλώσεων

Έκδοση Στρατηγικής Α.Ε.

 • 3ο τρίμηνο 2024
 1. Ανάπτυξη της ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης βάσει στρατηγικού σχεδιασμού. Ενίσχυση της σύνδεσης της Ανώτατης Εκπαίδευσης με την κοινωνία και την οικονομία.
 2. Εδραίωση και διεύρυνση της Διεθνοποίησης των ελληνικών Α.Ε.Ι., της ανάπτυξης διασυνδέσεων και συνεργασιών με Α.Ε.Ι. του εξωτερικού. Ψηφιακός μετασχηματισμός των Πανεπιστημίων, διεύρυνση ισότητας ευκαιριών και ενίσχυση συμπεριληπτικής διάστασης στην Α.Ε.

Προγραμματικές Συμφωνίες Α.Ε.Ι. – Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Έκδοση προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων για ΠΣ (25) όλων των Α.Ε.Ι

 • 3ο τρίμηνο 2024

Σύναψη προγραμματικών συμφωνιών βάσει του Ν. 4653/2020 (Α ́12). Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη αποτελεί η δημοσιοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση από το ΥΠΑΙΘΑ.

Ολοκλήρωση διαδικασίας για τον π/υ 2025

 • 3ο τρίμηνο 2024
 1. Η αξιολόγηση των Α.Ε.Ι. από την ΕΘ.Α.Α.Ε. συνδέεται με το νέο σύστημα χρηματοδότησης των Α.Ε.Ι., η πρώτη εφαρμογή του οποίου ολοκληρώθηκε για το οικονομικό έτος 2020-2022. 
 2. Τα Α.Ε.Ι. πλέον χρηματοδοτούνται στη βάση αντικειμενικών (80%) και ποιοτικών (20%) κριτηρίων. 
 3. Για το έτος 2024 αναμένεται η εφαρμογή και ολοκλήρωση της διαδικασίας για τον προϋπολογισμό του 2025, έως τέλος του 3ου τριμήνου.

Ίδρυση μη κρατικών Πανεπιστημίων

Δημοσίευση ΦΕΚ με το Νέο Σχεδίο Νόμου

 • 1ο τρίμηνο 2024
 1. Ενίσχυση της ακαδημαϊκής εξωστρέφειας. 
 2. Δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας Παραρτημάτων στην Ελλάδα, από ξένα Πανεπιστήμια, είτε ως συνεργαζόμενα με ελληνικούς φορείς με τις αναγκαίες διασφαλίσεις ποιότητας και εποπτείας από το κράτος. Χορήγηση ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αναγνώρισης στους πτυχιούχους.

Υλοποίηση ν. 4957/2022 (Α ́141) για την Ανώτατη Εκπαίδευση και μεταρρυθμίσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή του

5% μεταβολή επί των υφιστάμενων ακαδημαϊκών μονάδων

 • 1ο τρίμηνο 2024
 1. Συνέχιση της εφαρμογής της στρατηγικής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για την αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη στη βάση του εκσυγχρονισμού και της βελτιστοποίησης της γεωγραφικής κατανομής των Α.Ε.Ι. της χώρας με σκοπό την ενδυνάμωση της ακαδημαϊκής τους επίδοσης. 
 2. Ειδικότερα, η στρατηγική για την αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη πρέπει να στοχεύει στον περιορισμό των μη βιώσιμων ακαδημαϊκών μονάδων και την ενίσχυση των ελκυστικών και δυναμικών μονάδων σε ανταγωνιστικά επιστημονικά πεδία.

Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και Ι.Κ.Υ.

Έκδοση ΠΔ για Οργανισμό - Κανονισμό Λειτουργίας και αξιολόγηση

 • 4ο τρίμηνο 2024
 1. Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου, αναβάθμιση διοικητικών υπηρεσιών και επέκταση εργαλείων ψηφιακής διακυβέρνησης. 
 2. Στόχος είναι η ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και το Ι.Κ.Υ. στους ενδιαφερόμενους πολίτες και στην πολιτεία.

Διεθνοποίηση

Αύξηση Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών στα Α.Ε.Ι.

 • 4ο τρίμηνο 2024
 1. Συνέχιση και ενίσχυση των δράσεων διεθνοποίησης για την παροχή στήριξης στην ίδρυση Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών στα Α.Ε.Ι. με ή χωρίς τη συνεργασία με Ιδρύματα της αλλοδαπής, τη αύξηση του αριθμού συμμετοχής των Α.Ε.Ι. στις Συμμαχίες Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και τις συνεργασίες με αμερικανικά πανεπιστήμια στο πλαίσιο του IIE προκειμένου να ιδρυθούν νέα κοινά προγράμματα σπουδών σε συνεργασία με Πανεπιστήμια της αλλοδαπής (joint/dual degrees). 
 2. Δημιουργία κέντρων υποστήριξης αλλοδαπών για την υποστήριξη της επιτυχούς ένταξής τους στο εκπαιδευτικό περιβάλλον των ελληνικών πανεπιστημίων.

Σχόλια (31)

...
|

Καλά κάνετε αφού ο ελληνικός λαός σας ψήφισε αλλάξτε τα όλα ...
Να μην παραπονιέται κάνεις ...
Άξιοι της μοίρας μας ...

Φάμπιουλουζ, φαντάστικ, αμέιζινγκ
|

@τρατζικ
Με τελ(ί)ωσες! Εάν υπήρχαν επιχειρήματα, τότε και η απάντηση θα ήταν επίσης με επιχειρήματα....
Επίσης, εγώ είμαι ερασιτέχνης.... και συνεπώς το "μαγαζί" και η τέχνη μου είναι ελευθέρας-δωρεάν πρόσβασης για το κοινό.... σε αντίθεση με τους επαγγελματίες του είδους.

Ερώτημα από ΔΕΠ
|

Κ. Υπουργέ,
η δράση "5% μεταβολή επί των υφιστάμενων ακαδημαϊκών μονάδων" με χρονικό ορίζοντα το 1ο τρίμηνο 2024 αφορά το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο; Δηλαδή το νομοσχέδιο που ήταν σε διαβούλευση και θα ψηφιστεί τις επόμενες μέρες;
Αφορά νέες προτάσεις/αποφάσεις μεταβολών των ΑΕΙ;
Μπορείτε να το διευκρινήσετε;

τρατζικ
|

@Φάμπιουλουζ, φαντάστικ, αμέιζινγκ
Οταν σας τελιώνουν τα "επιχειρήματα" αρχίζετε τις ειρωνείες.

Σε ποιό μαγαζί παρουσιάζετε το σταντ απ κομεντι;

Φάμπιουλουζ, φαντάστικ, αμέιζινγκ
|

@@ιδιωτικά αει και δημοσιο βαριδι | 20 Φεβ 2024 09:57
Φανταστικά(κυριολεκτικά) επιχειρήματα υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων! Μας πείσατε! Κάντε και καμιά φανταστική έκπτωση 41τακατό.... να πάρουμε από 2-3 τεμάχια με την ευκαιρία.
Μην παραλείψετε να δώσετε νερό από "εταιρείες εμφιαλ(ο)μένων" για την άρδευση στους αγρότες.... και νερό για την "(ί)δρευση" από τη θάλασσα.... για να δέσει καλύτερα το γλυκό σας!
ΥΓ. Kρίμα να απολαμβάνουμε τέτοια αριστουργήματα μόνο στο esos....

ΔΕΠ
|

Είτε μας αρέσει είτε όχι τη ιδιωτικά πανεπιστήμια θα γίνουν.
Και θα γίνουν στις μεγάλες πόλεις διότι εκεί υπάρχει ζήτηση.
Και αυτό θα έχεις ένα αποτέλεσμα τα τμήματα της περιφέρειας να χάσουν φοιτητικό πληθυσμό, όχι γιατί έχουν κάνει κάτι λάθος ως τμήματα πανεπιστημίων, αλλά γιατί δεν τα στηρίζει η εκάστοτε κυβέρνηση.
Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ούτε εμένα μου αρέσει. Αλλωστε διδάσκω σε ένα τμήμα με ιδιαίτερα χαμηλή ζήτηση, το οποίο δεν είναι βιώσιμο.
Τουλάχιστον να σβήνει μία αναδιαμόρφωση του πανεπιστημιακού χάρτη με καθαρά και σαφή κριτήρια που θα βοηθήσει την ανάπτυξη των πανεπιστημίων. Ας γίνουν συγχωνεύσεις μεταφορές τμημάτων και ας κλείσουν επιτέλους τα απομονωμένα παραρτήματα σε μικρές πόλεις.
Και τα αποτελέσματα θα είναι θετικά σε επίπεδο ακαδημαϊκής ποιότητας συνεργασιών και φοιτητικού περιβάλλοντος.
Αλλά η ρύθμιση που οφείλει να κάνει ο υπουργός είναι μεγάλη, δεν μπορεί να αφορά μόνο το 5% των τμημάτων. Δυστυχώς χρειαζόμαστε ένα νέο σχέδιο αθήνα

Μαρία Παπαδοπούλου
|

Σε λίγο δεν θα υπάρχουν φοιτητες για όλες τις σχολές γιατί απλά τα παιδιά λιγοστεύουν και οι γυναίκες δεν γεννάνε ελληνόπουλα πια γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Ας ασχοληθεί κάποιος με το δημογραφικό έπιτελους. Εγώ γέννησα τρία παιδιά και μόνο εγώ ξέρω πως προσπαθω να τα σπουδασω

@ιδιωτικά αει και δημοσιο βαριδι
|

Δεν "επιβάλλεται", επιτρέπεται. Κανενας δεν υποχρεώνει κανέναν να ιδρύσει ή να παει σε ιδιωτικό. Εχουμε κομπλεξ ομως με οτιδήποτε ιδιωτικό.
Ιδιωτική παιδεία έχουμε (φροντιστήρια, ιδιωτικά σχολεία), ιδιωτική αστυνομία έχουμε (εταιρείες σεκιουριτι), ιδιωτική ίδρευση έχουμε (εταιρείες εμφιαλομένων). Τώρα αν μπορεί να μειώσει την αχαλίνωτη φοροδιαφυγή μια ιδιωτική εφορία ... γιατί όχι.

ΔΕΠ 15 χρόνια σε περιφερειακό
|

Αγαπητέ υπουργέ, δείτε και το εξής παράδοξο, το οποίο συμβαίνει σε αρκετά πανεπιστήμια:
Η έδρα της σχολής να είναι σε μια πόλη και τα τμήματα της σχολής να είναι διασκορπισμένα σε δύο τρεις πόλεις.
Μαζέψτε τουλάχιστον όλα τα τμήματα μιας σχολής στην ίδια πόλη. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με αυτόν τον τρόπο.

Εξορθολογισμός
|

Τα κεντρικά Πανεπιστήμια, χρόνια τώρα, ζητούν να περιοριστούν οι εισακτέοι τους. Η τήρηση του αριθμού εισακτέων στα επίπεδα που τα Ιδρύματα εισηγούνται, αφενός θα επιτρέψει στα κεντρικά ΑΕΙ να λειτουργήσουν με όρους ποιότητα (υποφέρουν από μεγάλους πληθυσμούς), αφετέρου θα βελτιώσει σε πληρότητα και ποσότητα τα περιφερειακά ΑΕΙ.
Προφανώς υπάρχουν αντικείμενα, κορεσμένα σε Τμήματα και εισακτέους. Προφανώς υπάρχουν ξεπερασμένα προγράμματα σπουδών, υδροκεφαλισμος ή αρτηριοσκλήρυνση σε παλιά ιδρύματα. Προφανώς υπάρχουν ακαδημαϊκές παραφωνίες στις πρόσφατες ανωτατοποιήσεις και ιδρύσεις Τμημάτων.
Η οποία αναμόρφωση του ακαδημαϊκού χάρτη οφείλει να είναι ορθολογική στις σχέσεις μεταξύ κεντρικών - περιφερειακών, παραδοσιακών αντικειμένων - καινοτόμων & διεπιστημονικών αντικειμένων.

Πόλλοι ανάπτυξης
|

Μια ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας σημαίνει μια μεγαλύτερη χώρα με μεγαλύτερη οικονομία και μεγαλύτερες δυνατότητες. Πόλεις που επωφελήθηκαν κοινωνικά και οικονομικά επί δεκαετίες με φοιτητικούς πληθυσμούς έχουν πλέον αναπτυχθεί και είναι ανάγκη η ανάπτυξη, πνευματική, επιστημονική και οικονομική να διασπαρεί και αλλού, ώστε η ανάπτυξη γενικά της χώρας να μεγεθυνθεί. Σε πόλεις όπου υφίστανται υποδομές και προϋποθέσεις ακαδημαϊκές και κοινωνικές πρέπει να ενισχυθούν με νέα τμήματα, προκειμένου αφενός και κυρίως η χώρα να "μεγαλώσει" αναπτύσσοντας νέα ερευνητικά, επιστημονικά και οικονομικά κέντρα και πόλους που δεν υπήρχαν και θα έρθουν να προστεθούν στην οικονομική δυναμική της χώρας, αφετέρου για την ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας και του διαμοιρασμού του πλούτου ισόποσα στη χώρα με ευνοϊκά αποτελέσματα στο δημογραφικό πρόβλημα και στην αποκέντρωση. Η Ελλάδα δεν μπορεί να μεγαλώσει με 2 μεγάλες πόλεις και 3-4 κορεσμένες μεγαλουπόλεις, απλά θα φθίνει διαρκώς δημογραφικά και θα συρρικνώνεται οικονομικά. Χρειάζονται τουλάχιστον 10-12 περιφερειακά κέντρα. Και δεν πιστεύω να υποστηρίζει κανείς σοβαρά πως η επιστημονική έρευνα δεν συναρτάται άρρηκτα με την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη ενός τόπου και λειτουργεί αποστειρωμένα σε δοκιμαστικό σωλήνα.

@@@Κάντο Ευρωπαϊκά
|

Συγνώμη αλλά τι κλίμακες και πλαίσια; Και βάλαμε στο μίξερ και τη Γερμανία; Τι σχέση έχουν αυτά; Ξέρετε κανένα μαθητή από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο (εκεί ζει σχεδόν όλος ο πληθυσμός της Ελλάδας) που ονειρεύεται να ζήσει στο Αγρίνιο, στη Λήμνο, Σάμο, Διδυμότειχο, Ορεστιάδα, Καστοριά, Γρεβενά, Σέρρες, και τόσα άλλα; Το αντίθετο συμβαίνει. Απλά πάνε εκεί αναγκαστικά γιατί δεν πέρασαν στις μεγάλες πόλεις.
Τώρα που καλώς ή κακώς θα έρθουν τα ιδιωτικά, μαντέψτε ποιά ΑΕΙ θα μείνουν χωρίς φοιτητές. Φυσικά θα συνεχίσουμε όλοι να τα πληρώνουμε...

ιδιωτικά αει και δημοσιο βαριδι
|

@Καιρός για τα αυτονόητο "Η περιφέρεια δεν μπορεί να σηκώσει πανεπιστήμια, εκτός και αν αλλάξει η χώρα προσανατολισμό και στηρίξει ισόρροπη ανάπτυξη. Προφανώς σε λίγα χρόνια θα κλείσουν μόνα τους καθώς δεν θα έχουν φοιτητές."

ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΕΙ ΣΤΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΕΙ ΕΝΑ ΤΣΙΓΑΡΟ ΔΡΟΜΟΣ!!! ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΦΟΡΙΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΔΡΕΥΣΗ!!!
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΔΕΝ ΒΡΙΖΩ ΔΕΝ ΠΡΟΣΒΑΛΛΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΩ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΕΒΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΧΟΛΙΟ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΛΑΞΗ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Σχέδιο "Πιερρακάκη"
|

Το σχέδιο "Πιερρακάκη" από που προήλθε άραγε; από την βαθιά του γνώση περί λειτουργίας, έρευνας και διδασκαλίας σε ΑΕΙ; Ας το δούμε και αυτό, όπως και τόσα άλλα εμπνευσμένα "σχέδια" καταξιωμένων στο χώρο (άριστων και μη) υπουργών...

@@Κάντο Ευρωπαϊκά
|

Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για διαφορετικές κλίμακες και διαφορετικά πλαίσια ιστορικά και διοικητικά. Κάνετε μεθοδολογικό λάθος επομένως. Η Ελλάδα δεν διαθέτει πληθυσμό 90 εκατομμυρίων για να συγκρίνετε τις μεσαίες ελληνικές πόλεις με τις αντίστοιχες μεσαίες γερμανικές. Επιπλέον, πριν 300 χρόνια το ελληνικό κράτος δεν υπήρχε καν, άρα με τη λογική σας δεν θα έπρεπε να ιδρυθούν και πανεπιστήμια γενικά στην Ελλάδα επειδή δεν είναι παλιά και δεν έχουν παράδοση αντίστοιχη με την γερμανική.

@Κάντο Ευρωπαϊκά
|

Θα κλάψω. Δηλαδή να μην έχουμε τα ΑΕΙ εκεί που ζει ο πληθυσμός της χώρας, αλλά να τα μεταφέρουμε στο πουθενά, εκεί που υπάρχει μηδέν δράση, μηδέν πολιτιστική δραστηριότητα, απομόνωση, και κανένας σχεδόν δε θα διάλεγε να πάει να σπουδάσει εκεί αν μπορούσε να κάνει αλλιώς.
Νομίζω ότι περιγράφετε ακριβώς το μοντέλο που ακολουθήσαμε ως τώρα, με διάσπαρτα ΑΕΙ την περιφέρεια, σε νησιά, ακριτικές περιοχές, "κάθε χωριό και γήπεδο".
Ακριβώς το αντίθετο χρειάζεται. Συμμάζεμα και 2 περιφερειακά μεγάλα ΑΕΙ, με κανονικό campus, εστίες, σινεμά, ότι άλλο, τα οποία θα συγκεντρώσουν κόσμο και δουλειές και θα κάνουν φοιτητές να ΘΕΛΟΥΝ να ζήσουν στις περιοχές αυτές. Γιατί θα έχει να κάνουν πράγματα και να αξιοποιήσουν το χρόνο τους, όχι γιατί έτσι τους έλαχε.

zero sum
|

Μεταβολή δυστυχώς δεν σημαίνει κλείσιμο ή συγχώνευση. Μεταβολή είναι και το "πάω 12 τμήματα απο το χωριό Α στο χωριό Β και φέρνω αλλα 12 τμήματα απο το χωριό Β στο χωριό Α".
Οι πολιτικοί μας δεν εχουν τα κότσια να αντισταθούν στην λαϊκίστικη και ψηφοθηρική τους φύση.
Δεν υπάρχει κανένα μακρόπνοο, υπερκομματικό σχέδιο για το μέλλον, μόνο υπουργοί που αλλάζουν μπρός-πίσω τους νόμους για να το παρουσιάζουν ως έργο.
Επιπλέον δεν υπάρχει κανένα διαχρονικό σχέδιο για την ανάπτυξη της περιφέρειας που να μήν είναι παρασιτικό.

ΔΕΠ περιφερειακού
|

Το σχέδιο αναφέρει "5% μεταβολή επί των υφιστάμενων ακαδημαϊκών
μονάδων", δηλαδή μεταβολή σε περίπου 21-22 τμήματα από τα 423.
Δηλαδή θα κλείσουν -συγχωνευτούν κάποια τμήματα και θα μείνουν 400. Φαντάζομαι αναλογικά θα κλείσουν 4-5 τμήματα από κάθε πεδίο.
Ελπίζω τα τμήματα του Δημοκρίτειου, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Παν, Δυτ. Μακεδονίας να εξαιρεθούν για εθνικούς-αναπτυξιακούς λόγους.
Από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι απλά. Θα πρέπει να συγχωνευτούν τμήματα που είναι μακρια από την έδρα του ιδρύματος, καθώς δεν μπορούν να επιβιώσουν, ούτε να προσφέρουν το απαραίτητο περιβάλλον έρευνας-ανάπτυξης-μάθησης, καθώς και αυτά με πολλές κενές θέσεις και χαμηλό ρυθμό αποφοίτησης.
Τρία χρόνια εφαρμογής της ΕΒΕ δίνει μια καλή μέση εικόνα, που δεν θα αλλάξει στο μέλλον.
Μόνο καλό θα κάνει, και στα μέλη ΔΕΠ και τα μητρικά ιδρύματα.

Καιρός για τα αυτονόητο
|

Η περιφέρεια δεν μπορεί να σηκώσει πανεπιστήμια, εκτός και αν αλλάξει η χώρα προσανατολισμό και στηρίξει ισόρροπη ανάπτυξη.
Προφανώς σε λίγα χρόνια θα κλείσουν μόνα τους καθώς δεν θα έχουν φοιτητές.

@Κάντο Ευρωπαϊκά
|

Η εμπειρία μας της τελευταίας 50ετίας μας έχει δείξει το αντίθετο, οτι τα τμήματα στις διάφορες μικρές πόλεις είναι μη βιώσιμα. Η Καρδίτσα δεν είνα Μινστερ ή Χαιδελβέρη. Το Μίνστερ είναι ιστορική πόλη όπως και το πανεπιστήμιο της (ιδρύθηκε στα 1700). Δεν είναι μικρή πόλη, έχει πάνω απο 300.000 κατοίκους (περισσότερους από την Πάτρα) και ο πλυθησμός της περιοχής του Μινστερ (απο όπου μαζεύει φοιτητές) είναι 2 εκατομμύρια.

ΔΕΠ
|

Θα πρέπει να υπάρχουν το πολύ 4-5 Τμήματα στο ίδιο αντικείμενο σε όλη την χώρα. Μικρά τμήματα με κάτω των 18 ΔΕΠ να κλείσουν και το προσωπικό να κατανεμηθεί είτε εντός του ΑΕΙ σε σχετικά Τμήματα είτε στα 4-5 Τμήματα που υπάρχουνφυσικά πάντα με σεβασμό στις ζωές των ΔΕΠ (πχ μετακινήσεις μόνο εντός Περιφέρειας ή μόνο αν κάνει αίτηση το μέλος ΔΕΠ). ΤΑυτόχρονα όμως και τα Τμήματα αποδοχής θα πρέεπι να θέλουν να πάρουν αυτά τα ΔΕΠ πράγμα που θα γίνει με διαδικασία ατομικής αξιολόγησης.

Κάντο Ευρωπαϊκά
|

Πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα έχουν δυσανάλογα μεγάλο αριθμό ιδρυμάτων και τμημάτων σε σχέση με τον πληθυσμό τους. Κάποια τμήματά τους είναι επιβεβλημένο να μεταφερθούν σε μικρότερες φοιτητουπόλεις ώστε τα τμήματα και οι δομές τους να γίνουν βιώσιμες. Για παράδειγμα μέρος των τμημάτων της Θεσσαλονίκης θα μπορούσαν να μεταφερθούν στη Θράκη για εθνικούς και όχι μόνο λόγους, ενώ σε μια κορεσμένη μεγαλούπολη δεν προσφέρουν κάτι σημαντικό. Το ίδιο και στην Πάτρα, καθώς θα μπορούσαν να αναζωογονηθούν επαρχιακές ακαδημαικές δομές της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδος. Παρόμοια υπάρχουν σημαντικά ακαδημαϊκά κάμπους σε πόλεις όπως η Τρίπολη, η Καρδίτσα, η Χαλκίδα (ΕΚΠΑ) κλπ που θα έπρεπε να ενισχυθούν και να αξιοποιηθούν στα πρότυπα παρόμοιων Ευρωπαϊκών πόλεων. Αυτό μάλιστα συνιστά και το βέλτιστο Ευρωπαϊκό μοντέλο ακαδημαϊκής ανάπτυξης, βλ. πχ Ολλανδία-Γερμανία, όπου πόλεις μεσαίου μεγέθους διαθέτουν σημαντικές ακαδημαϊκές δομές, πχ Munster, με άρτια αξιοζήλευτα αποτελέσματα και επιτυχίες.

ΔΕΠ
|

Θα γελάσει το παρδαλό κατσίκι. Πάλι θα έχουμε παρελάσεις στρατηγών, μητροπολιτών, προέδρων εμπορικών συλλόγων κλπ και τα τμήματα θα αλλάζουν έδρα από λεπτό σε λεπτό. Περιμένω επίσης εναγωνίως τι θα γίνει με ένα απομονωμένο τμήμα που βρίσκεται σε μια εκλογική περιοχή που "ανήκει" στο στενό περιβάλλον του ΠΘ εδώ και δεκαετίες. Θα πέσει πολύ γέλιο!

Χρηματοδότηση
|

Το μεγαλύτερο ψέμα: "Τα Α.Ε.Ι. πλέον χρηματοδοτούνται στη βάση αντικειμενικών (80%) και ποιοτικών (20%) κριτηρίων". Ας διαβάσουν την τελευταία έκθεση της ΕΘΑΑΕ. Το ΕΜΠ έχει οκταπλάσια χρηματοδότηση ανά φοιτητή από το τελευταίο ΑΕΙ. Λίγη δικαιοσύνη και αλήθεια πια.

ΝΙΚΟΣ
|

Με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων Μηχανικών ΠΑΔΑ θα κάνετε κάτι;

Επιτέλους...
|

η αναδιάρθρωση του ακαδημαικού χάρτη πρέπει να γίνει ... χθες.
Τα πανεπιστήμια δυσκολεύονται να λειτουργήσουν εξαιτίας της υποχρηματοδότησης, από την άλλη όμως πρέπει να συντηρούν τμήματα των 10 μελών ΔΕΠ και με ελάχιστους εισαχθέντες που δεν καλύπτουν ούτε το 60% των διαθέσιμων θέσεων. Αν λάβουμε υπόψη ότι από τους εισαχθέντες στα περιφερειακά ιδρύματα συμμετέχουν (μαθήματα, εξετάσεις) γύρω στο 70%, καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση είναι τραγική. Πχ τμήμα με 100 θέσεις λαμβάνει 50 φοιτητές και από αυτούς εμφανίζονται τον πρώτο χρόνο (έστω και μόνο στις εξετάσις) οι 35-40 το πολύ. Το δεύτερο έτος μένουν να είναι πραγματικά ενεργοί γύρω στους 30.
Δηλαδή, τα τμήματα αυτά θα έχουν και στα 4 έτη σπουδών γύρω στους 250-280 φοιτητές (Γενικά, ΕΠΑΛ κλπ) και ενεργοί μέχρι ν έτη θα είναι γύρω στους 130-150. Στο ν+2 θα φτάνουν το πολύ τους 180, καθώς οι διαρροές θα αυξάνουν. Φανταστείτε στα μεγάλα εξάμηνα, όπου υπάρχουν κατευθύνσεις και μαθήματα επιλογής, να υπάρχουν μαθήματα που τα δηλώνουν κάτω από 10 άτομα, κι όμως θα διδάσκονται κανονικά. Γιατί;
Ενώ τα κεντρικά πανεπιστήμια θα έχουν πάνω από 100 εγγεγραμμένους ανά έτος. Είναι εντελώς παράλογο όλο αυτό.
Κι όμως τα τμήματα χαμηλής ζήτησης θα θέλουν νέα μέλη ΔΕΠ, ανανέωση εξοπλισμού, κτίρια, κλπ. Αν μάλιστα το τμήμα είναι απομονωμένο από το υπόλοιπο ίδρυμα σε μικρή πόλη, τα κόστη πολλαπλασιάζονται (και ακαδημαικό περιβάλλον μηδέν)
Ας καταλάβουν (και παραδεχτούν) οι διοικήσεις των πανεπιστημίων ότι το πρόβλημα αυτό δε λύνεται με ευχολόγια (πχ του χρόνου θα πάρουμε περισσότερους) και ας αναλάβουν γενναίες κινήσεις συγχωνεύσεων, ή μεταφοράς τμημάτων σε κεντρικές πόλεις. Μόνο οφέλη θα υπάρχουν..

Απόφοιτος ΤΕΙ???
|

Επαγγελματική κατοχύρωση των Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕΙ, μια εκκρεμότητα 40 χρόνων, εν όψει των ιδιωτικών ΑΕΙ.
Τι πρόκειται να κάνετε κ. Υπουργέ, η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΗΡΙΑ των Πτυχιούχων Μηχανικών των ΤΕΙ και όχι μόνο. Μέχρι πότε θα συνεχείζεται απο το πολιτικό σύστημα και την Ν.Δ.

αρ2024
|

Έλεος κάπου! Κάθε δυο χρόνια αλλάζει το πλαίσιο λειτουργίας των ΑΕΙ. Μας έχετε τρελάνει.

ΔΕΠ
|

Ας το πάρουν απόφαση και ας βάλουν λουκέτο στα απομονωμένα τμήματα σε μικρές επαρχιακές πόλεις, τα οποία παράλληλα έχουν μικρό αριθμό εισαχθεων π.χ 40% από τις διαθέσιμες θέσεις για τα τρία χρόνια της εβε, και χαμηλό ρυθμο αποφοίτησης.
Για να ανασανουν λίγο και τα ιδρύματα που τα συντηρούν.

Όπου ακούς για πολλά κεράσια,
|

κράτα μικρό καλάθι.
Ν. Καζαντζάκης

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια δεν δημοσιεύονται και διαγράφονται. Επίσης δεν επιτρέπεται στα σχόλια να αναγράφονται links τα οποία διαγράφονται. Το esos δεν φέρει ευθύνη για τα επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ